Aktualna oferta obligacji

Tutaj znajdziesz informacje na temat aktualnej propozycji obligacji skarbowych dostępnych online w koncie Inteligo.

454acaad-6c93-4b31-ab17-d558fcb41ca3.png
Obligacje skarbowe to forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

  • różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu,
  • możliwość wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawane są detaliczne obligacje Skarbu Państwa:

  • Dwuletnie (DOS) - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
  • Trzyletnie (TOZ) - trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
  • Czteroletnie (COI) - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
  • Dziesięcioletnie (EDO) - emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe;

Bieżąca oferta i oprocentowanie:

Rodzaj obligacji Kod obligacji Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Listy emisyjne
Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym OTS0218 01.11.2017 – 30.11.2017 1,5% 100 zł po trzech miesiącach list emisyjny
obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu DOS1119 01.11.2017 – 30.11.2017 2,10% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100 zł kapitalizacja list emisyjny

trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje

TOZ1120 01.11.2017 – 30.11.2017 2,20% w skali roku, w pierwszym 6-miesięcznym okresie odsetkowym 100 zł co pół roku list emisyjny

obligacje czteroletnie indeksowane

COI1121 01.11.2017 – 30.11.2017 2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł co rok list emisyjny
dziesięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane EDO1127 01.11.2017 – 30.11.2017 2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł kapitalizacja list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe ROS1123 01.11.2017 – 30.11.2017 2,80% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe dwunastolet-nie obligacje skarbowe ROD1129 01.11.2017 – 30.11.2017 3,20% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny

Informacje o rodzajach ryzyka

Minister Finansów informuje, że od dnia 1 maja 2012 r. nie są oferowane obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe TZ.
W związku z powyższym nie będzie możliwe dokonanie zamiany na nową emisję wierzytelności pochodzących z wykupu obligacji TZ następujących emisji TZ1113, TZ0214, TZ0514, TZ0814, TZ1114, TZ0215.

Zamiana obligacji

Informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w listopadzie 2017 r.)  DOS1117, TOZ1117, COI1117, EDO1117 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS1119, TOZ1120, COI1121 oraz EDO1127 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 października 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Zakup obligacji

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.