Aktualna oferta obligacji

Tutaj znajdziesz informacje na temat aktualnej propozycji obligacji skarbowych dostępnych online w koncie Inteligo.

454acaad-6c93-4b31-ab17-d558fcb41ca3.png
Obligacje skarbowe to forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

  • różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu,
  • możliwość wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawane są cztery rodzaje detalicznych obligacji Skarbu Państwa:

  • Dwuletnie (DOS) - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
  • Trzyletnie (TOZ) - trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
  • Czteroletnie (COI) - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
  • Dziesięcioletnie (EDO) - emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe;

Bieżąca oferta i oprocentowanie:

Rodzaj obligacji Kod obligacji Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Listy emisyjne
obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu DOS0919 01.09.2017 – 30.09.2017 2,10% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100 zł kapitalizacja list emisyjny

trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje

TOZ0920 01.09.2017 – 30.09.2017 2,20% w skali roku, w pierwszym 6-miesięcznym okresie odsetkowym 100 zł co pół roku list emisyjny

obligacje czteroletnie indeksowane

COI0921 01.09.2017 – 30.09.2017 2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł co rok list emisyjny
dziesięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane EDO0927 01.09.2017 – 30.09.2017 2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł kapitalizacja list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe ROS0923 01.09.2017 – 30.09.2017 2,80% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe dwunastolet-nie obligacje skarbowe ROD0929 01.09.2017 – 30.09.2017 3,20% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny

Informacje o rodzajach ryzyka

Minister Finansów informuje, że od dnia 1 maja 2012 r. nie są oferowane obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe TZ.
W związku z powyższym nie będzie możliwe dokonanie zamiany na nową emisję wierzytelności pochodzących z wykupu obligacji TZ następujących emisji TZ1113, TZ0214, TZ0514, TZ0814, TZ1114, TZ0215.

Zamiana obligacji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych we wrześniu 2017 r.)  DOS0917, TOZ0917, COI0917, EDO0917 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0919, TOZ0920, COI0921 oraz EDO0927 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 28 sierpnia 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).


Zakup obligacji

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.