Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Akcji Nowa Europa

Subfundusz inwestujący w akcje z rynków Nowej Europy takich jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 21 września 2005 r.
  • subfundusz przeznaczony dla dynamicznych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na rynkach akcji państw Europy Środkowej, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen.
  • Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach wskazanych w statucie, jak i niebędące przedmiotem oferty publicznej lub niedopuszczone do obrotu na tych rynkach oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dające ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

  • minimalna wpłata 100 zł (50 zł w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania),
  • alokacja aktywów:

  • wyniki subfunduszu:

  Zacznij inwestować

 2. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 3. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 4. Dodatkowe informacje