Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

PKO Papierów Dłużnych Plus inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

Zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 30 maja 2007 r.,
  • jest propozycją dla osób, które są zainteresowane oszczędzaniem w krótkim i średnim terminie (rekomendowany okres inwestycji powyżej 1,5 roku) oraz poszukują ochrony i pomnażania kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji,
  • nie akceptują dużych wahań wartości swoich inwestycji,
  • chcą systematycznie oszczędzać nawet niewielkie kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków przyszłości (edukacja dzieci, dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe),
  • minimalna wpłata 100 zł,
  • alokacja aktywów:

   

  • wyniki subfunduszu:

 2. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 3. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz subfundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 4. Dodatkowe informacje