Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Skarbowy

Subfundusz inwestujący w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialne go lub instytucje finansowe. Możliwość wypłaty zainwestowanych środków w każdym momencie trwania inwestycji pozwala na swobodne i efektywne dysponowanie swoimi oszczędnościami.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 16 lutego 2001 r.
  • inwestycja w bardzo bezpieczne bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje,
  • minimalna wpłata 100 zł,
  • aktywa subfunduszu lokowane są w skarbowe instrumenty dłużne oraz w instrumenty dłużne emitowane poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego,

  • wyniki subfunduszu:

  Zacznij inwestować

 2. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 3. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 4. Dodatkowe informacje