Dlaczego warto inwestować w obligacje?

Dlaczego warto inwestować w obligacje?

36d33ead-6fec-440c-8b63-7789a9251bbd.png
Obligacje stanowią bezpieczną formę inwestowania. Zapewniają osiągnięcie zysku przy jednoczesnej stuprocentowej gwarancji kapitału. Wysokość oprocentowania jest stała, niezależna od wartości inwestycji, a minimalna kwota inwestycji to 100 zł. Oferowane przez polskie Ministerstwo Finansów papiery różnią się oprocentowaniem i czasem trwania. Dla inwestorów dostępne są obligacje:
  • stałoprocentowe (trzymiesięczne, oznaczone symbolem OTS i dwuletnie, oznaczone symbolem DOS,
  • zmiennoprocentowe (trzyletnie, oznaczone symbolem TOZ),
  • indeksowane do inflacji (czteroletnie, oznaczone symbolem COI i dziesięcioletnie, oznaczone symbolem EDO).

Obligacje skarbowe COI i EDO jako jedyne instrumenty na rynku zabezpieczają przed wzrostem inflacji. Ich oprocentowanie to suma rocznej inflacji i z góry określonej marży.

W przypadku obligacji inwestor ma pełną świadomość wysokości oprocentowania, zasad naliczania odsetek, występowania oraz wysokości opłat przy wcześniejszym wycofaniu kapitału. Informacje te są zawsze podawane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem emisji.

Obligacje skarbowe dają również nabywcom możliwość szybkiego wycofania zainwestowanych środków, wraz z należnymi odsetkami przed terminem zapadalności obligacji. Obligacje oszczędnościowe oferowane są z opcją przedterminowego wykupu. Za operację przedterminowego wykupu pobierana jest opłata określona w liście emisyjnym.

Więcej informacji o obligacjach pod adresem www.obligacjeskarbowe.pl

Bezpieczeństwo

Obligacje skarbowe stanowią bezpieczną formę lokowania posiadanych środków pieniężnych. Skarb Państwa całkowicie gwarantuje wypłatę zainwestowanych pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Obligacje skarbowe nie mają postaci materialnej - istnieją wyłącznie jako zapis księgowy. Fakt zakupu zostaje odnotowany w specjalnym Rejestrze Nabywców Obligacji. Zdematerializowana postać obligacji wyklucza ich zgubienie, sfałszowanie bądź kradzież.

Zysk

Obligacje skarbowe łączą w sobie gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału i uzyskania satysfakcjonującego dochodu. Wszystkie oferowane klientom rodzaje detalicznych obligacji skarbowych przynoszą zysk w postaci odsetek, a ich oprocentowanie jest konkurencyjne wobec innych form oszczędzania. 

Płynność

W przypadku obligacji oszczędnościowych (czyli dwuletnich DOS, trzyletnich TOZ, czteroletnich COI i dziesięcioletnich EDO), możesz przedstawić dowolną liczbę obligacji do przedterminowego wykupu. 

Obligacje oszczędnościowe mogą być również przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym - na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Przenosząc własność obligacji skarbowych na podstawie umowy cywilno-prawnej, należy odwiedzić wraz z kupującym lub obdarowanym, jeden z Punktów Sprzedaży Obligacji i przedstawić umowę sprzedaży lub darowizny. Jeżeli umowa sprzedaży lub darowizny jest potwierdzona notarialnie, wystarczy by do placówki zgłosił się jedynie sam kupujący lub obdarowany.