Słowniczek obligacji

Chcesz wiedzieć co to emitent, a co to list emisyjny. Wskakuj tutaj!

a6651367-14c8-45bd-80e5-23fdf5152b5d.png
Agent emisji- instytucja odpowiedzialna za sprzedaż oraz obsługę obligacji; w przypadku detalicznych obligacji skarbowych agentem emisji jest PKO Bank Polski.

Cena emisyjna - cena ustalana przez Emitenta, która może być równa, niższa lub wyższa od nominału. Nie może być jednak niższa od ceny zamiany.

Cena sprzedaży - cena, którą Klient płaci w danym dniu. W przypadku obligacji oszczędnościowych dzienna cena sprzedaży zawsze jest równa wartości nominalnej, czyli 100 zł.

W przypadku obligacji oszczędnościowych dwu-, cztero- oraz dziesięcioletnich dzienna cena sprzedaży zawsze jest równa wartości nominalnej, czyli 100 zł.

Cena zamiany - cena po jakiej posiadacz obligacji może dokonać zamiany wykupywanych obligacji na obligacje nowej emisji.

Dzień wykupu - dzień, w którym następuje wypłata posiadaczom obligacji należnych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami.

Emitent - instytucja, która w wyniku sprzedaży obligacji zaciąga dług u nabywcy tych obligacji i zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami; w przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

Kapitalizacja odsetek - doliczanie należnych odsetek od obligacji z danego okresu odsetkowego do wartości nominalnej i traktowanie sumy wartości nominalnej i narosłych odsetek jako podstawy do naliczenia zysku w kolejnym okresie odsetkowym. Dotyczy to obligacji dwu- i dziesięcioletnich.

List emisyjny - oficjalny dokument wydany przez Emitenta, określający szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, dotyczący świadczeń wynikających ze skarbowego papieru wartościowego i sposobu ich realizacji. List emisyjny w szczególności zawiera: datę emisji; powołanie podstawy prawnej emisji; wartość nominalną tej emisji; cenę sprzedaży; stopę procentową lub sposób jej obliczania; sposób, miejsce, terminy wypłaty należności; termin wykupu.

Okres odsetkowy - okres, w którym naliczane są odsetki. Po zakończeniu okresu odsetkowego następuje wypłata odsetek bądź ich kapitalizacja.

Przedterminowy wykup - możliwość wcześniejszego wycofania się z inwestycji poprzez przedstawienie Skarbowi Państwa obligacji przez posiadacza obligacji przed terminem ich wykupu (dotyczy obligacji oszczędnościowych).

Rejestr Nabywców Obligacji - wykaz posiadaczy obligacji, prowadzony przez Agenta Emisji.

Rynek pierwotny detalicznych obligacji skarbowych - sprzedaż obligacji przez Emitenta pierwszemu nabywcy za pośrednictwem sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego.

Rynek wtórny detalicznych obligacji skarbowych - o rynku wtórnym mówimy, gdy obligacje skarbowe po ich sprzedaniu przez Emitenta pierwszemu posiadaczowi są po raz kolejny odsprzedawane następnym nabywcom na:

  • rynku regulowanym - za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • rynku nieregulowanym - w drodze umowy cywilno-prawnej, darowizny.

Termin wykupu - dzień, w którym Emitent przedkłada posiadaczom obligacji należne środki finansowe (wartość nominalna wraz z narosłymi odsetkami).

Wartość nominalna obligacji - wartość obligacji, od której naliczane są odsetki; dla obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej wartość nominalna może wynosić 100 zł bądź wielokrotność tej kwoty.

WIBOR - średnie oprocentowanie, po jakim banki działające w Polsce gotowe są udzielić pożyczek innym bankom; baza dla oprocentowania wielu kredytów.

Zamiana - forma nabywania obligacji dostępna tylko dla posiadaczy obligacji podlegającej wykupowi. Kupno obligacji przez zamianę jest zwykle korzystniejsze od nabywania ich po cenie emisyjnej. Warunkiem kupna obligacji w ten sposób jest złożenie odpowiedniej dyspozycji w terminie określonym przez Emitenta.