Zgłaszanie reklamacji

Do przekazania opinii lub uwag możesz wykorzystać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w sekcji kontakt.
Jeśli jesteś naszym Klientem możesz również skontaktować się z nami drogą mailową, wypełniając formularz w zakładce
Poczta po zalogowaniu się do Twojego konta.

Reklamacje dotyczące produktów lub usług bankowych mogą być złożone:

 • na piśmie
  • drogą elektroniczną - inteligo@inteligo.pl
  • pocztową - Inteligo, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
   ul. Partyzantów 15, 22-411 Zamość
  • faksem na numer +48 81 535 61 00
  • na adres do doręczeń elektronicznych, po jego utworzeniu i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych
 • telefonicznie za pośrednictwem konsultanta Infolinii
  • 800 121 121 - numer dla klientów Inteligo dzwoniących w kraju
  • +48 81 535 67 89 - numer dla Klientów Inteligo dzwoniących z telefonów
   komórkowych i z zagranicy
  • 800 121 121 - numer dla osób, które nie są jeszcze klientami Inteligo dzwoniących w kraju
  • +48 81 535 60 00 - numer dla osób, które nie są jeszcze klientami Inteligo dzwoniących z telefonów komórkowych i z zagranicy

Wszelkie dane kontaktowe znajdziesz również na stronie w sekcji kontakt.

Pamiętaj, jeśli zauważysz niezgodności powstałe w szczególności w wyniku uznania lub obciążenia Konta nieautoryzowaną
dyspozycją płatniczą lub w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji płatniczej, zgłoś je jak najszybciej
do Inteligo, ułatwi i przyspieszy to przez nas rozpatrzenie reklamacji.

Składając reklamację pamiętaj o podaniu i dołączeniu niezbędnych danych, koniecznych do ich rozpatrzenia,
tj. Twoich danych, daty wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz przedstaw swoje ewentualne roszczenie
i oczekiwanie.

Reklamacje w Inteligo rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim
zdaniu poinformujemy Cię o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji
w przypadku osób fizycznych, a dla pozostałych Klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez nas terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.

Odpowiedzi na reklamację w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych Bank udziela w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, poinformujemy Cię o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez nas terminów określonych w zdaniach poprzedzających jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Reklamacje dotyczące czynności agencyjnych wykonywanych przez Bank w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, poinformujemy Cię o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez nas terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany na piśmie albo na Twój wniosek, pocztą elektroniczną. Odpowiedź na reklamację dotyczącą praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych oraz na reklamację klienta niebędącego osobą fizyczną dotyczącą czynności agencyjnych wykonywanych przez Bank, zostanie udzielona w postaci papierowej albo, na wniosek Klienta, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną. W przypadku Klienta niebędącego osobą fizyczną, informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji, innej niż wymienionej w zdaniu poprzedzającym, może zostać przekazana w uzgodnionej z Klientem formie.

Jeżeli w udzielonej odpowiedzi na reklamację to wskazaliśmy, możesz wnieść odwołanie od stanowiska Banku zawartego w tej odpowiedzi
do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego. Zasady wnoszenia odwołań przedstawiono na stronie Rzecznika Klienta. Wystąpienie do Rzecznika
Klienta powinno być skierowane pisemnie, a korespondencja powinna stanowić odwołanie od stanowiska zawartego w odpowiedzi na
reklamację, ze wskazaniem okoliczności sprawy i oczekiwanego rozwiązania.

Masz także prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

 1. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich działający zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl w przypadku Klienta będącego konsumentem,
 2. Rzecznik Finansowy do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną,

Masz prawo, będąc konsumentem, skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Masz również możliwość, będąc konsumentem, zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

Niezależnie od opisanego wyżej postępowania, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.