Opłaty

Aktualna tabela opłat Funduszy PKO. 

Stylizowana ikona wiadomości

Zacznij inwestować

Aktualna tabela opłat Funduszy PKO jest dostępna na stronie www.pkotfi.pl

Minimalne wpłaty

Minimalna pierwsza wpłata w funduszach inwestycyjnych otwartych PKO wynosi 100 zł.

Zakumulowana wartość inwestycji

Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika.

Opłata za nabycie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty wpłaty, zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie PKO TFI. 

Opłata za odkupienie (odsprzedaż) pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty odkupienia, zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie PKO TFI.

Konwersja (przenoszenie środków pomiędzy Funduszami)

  • Konwersja dotyczy wyłącznie rejestrów tego samego typu (typ rejestru oznaczony jest odpowiednią literą prezentowaną w numerze rejestru).
    Nie jest również możliwa konwersja środków pomiędzy rejestrami otwartymi w tym samym funduszu.
  • Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku konwersji do Funduszu podlega opłacie za konwersję w następujących wypadkach:
    1. jeżeli opłata za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym jest wyższa niż odpowiednia opłata za nabycie w Funduszu źródłowym, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
    2. jeżeli opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym jest niższa niż odpowiednia opłata za odkupienie w Funduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
    3. jeżeli do danego zlecenia konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) - w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt. a) i b).

Maksymalne opłaty za konwersję pomiędzy Funduszami PKO pobierane są w zależności od zakumulowanej wartości inwestycji.

Kalkulator opłat za konwersję

Opis kosztów związanych z usługą świadczoną przez PKO BP Finat sp. z o.o.

PKO BP Finat sp. z o.o. nie pobiera od klienta żadnych opłat w związku ze świadczonymi usługami w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa.

W przypadku inwestowania w walutach obcych Klient może ponieść dodatkowe koszty związane z przekazem bankowym oraz wymianą walut.

Podanie całkowitej kwoty kosztów związanych z inwestowaniem nie jest możliwe ze względu na wybór rodzaju jednostki i kwoty łącznego zaangażowania.

Szczegółowe zasady pobierania Opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, a także opłat obciążających aktywa funduszy określają prospekty informacyjne funduszy. Odnośniki do ww. prospektów informacyjnych dostępne są na stronie www.pkotfi.pl.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.pkotfi.pl.