Opłaty, prowizje i oprocentowanie

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za wypłaty z 4000 bankomatów PKO Banku Polskiego i BZ WBK  

0 zł za przelewy krajowe przez Internet oraz zlecenia stałe realizowane samodzielnie przez Internet – dla kont prywatnych

0 zł za przelewy do ZUS i US przez Internet z kont firmowych

96ac91f3-a528-4d0f-b820-87aa4393b744.jpg

 

Opłaty i prowizje bankowe Tabela oprocentowania
Konto prywatne (indywidualne i wspólne) Depozyty
1 Transakcje na rachunkach 1 Konto Inteligo
2 Przelewy zagraniczne 2 Rachunek oszczędnościowy
3 Karty płatnicze Inteligo 3 Lokaty ze stała stopą procentową
4 Usługi powiadomień 4 Lokaty ze zmienną stopą procentową
5 Inne operacje 5 Lokata 3+3
Konta firmowe 6 Lokata 6+6
1 Transakcje na rachunkach 7 hop lokata 3, 6 i 12 M
2 Przelewy zagraniczne 8 igo lokata 3, 6, 9 i 12 M
3 Karty płatnicze Inteligo 9 Lokata Wzrastająca
4 Usługi powiadomień    
5 Inne operacje    
Tabela warunków produktów kredytowych
w ramach kont Inteligo
Oprocentowanie produktów kredytowych
1 Limit debetowy 1 Limit debetowy
2 Kredyt odnawialny Inteligo 2 Kredyt odnawialny Inteligo
3 Pożyczka Inteligo 3 Pożyczka Inteligo
4 Karta kredytowa Inteligo 4 Karta kredytowa Inteligo
Nowa Tabela opłat i prowizji obejmuje wszystkie konta Inteligo założone od 11 maja 2010 r. Właściciele rachunków uruchomionych wcześniej mogą w dowolnej chwili podjąć decyzję o przejściu na nowe warunki za pośrednictwem serwisu internetowego.
 
 
 
 

Tabela kursów walut

Kursy organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

 

Opłaty i prowizje bankowe

 Informujemy, że z dniem 1 października 2014 roku PKO Bank Polski SA wprowadził zmiany do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, zwanej dalej "Tabelą opłat i prowizji".

Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji, przedstawiający aktualne brzmienie dokumentu z wyróżnieniem pozycji, które uległy zmianie znajdziesz tutaj.
 

Tabela opłat i prowizji dla Klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe *

1. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności:

 1. opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; opłaty pobierane są w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny,0101
 2. opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta Inteligo,  0202
 3. okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy), 0303
 4. średnie miesięczne saldo – suma sald na wszystkich rachunkach Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny; saldo rachunków na koniec każdego dnia brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego miesięcznego salda jest wyznaczane z uwzględnieniem dat waluty operacji rozliczonych w tym okresie miesięcznym, 0404
 5. Kanały samoobsługowe – Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków” z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za pośrednictwem Konsultanta, 0505
 6. występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie 06www.inteligo.pl.

2. W przypadku Konta Inteligo prywatnego prowadzonego na rzecz Dziecka (Inteligo Konto Dziecka), opłaty za operacje wymienione w poniższej tabeli wynoszą 0 zł, o ile Bank udostępnia taką operację do tego konta. Bank informuje o dostępności takiej operacji na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

3. Nie pobiera się opłat z tytułu zaległości w spłacie, jeżeli zawarto umowę przewidującą odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty należności, związaną ze zwłoką w spłacie zadłużenia.

* Klienci, którzy zawarli umowę przed tym terminem mają możliwość przejścia na nowe warunki cenowe po złożeniu stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem serwisu internetowego.

OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA

Opłata/Prowizja w PLN

Lp. Operacja Częstotli-
wość

Kanał dostępu
 

Dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN

1.

 

Otwarcie konta
jednorazowo

 

0 0
2. Prowadzenie konta miesięcznie   0 0

TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE

3.

Wpływ w PLN

każdorazowo

 

0

0

4.

Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku, z zastrzeżeniem Lp.6 i 7 1

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

4

4

5.

Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku
(w tym do ZUS i US, z zastrzeżeniem lp.8)

każdorazowo2

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

5

5

6.

Przelew z rachunku oszczędnościowego – pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

0

0

7

Przelew z rachunku oszczędnościowego – kolejny w danym miesiącu kalendarzowym

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

8

8

Konsultant

10

10

8.

Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 3

każdorazowo

Kanał mobilny IKO

1

1

9.

 

Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego
(w tym do ZUS i US)

 

każdorazowo

 

Kanały samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

0

0

9a. Realizacja zlecenia zmiennego (automatycznie) każdorazowo  

1

1

9b. Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego każdorazowo Kanały samoob-
sługowe
0 0
Konsultant 0 0

10.

Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

4

0

11.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek
w ramach Banku (automatycznie)

każdorazowo

 

0

0

12.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek
w innym banku (automatycznie)

każdorazowo

 

0

0

13.

Przelew na zakup jednostek uczestnictwa
w funduszach PKO TFI SA

każdorazowo

 

0

0

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE

Opłata/Prowizja w PLN

Lp. 

Operacja 

Częstotli-
wość
 

Kanał dostępu 

Dla kont
ze średnim
miesięcznym
saldem do
49 999,99 PLN
 

Dla kont ze
średnim
miesięcznym
saldem od
50 000,00 PLN

14.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA 4 , gdy koszt ponosi Odbiorca 

każdorazowo

 

5

5

15.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi Odbiorca

każdorazowo

 

11

11

16.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 5

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

8

8

Konsultant

8

8

17.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 6

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

20

20

Konsultant

20

20

18.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 5

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

50

50

Konsultant

50

50

19.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 6

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

90

90

Konsultant

90

90

20.

Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR 

każdorazowo

 

80

80

21.

Anulowanie zrealizowanego 7 przelewu zagranicznego

każdorazowo8

 

100

100

22.

Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego

każdorazowo8

 

50

50

 

KARTY DEBETOWE INTELIGO 9

Opłata/Prowizja w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

 

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem do

49 999,99 PLN

 

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN

23.

Wydanie karty:

jednorazowo

 

   
  1) pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

0

0

 

2) pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków

5

5

24.

Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego

miesięcznie

0 - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN10
4 – w pozostałych przypadkach
25. Usługa "Bankomaty bez granic" miesięcznie 4 4

26.

Przesłanie kolejnej karty

każdorazowo

0 poczta (list zwykły) 12

50 – przesyłka kurierska13

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE
27. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) każdorazowo 0
28. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) każdorazowo 10
29. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5
30. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 0
31. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju:
1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
każdorazowo

0

5

32. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 5
33. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą:
1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
każdorazowo

0

3% min.10

34. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback)14 każdorazowo 1

Bezpłatne wypłaty z ponad 4000 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i BZ WBK.

USŁUGI POWIADOMIEŃ

Opłata/Prowizja w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem do

49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN

35.

Usługa "Powiadomienia
E-mail" 15

miesięcznie

0

0

36.

Usługa "Powiadomienia Komunikator" 16

miesięcznie

0

0

37.

Usługa "Powiadomienia
SMS" 17

miesięcznie

5

5

38.

Ponowna aktywacja usługi "Powiadomienia SMS"

każdorazowo

5

5

 

INNE OPERACJE

Opłata/Prowizja w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem do

49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN

39.

Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

0

0

40.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

0

41.

Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

0

42.

Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci

każdorazowo

15

0

43.

Ustanowienie blokady/ zmiana blokady/ realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia

każdorazowo

0,4% kwoty blokady, min. 50 max 500

44.

Przesłanie kolejnej karty kodów

każdorazowo

0 - poczta (list zwykły) 12

50 -  przesyłka kurierska 13

45.

Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo

miesięcznie

0

0

46.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/wyciągu z rachunku w ramach Konta Inteligo

każdorazowo

3 – e-mail 18

10 – faks/poczta (list zwykły)12

0

47.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku 19

każdorazowo

12

0

48.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 19

każdorazowo

10

0

49.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej 19

każdorazowo

60

0

50.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów na wniosek Klienta (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 19 z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych

każdorazowo

15

0

50a.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

każdorazowo

25

 

51.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

10

52.

Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty

każdorazowo

15

15

53.

Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne

Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 20

  1. W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

  2. W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

  3. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl

  4. Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA .

  5. Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego:
1) SEPA z datą waluty „tomnext”
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”.

  6. Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego z datą waluty „overnight” lub „tomnext”.
1) SEPA z datą waluty "overnight",
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty "overnight" lub "tomnext" lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty "overnight".

Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA .

  7. Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego.

  8. Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią.

  9. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.

  10. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

  11. Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

  12. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  13. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym

  14. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie inteligo.pl

  15. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  16. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  17. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego , przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.

  18. Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  19. Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  20. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach inteligo.pl.

Tabela opłat i prowizji dla kont Inteligo firmowych

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności:

 1. opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; 01
 2. opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta, 02
 3. okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy),03
 4. Kanały samoobsługowe – elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków”, w tym kanał mobilny IKO, z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem Konsultanta w serwisie telefonicznym,04
 5. występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie www.inteligo.pl.05
OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/Prowizja w PLN

1.

Otwarcie konta

jednorazowo

0

2.

Prowadzenie konta

miesięcznie

0

 

TRANSAKCJE NA RACHUNKACH

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Kanał dostępu

Opłata/prowizja

w PLN

3.

Wpływ w PLN

każdorazowo

0

4.

Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku 21

każdorazowo

Kanały
samoobsługowe

0

Konsultant

4

5.

Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku, z zastrzeżeniem Lp. 6

każdorazowo

Kanały
samoobsługowe

1

Konsultant 5
6.

Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 22

każdorazowo

Kanał mobilny IKO

1

7.

Przelew/przelew zdefiniowany do ZUS i US

każdorazowo 23

Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

5

8.

 

Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US)

 

każdorazowo

 

Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

0

8a. Realizacja zlecenia zmiennego (automatycznie) każdorazowo  

1

8b. Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
Konsultant 0

9.

Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

4

10.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie)

każdorazowo

 

0

11.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku (automatycznie)

każdorazowo

 

1

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE 

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Kanał dostępu

Opłata/prowizja

w PLN

12.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA, 24 gdy koszt ponosi Odbiorca

każdorazowo

 

5

13.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi Odbiorca

każdorazowo

 

11

14.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 25

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

8

Konsultant

8

15.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 26

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

20

Konsultant

20

16.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego
niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 25

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

50

Konsultant

50

17.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 26

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

90

Konsultant

90

18.

Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR

każdorazowo

 

80

19.

Anulowanie zrealizowanego 27 przelewu zagranicznego

każdorazowo

 28

 

100

19.

Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego

każdorazowo

 28

 

50

 

KARTY DEBETOWE INTELIGO 29

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/prowizja w PLN

21.

Wydanie karty:

jednorazowo

 

1) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

0

2) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych  rachunków

5

22.

Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego

miesięcznie

0 - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN30
4 – w pozostałych przypadkach

23. Usługa "Bankomaty bez granic" 31 miesięcznie 4
24. Przesłanie kolejnej karty każdorazowo

0 – poczta (list zwykły) 32

50 – przesyłka kurierska 33

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE

25. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) każdorazowo 0
26. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) każdorazowo 10
27. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5
28. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 0
29. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju:
1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
każdorazowo 0
5

30.

Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO

każdorazowo

5

31.

Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą:
1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

każdorazowo

 

0

3% min. 10

32.

Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback)34

każdorazowo

1

 

USŁUGI POWIADOMIEŃ

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/Prowizja

w PLN

33.

Usługa "Powiadomienia E-mail" 35

miesięcznie 

0

34.

Usługa "Powiadomienia Komunikator" 36

miesięcznie 

0

35.

Usługa "Powiadomienia SMS" 37

miesięcznie 

5

36.

Ponowna aktywacja usługi "Powiadomienia SMS"

każdorazowo

5

 

INNE OPERACJE

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/Prowizja

w PLN

37.

Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

0

38.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

39.

Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

40.

Ustanowienie blokady/zmiana blokady/realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia

każdorazowo

0,4% kwoty blokady, min. 50

max. 500

41.

Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku

każdorazowo

20

42.

Przesłanie kolejnej karty kodów

każdorazowo

0 – poczta (list zwykły) 32

50 – przesyłka kurierska 33

43.

Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo

miesięcznie

0

44.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo

każdorazowo

3 – e-mail 38

10 – fax/poczta (list zwykły) 32

45.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku 39

każdorazowo

12

46.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 39

każdorazowo

10

47.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej 39

każdorazowo

60

48.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów na wniosek Klienta (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń)39 wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych

każdorazowo

15

48a.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

każdorazowo

25

49.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

50.

Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/ wezwania do zapłaty

każdorazowo

15

51.

Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne

Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 40

  21. W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney.

  22. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl

  23. Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA.

  24. Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA.

  25. Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego:
1) SEPA z datą waluty „tomnext”
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”.

  26. Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego z datą waluty „overnight” lub „tomnext”.
1) SEPA z datą waluty "overnight",
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty "overnight" lub "tomnext" lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty "overnight".

  27. Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego.

  28. Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią.

  29. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.

  30. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

  31. Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

  32. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  33. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym.

  34. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl.

  35. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  36. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  37. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe, usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.

  38. Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  39. Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  40. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl.

  41. Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.

Tabela warunków produktów kredytowych w ramach kont Inteligo

 

LIMIT DEBETOWY

Opłaty w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Konto Inteligo prywatne

Konto Inteligo firmowe

1.

Obsługa limitu debetowego 41

miesięcznie

1

2

2.

Udzielenie41/zwiększenie kwoty limitu debetowego 

każdorazowo

1

2

3.

Zmniejszenie/rezygnacja z limitu debetowego

każdorazowo

0

0

4.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

10

5.

Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty

każdorazowo

15

15

Warunki przyznania limitu debetowego:

Limit debetowy może być przyznany przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają Konto Inteligo,
 • posiadają telefon,
 • terminowo spłacają zobowiązania kredytowe,
 • posiadają zdolność kredytową.

Uwaga
Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia

KREDYT  ODNAWIALNY INTELIGO 

 

Opłaty w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Konto Inteligo prywatne 

1.

Przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo

każdorazowo

 1,5% kwoty kredytu min. 40

2.

Odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo

każdorazowo

1,5% kwoty kredytu min. 50

3.

Podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo

każdorazowo

 1,5%  kwoty podwyższenia min. 50

4.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10*

5.

Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty

każdorazowo

15*

 *od 11.03.2016 r. do daty zmiany w Tabeli opłaty nie pobiera się

POŻYCZKA INTELIGO 

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata w PLN

Konto prywatne

1.

Udzielenie Pożyczki Inteligo

każdorazowo

5% kwoty udzielonej pożyczki,

4% kwoty udzielonej pożyczki, dla klientów, którzy otrzymali ofertę kredytową w ramach akcji sprzedażowych oraz akcji sprzedaży wiązanej

2.

Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od kwoty rat podlegających zawieszeniu)

każdorazowo

3% nie mniej niż 50*

3.

Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty

każdorazowo

15**

4.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10**


* do 30 czerwca 2016 r. PKO BP SA nie nalicza opłaty. 

** od 11.03.2016 r. do daty zmiany w Tabeli opłaty nie pobiera się

KARTA KREDYTOWA INTELIGO

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata w PLN

Konto prywatne

1.

Wydanie karty

jednorazowo

0

2.

Obsługa karty 42

 

rocznie

0 - Jeżeli średniomiesięcznawartość operacji (gotówkowych i bezgotów.)zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800 PLN43
35 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji  (gotówkowych i bezgotów.) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN43
50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotów. ) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (suma operacji podzielona  przez 12) jest niższa niż  500 PLN43

 

3.

Wypłata gotówki w kraju (POS)

każorazowo

3% nie mniej niż 7

4.

Wypłata gotówki w kraju (bankomat)

każorazowo

3% nie mniej niż 7

5.

Wypłata gotówki za granicą (terminal POS)44

każorazowo

3% nie mniej niż 12

6.

Wypłata gotówki za granicą (bankomat)44

każorazowo 3% nie mniej niż 10
7.

Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS)44

każorazowo 0
8. Przelew z karty kredytowej każorazowo 3% nie mniej niż 7
9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej miesięcznie 0
10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej każdorazowo

3 - e-mail45

10 - faks/ poczta (list zwykły)46

11. Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%) każdorazowo 35
12. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
13. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty każdorazowo 15*
14. Pakiet ubezpieczeniowy "Ubezpieczenie na szóstkę" miesięcznie 4

*od 11.03.2016 r. do daty zmiany w Tabeli opłaty nie pobiera się

42. Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie z dołu po 12 pełnych okresach rozliczeniowych dla karty.

43. Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości, jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty.

44. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Mastercard w walucie innej niż rozliczeniowa, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% wartości operacji.

45. Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

46. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

 

Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od
dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe
 

Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo

Część I

Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Kont Inteligo

Lp.

KONTA INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. 1)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym


do 99,99 zł

od 100 zł
do 3999,99 zł

od 4 000 zł
do 49999,99 zł

od 50000 zł

1.

Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne)

0,01

0,01

0,01

0,01

2.

Konto Inteligo firmowe

0,01

0,01

0,01

0,55

1) Część I obowiązuje klientów, którzy nie korzystają z usług bankowych na warunkach cenowych, określonych w Części II „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych.

Lp.

KONTA INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R. 2)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
do 99,99 zł od 100 zł
do 3999,99 z
od 4 000 zł
do 49999,99 zł
od 50000 zł
1. Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne) 0,00 0,00 0,00 0,00
2.

Konto Inteligo firmowe

0,00

0,00 0,00 0,00

2) Część II obowiązuje również klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. i zdecydowali się korzystać z usług bankowych na warunkach cenowych, określonych w Części II „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych.

  Lp.

 INTELIGO KONTO DZIECKA

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

do 2 500,00 zł nadwyżka powyżej 2 500,00 zł
1. Inteligo Konto Dziecka 2,50 0,50
 
 
 
 

Część II

Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w ramach Kont Inteligo

Rachunek oszczędnościowy w ramach Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego lub wspólnego)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym *)

1)     do 999,99 zł

0,60

2)     od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł

0,70

3)     od 10 000,00 do 19 999,99 zł

0,80

4)     od 20 000,00 do 49 999,99 zł

0,90

5)     od 50 000,00 do 99 999,99 zł

0,90

6)     od 100 000,00 do 199 999,99 zł

1,30

7)     Od 200 000,00 zł

1,80

 
 
 
 

 * Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.

Część III

Tabela oprocentowania lokat w ramach Kont Inteligo  

Lp.

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

 

1)      ze stałą stopą procentową
(oferowane do dnia 30 czerwca 2016 r.):

 

 

a)      Lokata 1 M

0,10

 

b)      Lokata 2 M

0,20

 

c)      Lokata 3 M

0,30

 

e)      Lokata 24 M

1,50

 

2)      ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty
(oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.):

 

 

a)      Lokata 6 M

0,10

 

b)      Lokata 12 M

0,20

2.

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych

 

 

1)      ze stałą stopą procentową
(oferowane do dnia 30 czerwca 2016 r.):

 

 

a)      Lokata 1 M

0,45

 

b)      Lokata 2 M

0,50

 

c)      Lokata 3 M

0,50

 

2)      ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty
(oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.):

 

 

a)      Lokata 6 M

0,50

 

b)      Lokata 9 M

0,50

 

c)      Lokata 12 M

0,50

 
 
 
 

W przypadku rozwiązania umowy lokaty przed upływem okresu umownego, w tym w przypadku zerwania lokaty, Bank nalicza oprocentowanie dla

1. Lokaty ze stałą stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu otwarcia lokaty (oprocentowanie obniżone). Oprocentowanie obniżone obowiązuje w okresie od dnia otwarcia lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty, do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie,

2. Lokaty ze zmienną stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu rozwiązania umowy lokaty. Oprocentowanie obniżone obowiązuje od początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie.

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego
(oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.):

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesięc

0,00

b)      2-miesięc

0,00

c)      3-miesięc

0,00

d)      4-miesięc

0,10

e)      5-miesięc

0,10

f)       6-miesięc

0,10

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 0,20%w stosunku rocznym

 
 
 
 

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego
(oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.):

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesiąc

0,00

b)      2-miesiąc

0,00

c)      3-miesiąc

0,00

d)      4-miesiąc

0,00

e)      5-miesiąc

0,00

f)       6-miesiąc

0,00

g)      7 miesiąc

0,20

h)      8 miesiąc

0,20

i)       9 miesiąc

0,20

j)       10 miesiąc

0,20

k)      11 miesiąc

0,20

l)       12 miesiąc

0,20

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 0,30%w stosunku rocznym.

 
 
 
 

hop lokata 3M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,25

b)      2-miesiąc

0,75

c)      3-miesiąc

1,50

Średnie oprocentowanie na lokacie 3 miesięcznej wynosi 0,83%.

 
 
 
 

hop lokata 6M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,25

b)      2-miesiąc

0,75

c)      3-miesiąc

1,00

d)      4-miesiąc

1,25

e)      5-miesiąc

1,50

f)       6-miesiąc

1,75

 Średnie oprocentowanie na lokacie 6 miesięcznej wynosi 1,08%.

 
 
 
 

hop lokata 12M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego  

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,20

b)      2-miesiąc

0,40

c)      3-miesiąc

0,60

d)      4-miesiąc

0,80

e)      5-miesiąc

1,00

f)       6-miesiąc

1,20

g)      7 miesiąc

1,40

h)      8 miesiąc

1,60

i)       9 miesiąc

1,80

j)       10 miesiąc

2,00

k)      11 miesiąc

2,25

l)       12 miesiąc

2,50

Średnie oprocentowanie na lokacie 12 miesięcznej wynosi 1,31%.

 
 
 
 

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek

Oprocentowanie lokaty
w skali roku

a)      3 miesiące

0,90%

b)      6 miesięcy

1,10%

c)      9 miesięcy

1,20% - oferowana do 30.06.2016

d)     12 miesięcy

1,30%

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

 
 
 
 

Uwaga: „M” – oznacza miesiąc, a cyfra przed „M” liczbę miesięcy okresu umownego lokaty.

Lokata Wzrastająca Inteligo w ramach konta firmowego Oprocentowanie lokaty
w skali roku
a)     w 1 miesiącu 0,30%
b)     w 2 miesiącu 0,60%
c)     w 3 miesiącu 3,60%

Produkt oferowany w okresie: 30.03.2015-30.06.2015

Część IV

Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo

Lp.

 

Zmienna stopa procentowa
w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

 

 

1)      dla Konta Inteligo prywatnego

10,00

 

2)      dla Konta Inteligo firmowego

10,00

2.

Kredyt odnawialny Inteligo

10,00

 

Przykład:
kwota kredytu: 10.000 zł;

ilość rat: 12

kredyt wykorzystany jednorazowo
i spłacany w równych miesięcznych ratach.

W oparciu o powyższe założenia łączna kwota wszystkich prowizji, opłat oraz innych kosztów z tytułu kredytu wynosi 699,91 złotych.

Rzeczywista roczna stopa oproc.: 13,65%

3.

Pożyczka Inteligo, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej:

 

 

1. dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu Pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana:

 

 

a) klientom posiadającym status „Stałego Klienta” 1

10,00 3

 

b) klientom posiadającym status „Nowego Klienta” 2

10,00 3

 

2. dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1), udzielana:

 

 

a) klientom posiadającym status „Stałego Klienta” 1

10,00 3

 

b) klientom posiadającym status „Nowego Klienta” 2

10,00 3

4.

Karta kredytowa Inteligo:

1)     dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego), z zastrzeżeniem pkt. 2)

2)     dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

10,00 4

 

9,90

5.

Odsetki od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo (odsetki karne)5, dla umów zawartych:

1)    do dnia 31 grudnia 2015 r.
2)    do dnia 31 grudnia 2015 r. które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r.
3)    od dnia 1 stycznia 2016 r.

10,00

14,00

14,00

6.

Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo (odsetki karne)5, dla umów zawartych:

1)    do dnia 31 grudnia 2015 r.
2)    do dnia 31 grudnia 2015 r. które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r.
3)    od dnia 1 stycznia 2016 r.

10,00

14,00

14,00

7.

Odsetki od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) 5

1)    do dnia 8 stycznia 2016 r.
2)    od dnia 9 stycznia 2016 r.
3)    do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.  6

 

10,00

14,00

14,00

8.

Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne (odsetki karne)

 

 

dla Konta Inteligo prywatnego, dla umów zawartych:

1)    do dnia 31 grudnia 2015 r.
2)    do dnia 31 grudnia 2015 r.  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r.
3)    od dnia 1 stycznia 2016 r.

10,00

14,00

14,00

 

dla Konta Inteligo firmowego, dla umów zawartych:

1)    do dnia 31 grudnia 2015 r.
2)    do dnia 31 grudnia 2015 r.  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r.
3)    od dnia 1 stycznia 2016 r.

10,00

14,00

14,00

 
 
 
 

 1  Stały Klient - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO BP SA od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie,
2) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek regularnie spłaconych i od dnia całkowitej spłaty upłynęło nie więcej niż 18 miesięcy,
3) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek aktualnie i regularnie spłacanych, znajdujących się w spłacie od co najmniej 12 miesięcy licząc od daty spłaty pierwszej raty kapitałowo odsetkowej.

 2  Nowy Klient - klient nie spełniający żadnego z warunków dla „Stałego Klienta”.

 3 RRSO wynosi 26,30% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00%/rok, całkowity koszt kredytu 1319,20 zł, w tym: prowizja 263,16 zł, odsetki 613,93 zł, koszt ubezpieczenia w wariancie podstawowym 442,11 zł całkowita kwota do zapłaty 6319,20 zł, płatna w 24 ratach miesięcznych po 263,30 zł. Stan na 05.03.2015 r

 4 RRSO wynosi 10,48% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu – 5000 zł; oprocentowanie zmienne – 10%/rok; całkowity koszt kredytu – 275,26zł, w tym: wydanie i użytkowanie karty w pierwszym roku – 0zł, odsetki 275,26zł ; całkowita kwota do zapłaty – 5 275,26zł, płatna w 12 równych ratach miesięcznych . Do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Posiadacza karty. Stan na 05.03.2015 r.

 5  Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo, Pożyczki Inteligo oraz Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego.

6 Obowiązuje od dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej


 
 1. Dokumenty

  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 10.08.2015 r. 319,1 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 10.08.2015r. 344,7 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 24.07.2015 r. do 9.08.2015 r. 317,9 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 24.07.2015r. do 9.08.2015 r. 344,4 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.10.2014 r. do 23.07.2015r. 420,8 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 1.10.2014 r. do 23.07.2015r. 453,3 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 9.09.2013 r. do 30.09.2014 r. 271,7 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 03.01.2013 r. do 8.09.2013 r. 303,4 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 03.01.2013 r. do 03.07.2013 r. 303,4 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 03.09.2012 r. do 02.01.2013 r. 263,8 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 03.09.2012 r. do 21.10.2012 r. 185,0 KB Pobierz
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 22.10.2012 r. do 02.01.2012 r. 124,4 KB Pobierz
  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 156,6 KB Pobierz
  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo, dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. 156,7 KB Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - od 04.07.2013 do 08.09.2013 r. 387,1 KB Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010r. - od 09.09.2013r. do 30.09.2014r. 283,7 KB Pobierz