Opłaty, prowizje i oprocentowanie

0 zł za prowadzenie kontaKarta-kredytowa

0 zł za wydanie karty i jej używanie, gdy miesięcznie wydajesz nią zaledwie 100 zł

0 zł za wypłaty z 4000 bankomatów PKO Banku Polskiego, BZ WBK i Nordea Bank Polska

0 zł za przelewy krajowe przez Internet oraz zlecenia stałe realizowane samodzielnie przez Internet - dla kont prywatnych

0 zł za przelewy do ZUS i US przez Internet z kont firmowych

Opłaty i prowizje bankowe Tabela oprocentowania
Konto prywatne (indywidualne i wspólne) Depozyty
1 Transakcje na rachunkach 1 Konto Inteligo
2 Przelewy zagraniczne 2 Rachunek oszczędnościowy
3 Karty płatnicze Inteligo 3 Lokaty ze stała stopą procentową
4 Usługi powiadomień 4 Lokaty ze zmienną stopą procentową
5 Inne operacje 5 Lokata 3+3
Konta firmowe 6 Lokata 6+6
1 Transakcje na rachunkach 7 hop lokata 3, 6 i 12 M
2 Przelewy zagraniczne 8 igo lokata 3, 6, 9 i 12 M
3 Karty płatnicze Inteligo

4 Usługi powiadomień
5 Inne operacje
Tabela warunków produktów kredytowych
w ramach kont Inteligo
Oprocentowanie produktów kredytowych
1 Limit debetowy 1 Limit debetowy
2 Kredyt odnawialny Inteligo 2 Kredyt odnawialny Inteligo
3 Pożyczka Inteligo 3 Pożyczka Inteligo
4 Karta kredytowa Inteligo 4 Karta kredytowa Inteligo
Nowa Tabela opłat i prowizji obejmuje wszystkie konta Inteligo założone od 11 maja 2010 r. Właściciele rachunków uruchomionych wcześniej mogą w dowolnej chwili podjąć decyzję o przejściu na nowe warunki za pośrednictwem serwisu internetowego.

01Opłaty i prowizje bankowe

Informujemy, że z dniem 1 października 2014 roku PKO Bank Polski SA wprowadzi zmiany do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, zwanej dalej "Tabelą opłat i prowizji".

Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji, przedstawiający aktualne brzmienie dokumentu z wyróżnieniem pozycji, które uległy zmianie znajdziesz tutaj.

Więcej

Tabela opłat i prowizji dla Klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe *

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności:

 1. opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; opłaty pobierane są w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny,01
 2. opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta Inteligo,  02
 3. okres miesięczny liczony jest od zawarcia danej umowy Konta Inteligo,03
 4. średnie miesięczne saldo - suma sald wszystkich rachunków Klienta w ramach danego konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny,04
 5. Kanały samoobsługowe – Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków” z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za pośrednictwem Konsultanta, 05
 6. występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie 06www.inteligo.pl.

* Klienci, którzy zawarli umowę przed tym terminem mają możliwość przejścia na nowe warunki cenowe po złożeniu stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem serwisu internetowego.

OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA

Opłata/Prowizja w PLN

Lp. Operacja Częstotli-
wość

Kanał dostępu
 

Dla kont ze średnim
miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim
miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN

1.

 

Otwarcie konta
jednorazowo

 

0
0
2. Prowadzenie konta miesięcznie 0
0

TRANSAKCJE NA RACHUNKACH

3.

Wpływ w PLN

każdorazowo

 

0

0

4.

Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku 1

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

4

4

5.

Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku
(w tym do ZUS i US)

każdorazowo2

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

5

5

6.

Przelew z rachunku oszczędnościowego – pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

0

0

7

Przelew z rachunku oszczędnościowego – kolejny w danym miesiącu kalendarzowym

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

8

8

Konsultant

10

10

8.

Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego
(w tym do ZUS i US)

każdorazowo

Kanały samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

0

0

9.

Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

0

0

Konsultant

4

0

10.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek
w ramach Banku (automatycznie)

każdorazowo

 

0

0

11.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek
w innym banku (automatycznie)

każdorazowo

 

0

0

12.

Przelew na zakup jednostek uczestnictwa
w funduszach PKO TFI SA

każdorazowo

 

0

0

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE

Opłata/Prowizja w PLN

Lp. 

Operacja 

Częstotli-
wość
 

Kanał dostępu 

Dla kont
ze średnim
miesięcznym
saldem do
49 999,99 PLN
 

Dla kont ze
średnim
miesięcznym
saldem od
50 000,00 PLN

13.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA  , gdy koszt ponosi beneficjent  

każdorazowo

 

5

5

14.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi beneficjent

każdorazowo

 

11

11

15.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 4

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

8

8

Konsultant

8

8

16.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 5

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

20

20

Konsultant

20

20

17.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 4

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

50

50

Konsultant

50

50

18.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 5

każdorazowo

Kanały
samoob-
sługowe

90

90

Konsultant

90

90

19.

Opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR 

 

 

80

80

20.

Anulowanie zrealizowanego 6 przelewu zagranicznego

każdorazowo7

 

100

100

21.

Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego

każdorazowo7

 

50

50

 

KARTY DEBETOWE INTELIGO 8

Opłata/Prowizja w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

 

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem do

49 999,99 PLN

 

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN

22.

Wydanie karty:

jednorazowo

 

1) pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

0

0

 

2) pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków

5

5

23.

Opłata za kartę

miesięcznie

 

 

 

 

1) karta wydana do rachunku głównego

4 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych

w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN

0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych

w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN

 

4 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych

w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN

0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych

w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN

 

2) karta wydana do innego rachunku

24.

Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS9)

każdorazowo

5

5

25.

Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS)10

każdorazowo

10

10

26.

Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS)

każdorazowo

5

5

27.

Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych (terminal POS)10

każdorazowo

0

0

28. Usługa "Bankomaty bez granic"
miesięcznie 4
4

29.

Wypłata gotówki w bankomatach Banku, bankomatach BZ WBK oraz Nordea Bank Polska

każdorazowo

0

0

30.

Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju:

1) dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

2) dla klientów niekorzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

każdorazowo

 

0

5

 

0

5

31.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą10:

1) dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

2) dla klientów niekorzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

każdorazowo

 

0

3% min. 10

 

0

3% min. 10

32.

Przesłanie kolejnej karty

każdorazowo

0 poczta (list zwykły) 12

50 – przesyłka kurierska13

Bezpłatne wypłaty z ponad 4000 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego, BZ WBK oraz Nordea Bank Polska.

Zwolnienie z opłat za wypłaty w bankomatach Nordea Bank Polska realizowanych kartami debetowymi dotyczy Posiadaczy Kont  Inteligo prywatnych (indywidualnych  i  wspólnych) oraz Posiadaczy Kont  Inteligo firmowych, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia  11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe i nie korzystają z usługi „Bankomaty bez granic”.

USŁUGI POWIADOMIEŃ

Opłata/Prowizja w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem do

49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN

33

Usługa "Powiadomienia
E-mail" 14

miesięcznie

0

0

34.

Usługa "Powiadomienia Komunikator" 15

miesięcznie

0

0

35.

Usługa "Powiadomienia
SMS" 16

miesięcznie

5

5

36.

Ponowna aktywacja usługi "Powiadomienia SMS"

każdorazowo

5

5

 

INNE OPERACJE

Opłata/Prowizja w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem do

49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim

miesięcznym saldem od 

50 000,00 PLN

37.

Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

0

0

38.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

0

39.

Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

0

40.

Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci

każdorazowo

15

0

41.

Ustanowienie blokady/zmiana blokady/realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia

każdorazowo

0,4% kwoty blokady, min. 50 max 500

42.

Przesłanie kolejnej karty kodów

każdorazowo

0 - poczta (list zwykły) 12

50 -  przesyłka kurierska 13

43.

Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo

miesięcznie

0

0

44.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo

każdorazowo

3 – e-mail 17

6 – faks

10 – poczta (list zwykły)12

0

45.

Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia salda rachunku 18

każdorazowo

12

0

46.

Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 18

każdorazowo

10

0

47.

Przygotowanie i przesłanie opinii bankowej 18

każdorazowo

60

0

48.

Przygotowanie i przesłanie innych dokumentów na wniosek Klienta (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 18

każdorazowo

15

0

49.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

10

50.

Przesłanie wezwania do zapłaty

każdorazowo

20

20

51.

Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne

Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 19

  1. W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

  2. W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 

  3. Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA .

  4. Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego:
1) SEPA z datą waluty „tomnext”
2) innego niż przelew zagraniczny SPEA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”.

  5. Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego z datą waluty „overnight” lub „tomnext”.
1) SEPA z datą waluty "overnight",
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty "overnight" lub "tomnext" lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty "overnight".

Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA .

  6. Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego.

  7. Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią.

  8. Karty debetowe Inteligo – w szczególności karta Inteligo Visa Electron i karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca do dnia 2 stycznia 2013r.), karta Inteligo MasterCard PayPass oraz karta Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje” (oferowana od dnia 3 stycznia 2013r.).

  9. Terminal POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku lub oddziale innego banku.

  10. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% transakcji.

  11. Usługa "Bankomaty bez granic" jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

  12. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  13. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie kurierem w trybie pilnym.

  14. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  15. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  16. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego , przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.

  17. Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  18. Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  19. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach inteligo.pl.

Tabela opłat i prowizji dla kont Inteligo firmowych

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności:

 1. opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; 01
 2. opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta, 02
 3. okres miesięczny liczony jest od daty zawarcia danej umowy Konta Inteligo,03
 4. średnie miesięczne saldo - suma sald wszystkich rachunków Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny,04
 5. Kanały samoobsługowe – elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków” z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za pośrednictwem Konsultanta,05
 6. występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym Kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym Kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych Kanałów dostępny jest pod adresem internetowym 06www.inteligo.pl.

 

OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/Prowizja w PLN

1.

Otwarcie konta

jednorazowo

0

2.

Prowadzenie konta

miesięcznie

0

 

TRANSAKCJE NA RACHUNKACH

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Kanał dostępu

Opłata/prowizja

w PLN

3.

Wpływ w PLN

każdorazowo

0

4.

Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku 20

każdorazowo

Kanały
samoobsługowe

0

Konsultant

4

5.

Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku

każdorazowo

Kanały
samoobsługowe

1

Konsultant

5

6.

Przelew/przelew zdefiniowany do ZUS i US

każdorazowo 21

Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

5

7.

Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US)

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

0

8.

Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

0

Konsultant

4

9.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie)

każdorazowo

 

0

10.

Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku (automatycznie)

każdorazowo

 

1

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE 

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Kanał dostępu

Opłata/prowizja

w PLN

11.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA, 22 gdy koszt ponosi beneficjent

każdorazowo

 

5

12.

Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi beneficjent

każdorazowo

 

11

13.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 23

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

8

Konsultant

8

14.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 24

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

20

Konsultant

20

15.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego
niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 23

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

50

Konsultant

50

16.

Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 24

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

90

Konsultant

90

17.

Opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR

 

 

80

18.

Anulowanie zrealizowanego 25 przelewu zagranicznego

każdorazowo

 26

 

100

19.

Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego

każdorazowo

 26

 

50

 

KARTY DEBETOWE INTELIGO 27

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/prowizja w PLN

20.

Wydanie karty:

jednorazowo

 

1) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

0

2) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych  rachunków

5

21.

Opłata za kartę: 

miesięcznie

 

1) Karta wydana do rachunku głównego

4 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN

0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN

2) Karta wydana do innego rachunku

4 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99,99 PLN

0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN


22.

Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS 28)

każdorazowo

5

23.

Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS29)

każdorazowo

10

24.

Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS)

każdorazowo

5

25.

Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych (terminal POS29)

każdorazowo

0

26. Usługa "Bankomaty bez granic"
miesięcznie 4

27.

Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK

każdorazowo

0

28.

Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju

1) dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

2) dla klientów niekorzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

każdorazowo

 

0

5

29.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą29:

1) dla klientów korzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

2) dla klientów niekorzystających z usługi "Bankomaty bez granic"

każdorazowo

 

0

3% min. 10

30.

Przesłanie kolejnej karty

każdorazowo

0 – poczta (list zwykły) 31

50 – przesyłka kurierska 32

 

USŁUGI POWIADOMIEŃ

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/Prowizja

w PLN

31.

Usługa "Powiadomienia E-mail" 33

miesięcznie 

0

32.

Usługa "Powiadomienia Komunikator" 34

miesięcznie 

0

33.

Usługa "Powiadomienia SMS" 35

miesięcznie 

5

34.

Ponowna aktywacja usługi "Powiadomienia SMS"

każdorazowo

5

 

INNE OPERACJE

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata/Prowizja

w PLN

35.

Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

0

36.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

37.

Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty

każdorazowo

3

38.

Ustanowienie blokady/zmiana blokady/realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia

każdorazowo

0,4% kwoty blokady, min. 50

max. 500

39.

Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku

każdorazowo

20

40.

Przesłanie kolejnej karty kodów

każdorazowo

0 – poczta (list zwykły) 31

50 – przesyłka kurierska 32

41.

Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo

miesięcznie

0

42.

Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo

każdorazowo

3 – e-mail 36

6 – faks

10 – poczta (list zwykły) 31

43.

Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia salda rachunku 37

każdorazowo

12

44.

Przygotowanie i przesłanie pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 37

każdorazowo

10

45.

Przygotowanie i przesłanie opinii bankowej 37

każdorazowo

60

46.

Przygotowanie i przesłanie innych dokumentów na wniosek Klienta (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń)37

każdorazowo

15

47.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

48.

Przesłanie wezwania do zapłaty

każdorazowo

20

49.

Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne

Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 38

  20. W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney.

  21. W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

  22. Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA.

  23. Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego:
1) SEPA z datą waluty „tomnext”
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”.

  24. Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego z datą waluty „overnight” lub „tomnext”.
1) SEPA z datą waluty "overnight",
2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty "overnight" lub "tomnext" lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty "overnight".

  25. Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego.

  26. Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią.

  27. Karty debetowe Inteligo – w szczególności karta Inteligo Visa Electron, karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca do dnia 2 stycznia 2013r.), karta Inteligo MasterCard PayPass oraz karta Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje” (oferowana od dnia 3 stycznia 2013r.).

  28. Terminal POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku, lub oddziale innego banku.

  29. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% transakcji.

  30. Usługa "Bankomaty bez granic" jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

  31. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  32. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie karty kurierem w trybie pilnym.

  33. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  34. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

  35. Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe, usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo.

  36. Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  37. Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

 

Tabela warunków produktów kredytowych w ramach kont Inteligo

 

LIMIT DEBETOWY

Opłaty w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Konto Inteligo prywatne

Konto Inteligo firmowe

1.

Opłata za obsługę limitu debetowego 39

miesięcznie

1

2

2.

Opłata za udzielenie 39/zwiększenie kwoty limitu debetowego 

każdorazowo

1

2

3.

Opłata za zmniejszenie/rezygnację z limitu debetowego

każdorazowo

0

0

4.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

10

5.

Przesłanie wezwania do zapłaty

każdorazowo

20

20

Warunki przyznania limitu debetowego:

Limit debetowy może być przyznany przez Bank Klientom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają Konto Inteligo,
 • posiadają telefon,
 • terminowo spłacają zobowiązania kredytowe,
 • posiadają zdolność kredytową.

Uwaga
Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia

KREDYT  ODNAWIALNY INTELIGO 

 

Opłaty w PLN

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Konto Inteligo prywatne 

1.

Prowizja za przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo

każdorazowo

 1,5% kwoty kredytu min. 40

2.

Prowizja za odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo

każdorazowo

1,5% kwoty kredytu min. 50

3.

Prowizja za podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo

każdorazowo

 1,5%  kwoty podwyższenia min. 50

4.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

5.

Przesłanie wezwania do zapłaty

każdorazowo

20

 

POŻYCZKA INTELIGO 

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata w PLN

Konto prywatne

1.

Prowizja za udzielenie Pożyczki Inteligo

każdorazowo

5% kwoty udzielonej pożyczki,

4% kwoty udzielonej pożyczki, dla klientów, którzy otrzymali ofertę kredytową w ramach akcji sprzedażowych oraz akcji sprzedaży wiązanej

2.

Opłata za zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od kwoty rat podlegających zawieszeniu)

każdorazowo

3% nie mniej niż 50

3.

Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty

każdorazowo

20

4.

Opłata za telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

każdorazowo

10

  46. Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia  limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty.

  47. Dotyczy również umów kredytu Inteligo.

 

KARTA KREDYTOWA INTELIGO

Lp.

Operacja

Częstotliwość

Opłata w PLN

Konto prywatne

1.

Wydanie karty

jednorazowo

0

2.

Opłata roczna za wydanie karty 40

 

raz w roku

0 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800  PLN41

35 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji  (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN41

50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych ) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona  przez 12) jest niższa niż  500 PLN41

 

3.

Wypłata gotówki w kraju (POS)

każorazowo

3% nie mniej niż 7

4.

Wypłata gotówki w kraju (bankomat)

każorazowo

3% nie mniej niż 7

5.

Wypłata gotówki za granicą (terminal POS)42

każorazowo

3% nie mniej niż 12

6.

Wypłata gotówki za granicą (bankomat)42

każorazowo 3% nie mniej niż 10
7.

Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS)42

każorazowo 0
8. Przelew z karty kredytowej każorazowo 3% nie mniej niż 7
9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej miesięcznie 0
10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej każdorazowo

3 - e-mail43

6 - faks

10 - poczta (list zwykły)44

11. Przekrocznenie przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%)
każdorazowo 35
12. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10
13. Przesłanie wezwania do zapłaty każdorazowo 20
14. Pakiet ubezpieczeniowy "Ubezpieczenie na szóstkę" miesięcznie 4

38. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl

39. Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobierania opłaty.

40. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walutach  innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji.

41. Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości, jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie  rzeczywistego okresu użytkowania karty.

42. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walucie innej niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji.

43. Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

44. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie  powiększona o 5 PLN

 

Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.10.2014 r. 315.35 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 1.10.2014 r. 337.33 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 9.09.2013 r. do 30.09.2014 r. 271.69 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 03.01.2013 r. do 8.09.2013 r. 303.39 kB Pobierz
Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010r. - od 09.09.2013r. do 30.09.2014r. 283.72 kB Pobierz
Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - od 04.07.2013 do 08.09.2013 r. 387.08 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 22.10.2012 r. do 02.01.2012 r. 124.41 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 03.09.2012 r. do 21.10.2012 r. 184.98 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 03.01.2013 r. do 03.07.2013 r. 191.57 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 03.09.2012 r. do 02.01.2012 r. 263.83 kB Pobierz
Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 165.91 kB Pobierz
Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo, dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. 163.74 kB Pobierz
Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od
dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe

Przejdź na górę strony

02Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo

Część I

Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Kont Inteligo

Lp.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym


do 99,99 zł

od 100 zł
do 3 999,99 zł

od 4 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

1.

Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Konto Inteligo firmowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Część II

Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w ramach Kont Inteligo

Rachunek oszczędnościowy w ramach Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego lub wspólnego)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym *)

1)     do 999,99 zł

1,30

2)     od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł

1,30

3)     od 10 000,00 do 19.999,99 zł

1,40

4)     od 20 000,00 do 49.999,99 zł

1,50

5)     od 50 000,00 do 99.999,99 zł

1,80

6)     od 100 000,00 do 199.999,99 zł

2,30

7)     Od 200 000,00

3,00

 * Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.

Część III

Tabela oprocentowania lokat w ramach Kont Inteligo 

Lp.

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

 

1)      ze stałą stopą procentową:

 

 

a)      Lokata 1 M

1,35

 

b)      Lokata 2 M

1,40

 

c)      Lokata 3 M

1,45

e)      Lokata 24 M 3,30

 

2)      ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty:

 

 

a)      Lokata 6 M

1,50

 

b)      Lokata 12 M

1,55

2.

Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych

 

 

1)      ze stałą stopą procentową:

 

 

a)      Lokata 1 M

1,00

 

b)      Lokata 2 M

1,05

 

c)      Lokata 3 M

1,10

 

2)      ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty:

 

 

a)      Lokata 6 M

1,15

 

b)      Lokata 9 M

1,20

 

c)      Lokata 12 M

1,25

W przypadku rozwiązania umowy lokaty przed upływem okresu umownego, w tym w przypadku zerwania lokaty, Bank nalicza oprocentowanie dla

1. Lokaty ze stałą stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu otwarcia lokaty (oprocentowanie obniżone). Oprocentowanie obniżone obowiązuje w okresie od dnia otwarcia lokaty lub w przypadku wyboru opcji automatycznego przedłużenia umowy lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty, do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie,

2. Lokaty ze zmienną stopą procentową w ramach Konta Inteligo prywatnego i firmowego – wg połowy stawki oprocentowania nominalnego obowiązującego w dniu rozwiązania umowy lokaty. Oprocentowanie obniżone obowiązuje od początku kolejnego rozpoczętego trzymiesięcznego okresu obowiązywania umowy lokaty do dnia poprzedzającego jej rozwiązanie.

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesięc

0,00

b)      2-miesięc

0,00

c)      3-miesięc

0,00

d)      4-miesięc

1,20

e)      5-miesięc

1,20

f)       6-miesięc

1,20

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 1,50% w stosunku rocznym

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesiąc

0,00

b)      2-miesiąc

0,00

c)      3-miesiąc

0,00

d)      4-miesiąc

0,00

e)      5-miesiąc

0,00

f)       6-miesiąc

0,00

g)      7 miesiąc

1,40

h)      8 miesiąc

1,40

i)       9 miesiąc

1,40

j)       10 miesiąc

1,40

k)      11 miesiąc

1,40

l)       12 miesiąc

1,40

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 1,70% w stosunku rocznym.

hop lokata 3M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

1,00

b)      2-miesiąc

1,50

c)      3-miesiąc

5,00

Maksymalny zysk z lokaty 5% w skali roku zostanie wypłacony pod warunkiem dotrzymania umowy.
Średnie oprocentowanie na lokacie 3 miesięcznej wynosi 2,50%.

hop lokata 6M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

1,00

b)      2-miesiąc

1,50

c)      3-miesiąc

2,00

d)      4-miesiąc

2,50

e)      5-miesiąc

3,50

f)       6-miesiąc

6,00

Maksymalny zysk z lokaty 6% w skali roku zostanie wypłacony pod warunkiem dotrzymania umowy.
Średnie oprocentowanie na lokacie 6 miesięcznej wynosi 2,75%.

hop lokata 12M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego 

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

1,00

b)      2-miesiąc

1,50

c)      3-miesiąc

2,00

d)      4-miesiąc

2,20

e)      5-miesiąc

2,30

f)       6-miesiąc

2,50

g)      7 miesiąc

3,00

h)      8 miesiąc

3,10

i)       9 miesiąc

3,20

j)       10 miesiąc

3,30

k)      11 miesiąc

3,50

l)       12 miesiąc

7,00

Maksymalny zysk z lokaty 7% w skali roku zostanie wypłacony pod warunkiem dotrzymania umowy.
Średnie oprocentowanie na lokacie 12 miesięcznej wynosi 2,88%.

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek

Oprocentowanie lokaty
w skali roku

a)      3 miesiące

2,75%

b)      6 miesięcy

2,80%

c)      9 miesięcy

3,00%

d)     12 miesięcy

3,10%

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

Uwaga: „M” – oznacza miesiąc, a cyfra przed „M” liczbę miesięcy okresu umownego lokaty.

Część IV

Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo

Lp.

 

Zmienna stopa procentowa
w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

 

 

1)      dla Konta Inteligo prywatnego

16,00

 

2)      dla Konta Inteligo firmowego

16,00

2.

Kredyt odnawialny Inteligo

15,75

 

Przykład:
kwota kredytu: 10.000 zł;

ilość rat: 12

kredyt wykorzystany jednorazowo
i spłacany w równych miesięcznych ratach.

W oparciu o powyższe założenia łączna kwota wszystkich prowizji, opłat oraz innych kosztów z tytułu kredytu wynosi 1030,49  złotych.

Rzeczywista roczna stopa oproc.: 20,50%

3.

Pożyczka Inteligo, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej:

 

 

1. dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu Pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana:

 

 

a) klientom posiadającym status „Stałego Klienta” 1

15,90 3

 

b) klientom posiadającym status „Nowego Klienta” 2

15,90 3

 

2. dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1), udzielana:

 

 

a) klientom posiadającym status „Stałego Klienta” 1

15,90 3

 

b) klientom posiadającym status „Nowego Klienta” 2

15,90 3

4.

Pożyczka Inteligo, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej:

 

 

1. dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu Pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana:

 

 

a) klientom posiadającym status „Stałego Klienta” 1

9,90 **

 

b) klientom posiadającym status „Nowego Klienta” 2

11,90 **

 

2. dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1), udzielana:

 

 

a) klientom posiadającym status „Stałego Klienta” 1

12,90 **

 

b) klientom posiadającym status „Nowego Klienta” 2

14,90 **

5.

Karta kredytowa Inteligo:

1)     dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego), z zastrzeżeniem pkt. 2)

2)     dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

16,00 4

 

9,90

6.

Odsetki od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo (odsetki karne)5

16,00

7.

Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo (odsetki karne)5

16,00

8

Odsetki od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) 5

16,00

9.

Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne (odsetki karne)

 

 

dla Konta Inteligo prywatnego

16,00

 

dla Konta Inteligo firmowego

16,00

 1  Stały Klient - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO BP SA od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie,
2) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek regularnie spłaconych i od dnia całkowitej spłaty upłynęło nie więcej niż 18 miesięcy,
3) posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek aktualnie i regularnie spłacanych, znajdujących się w spłacie od co najmniej 12 miesięcy licząc od daty spłaty pierwszej raty kapitałowo odsetkowej.

 2  Nowy Klient - klient nie spełniający żadnego z warunków dla „Stałego Klienta”.

 3 RRSO wynosi 26,17% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 5000 zł; oprocentowanie zmienne – 9,90%/rok; całkowity koszt kredytu – 1 312,83 zł, w tym: prowizja 5%, odsetki 607,56 zł, dla klienta posiadającego status Stałego Klienta, koszt ubezpieczenia w wariancie podstawowym 442,11 zł; całkowita kwota do zapłaty – 6 312,83 zł, płatna w 24 ratach miesięcznych po 263,03 zł. Stan na 01.07.2014 r.

 4 RRSO wynosi 17,25% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu – 5000 zł; oprocentowanie zmienne – 16%/rok; całkowity koszt kredytu – 444,35 zł, w tym: wydanie i użytkowanie karty w pierwszym roku – 0zł, odsetki 444,35 zł; całkowita kwota do zapłaty – 5 444,35 zł, płatna w 12 równych ratach miesięcznych . Do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Posiadacza karty. Stan na 30.06.2014 r.

 5  Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanego Kredytu odnawialnego Inteligo, Pożyczki Inteligo oraz Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego według formuły: "czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP".

**) Oprocentowanie obowiązujące dla pożyczek udzielonych od 1 lipca 2014 r.

Pliki do pobrania
Oprocentowanie INTELIGO dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 696.81 kB Pobierz
Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego przed dniem 11 maja 2010 r. 588.29 kB Pobierz

Przejdź na górę strony

Zobacz wszystkie produkty

Polecaj Konto Inteligo i wygrywaj
Strefa kontaktu
 • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje