Bezpieczeństwo inwestycji - MiFID

Zgodnie z MiFID podmioty oferujące usługi inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów.

5b808420-3c46-44c4-b8e4-9666264312bf.png

 • MiFID w PKO Banku Polskim S.A.
  PKO BP Finat sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o MIFID w PKO Banku Polskim S.A.
 • MiFID w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego S.A
  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Jeżeli inwestujesz w instrumenty finansowe oferowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego  zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w serwisie Domu Maklerskiego.
 • MiFID w PKO BP Finat sp. z o.o.
  Jeżeli inwestujesz w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem serwisu Inteligo zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej.
 1. O MIFID

  Skrót "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) obejmuje 3 akty prawne:

  • Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych,
  • Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).

  Przepisy te określają jednolite zasady świadczenia usług inwestycyjnych w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, a ich głównym celem jest ochrona klientów korzystających z tego typu usług. Zgodnie z MiFID podmioty oferujące usługi inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Przekazywane klientom informacje dotyczące instrumentów finansowych powinny być zrozumiałe i przejrzyste, jak również obejmować dane o ryzyku związanym z danym instrumentem. Z MiFID wynika również obowiązek badania klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych i rozumienia ryzyka towarzyszącego danej inwestycji w celu oceny, czy produkty wybrane przez klientów są dla nich odpowiednie.

  Poza nielicznymi postanowieniami, Dyrektywa MiFID nie jest bezpośrednio stosowana w państwach Unii Europejskiej. Oznacza to, iż każde Państwo członkowskie musi wydać własne przepisy ustawowe i wykonawcze, związane z wdrożeniem MIFID obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które nie  są bankami i domami maklerskimi, wynikają z przepisów:

  Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.); (315,44 kB)

  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz.U nr 62, poz. 507). (214,41 kB)

  W zakresie relacji z klientami regulacje te obowiązują w praktyce od dnia 13.07.2009 i dotyczą między innymi działalności PKO BP Finat sp. z o.o. w zakresie usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO, świadczonych na rzecz Klientów korzystających z systemów teleinformatycznych kont Inteligo.

 2. Informacje o PKO BP Finat sp. z o.o. i świadczonej usłudze

  PKO BP Finat sp. z o.o.

  Usługa w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa świadczona jest przez PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (kod pocztowy: 02-019 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000005874, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.302.500,00 zł, zarejestrowanym i opłaconym w całości, posługującą się numerem NIP 527-22-67-889. Działalność w wyżej wspomnianym zakresie prowadzona jest przez PKO BP Finat sp. z o.o.. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (DPF/4031/103/11/07/08/JW) z dnia 1 lutego 2008 r.


  Jednostka uczestnictwa - to tytuł prawny do udziału w aktywach netto Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1 oraz E w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu przypadających na daną kategorię.
  Liczba posiadanych przez Klienta jednostek uczestnictwa określa wielkość jego udziałów w aktywach funduszu.

  cena jednostki uczestnictwa = wartość aktywów netto funduszu
  ------------------------------------------------------
  liczba aktualnie zarejestrowanych jednostek

  Jednostki Uczestnictwa A - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu, zgodnie z Tabelą Opłat.
  Jednostki Uczestnictwa C - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu i przy odkupywaniu, zgodnie z Tabelą Opłat.

   

  PKO BP Finat sp. z o.o.. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, jak również usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

  Inteligo dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A.

  Podstawowe zasady świadczenia usług przez Spółkę

  • PKO BP Finat sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów oferujących produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz inne produkty i usługi rynku finansowego, na podstawie zawartych umów szczególnych z podmiotami trzecimi - w tym: funduszami inwestycyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami zwanymi "Instytucjami Finansowymi";
  • PKO BP Finat sp. z o.o. na podstawie zawartych umów szczególnych z Instytucjami Finansowymi pośredniczy w przyjmowaniu od klientów zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli i ich przekazywaniu w sposób uzgodniony z Instytucją Finansowa do realizacji przez Instytucję Finansową;
  • PKO BP Finat sp. z o.o. świadczy ww. usługi przy wykorzystaniu Internetu,
  • W odniesieniu do usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa PKO BP Finat sp. z o.o. przyjmuje od klienta oświadczenia woli dotyczące zleceń nabycia lub zbycia;
  • Wszelkie oświadczenia woli klienta związane z usługą potwierdzane są przez klienta poprzez użycie identyfikatora klienta, hasła oraz listy kodów jednorazowych właściwych dla danego klienta
  • Przyjęte od klienta oświadczenia woli PKO BP Finat sp. z o.o. przekazuje niezwłocznie do realizacji przy wykorzystaniu systemów do elektronicznej transmisji zleceń,
  • PKO BP Finat sp. z o.o. nie pośredniczy w obrocie gotówkowym; wszelkie rozliczenia w tym zakresie dokonywane są na drodze przelewów bankowych realizowanych przez bank prowadzący rachunek klienta. PKO BP Finat sp. z o.o. nie pobiera od klienta żadnych opłat w związku ze świadczonymi usługami w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa. Spółka wynagradzana jest przez podmiot, na rzecz którego świadczy usługi pośrednictwa.
 3. Obsługa zleceń przez PKO BP Finat sp. z o.o.

  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nabywane przez Klientów PKO Banku Polskiego w Koncie Inteligo dystrybuowane są przez PKO BP Finat sp. z o.o.  Jest on podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych objętym przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U nr 62, poz. 507).

  Uregulowania prawne wprowadziły obowiązek aktualizacji regulaminów określających zasady wykonywania zleceń oraz zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów w celu dostosowania ich do wymogów MiIFD. Poniżej prezentujemy Państwu uregulowania obowiązujące w PKO BP Finat sp. z o.o.

  Zarządzanie Konfliktami Interesów

  PKO BP Finat sp. z o.o. opracował regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów, tj. okolicznościom, które prowadzą lub mogą doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy: interesem Klienta, a interesem PKO BP Finat sp. z o.o., albo interesem Podmiotu powiązanego z PKO BP Finat sp. z o.o. lub Klientem PKO BP Finat sp. z o.o., interesami Klientów PKO BP Finat sp. z o.o., na rzecz których PKO BP Finat sp. z o.o. świadczy usługi, a obowiązkiem prowadzenia przez PKO BP Finat sp. z o.o. działalności dystrybucyjnej w sposób rzetelny i z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.

  Na żądanie klienta PKO BP Finat sp. z o.o. udziela szczegółowych informacji dotyczących Zasad zarządzania konfliktami interesów obowiązujących w Spółce. Wnioski można składać za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnionych dla celów obsługi spraw i reklamacji.

  Zasady obsługi zleceń - określa zasady ogólne obsługi inwestora i uczestnika Funduszy PKO w systemie Inteligo (593,77 kB)

  Skargi i reklamacje

  Wszelkie uwagi, pytania, reklamacje Inwestorów / Uczestników, a także oświadczenia dotyczące usługi pośrednictwa Inteligo w nabywaniu i zbywaniu Jednostek Uczestnictwa należy zgłaszać do Inteligo:

  • w formie pisemnej na adres: 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5
  • osobiście w PKO BP Finat sp. z o.o., pod adresem 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5.
  • drogą mailową na adres: inwestycje@finat.pl
 4. Informacje o ryzyku

  • Ryzyko inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych

  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Skutki decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

  Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospektach informacyjnych. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej http://www.pkotfi.pl/, w siedzibie PKO TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80.

  • Dla kogo przeznaczone jest  inwestowanie w jednostki funduszy?

  Przed nabyciem jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem PKO BP Finat sp. z o.o. klienci:

  1. otrzymują kategorię „klienta detalicznego”, czyli klienta, który nie posiada takiej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, jaką dysponują podmioty profesjonalnie uczestniczące w obrocie instrumentami finansowymi 
  2. następnie są proszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji. Celem kwestionariusza jest wsparcie Klienta w dokonaniu oceny, czy oferowane instrumenty finansowe są dla niego adekwatne.

  Treść kwestionariusza jest zgodna ze standardem opracowanym dla podmiotów działających w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Usługa PKO BP Finat sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek funduszy będzie dostępna niezależnie od danych wprowadzonych do kwestionariusza przez klienta, jak również w przypadku nie wypełnienia kwestionariusza. W przypadku odmowy wypełnienia kwestionariusza, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, jakie instrumenty finansowe są dla klienta adekwatne.

  Kwestionariusz oceny adekwatności instrumentów finansowych nie jest przedstawiany do uzupełnienia Klientom, którzy wystąpią z żądaniem uznania ich za Klientów profesjonalnych i przedłożą dokumenty wykazujące, iż posiadają doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz wiedzę na temat ryzyka związanego z tymi decyzjami. Ponadto kwestionariusza nie muszą wypełniać klienci, którzy wcześniej wypełnili kwestionariusz w PKO Banku Polskim i wyrazili zgodę na przekazanie zawartych w nim informacji do PKO BP Finat sp. z o.o. Wypełnienie kwestionariusza nie zwalnia Klienta z obowiązku zapoznania się z właściwymi informacjami o instrumentach finansowych i ryzyku inwestycyjnym, oceny aktualnej sytuacji rynkowej i własnej sytuacji finansowej.

  • Jak należy rozumieć prezentowane wyniki funduszy?

  Bieżąca wycena
  Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny ich aktywów.
  Historyczne wyniki funduszy
  Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, w tym statutu, odpowiedniego funduszu inwestycyjnego PKO. Prospekty informacyjne funduszy PKO są dostępne tutaj.

  Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

  Na stronie internetowej PKO TFI S.A. publikowane są również aktualne i archiwalne sprawozdania finansowe funduszy.

  • Z jakimi opłatami i kosztami wiąże się inwestycja w jednostki funduszy PKO?

  Wpłaty do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa/wykup certyfikatów inwestycyjnych obciążone są opłatą manipulacyjną. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają Tabele opłat.

  • Informacje dodatkowe

  PKO TFI SA oraz PKO BP Finat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, a także notowaniach jednostki uczestnictwa.
  Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane przez PKO BP Finat sp. z o.o. na indywidualne żądanie.

 5. Opłaty

  Minimalne wpłaty

  Początkowa i każda następna minimalna wpłata do subfunduszy wyodrębnionych w ramach PKO Parasolowy – fio wynosi 100 zł.

  Zasada akumulacji

  Przy ustalaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych PKO oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika (zakumulowana wartość inwestycji).

  Zacznij inwestować

  Opłata za nabycie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty wpłaty, zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl 

  Opłata za odkupienie (odsprzedaż) pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty odkupienia, zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

  Przeniesienie

  • Przeniesienie dotyczy wyłącznie rejestrów tego samego typu (typ rejestru oznaczony jest odpowiednią literą prezentowaną w numerze rejestru).
   Nie jest również możliwe przeniesienie środków pomiędzy rejestrami otwartymi w tym samym subfunduszu.
  • Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu w wyniku przeniesienia do subfunduszu podlega opłacie za przeniesienie w następujących wypadkach:
   1. jeżeli opłata za nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu docelowym jest wyższa niż odpowiednia opłata za nabycie w subfunduszu źródłowym, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
   2. jeżeli opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu źródłowym jest niższa niż odpowiednia opłata za odkupienie w subfunduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

  Maksymalne opłaty za przeniesienie pomiędzy subfunduszami PKO pobierane są w zależności od zakumulowanej wartości inwestycji.

  Kalkulator opłat za przeniesienie

  Opis kosztów związanych z usługą świadczoną przez PKO BP Finat sp. z o.o.

  PKO BP Finat sp. z o.o. nie pobiera od klienta żadnych opłat w związku ze świadczonymi usługami w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa.

  W przypadku inwestowania w walutach obcych Klient może ponieść dodatkowe koszty związane z przekazem bankowym oraz wymianą walut.

  Podanie całkowitej kwoty kosztów związanych z inwestowaniem nie jest możliwe ze względu na wybór rodzaju jednostki i kwoty łącznego zaangażowania.

  Szczegółowe zasady pobierania Opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, a także opłat obciążających aktywa funduszy określają prospekty informacyjne funduszy. Odnośniki do ww. prospektów informacyjnych dostępne są na stronie www.pkotfi.pl.

  Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.pkotfi.pl.

 6. Kontakt

  Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami!

  Wybierz najwygodniejszą dla siebie drogę kontaktu.

  Osobiście w biurze:
  PKO BP Finat sp. z o.o.
  ul. Grójecka 5
  02-019 Warszawa
  W godzinach pracy biura.

  Pocztą tradycyjna:
  PKO BP Finat sp. z o.o.
  ul. Grójecka 5
  02-019 Warszawa

  Pocztą elektroniczną na adres:
  inwestycje@finat.pl

  Telefonicznie pod numerem:
  800 121 121 - bezpłatna infolinia, połączenia z telefonów stacjonarnych,
  (81) 535 67 89 - połączenia z telefonów komórkowych i z zagranicy

 7. Słowniczek pojęć

  Dystrybutor Podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy PKO, działający na mocy podpisanej z Funduszem umowy o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.

  Kwestionariusz
  Ankieta, której celem jest uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania, w tym również tolerancji ryzyka, celu i horyzontu inwestycyjnego. Treść pytań zawartych w kwestionariuszu może ulec zmianie.

  Klient detaliczny
  Uczestnik lub Inwestor, który nie posiada statusu Klienta profesjonalnego

  Klient profesjonalny
  Uczestnik lub Inwestor, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

 8. Nota prawna

  Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Inteligo mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Usługa w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa świadczona jest przez PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójecka 5 (kod pocztowy: 02-019 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000005874, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.302.500,00 zł,, zarejestrowanym i opłaconym w całości, posługującą się numerem NIP 527-22-67-889. Działalność w wyżej wspomnianym zakresie prowadzona jest przez PKO BP Finat sp. z o.o.. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (DPF/4031/103/11/07/08/JW) z dnia 1 lutego 2008 r.

  Udziałowiec dominujący: PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w: 02- 515 Warszawa, ul. Puławska 15.

  PKO BP Finat sp. z o.o. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, jak również usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

  PKO BP Finat sp. z o.o. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A.

  Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

  Wpłaty do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa/wykup certyfikatów inwestycyjnych obciążone są opłatą manipulacyjną. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają Tabele opłat

  Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu przez fundusze wyceny ich aktywów.

  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Skutki decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

  Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospektach informacyjnych. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej http://www.pkotfi.pl/, w siedzibie PKO TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80.

  Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

  W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością.

  PKO TFI SA nie ponosi również odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, a także notowaniach jednostki uczestnictwa.

  Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, w tym statutu, odpowiedniego funduszu inwestycyjnego PKO. Prospekty informacyjne funduszy PKO są dostępne tutaj.

  Podstawowe zasady świadczenia usług przez Spółkę

  • PKO BP Finat sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów oferujących produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz inne produkty i usługi rynku finansowego, na podstawie zawartych umów szczególnych z podmiotami trzecimi - w tym: funduszami inwestycyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami zwanymi "Instytucjami Finansowymi";
  • PKO BP Finat sp. z o.o. na podstawie zawartych umów szczególnych z Instytucjami Finansowymi pośredniczy w przyjmowaniu od klientów zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli i ich przekazywaniu w sposób uzgodniony z Instytucją Finansowa do realizacji przez Instytucję Finansową;
  • PKO BP Finat sp. z o.o. świadczy ww. usługi przy wykorzystaniu Internetu,
  • W odniesieniu do usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa PKO BP Finat sp. z o.o. przyjmuje od klienta oświadczenia woli dotyczące zleceń nabycia lub zbycia;
  • Wszelkie oświadczenia woli klienta związane z usługą potwierdzane są przez klienta poprzez użycie identyfikatora klienta, hasła oraz listy kodów jednorazowych właściwych dla danego klienta
  • Przyjęte od klienta oświadczenia woliPKO BP Finat sp. z o.o. przekazuje niezwłocznie do realizacji przy wykorzystaniu systemów do elektronicznej transmisji zleceń,
  • PKO BP Finat sp. z o.o. nie pośredniczy w obrocie gotówkowym; wszelkie rozliczenia w tym zakresie dokonywane są na drodze przelewów bankowych realizowanych przez bank prowadzący rachunek klienta. PKO BP Finat sp. z o.o. nie pobiera od klienta żadnych opłat w związku ze świadczonymi usługami w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa. Spółka wynagradzana jest przez podmiot, na rzecz którego świadczy usługi pośrednictwa.

  Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane przez PKO BP Finat sp. z o.o. na indywidualne żądanie.

  Opłaty i opodatkowanie inwestycji

  Opis kosztów związanych z usługą świadczoną przez PKO BP Finat sp. z o.o.

  W przypadku jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy klient w zależności od rodzaju wybranego funduszu może zapłacić:

  • opłatę manipulacyjną związaną z nabyciem jednostek lub tytułów uczestnictwa w wysokości nie przekraczającej 4,5% kwoty nabycia;
  • opłatę manipulacyjną związaną z umorzeniem jednostek lub tytułów uczestnictwa w wysokości nie przekraczającej 2,25% kwoty umorzenia;
  • opłatę obciążającą aktywa funduszu w wysokości nie przekraczającej 4% wartości aktywów w skali roku.

  W przypadku inwestowania w walutach obcych Klient może ponieść dodatkowe koszty związane z przekazem bankowym oraz wymianą walut.

  Podanie całkowitej kwoty kosztów związanych z inwestowaniem nie jest możliwe ze względu na wybór rodzaju jednostki i kwoty łącznego zaangażowania.

  Szczegółowe zasady pobierania Opłat są zawarte w Tabeli Opłat

  Opodatkowanie inwestycji

  Nabywanie lub zbywanie produktów finansowych (w tym jednostek lub tytułów uczestnictwa) może wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji podatnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

  Organem sprawującym nadzór nad PKO TFI S.A. oraz funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.

 9. Dokumenty