, Inteligo

Zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe - zaktualizuj dane

Zbliża się termin otrzymywania deklaracji podatkowych, pomocnych w rozliczaniu zobowiązań podatkowych za 2019 rok - pamiętaj o zaktualizowaniu swoich danych.

Stylizowana ikona wiadomości

Jesteśmy zobowiązani do przekazania naszym Klientom następujących deklaracji podatkowych: 

 1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (dotyczy m.in.: obrotu papierami wartościowymi);
 2. PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);
 3. IFT - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach wykazuje się dane aktualne na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

W celu zapewnienia komfortu w relacjach z organami podatkowymi, prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych wykazywanych na formularzach podatkowych:

 1. w przypadku PIT-8C oraz PIT-11 są to:
  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: PESEL,
  3. adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.
 2. w przypadku IFT są to: 
  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  3. adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Adres e-mail i adres do korespondencji zmienisz online po zalogowaniu się do Twojego rachunku, w sekcji „Dane i ustawienia”. Modyfikacja numerów telefonów możliwa jest za pośrednictwem konsultanta serwisu telefonicznego Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Aby zmodyfikować pozostałe dane w koncie Inteligo, wypełnij formularz i prześlij go na adres:

INTELIGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 12/14
00-944 Warszawa

Przypominamy, że dyspozycję zmiany danych osobowych możesz wysłać w formie elektronicznej, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym) na adres inteligo@inteligo.pl

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2019 r., przy czym przy wysyłce listownej prosimy o zgłoszenie potrzeby zmian z odpowiednim wyprzedzeniem.