, Inteligo

Zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe - zaktualizuj dane

Zbliża się termin otrzymywania deklaracji podatkowych za 2020 rok. Dlatego prosimy - do 31.12.2020 r. zaktualizuj swoje dane.

Jako bank mamy obowiązek przekazać naszym klientom następujące deklaracje podatkowe:

 1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - m.in. z obrotu papierami wartościowymi
 2. PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - m.in. z przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń
 3. IFT - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend - dotyczy to tzw. nierezydentów, czyli osób, które nie mieszkają w Polsce

Zgodnie z prawem podatkowym deklaracje zawierają dane aktualne na 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli któraś z tych deklaracji Cię dotyczy, prosimy, do końca roku zaktualizuj swoje dane.

1) PIT-8C oraz PIT-11:

 • nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
 • PESEL
 • adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy

2) IFT:

 • nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia
 • numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj jego wydania
 • adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Gdzie zaktualizujesz dane

 • W serwisie Inteligo – w sekcji „Dane i ustawienia” - adres korespondencyjny oraz e-mail
 • Na Infolinii u konsultanta (tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 opłata zgodna z taryfą operatora)

Aby zmienić pozostałe dane w koncie Inteligo, wypełnij formularz i prześlij go na adres:

INTELIGO
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Kancelaria
ul. Partyzantów 15
22-411 Zamość

Przypominamy, że dyspozycję zmiany danych osobowych możesz wysłać w formie elektronicznej, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym) na adres inteligo@inteligo.pl

Dane osobowe i adresowe zaktualizuj najpóźniej do 31.12.2020 r.

Weź to pod uwagę jeśli formularz będziesz wysyłać pocztą, wtedy należy zrobić to z wyprzedzeniem.