Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.1 podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. (pierwotnie miało ono obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.)„Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

W związku z powyższym Związek Banków Polskich wystąpił do UKNF o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przedłużenia obowiązywania Stanowiska.

Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów).

Moratorium obejmuje zatem instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r.

1 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september

 1. Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

  Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

  W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

  Grupa kredytobiorców

  Kryteria kwalifikacji

  indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy:

  (podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

  • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
   • 29 lutego 2020 r. lub
   • dzień złożenia wniosku przez klienta

  średni przedsiębiorcy:

  (podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

   

  • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
  • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
  • na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
   • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
   • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
   • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

  duzi przedsiębiorcy:

   

   

 2. Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

   

  Grupa kredytobiorców

  Korzyści

  indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy

  odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowychw trybie automatycznym lubuproszczonym maksymalnie na:

  • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

  średni przedsiębiorcy

  odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:

  • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych,
  • 3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych

  (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

  duzi przedsiębiorcy

  odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:

  • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

   

 3. Działania pomocowe dla innych produktów

  Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

  Grupa produktów

  Korzyści

  produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 września 2020 r.(kredyty w rachunku, karty kredytowe)

  odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:

  • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

  produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

  odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej),na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:

  • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

  produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

  odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:

  • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

  Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

  Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.