Opłaty

Aktualna tabela opłat Funduszy PKO. 

Stylizowana ikona wiadomości

Zacznij inwestować

Aktualna tabela opłat Funduszy PKO jest dostępna na stronie www.pkotfi.pl

Minimalne wpłaty

Początkowa i każda następna minimalna wpłata do subfunduszy wyodrębnionych w ramach PKO Parasolowy – fio wynosi 100 zł.

Zasada akumulacji

Przy ustalaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych PKO oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika (zakumulowana wartość inwestycji).

Opłata za nabycie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty wpłaty, zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie PKO TFI. 

Opłata za odkupienie (odsprzedaż) pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty odkupienia, zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie PKO TFI.

Przeniesienie

  • Przeniesienie dotyczy wyłącznie rejestrów tego samego typu (typ rejestru oznaczony jest odpowiednią literą prezentowaną w numerze rejestru).
    Nie jest również możliwe przeniesienie środków pomiędzy rejestrami otwartymi w tym samym subfunduszu.
  • Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu w wyniku przeniesienia do subfunduszu podlega opłacie za przeniesienie w następujących wypadkach:
    1. jeżeli opłata za nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu docelowym jest wyższa niż odpowiednia opłata za nabycie w subfunduszu źródłowym, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,
    2. jeżeli opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu źródłowym jest niższa niż odpowiednia opłata za odkupienie w subfunduszu, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat.

Maksymalne opłaty za przeniesienie pomiędzy subfunduszami PKO pobierane są w zależności od zakumulowanej wartości inwestycji.

Kalkulator opłat za przeniesienie

Opis kosztów związanych z usługą świadczoną przez PKO Bank Polski SA.

W przypadku inwestowania w walutach obcych Klient może ponieść dodatkowe koszty związane z przekazem bankowym oraz wymianą walut.

Podanie całkowitej kwoty kosztów związanych z inwestowaniem nie jest możliwe ze względu na wybór rodzaju jednostki i kwoty łącznego zaangażowania.

Szczegółowe zasady pobierania Opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, a także opłat obciążających aktywa funduszy określają prospekty informacyjne funduszy. Odnośniki do ww. prospektów informacyjnych dostępne są na stronie www.pkotfi.pl.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.pkotfi.pl.