Słowniczek funduszy

Chcesz wiedzieć czym się różni fundusz agresywny od mieszanego? Wskakuj Tutaj!

5d6eaa6f-da4f-47be-ab39-78ae52c7af86.png

Zacznij inwestować

Agent Obsługujący - podmiot, który na podstawie umowy z Funduszem obsługuje bazę danych obejmującą wszystkie Rejestry Uczestników oraz rozliczenia z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Bank Depozytariusz - instytucja współpracująca z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, odpowiedzialna za przepływ pieniędzy oraz bezpieczne przechowywanie kapitału funduszu.

Benchmark - wzorzec przyjęty do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Benchmark jest złożony z papierów wartościowych porównywalnych do tych, które znajdują się w portfelu funduszu.

Dystrybutor - podmiot działający na mocy podpisanej z Funduszem umowy o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. Podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO w koncie Inteligo oraz poprzez usługę iPKO jest PKO Bank Polski SA

Dywersyfikacja ryzyka - rozłożenie inwestycji na kilka funduszy lub na fundusz i lokatę w celu zminimalizowania ryzyka.

Dzień Wyceny - każdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz inwestycyjny - forma zbiorowego inwestowania mająca na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Fundusze inwestycyjne PKO są funduszami inwestycyjnymi otwartymi, co oznacza, że w każdy Dzień Wyceny Uczestnicy mogą odsprzedać Funduszowi posiadane jednostki uczestnictwa.

Fundusz agresywny - fundusz inwestujący większość swoich aktywów w akcje. Inwestycja w ten fundusz daje możliwość osiągnięcia najwyższych zysków w dłuższej perspektywie, jednak okresowe wahania inwestycji są tu największe.

Fundusz bezpieczny - fundusz inwestujący głównie w bony skarbowe i obligacje. Inwestycja w taki fundusz daje możliwość osiągnięcia zysków nieco wyższych niż tradycyjna lokata bankowa, przy niewielkim ryzyku wahań wartości inwestycji. Za fundusze bezpieczne uważany jest Subfundusz Skarbowy i Subfundusz Obligacji.

Fundusz mieszany - fundusz, którego środki zainwestowane są zarówno w bony skarbowe i obligacje, jak i akcje. Inwestycja w ten rodzaj funduszu daje możliwość osiągnięcia w dłuższej perspektywie zysków wyższych niż fundusz bezpieczny, jednak wahania wartości inwestycji są tu większe. Fundusze mieszane to Subfundusz Stabilnego Wzrostu oraz Subfundusz Zrównoważony.

Fundusz Parasolowy - fundusz, w ramach którego wydzielone zostały subfundusze. Subfundusze charakteryzują się między innymi odrębną polityką inwestycyjną i zarządzają wyodrębnioną prawnie częścią aktywów funduszu. Funduszem typu ‘umbrella’ jest w ofercie Inteligo fundusz PKO Parasolowy – fio. Zaletą inwestowania w tego typu instrumenty jest brak podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami.

Fundusz/Subfundusz źródłowy - fundusz/subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w wyniku realizacji zlecenia Konwersji/Przeniesienia.

Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w funduszu źródłowym pobierany jest podatek.

Fundusz/Subfundusz docelowy - fundusz/subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku realizacji zlecenia Konwersji/Przeniesienia.

Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji/Przeniesienia w funduszu/subfunduszu docelowym pobierana jest Opłata manipulacyjna.

Fundusze PKO -fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI S.A.

Jednostka uczestnictwa - to tytuł prawny do udziału w aktywach netto Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1 oraz E w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu przypadających na daną kategorię. 
Liczba posiadanych przez Klienta jednostek uczestnictwa określa wielkość jego udziałów w aktywach funduszu.

Jednostki Uczestnictwa A - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu, zgodnie z Tabelą Opłat.
Jednostki Uczestnictwa C - opłata manipulacyjna pobierana przy nabywaniu i przy odkupywaniu, zgodnie z Tabelą Opłat.

Klient profesjonalny - osoba, która posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych w rozumieniu par. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.) w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa.

Konwersja - rozumie się przez to taką operację, gdzie na podstawie jednego zlecenia, następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym z Funduszy PKO (fundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki, następuje nabycie jednostek uczestnictwa w innym Funduszu PKO (fundusz docelowy).
Uwaga: W wyniku realizacji Konwersji w funduszu źródłowym pobierany jest podatek od zysku, a w funduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna.

Zlecenie Konwersji nie jest dostępne za pośrednictwem serwisu Inteligo.

Kwestionariusz - zestaw pytań, których celem jest uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania, niezbędnych do dokonania oceny, czy usługa oferowana klientowi jest dla niego odpowiednia.

MiFID - jest skróconą nazwą Dyrektywy Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).

Nowe zlecenie stałe dla oszczędności - zlecenie umożliwiające wygodne i systematyczne oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych i Programie Oszczędnościowym przy ograniczonym poziomie ryzyka. Aby z niego skorzystać wystarczy zdefiniować płatność w serwisie www, w zakładce „Inwestycje” -> ”Fundusze inwestycyjne” -> „Nowe zlecenie stałe dla oszczędności”. Następnie wybrać Program Oszczędnościowy lub fundusz, dla którego zlecenie powinno być ustanowione oraz kwotę i częstotliwość realizacji zlecenia.

Odkupienie (poprzedni termin prawny - umorzenie) - wypłata środków pieniężnych stanowiących równowartość Jednostek Uczestnictwa po uwzględnieniu ewentualnej opłaty manipulacyjnej i/lub podatku. Odsprzedając funduszowi jednostki uczestnictwa, Klient realizuje zysk z inwestycji w fundusz.

Plan Systematycznego Oszczędzania - specjalny plan inwestycyjny, w którym osoby oszczędzające systematycznie uzyskują po upływie określonego czasu zniżki w opłatach manipulacyjnych. Aktualnie Plan Systematycznego Oszczędzania nie jest już dostępny dla nowych Klientów. Wszyscy Klienci, którzy mają otwarty Plan mogą z niego korzystać do momentu całkowitego wycofania środków.

Płynność - możliwość wypłaty pieniędzy z funduszu. Fundusze inwestycyjne mają wysoką płynność, ponieważ w każdym Dniu Wyceny można złożyć zlecenie odkupienia środków. Za pomocą Internetu takie zlecenie może być złożone w każdej chwili. Realizacja prawidłowo złożonego zlecenia - zgodnie ze statutami Funduszy - wynosi maksymalnie 4 dni wyceny.

Portfel inwestycyjny, portfolio funduszu - różnorodne instrumenty finansowe, np. bony skarbowe, obligacje, akcje oraz lokaty, które tworzą portfel funduszu.

Potwierdzenie transakcji - dokument wydawany przez Fundusz Uczestnikowi, stanowiący pisemne potwierdzenie dokonania transakcji.

Produkt alokowany - produkt, w ramach którego Uczestnik może inwestować w więcej niż jeden fundusz w ramach jednego rejestru. Oznacza to, że wpłaty Uczestnika mogą być podzielone pomiędzy fundusze, zgodnie z jego życzeniem. Produktem alokowanym jest Program Oszczędnościowy, który umożliwia równoczesne inwestowanie w maksymalnie 8 subfunduszy, oferowanych przez PKO Parasolowy – fio.

Program Oszczędnościowy - wygodny sposób gromadzenia kapitału na dowolnie wybranych subfunduszach o różnych profilach. Program daje możliwość elastycznego zarządzania środkami pomiędzy 8 subfunduszami i pomnażania swojego kapitału przy wpłatach już od 100 zł. W ramach Programu osoby oszczędzające systematycznie uzyskują  zniżki w opłatach manipulacyjnych. Aktualnie Program Oszczędnościowy  nie jest już dostępny dla nowych Klientów. Wszyscy Klienci, którzy mają otwarty Program mogą z niego korzystać do momentu całkowitego wycofania środków.

Przeniesienie - możliwość  odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym z subfunduszy (subfundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki nabycie jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu (subfundusz docelowy) - na podstawie jednego zlecenia. Za przeniesienie w subfunduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat.  Operacja jest możliwa tylko pomiędzy subfunduszami wchodzącymi w skład jednego funduszu typu ‘umbrella’ i nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Rachunek Bankowy do odkupienia - rachunek prowadzony przez Inteligo na imię i rzecz Uczestnika. Rachunek bankowy do odkupień podawany jednorazowo do danego zlecenia odkupienia. Podanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków z realizacji zlecenia odkupienia nie zmienia instrukcji płatniczej do rejestru.

Rachunek Nabyć Funduszu - rachunek bankowy otwarty przez Fundusz u Depozytariusza w celu przyjmowania środków pieniężnych powierzanych przez Inwestorów i Uczestników.

Reinwestycja - Uczestnik maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym może skorzystać z prawa do Reinwestycji Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, C lub C1. Prawo do Reinwestycji polega na tym, że jeżeli w terminie 90 dni od daty wyceny zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Uczestnik złoży zlecenie Nabycia z podaniem, że chciałby skorzystać z prawa do Reinwestycji, to Fundusz nie pobierze opłaty za Nabycie od takiej kwoty, która nie przewyższa kwoty, otrzymanej z uprzednio zrealizowanego jednorazowego odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Reinwestycja jest dopuszczalna w obrębie tego samego Rejestru, którego dotyczyło odkupienie. Na prawo do Reinwestycji nie wpływa zmiana kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Uwaga: Chwilowo system Inteligo nie przyjmuje zleceń nabycia z opcją Reinwestycji jednak posiadacze Konta Inteligo mogą skorzystać z Reinwestycji wykonując odpowiednio opisany przelew na rachunek nabyć funduszu. Na poleceniu przelewu - w tytule przelewu - oprócz numeru rejestru, imienia i nazwiska Uczestnika należy umieścić słowo "Reinwestycja" oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, którego Reinwestycja dotyczy.

Rejestr - komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz.U nr 62, poz. 507).

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka akcyjna, która zarządza aktywami Funduszu i podejmuje decyzje o lokowaniu kapitału powierzonego Funduszowi przez Klientów.

Inwestor - osoba, która zamierza zostać Uczestnikiem Funduszu.

Uczestnik - osoba, która zainwestowała w wybrany fundusz inwestycyjny i posiada jednostki uczestnictwa tego funduszu.

Ustawa - ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).

Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) - wartość jednej Jednostki Uczestnictwa obliczona jako Wartość Netto Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez wszystkich Uczestników w Dniu Wyceny. WANJU oblicza się dla każdej kategorii oddzielnie.

Wpłata bezpośrednia - wpłata, która wpływa bezpośrednio na rachunek nabyć Funduszu, w którym Uczestnik posiada otwarty rejestr. Wpłat bezpośrednich mogą dokonywać osoby, które posiadają rejestr otwarty przynajmniej w jednym Funduszu PKO. Wpłata może być dokonana w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej na rachunek nabyć Funduszu.

Zasada Zysk-Ryzyko - podstawowa zasada w świecie finansów głosząca, że im większy potencjalny zysk chcemy osiągnąć, tym większe ryzyko musimy ponieść. Zasada ta obowiązuje również w przypadku funduszy inwestycyjnych. Najwyższe zyski przynoszą fundusze inwestujące w akcje, ale jednocześnie są one najbardziej narażone na okresowe wahania wartości inwestycji. Mniejsze wahania, ale i niższe potencjalne zyski oferują fundusze zrównoważone. Inwestycja w fundusz bezpieczny jest tylko w niewielkim stopniu narażona na wahania, jednak zyski z niej są najniższe. Doradcy inwestycyjni PKO TFI S.A. starają się osiągnąć jak najwyższy zysk dla Klientów, przy jak najniższym poziomie ryzyka.

Zlecenie - rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika. Podstawowe rodzaje zleceń dostępne w Inteligo to: zlecenie otwarcia rejestru z nabyciem, zlecenie nabycia, zlecenie odkupienia, zlecenie przeniesienia, zlecenie zmiany podziału środków oraz zlecenie zmiany podziału wpłat.

Zlecenie Podziału Środków - operacja, dzięki której Uczestnik dokonuje nowego podziału środków pomiędzy subfundusze wchodzące w skład produktu alokowanego (Programu Oszczędnościowego).

Zmiana Podziału Wpłat - operacja, dzięki której Uczestnik dokonuje nowej definicji podziału wpłat pomiędzy subfundusze wchodzące w skład produktu alokowanego (Programu Oszczędnościowego).