Fundusz Parasolowy - Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Subfundusz, dzięki któremu uczestnik będzie miał dostęp do zdywersyfikowanego portfela spółek z różnych branż działających na rynkach europejskich. Do budowy portfela inwestycyjnego jest wykorzystywanych wiele instrumentów inwestycyjnych, m.in.: fundusze zagraniczne o dobrej reputacji i wyróżniających się wynikach inwestycyjnych, fundusze typu ETF umożliwiające łatwy dostęp do inwestycji na rynkach europejskich przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestowania, akcje wybranych europejskich spółek dających szansę na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 18 maja 2015 r.
  • celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat
  • aktywa subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe głównie będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu w krajach europejskich należących do OECD; aktywa subfunduszu są lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto.
  • minimalna wpłata 100 zł,
  • alokacja aktywów:

   

  • wyniku subfunduszu:

  Ponieważ Subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego, brak jest dostatecznych danych pozwalających na zaprezentowanie jego historycznych wyników.

 2. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 3. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 4. Dodatkowe informacje