, Inteligo

Zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe - zaktualizuj dane

Zbliża się termin otrzymywania informacji podatkowych, pomocnych w rozliczaniu zobowiązań podatkowych za 2017 rok - pamiętaj o zaktualizowaniu swoich danych.

Stylizowana ikona wiadomości

Korzystasz m.in. z usług bankowych, produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych lub  inwestujesz w instrumenty rynku finansowego? Wkrótce otrzymasz od nas następujące informacje podatkowe: 

1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także przychodach z tzw. innych źródeł, co do których Bank nie pełni funkcji płatnika (dotyczy m.in.: obrotu papierami wartościowymi, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);

2. PIT-11 - informacja płatnika o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych);

3. IFT-1- informacje o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach i informacjach podatkowych wykazuje się dane aktualne na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

W celu zapewnienia komfortu w relacjach z organami podatkowymi, prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych wykazywanych na formularzach podatkowych:

1. w przypadku PIT-8C oraz PIT-11 są to:

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: PESEL,
  3. adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

2. w przypadku IFT-1 są to: 

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: numer identyfikacyjny nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  3. adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Uprzejmie prosimy o weryfikację oraz ewentualne zaktualizowanie adresu do korespondencji, adresów e-mail oraz numerów telefonów komórkowych.

Adres e-mail i adres do korespondencji zmienisz online po zalogowaniu się do Twojego konta, w sekcji „Dane i ustawienia”. Modyfikacja numerów telefonów możliwa jest za pośrednictwem konsultanta serwisu telefonicznego Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Aby zmodyfikować pozostałe dane w koncie Inteligo, wypełnij formularz i prześlij go na adres:

INTELIGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Przypominamy, że dyspozycję zmiany danych osobowych możesz wysłać w formie elektronicznej, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym) na adres inteligo@inteligo.pl

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2017 r., przy czym przy wysyłce listownej prosimy o zgłoszenie potrzeby zmian z odpowiednim wyprzedzeniem.