, Inteligo

Zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe - zaktualizuj swoje dane

Zbliża się termin otrzymywania deklaracji podatkowych za 2021 rok. Pamiętaj, zaktualizuj swoje dane.

Stylizowana ikona wiadomości

Niedługo przekażemy klientom deklaracje podatkowe: 

1) PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);

2) IFT-1R - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób, które mają inne miejsce zamieszkania niż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. nierezydentów).

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, deklaracje zawierają dane z 31 grudnia 2021 roku.

Prosimy o sprawdzenie i zaktualizowanie swoich danych najpóźniej do 31.12.2021 r.
Bez aktualnych danych nie będziemy mogli poprawnie przygotować deklaracji

w przypadku PIT-11 są to:

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: PESEL,
  3. adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

1) w przypadku IFT-1R są to: 

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  3. adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

W serwisie Inteligo w sekcji Dane i ustawienia sprawdzisz poprawność swoich danych i zaktualizujesz adres e-mail i adres do korespondencji. Numery telefonów możesz zmienić u konsultanta pod numer 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Żeby zaktualizować pozostałe dane, wypełnij dyspozycję zmiany danych osobowych i wyślij ją z podpisem elektronicznym (kwalifikowanym) na adres inteligo@inteligo.pl lub pocztą tradycyjną na adres (pamiętaj o wysyłce z wyprzedzeniem, żeby zdążyć zaktualizować dane do 31.12.2021 r.):

INTELIGO
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Kancelaria
ul. Partyzantów 15
22-411 Zamość