Wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

Program Rodzina 500+ obejmuje dzieci z obywatelstwem ukraińskim do 18. roku życia. Możesz z niego skorzystać, gdy:

 • Masz obywatelstwo ukraińskie lub jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie oraz
 • Opiekujesz się dzieckiem, które ma obywatelstwo ukraińskie i przybyło z Ukrainy do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r. lub
 • Opiekujesz się dzieckiem urodzonym w Polsce przez matkę, która ma obywatelstwo ukraińskie, przybyła do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r. i przebywa w Polsce legalnie

Opiekujesz się dzieckiem urodzonym w Polsce przez matkę, która ma obywatelstwo ukraińskie, przybyła do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r. i przebywa w Polsce legalnie.

Świadczenie Rodzina 500+ przysługuje tylko na czas pobytu Twojego i dziecka w Polsce.

Wypełnij wniosek

 

3 kroki do Wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

Krok 1:

W serwisie internetowym Inteligo wybierz kolejno e-Urząd -> Wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy -> Złóż wniosek

Krok 2:

Na adres e-mail z wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl

Krok 3:

Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie

 1. Więcej o Wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

  • Do złożenia wniosku przygotuj:
   • Numer PESEL swój i dziecka
   • Adres e-mail
   • Polskiego numeru telefonu
   • Numer polskiego rachunku bankowego
  • Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania świadczenia Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy – możesz złożyć wniosek, jeżeli
   • Masz ukraińskie obywatelstwo lub jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, a Twój spowodowany wojną pobyt z dzieckiem w Polsce rozpoczął się po 23 lutego 2022 r.
   • Jesteś obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy i przybyłaś z do Polski  po 23 lutego 2022 r. oraz urodziłaś dziecko w Polsce
   • Masz ukraińskie obywatelstwo lub jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, którego pobyt w Polsce rozpoczął się przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które składasz wniosek, przybyło z Ukrainy do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r.
   • Masz obywatelstwo innego państwa (np. Polski) i  na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które ma ukraińskie obywatelstwo i  przybyło z Ukrainy do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r.
  • Świadczenie Rodzina 500+ to 500 zł co miesiąc na dziecko z wyjątkiem sytuacji, gdy:
   • dziecko urodzi się w trakcie miesiąca
   • dziecko skończy 18 lat w trakcie miesiąca.

  Kwota świadczenia jest wtedy ustalana za niepełny miesiąc - proporcjonalnie do liczby dni życia lub dni, gdy dziecko miało mniej niż 18 lat

  • 500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca danego okresu świadczeniowego. Pamiętaj, żeby wnioski o świadczenie składać też na kolejne okresy rozliczeniowe:
   • od 1 lutego 2023 r. za okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
   • do 31 sierpnia 2023 r. za okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. (wniosek dostępny od 1 lutego 2022 r.)

  Świadczenie Rodzina 500+ przysługuje tylko na czas pobytu Twojego i dziecka w Polsce.

  • W zależności od Twojej sytuacji możemy wymagać dodatkowych dokumentów:
   • Orzeczenie sądu o ustanowieniu Cię opiekunem tymczasowym, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz tymczasową opiekę nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r.
   • Dokumentu potwierdzający umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, które które przybyło z Ukrainy do Polski z powodu wojny po 23 lutego 2022 r.
   • Dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce -  jeśli Twój pobyt w Polsce rozpoczął się przed 24 lutego 2022 r., ale Twoje dziecko albo dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym albo nad którym sprawujesz pieczę zastępczą, przyjechało do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. Może to być np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
  • Pobyt w Polsce dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny wjechali z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. i chcą pozostać w Polsce, jest legalny przez 18 miesięcy – liczymy go  od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.
  • Reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy składaj:
   • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego Inteligo. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
   • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty dofinansowania:
    • pod numerem specjalnej infolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)
    • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00, 22 560 16 00 lub na adres: cot@zus.pl
    • we wszystkich placówkach ZUS lub podczas e-wizyty w ZUS
 2. Pytania i odpowiedzi o Wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy

  1. Kto może złożyć wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?

  Wnioski Rodzina 500+ mogą składać klienci PKO Banku Polskiego z aktywnym dostępem do serwisu internetowego Inteligo.

  2. Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego Inteligo. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

  Jeśli otworzyłeś konto w PKO Banku Polskim potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku „Dofinansowanie pobytu w żłobku” przez serwis internetowy Inteligo. Żeby to zrobić, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego. Wniosek możesz złożyć w serwisie internetowym Inteligo - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. Jeśli nie masz numeru PESEL, możesz złożyć wniosek przez PUE ZUS. Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, także możesz złożyć wniosek przez portal Emp@tia.

  3. Jaki numer konta podać we wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

  Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Inteligo, możesz wskazać konto w PKO Banku Polskim lub w dowolnym innym polskim banku.

  4. Czy we wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  We wniosku możesz podać tylko jeden numer konta, a dzieci do 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnej. Nawet jeżeli do wypłaty świadczeń podasz PKO Konto Dziecka, jego dysponentem jesteś Ty.

  5. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy przez serwis internetowy Inteligo będzie można go modyfikować?

  Nie, wniosku nie można edytować po złożeniu.

  6. Kto może złożyć wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy: jeden rodzic czy oboje?

  Prawo do świadczenia 500+ dla obywateli Ukrainy jest ustalane na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa tylko jeden z rodziców.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

  Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko. Dostaną wsparcie w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie

  7. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl

  8. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje ZUS. Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku w serwisie internetowym Inteligo.

  9. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

  Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PKO Banku Polskim, o ile wskażesz go jako rachunek do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.

  10. Na jakiej podstawie bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

  PKO Bank Polski zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  11. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Inteligo od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym Inteligo po złożeniu wniosku i jest dostępne w zakładce ze złożonymi wnioskami. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie złożyć wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik naszej infolinii

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  12. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
  • NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  • KOD DOKUMENTU
  • WERSJA DOKUMENTU

  13. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy wystawiane prze bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Inteligo. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”.

  14. Jak pobrać kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

  Kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu przez serwis internetowy Inteligo.

  15. Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy?

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego Inteligo - sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia wychowawczego

  16. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy w serwisie Inteligo?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z ZUS.

  17. Mam błąd we wniosku Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy. Czy mogę go poprawić?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku, ale możesz  wysłać kolejny, skorygowany wniosek.

  18. Czy mogę złożyć wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy elektronicznie w Inteligo, jeśli mam w rodzinie: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL?

  W takiej sytuacji potrzebujesz dołączyć do swojego wniosku akt urodzenia dziecka lub informację o jego innym dokumencie, np. paszporcie.

  19. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

  W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Zasada ta obowiązuje dla spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.