Decyzja UOKiK nr RBG - 11/2018

PKO Bank Polski otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG - 11/2018 z 27 sierpnia 2018 roku, w wyniku której klienci Inteligo mają możliwość podpisania bezpłatnego porozumienia.

Czego dotyczy decyzja Prezesa UOKiK? Przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji. Prezes UOKiK uznał również, że bank w korespondencji kierowanej do konsumentów dotyczącej zmiany warunków umownych nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian i okoliczności faktycznych, które je spowodowały.

Porozumienie w zakresie usług płatniczych

 • Kto może podpisać porozumienie? Porozumienie może podpisać każdy klient, do którego w latach 2014 – 2016 bank przesyłał informację o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych w ramach systemu bankowości elektronicznej i z którym, na dzień przekazania informacji z banku, będzie wiązać bank umowa o usługę płatniczą.
 • Co zawiera porozumienie? Porozumienie potwierdza aktualnie obowiązujące regulaminy i taryfę. Na jego podstawie bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 roku do 4 sierpnia 2018 roku.
 • Czy trzeba podpisywać porozumienie? W przypadku, gdy porozumienie nie zostanie podpisane, umowy z bankiem będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu otrzymania korespondencji z banku w tej sprawie.
 • Indywidualne rozliczenie. W ciągu czterech miesięcy od podpisania porozumienia bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK. Indywidualne rozliczenie dotyczy wzrostu opłaty o 4 zł za przesłanie faksem wyciągu z karty lub konta oraz wprowadzenia prowizji w wysokości 2% za przewalutowanie transakcji kartą Mastercard w walucie innej niż rozliczeniowa.

  Na podstawie indywidualnego rozliczenia klienci Inteligo otrzymają:
  • zwrot nadpłaty na wskazany przez klienta w porozumieniu rachunek główny Inteligo;
   albo
  • informację o braku kwoty do zwrotu.

 • Jak podpisać porozumienie?

  Klienci bez karty kredytowej: Porozumienie można podpisać w serwisie internetowym Inteligo od 5 kwietnia 2019 roku do 4 lipca 2019 roku, wybierając w poczcie polecenie „Wyślij zgłoszenie”, następnie kategorię „Realizacja decyzji UOKiK dla klientów bez karty kredytowej” oraz potwierdzając operację narzędziem autoryzacyjnym. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy podpisuje porozumienie odrębnie. 

  Klienci z kartą kredytową: Treść porozumienia będzie dostępna w serwisie internetowym Inteligo od 5 kwietnia 2019 roku do 4 lipca 2019 roku. Po zalogowaniu należy kliknąć w polecenie „Wyślij zgłoszenie”, wybrać kategorię „Realizacja decyzji UOKiK dla klientów z kartą kredytową”, pobrać i wydrukować formularz porozumienia, wpisać dane, podpisać oba egzemplarze porozumienia i odesłać do banku do 4 lipca 2019 roku (można zamówić bezpłatnie kuriera UPS dzwoniąc na numer +48 22 534 00 00, podając numer klienta UPS otrzymany w korespondencji i docelowy kod pocztowy lub odesłać pocztą na koszt własny na adres: Inteligo, PKO Bank Polski, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa).

Rekompensaty publiczne

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK klienci Inteligo:

 • którym w latach 2014 - 2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji,
  a także
 • którym w latach 2014 - 2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat bez wskazania podstaw prawnych oraz okoliczności faktycznych tych zmian,

i których będzie wiązać z bankiem umowa o usługę płatniczą, mogą skorzystać z następujących rekompensat publicznych:

 • w okresie 2 miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – bezpłatnej usługi powiadomień SMS (można ją uruchomić w serwisie internetowym lub telefonicznym Inteligo; skorzystanie z powiadomień SMS przez klientów, którzy dotychczas z nich nie korzystali, będzie wymagało złożenia dyspozycji uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji, jeżeli nie będą chcieli z niej korzystać odpłatnie, nie później niż do 30 września 2019 roku; w stosunku do klientów, którzy korzystają z usługi, bank nie będzie naliczał opłat przez okres od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji w tym zakresie);

 • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnych przelewów do ZUS i US za pośrednictwem Inteligo, IKO lub serwisu telefonicznego (usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia).

Można skorzystać z obu powyższych rekompensat jednocześnie, niezależnie od tego, czy klient podpisze z bankiem porozumienie. Skorzystanie z bezpłatnej usługi powiadomień SMS nie uniemożliwia skorzystania z usługi bezpłatnych przelewów do ZUS i US.

Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK jest dostępna tutaj. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami infolinii 800 121 121 i +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Pytania i odpowiedzi

Rozwiń wszystkie
 1. Kogo dotyczy decyzja UOKiK?

  Decyzja UOKiK nr RBG - 11/2018 dotyczy klientów PKO Banku Polskiego, w tym korzystających z produktów Inteligo, którym w latach 2014 - 2016 bank przekazywał informację o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Inteligo, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji. Klienci, których na dzień przesłania przez bank korespondencji w sprawie tej decyzji, nadal będzie wiązać z bankiem umowa o usługę płatniczą, mogą podpisać z bankiem porozumienie, na podstawie którego dokonywane jest indywidualne rozliczenie oraz skorzystać z rekompensat publicznych. Decyzja UOKiK, w zakresie możliwości skorzystania z rekompensat publicznych, obejmuje również klientów, którym bank w latach 2014 - 2016, w trakcie trwania umowy o usługę płatniczą, przesyłał informacje o zmianach regulaminów i taryfy bez wskazywania podstaw prawnych oraz okoliczności faktycznych tych zmian, i którzy są stroną umowy o usługi płatniczej zawartej z bankiem.

 2. Jakich produktów dotyczy decyzja UOKiK?

  Decyzja UOKiK nr RBG - 11/2018 dotyczy:
  a) rachunków bankowych i kart debetowych,
  b) kart kredytowych,
  c) kart płatniczych.
  Są to między innymi Igo Lokata, Hop Lokata i inne. Każdy klient, którego dotyczy decyzja UOKiK, został o tym poinformowany w korespondencji maksymalnie do 4 kwietnia 2019 r.

 3. Kto może podpisać porozumienie?

  Porozumienie mogą podpisać klienci:
  a) do których w latach 2014-2016 bank, w trakcie trwania umowy o usługę płatniczą, przesłał informacje o zmianach regulaminów i taryfy wyłącznie za pomocą wiadomości w serwisie internetowym, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji
  oraz
  b) którzy na dzień wysłania przez bank korespondencji będą stroną zawartej z bankiem umowy o usługę płatniczą. 

 4. Co należy zrobić, aby podpisać porozumienie?

  Klienci Inteligo, którzy nie posiadają karty kredytowej, mogą podpisać porozumienie w serwisie bankowości elektronicznej Inteligo między 5 kwietnia 2019 roku a 4 lipca 2019 roku, wybierając w poczcie polecenie „Wyślij zgłoszenie”, następnie kategorię „Realizacja decyzji UOKiK dla klientów bez karty kredytowej ”, oraz potwierdzając operację narzędziem autoryzacyjnym.. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy podpisuje porozumienie odrębnie.  
  W przypadku klientów Inteligo, którzy posiadają kartę kredytową, po zalogowaniu do serwisu bankowości elektronicznej Inteligo, należy kliknąć w polecenie „Wyślij zgłoszenie”, wybrać kategorię „Realizacja decyzji UOKiK dla klientów z kartą kredytową ”,  pobrać i wydrukować formularz porozumienia, wpisać dane, podpisać oba egzemplarze porozumienia i odesłać do banku do 4 lipca 2019 roku (można zamówić bezpłatnie kuriera UPS dzwoniąc na numer +48 22 534 00 00, podając numer klienta UPS wskazany w korespondencji i docelowy kod pocztowy 00-944 lub odesłać pocztą na koszt własny na adres: Inteligo, PKO Bank Polski, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa).

 5. Posiadam kartę kredytową Inteligo - jak mogę podpisać porozumienie?

  W przypadku klientów Inteligo, którzy posiadają kartę kredytową, po zalogowaniu do serwisu bankowości elektronicznej Inteligo, należy wybrać polecenie „Wyślij zgłoszenie”, wybrać kategorię „Realizacja decyzji UOKiK dla klientów z kartą kredytową ”,  pobrać i wydrukować formularz porozumienia, wpisać dane, podpisać oba egzemplarze porozumienia i odesłać do banku do 4 lipca 2019 roku. Można w tym celu zamówić bezpłatnie kuriera UPS dzwoniąc na numer +48 22 534 00 00, podając numer klienta UPS wskazany w korespondencji i docelowy kod pocztowy 00-944. W czasie rozmowy z operatorem UPS należy poprosić, aby kurier miał ze sobą tekturową kopertę UPS oraz list przewozowy, podać wagę paczki: 0,5 kg, a także podać adres odbioru przesyłki i adres docelowy: Inteligo, PKO Bank Polski, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa.
  Porozumienie można też odesłać pocztą na koszt własny na adres: Inteligo, PKO Bank Polski, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa.

 6. Czy podpisanie porozumienia jest obowiązkowe czy dobrowolne?

  Podpisanie porozumienia jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania przez bank indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji zgodnie z decyzją UOKiK. Na tej podstawie klient otrzyma zwrot ewentualnej nadpłaty na wskazany w porozumieniu numer rachunku głównego Inteligo, lub informację o braku kwoty do zwrotu. W przypadku, gdy porozumienie nie zostanie podpisane, umowy z bankiem będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu otrzymania korespondencji dotyczącej decyzji UOKiK nr RBG - 11/2018.

 7. Czy podpisanie porozumienia oznacza, że otrzymam zwrot prowizji i opłat na mój rachunek w banku?

  Podpisanie porozumienia nie oznacza automatycznie zwrotu nadpłat - jest warunkiem dokonania indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji  pobranych przez bank. Po dokonaniu indywidualnego rozliczenia, w przypadku nadpłaty bank dokona zwrotu w formie przelewu na wskazany w porozumieniu przez klienta rachunek główny Inteligo, zaś w przypadku braku kwoty do zwrotu - klient zostanie o tym poinformowany przez bank w odrębnej komunikacji.

 8. Co, jeśli nie zdecyduję się na podpisanie porozumienia?

  W przypadku, gdy klient nie zdecyduje się na podpisanie porozumienia, umowy z bankiem będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie nastąpi wtedy indywidualne rozliczenie.

 9. Czy przy okazji podpisywania porozumienia dowiem się o wysokości kwoty do zwrotu?

  Nie, w momencie podpisywania porozumienia bank nie udzieli informacji o wysokości kwoty do zwrotu lub jej braku. Zgodnie z decyzją UOKIK bank w ciągu 4 miesięcy, licząc od dnia podpisania porozumienia, dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 r. do 4 sierpnia 2018 r. i na jego podstawie zwróci ewentualną nadpłatę na podany w porozumieniu rachunek główny Inteligo lub poinformuje o braku kwoty do zwrotu.

 10. Ile mam czasu na podpisanie porozumienia?

  Podpisanie porozumienia jest możliwe do 4 lipca 2019 r.

 11. Mam w banku konto osobiste i konto firmowe. Czy powinienem podpisać 2 porozumienia?

  Decyzja UOKiK nr RBG - 11/2018 nie dotyczy produktów firmowych, tylko konsumentów.

 12. Czy jeśli mam rachunek bieżący, oszczędnościowy, kartę i lokatę, to muszę podpisać oddzielne porozumienia dla każdego z tych produktów?

  Nie, klient indywidualny podpisuje jedno porozumienie w odniesieniu do wszystkich swoich produktów łącznie. Na podstawie jednego porozumienia podpisanego przez klienta, bank przygotuje rozliczenie wszystkich produktów, które obejmuje decyzja UOKiK. W przypadku rachunków wspólnych Inteligo każdy ze współposiadaczy podpisuje porozumienie odrębnie.  W przypadku klientów, którzy wśród produktów Inteligo posiadają kartę kredytową,  proces podpisywania porozumienia inicjowany jest w bankowości elektronicznej Inteligo, jednak wymagać będzie podpisania i przesłania do banku w formie papierowej wygenerowanych z systemu dokumentów. Po zalogowaniu do serwisu bankowości elektronicznej Inteligo, należy wybrać polecenie „Wyślij zgłoszenie”, wybrać kategorię „Realizacja decyzji UOKiK dla klientów z kartą kredytową ”,  pobrać i wydrukować formularz porozumienia, wpisać dane, podpisać oba egzemplarze porozumienia i odesłać do banku do 4 lipca 2019 roku (można zamówić bezpłatnie kuriera UPS dzwoniąc na numer +48 22 534 00 00, podając numer klienta UPS wskazany w korespondencji i docelowy kod pocztowy 00-944 lub odesłać pocztą na koszt własny na adres: Inteligo, PKO Bank Polski, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa).

 13. Jakich zmienianych opłat/prowizji dotyczy zwrot?

  Indywidualne rozliczenie klientów Inteligo dotyczy wzrostu opłaty o 4 zł za przesłanie faksem wyciągu z karty lub konta oraz wprowadzenia prowizji w wysokości 2% za przewalutowanie transakcji kartą Mastercard w walucie innej niż rozliczeniowa.

 14. Czy o kwocie do zwrotu mogę dowiedzieć się poprzez infolinię banku?

  Infolinia nie udziela informacji nt. wysokości ewentualnego zwrotu. Zwrot nadpłaty (o ile jest klientowi należny) zostanie dokonany przez bank w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania porozumienia na wskazany przez klienta rachunek prowadzony w banku. W tym samym terminie, w przypadku gdy rozliczenie wykaże, że klientowi nie przysługuje zwrot, bank poinformuje go braku kwoty do zwrotu w oddzielnej korespondencji.

 15. Kiedy bank wypłaci zwroty należne klientom w ramach indywidualnych rozliczeń?

  Zwrot nadpłaty (o ile jest klientowi należny) zostanie dokonany przez Bank w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania przez klienta porozumienia.

 16. Jak wyliczana jest kwota do zwrotu?

  Bank kalkuluje zwrot tylko w sytuacji, gdy klient zapłacił prowizję/opłatę według stawki, która uległa podwyższeniu na przestrzeni lat 2014-2016 i klient został o tej podwyżce poinformowany w sposób zakwestionowany przez UOKiK. Zwrot jest różnicą między stawką po podwyżce, a stawką sprzed podwyżki.

 17. W jakiej formie otrzymam zwrot?

  Ewentualne nadpłaty będą zwracane wyłącznie przelewem na wskazany w porozumieniu rachunek główny Inteligo.

 18. Czy jeśli korzystam w banku z wielu produktów, to indywidualne rozliczenie odbędzie się w odniesieniu do każdego z nich?

  Tak. Na podstawie jednego porozumienia podpisanego przez klienta, bank przygotuje rozliczenie wszystkich produktów, które obejmuje decyzja UOKiK. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy podpisuje porozumienie odrębnie. 

 19. Kto może skorzystać z rekompensat publicznych?

  Rekompensaty dotyczą klientów PKO Banku Polskiego:
  a) którym w latach 2014 - 2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji,
  a także
  b) którym w latach 2014 - 2016 bank przesyłał informacje o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat bez wskazania podstaw prawnych oraz okoliczności faktycznych tych zmian

  i których wiąże z bankiem umowa o usługę płatniczą.

 20. Z jakich rekompensat publicznych mogą korzystać klienci? Jak je uruchomić?

  Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, mogą Państwo skorzystać z następujących rekompensat publicznych:

  • w okresie 2 miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – bezpłatnej usługi powiadomień SMS (można ją uruchomić w serwisie internetowym lub telefonicznym Inteligo; skorzystanie z powiadomień SMS przez klientów, którzy dotychczas z nich nie korzystali, będzie wymagało złożenia dyspozycji uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji, jeżeli nie będą chcieli z niej korzystać odpłatnie, nie później niż do 30 września 2019 roku; w stosunku do klientów, którzy korzystają z usługi, bank nie będzie naliczał opłat przez okres od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji w tym zakresie);
  • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnych przelewów do ZUS i US za pośrednictwem Inteligo, IKO lub serwisu telefonicznego (usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia).
   Można skorzystać z obu powyższych rekompensat jednocześnie, niezależnie od tego, czy klient podpisze z bankiem porozumienie.                                                           
 21. Czy będę mógł skorzystać z rekompensaty publicznej, jeżeli nie podpiszę porozumienia z bankiem?

  Tak, możliwość skorzystania z rekompensat publicznych nie jest uzależniona od podpisania porozumienia. Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, klienci mogą skorzystać z następujących rekompensat publicznych:

  • w okresie 2 miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – bezpłatnej usługi powiadomień SMS (można ją uruchomić w serwisie internetowym lub telefonicznym Inteligo; skorzystanie z powiadomień SMS przez klientów, którzy dotychczas z nich nie korzystali, będzie wymagało złożenia dyspozycji uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji, jeżeli nie będą chcieli z niej korzystać odpłatnie, nie później niż do 30 września 2019 roku; w stosunku do klientów, którzy korzystają z usługi, bank nie będzie naliczał opłat przez okres od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji w tym zakresie);
  • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnych przelewów do ZUS i US za pośrednictwem Inteligo, IKO lub serwisu telefonicznego (usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia).
   Można skorzystać z obu powyższych rekompensat jednocześnie, niezależnie od tego, czy klient podpisze z bankiem porozumienie.