Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

O Inteligo

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest Inteligo?

  Inteligo jest marką nowoczesnych usług finansowych, pod którą PKO Bank Polski oferuje konto dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm. Inteligo oferuje Ci możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi, ponieważ pozwala korzystać z konta w prosty i wygodny sposób.

 2. W jaki sposób powstało Inteligo?

  Od listopada 2002 roku konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Bank Polski.

 3. Jaki jest związek Inteligo z PKO Bankiem Polskim?

  PKO Bank Polski - największy polski bank - jest właścicielem PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prowadzi rachunki i nadzoruje wykonywanie operacji finansowych na kontach Inteligo.

 4. Czy konto Inteligo posiada gwarancje Skarbu Państwa?

  W Polsce obecnie żaden bank nie posiada gwarancji Skarbu Państwa. Funkcje zabezpieczenia depozytów bankowych pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady na kontach Inteligo są objęte jego ochroną.

 5. Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności. W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 6. Dlaczego warto mieć konto Inteligo?

  Inteligo zostało utworzone dla osób, które cenią sobie czas, wygodę oraz nowoczesne rozwiązania w codziennym bankowaniu.
  Otwierając konto Inteligo:

 7. Czym różni się konto Inteligo od innych kont bankowych?

  Usługi oferowane w ramach konta Inteligo są innowacyjne, wygodne, tanie i szybkie w użyciu. Nasze produkty projektujemy i tworzymy z myślą o Twoich potrzebach. Oferujemy szybki i bezpieczny dostęp do konta w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Prostotę, wygodę i szybkość łączymy z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

 8. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 9. Jaki jest kapitał zakładowy PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Kapitał zakładowy wynosi 32 302 500,00 zł.

 10. Jaki jest kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego?

  Kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego wynosi 1 250 000 000 zł.

 11. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Konta Inteligo prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 12. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 13. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 14. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
  • Marcin Kosiński - Członek Zarządu
  • Bogusław Gwiazda - Członek Zarządu
 15. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Piotr Żochowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Belka - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ryczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
 16. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:
  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku
  • Piotr Stanisław Alicki - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług
  • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości, Dyrektor Finansowy
  • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
  • Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Ryzyka i Windykacji
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej
  • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Bankowości Ubezpieczeniowej
  • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Rynku Detalicznego
 17. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo

  TOiP (124,41 kB)

 18. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:

  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 19. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Tak. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki i doładowań telefonów komórkowych. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych i firmowych kont Inteligo mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego.

 20. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 21. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W placówkach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie. Środki wpłacone w oddziałach PKO Banku Polskiego są niemal natychmiast księgowane na kontach Inteligo.

 22. Gdzie mogę wypłacić gotówkę z konta Inteligo?

  Gotówkę z konta Inteligo możesz wypłacić w dowolnym bankomacie (w kraju i za granicą) oznaczonym symbolem Visa i MasterCard. Wypłaty z kont prywatnych i firmowych w bankomatach PKO Banku Polskiego i BZ WBK są bezpłatne. Dodatkowo możesz dokonywać wypłat z konta przy użyciu kart debetowych Inteligo w terminalach POS, które znajdują się we wszystkich agencjach PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.

 23. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym, Serwisie mobilnym, serwisie SMS, serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 24. Z jakimi podmiotami PKO Bank Polski współpracuje w zakresie obsługi Klientów Inteligo?

  Dotyczące Klienta informacje zawarte we wniosku oraz informacje związane z wykonywaniem umowy Konta Inteligo przekazywane są przez Bank podmiotom z nim współpracującym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn.zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez te podmioty czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy Konta Inteligo, na czas wykonywania czynności zleconych przez Bank. Należą do nich firmy wskazane poniżej:

  NAZWA FIRMY

  SIEDZIBA

  ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

  Asseco Data Systems SA

  Gdynia,
  ul. Żwirki i Wigury 15

  Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

  Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

  DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Senatorska 12

  Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

   

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

  PWPW SA

  Warszawa,
  ul. Sanguszki 1

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

   

  Imprimus Sp. z o.o.

  Laskowice,
  ul. Parkowa 56

  Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji

  KRUK SA

  Wrocław,
  ul. Wołowska 8

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Poleczki 35

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

   

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Solid MCG Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Postępu 17

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  WSI Warszawska

  Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Nocznickiego 29

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

   

   

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

  Reguły,
  ul. Regulska 2

  Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

  Reguły,
  ul. Regulska 2

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

  Warszawa,
  ul. Jana Kazimierza 53/55

  mBank SA

   

  Warszawa
  ul. Senatorska 18

   

  Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

   

  Kantar Millward Brown SA

  Warszawa
  ul. Branickiego 17

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Kantar TNS Polska S.A

  Warszawa
  ul. Wspólna 56

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

   

  GEMALTO Sp. z o.o.

  Tczew
  ul. Skaryszewska 2

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

   

  ANDRA Sp. z o.o.

  Warszawa
  ul. Pryzmaty 6/8

  Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa
  ul. Poleczki 35

  Cardif Services Sp. z o. o.

  Warszawa
  ul. Piłsudskiego 2

  Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

   

  Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

  Warszawa
  Al. Jerozolimskie 123A

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Impel Cash Services Sp. z o. o.

  Warszawa
  ul. Ostroroga 31 A

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź
  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

   

   

   

  Poczta Polska SA

  Warszawa
  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź
  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Dimar Polska Sp. z o.o.

  Łodź
  Al. Piłsudskiego 135

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

   

  Call Center Inter Galactica Sp. z o. o.

  Wrocław
  ul. Rzeźnicza 32/33

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

   

  PZU Centrum Operacji S.A

  Warszawa
  ul. Postępu 18A

  Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

   

   

  Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

   

  Warszawa
  Rondo ONZ 1

   

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

  Asseco Poland SA

  Rzeszów
  ul. Olchowa 14

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

   

  APS Poland SA

  Wocław,
  ul. Ostrowskiego 13D

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

   

  Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

  Wrocław,
  ul. Objazdowa 50

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  EOS KSI Polska Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  PBS Sp. z o.o.

  Sopot,
  ul. Junaków 2

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa
  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

  -    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

  -    generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa
  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

  -    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

  -    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

   

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

  Gdańsk,
  ul. Spadochroniarzy 7

  Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

  It Works SA

  Kraków,
  ul. Życzkowskiego 19

  Świadczenie usług w zakresie instalacji i serwisu systemów homebanking u klientów oraz szkolenia klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  HAWK Ideas Sp. z o.o.

  Warszawa
  ul. Finlandzka 10

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

  Symetria UX Sp. z o.o.

  Poznań
  ul. Wyspiańskiego 10/3

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

  TALEX SA

  Poznań,
  ul. Karpia 27D

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

   

  Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,
  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

   

  EmoDomus Sp. z o. o.

  Łódź,
  ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Home Financial Services Sp. z o.o. s.k.

  Poznań,
  ul. Sielska 8

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Świętokrzyska 18

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  Teleperformance Polska

  Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Domaniewska 50

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

  Lockus Sp. z o.o.

  Kraków,
  ul. Skarzyńskiego 14

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

  FORDATA Sp. z o.o.

  Poznań,
  ul. Taczaka  24/lok.105

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

  Consulenza Aleksandra Porębska,  jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań,
  ul. Przybyszewskiego 17/5

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

  Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Gdańsk,
  ul. Dźwigowa 13A/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

  DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań,
  ul. K. Libelta 1A lok.2

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Sienna 39

  Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

  K2 Media SA

  Warszawa,
  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

   

  Oktawave Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

   

  K2 Search Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

  Warszawa,
  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

   

  MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,
  Al. Poniatowskiego 1

  Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

   

  SAS Institute Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Gdańska 27/31

  Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Sienna 39

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM

   

  Dial Tone Sp. z o.o.

  Piaseczno,
  ul. Gen.L.Okulickiego 7/9

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Intrum Justitia Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Domaniewska 41

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

  Wrocław,
  ul. Opatowicka 130

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

  Lublin,
  ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Infinite DATA Services Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Srebrna 16

  Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM

  Agencja Warszawa

  Sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,
  ul. Szpitalna 8A

  Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

  GFK POLONIA Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Ludna 2

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  4P Research Mix Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Puławska 12A/5

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  IT Works SA

  Kraków,
  ul. Życzkowskiego 19

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

  Poczta Polska SA

  Warszawa,
  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

  InPost SA

  Kraków,
  ul. Malborska 130

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DES Dariusz Siwik

  Gdańsk,
  ul. Pomorska 90B lok 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAROKO Ewa Dmuchowska

  Zielona Góra,
  ul. Agrestowa 5B lok 12,

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KB LOGISTYKA  Sp. z o.o.

  Głogów Małopolski, Rudna Mała 42B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Usługi Transportowe Maciej Durka 

  Leszno,
  ul. Wilkowicka 18,

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CK LOGISTICS Sp. z o.o.

  Kielce,
  ul. Żurawia 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  M-P Łukasik S.C.

  Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży 51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIÓDEMKA OLSZTYN Piotr Warzecha

  Olsztyn,
  ul. Przemysłowa 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIÓDEMKA ZAMOŚĆ Ireneusz Kuśmierz

  Łabunie, Bródek 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEX Marcin Rzeźnik 

  Grabianów, Siedlce,  ul. Wrzosowa 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Firma Handlowo-Usługowa Olika

  Płock, ul. Dębowa 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DELIVER Sp. z o.o.

  Białystok,
  ul. Hetmańska 40 lok 111

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MITRANS Michał Śmietana

  Słupsk, 
  ul. Marii Zaborowskiej 10 lok 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CORREO Sp. z o.o.

  Grudziądz,
  ul. Włodka 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Bardyszewski Łukasz Ubezpieczenia

  Ostrów Mazowiecka,
  ul. Legionowa 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P&D KURIER Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Erazma Ciołka 12/428

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MKefekt Małgorzata Kowalczyk

  Ciechanów,
  ul. Orylska 22/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Dikropka Krzysztof Dudar

  Chodzież,
  ul. Świętokrzyska 52

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIBERTADOR Sp. z o.o.

  Wałbrzych,
  ul. Emilii Plater 3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INSERWIS Sp. z o.o. 

  Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 17b, blok 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JULIEN Marta Jabłońska

  Kalisz,
  ul. Lubelska 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Grzegorz Sztandera INTEGER 34

  Piekoszów,
  Łosienek 84a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EKSPRESOWO Sp. z o.o.

  Ełk, ul. Juliusza Słowackiego 15E

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Vida Trade Sp. z o .o

  Wrocław,
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74 lok. 320,

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU IMP MichaŁ Pasiut

  Nowy Sącz,
  ul. Magazynowa 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INTEGER 8 Agnieszka Sokół

  Zamość,
  ul. Szczebrzeska 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PR MARTYNA SIKORA

  Pruszków,
  ul. Ceramiczna 6 lok 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGNIESZKA GRECZKA FIRMA HANDLOWA "AGNES"

  Mazańcowice 382

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANA-TRANS ANNA MALINOWSKA

  Czechowice-Dziedzice, 
  ul. Braci Sofków 7 Lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BĄK BARTŁOMIEJ FORGEMOT - BARMŁOMIEJ BĄK

  Pszczyna,
  Dworcowa 95 lok.95

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWA JAROSŁAW OLMA

  Bielsko-Biała,
  ul. Ks. Pawła Skiby 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ARKADIUSZ TARNAWA

  Bielsko-Biała,
  ul. Marynarska 36a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA URSZULA GAWRON

  Sucha Beskidzka,
  ul. Beniowskiego 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HP 7 Sp. z o.o.

  Czechowice-Dziedzice, ul. Juliusza Słowackiego 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAR-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE JAROSŁAW PNIOK

  Czechowice-Dziedzice, ul. Andrzeja Krzanowskiego 6 lok.18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOBI - TRANS JACEK KOBIAŁKA

  Pisarzowice,
  ul. Szkolna 88

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KORZONKIEIWICZ WŁODZIMIERZ

  Brzeszcze,
  ul. Św. Idziego 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILOTRANS KOBZA PAWEŁ

  Bielsko-Biała,
  ul. Sternicza 10 Lok.58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATROTRANS PATRYCJUSZ CHRUSZCZ

  Bielsko-Biała,
  ul. Goleszowska 2 lok.147

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU A&PM PAWEŁ MARKIEL USŁUGI SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE

  Miedzyrzecze Górne,  Miedzyrzecze Dolne 229

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU "FENIX" KATARZYNA CIERPUCHA

  Bielsko-Biała,
  ul. Żywiecka 146a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIÓREK ŁUKASZ

  Oświęcim,
  Al. Tysiąclecia 43 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PROVE IT FILIP FIRGANEK

  Bestwina, Szkolna 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAN-MOT2" JACEK JANOWSKI

  Bielsko-Biała,
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10 lok. 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  S TRANS SYLWIA OLMA

  Bielsko-Biała,
  ul. P. Skiby 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYMON ISKRZYCKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  Czechowice-Dziedzice, Bronów
  ul. Szafirowa 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYMON RAJDA "RAJDA"

  Andrychów, Sułkowice ul. Turystyczna 105

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ MAŁYSA DT TRANS

  Hucisko, Kurów 125

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BRONISŁAWA WAŁĘGA

  Buczkowice, ul. Grunwaldzka 795 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE SŁAWOMIR WĄTOR

  Szczyrk, ul. Salmopolska 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ KOBZA

  Bielsko-Biała, ul. Sternicza 10 lok.58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZUBER LESZEK ZETPOL

  Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA PIOTR OWCZARZAK

  Bydgoszcz, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 lok. 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HANDEL TRANS SEBASTIAN GRODKIEWICZ

  Białe-Błota, ul. Szubińska 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JDJ GRUPA DARIUSZ KUCIŃSKI

  Dobrcz, Gądecz 26e

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  " LEMAR " LESZEK KOMOROWSKI

  Bydgoszcz, ul. Noakowskiego 4/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "PEDRO-TRANS" ADAM SOKOLIŃSKI

  Bydgoszcz, ul. Konopczyńskiego 3/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTUR KOLASIŃSKI

  Bydgoszcz, ul.  Działdowska 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MATEUSZ CIESIELSKI

  Bydgoszcz, ul. Połczyńska 6 lok. 85

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PŁODAMI ROLNYMI DARIUSZ GENTKOWSKI

  Bydgoszcz, ul. Toruńska 256

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRAZYNA BORKOWSKA

  Bydgoszcz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 16 lok.48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIX SPORT WOJCIECH SUCHOMSKI

  Bydgoszcz, ul. Złotowska 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  THE CUBE PAWEŁ LEWOSZ

  Sokółka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PREKOP ROBERT

  Bydgoszcz, Gabrieli Zapolskiej 14 lok.113

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WENA DANIEL WEYNA

  Bydgoszcz, ul. Hetmańska 12 lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANETA KASPRZYK F.H.U. ANETTE

  Częstochowa, ul. Zana 1 lok.33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BIZMUT PIOTR BEDNAREK

  Częstochowa, ul Ludowa 207

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U KATARZYNA BONDYRA

  Wręczyca Wielka, Szarlejka, Łukaszewicza 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA "BET-MAR" BEATA KASPRZYK

  Blachownia, ul. Tadeusza Kościuszki 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOLANTA KAPICA

  Częstochowa, ul. Spółdzielczości 6/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

  Częstochowa, ul. Malownicza 197

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASTER" KAMIL KIECA

  Blachownia, Wyrazów, ul. Krzywa 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F U.H. WALDEMAR KLUSKA

  Częsochowa, ul. Młodości 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ GRZYBOWSKI "DELIKATESY"

  Częstochowa, Dźbowska 23a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "KASPER" ZDZISŁAW KASPRZYK

  Częstochowa, ul. Zana 5/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATI MATEUSZ KRYSTASZEK

  Sobuczyna, ul. Konwaliowa 44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ SZTENCEL LIGISTIK TRANS SERVICE

  Częstochowa ul. Skłodowskiej-Curie 27 lok 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

  Częstochowa, ul. Tuwima 2 m.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "URPOL" PIOTR URBANIAK

  Częstochowa, ul. Siedlecka 19a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

  Konopiska, ul. Śląska 54

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  3DS DARIUSZ WROŃSKI

  Gościcino, ul. Żytnia 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AJ JOANNA JAMROZIK

  Gdynia, ul. Swarzewska 54b  lok.20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "AMPOL" VARDAN DAVTYAN

  Gdańsk, ul. Ojcowska 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAR IKAR S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI MAŁGORZATA STATNIK

  Gdańsk, Hanka 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID WENTA

  Reda, ul. Franciszka Fenikowskiego 6 lok. 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

  Gdańsk, ul.Ryszarda Wagnera 6 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "DES"DARIUSZ SIWIK

  Gdańsk, ul. Pomorska 90b lok.17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU ENTERPOST PIOTR SOCHOWSKI

  Kolbudy, ul. Przemysłowa 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWA ALFA GRZEGORZ PIEKUT

  Tczew, ul. Jodłowa 13c

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LESZEK SOCHA

  Kolbudy, ul.Łukowa 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JULIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA IZABELA POLIT

  Gdańsk, ul. Kamińskiego 5/40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

  Gdańsk, ul. Arkońska 27a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOLOSEUM Piotr Wyszomirski

  Gdańsk, ul. Angielska Grobla 7e/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ SKALSKI

  Gdynia, ul. Nagietkowa 48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ STUDZIŃSKI USŁUGI KURIERSKIE

  Gdynia, ul. Śląska 33 lok.24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POLCARS AUTA POWYPADKOWE PIOTR POLIT

  Gdańsk, ul. Nowatorów 8 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "R.R.D" ROBERT ROGOWSKI

  Gdańsk, ul. Olszyńska 14 lok. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W PIOTR WEILANDT

  Gdańsk, ul. Wieżycka 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPARROW BHP SŁAWOMIR WRÓBEL

  Gdańsk, ul. Ryszarda Wagnera 6 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPEC-BUD Dariusz Andrzejewski

  Gdańsk, ul. Kazimierza Pułaskiego 13/17/c/lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT MONIKA FANZLOCH

  Gdańsk, ul. Słoneczna Dolina 22a lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TRANSPORT PROFESSIONAL&SAFE" ADAM HENEL

  Wejherowo, ul. Franciszka Fenikowskiego 11 lok.122

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORROWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

  Jezierce 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

  Potuły, ul. Polna 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MAGDALENA ŁUKASZEWICZ

  Kurzętnik, ul.  Kościuszki 9b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PAWEŁ KRZYŻAN

  Gdańsk, ul. Stefana Batorego 6 lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIANA SZAJTHAUER FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DOMINIKA"

  Chorzów, ul.  Długa 47 lok.43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGAB KWIECIŃSKI KRZYSZTOF

  Katowice, ul. Bpa. T. Kubiny 9/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEX TOMASZ ŻBIKOWSKI

  Dąbrowa Górnicza,  Al. Tadeusza Kościuszki 9 lok.63

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "ANEZA" AGNIESZKA KACHNIARZ

  Dąbrowa Górnicza, ul. Idzikowskiego 175

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARKADIA-STREFA PIĘKNA-MARLENA GONIWIECHA

  Niezdara, ul. Źródlana 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BALIŃSKI PAWEŁ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAL-POL"

  Będzin, ul. Kołłątaja 24 lok.22a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTŁOMIEJ ZAGÓRSKI

  Mysłowice, ul. Saperów Śląskich 1a lok.13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BROCCOLI PRZEMYSLAW WOJTAL

  Mzyki, ul. Szkolna 39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN SURMIK

  Sławków, ul. Burki 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ JAKÓBOWSKI SILESIA EXPRESS

  Sosnowiec, ul. Radomska 20 lok. 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ WACŁAWIK DARSPEED

  Mikołów, ul. Młyńska 6 lok.6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID MENDRALA TREVOR PHU

  Katowice, ul. Dębowa 10b lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ECOWASH. DARIUSZ PAZUR

  Siemianowice Śląskie, ul. Bytomska 33 lok.16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. "ANIX" ANNA GŁOGOWSKA

  Katowice, ul. Szarych Szeregów 78

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU "ANRO" ROBERT BOGUSZ

  Katowice, ul. Wandy 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. BANASIK BANASIK MARCIN

  Katowice, ul. Wałowa 8 lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. BARBARA TURKÓW

  Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 147 lok.17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEATA SŁOMCZEWSKA

  Jejkowice, ul. Główna 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA POGODA POLAND S.C POGODA TOMASZ I MAGDALENA

  Jastrzębie-zdrój, ul. Rybnicka 61

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WARIANT" PAWEŁ PASICH

  Piekary Śląskie, ul. Jana Ludygi 1/i lok. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA "MAR-TRANS" MARZENA MIOZGA

  Gliwice, ul. Krakusa 2 lok.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO - KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

  Mierzęcice, Przeczyce ul. Targowa 101

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FUH KATARZYNA POKOJOWCZYK

  Bytom, ul. Nowa 39a/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "FUTIH ARIEL" ARIEL KRUPA

  Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11 lok. 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

  Bytom, ul. Kazimierza Pułaskiego 55 lok.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACHIMCZAK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

  Będzin, ul. Al. H. Kołłątaja 73

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KATARZYNA ŁOŚ

  Będzin, Boleradz 36a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ KONSTANCIAK F.H.U. "KONSTANS"

  Czeladź, ul. Wiejska 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ ZEHNAL

  Niezdara, ul. Źródlana 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN WILCZYŃSKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  Sosnowiec, ul. 11 Listopada 19a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MATI" MAREK GWÓŹDŹ

  Żory, Górne Przedmieście 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIIZ MICHAŁ GURBIEL

  Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 34/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIONIKA CHWISTEK IGOR EXPRESS

  Sosnowiec, ul. Chłodna 4 lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MS - MARCIN STYPIK

  Mysłowice, ul. Laryska 44a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  M.T.I. BENY WIECZOREK BENIAMIN

  Czeladź, Osiedle Dziekana 7c lok.26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MTRANS MONIKA SKUZA

  Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 22/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATIX PATRYCJA GILEWSKA

  Chorzów, ul. Batorego 96/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYK NOCUŃ

  Bobrowniki, ul. 1 Maja 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PSP PIOTR SOJKA

  Będzin, ul. Zwycięstwa 2 lok. 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAPORT S.C., DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

  Katowice, ul. Wincentego Witosa 38b lok.29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SILESIA-TRANS ŁUKASZ SITKO

  Lędziny, ul. Podmiejska 14b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SOPRANO DAMIAN CHŁAP

  Czeladź, ul.Tadeusza Kościuszki 18 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPEKTRUM PRZEMYSŁAW ŻBIKOWSKI

  Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 11a lok.22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. IWONA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

  Czeladź, ul. Nowopogońska 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYL-POL SYLWESTER NOWICKI

  Siemianowice Śląskie, Trafalczyka 6a lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZWARC Sp. z o.o.

  Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMKAR PAZERA TOMASZ

  Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 11/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TOMKAR" TOMASZ SKALSKI

  Siewierz, ul. Sosnowa 12 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORCIK U SŁAWKA SŁAWOMIR SMOLIŃSKI

  Jaworzno, ul. Ogrodowa 417

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

  Siewierz, ul.Marcinków 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT-ŁUKASZ WAJDA

  Katowice, ul.Wojciecha 45b lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

  Tarnowskie Góry, ul. Laskowicka 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "ANDRZEJ" ANDRZEJ PYKA

  Katowice, ul. Wojciecha 53 lok.32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE FILIP PIOTR

  Mikołów, ul.Plebiscytowa 210 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

  Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 62a lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

  Ruda Śląska, ul. Storczyków 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WESTERLICH JOANNA FIRMA"EUROTRANS-MARK" WESTERLICH JOANNA

  Pilchowice, ul. Górnicza 16f

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WHITE MASTER - WOJCIECH CECKO

  Katowice, ul. Tysiąclecia 6 lok.166

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOD-KAN WIESŁAW CHAŁUPKA

  Katowice, ul. Pawła Kołodzieja 42 lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WULKANIZACJA WUL-TOM TOMASZ SULOWSKI

  Chorzów, ul.Armii Krajowej 74 A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WYWÓZ ŚMIECI USŁUGI PORZĄDKOWE KAROŃ S.C ŁUKASZ KAROŃ MICHAŁ KAROŃ

  Lelów, ul. Konstantynów 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH I KURIERSKICH "SPECKURIER" BARBARA BRĄCZEK

  Katowice, ul.Panewnicka 14 lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGATA KOSTRZEWA FIRMA KUR-TRANS AGAMITA

  Kraków, ul. Kazimierza Wyki 12 lok.16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEKSANYAN KAMO"SPAJKI"

  Skawina, ul. Ogrody 43a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALISPAHIĆ BELMIR BOOKSNET

  Kraków, ul.Barbary 14/151

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTŁOMIEJ STANACH ART- KRAK

  Kraków, Os. Na Stoku 19/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA SŁAWIŃSKA

  Kraków, ul. Gazowa 13/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGDAN KUCIEL WOOD AND STONE OF KRAKÓW

  Kraków, Os. Złotego Wieku 10 lok. 91

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EWA CISZOWSKA EEVIE

  Kraków, ul. Stojałowskiego 39 lok.3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U "WIDAN"

  Kraków, Os. Szkolne 36/34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MESS" JANINA PATER

  Wielka Wieś, ul. Długa 64

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ RADZISZOWSKI

  Juszczyn, ul. Kojszówka 166

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FOUR-BS ROBERT MUSIAŁ

   Racławice, ul. Klonów 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IWONA SZUL "CARMEN"

  Kraków, Os. Na Wzgórzach 35 lok.33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB BIELAK

  Kraków, ul. Wądół 22 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAN WĄSOWICZ

   Zagórzyce Stare 22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JOANNA DUDZIK-SEWERYN FIRMA USŁUGOWA

  Kraków, ul. Gromady Grudziąż 23 lok.58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

  Kraków, ul. Widok 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAFIX MAGDALENA KLAKLA

  Kraków, ul. Włoska 2b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

  Kraków, ul. Hemara 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ KACZOR MAT KAR

  Kraków, ul. Narciarska 2h lok. 24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ KWIECIEŃ

  Kraków, Os. Oświecenia 45 lok. 39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NATALIA KULAK ALFA

  Kraków, ul. Dobrego Pastrzerza 108/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NEFRETETE EDYTA SOBCZYK-GABRYŚ

  Kraków, Os. Piastów 27 lok. 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NONNA URBANEK-LUZAR F.H.T. ALFA

  Kraków, ul. Nikifora 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLGA ORKISZ TRANSKAM

  Kraków, ul. Przy Arce 15 lok.39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYCJA KOZIEŁ

  Słomniki, ul. Smroków 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR GRUSZKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ANNA"

  Kraków, Os.bohaterów Września 66/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD TRĘBACZ USŁUGI TRANSPORTOWE

  Węgrzce A10/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ WIECIOŁKOWSKI

  Kraków, ul. Dzielskiego 14/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS SZYKO MONIKA STACHURA

  Kraków, ul. Dobrego Pastrzerza 102/41

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOJCIECH SEWIOŁ TENZO

  Kraków, ul. Jana Brzechwy 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZBIGNIEW LESIAK

  Sułkowice, Biertowice 44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAWID SIUDA

  Świdwin, ul. 3 Marca 25/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FTU KRZYSZTOF KOWALSKI

  Koszalin, ul. Władysława Spasowskiego 8b lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGDALENA ANTONOW

  Sianów, ul. Dworcowa 16b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POLCARS AUTA POWYPADKOWE PIOTR POLIT

  Gdańsk, ul. Owatorów 8 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRINTERLAND RYSZARD JODA

  Koszalin, ul. Poprzeczna 26b lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROBERT ZROBCZYŃSKI "HANDEL-USŁUGI"

  Mścice, ul. Dworcowa  7 lok. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RODIS KAMIL SIDOR

  Bobolice, ul. Pocztowa 9b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE GRABOWSKI JAKUB

  Sarbinowo, ul. Różana 16b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  X-SERWIS PIOTR KACPRZAK

  Kołobrzeg, ul. Budowlana 4b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARASAL ARKADIUSZ MAJDAŃSKI

  Łódź, ul. Józefa 15 lok.15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "AUTO-BUS" ROBERT ZABOROWSKI

  Łódź, ul. Rojna 47 lok. 57

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ELŻBIETA GOSTOŁEK

  Łódź, ul. Gdańska 144 lok. 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EMBI EMILIA CIECHULSKA

  Łódź, ul. Piotrkowska 249/251 m. 12a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FAL-TRANS MARIUSZ KRYSZTOFIAK

  Łódź, ul. Snycerska 1 lok. 47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

  Sieradz, ul. Siemianowicza 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JURMAX"

  Konstantynów Łódzki, ul. Żeromskiego 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

  Bratoszewice, ul. Gozdów 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HENRYKA PAPIERNIK

  Konstantynów Łódzki, ul Legionów 10 lok.11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW OSTROWSKI

  Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 20 lok.15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KUGA PIOTR KUC

   Skierniewice, ul. Mszczonowska 31/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEJDIS MAGDALENA NIKLIC

  Łódź, ul Rydzowa 13 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MIRAGE" MAGDALENA FRONTCZAK

  Łódź, ul. Chopina 2 lok.55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PM BROKER MIROSŁAW POTAKOWSKI

  Zgierz, ul. Szczawińska 2a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PRZEMYSŁAW ŚMIAŁKOWSKI

  Lutomiersk; Kazimierz, ul. Henryka Sienkiewicza 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD ANTCZAK

  Łódź, ul. Rojna 50B m 79

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SŁAWOMIR BORKOWSKI "SŁAW-MAR"

  Bratoszewice, ul.  Koźle 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

  Łódź, ul. Robotnicza 3a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MICHALAK

  Łódź, ul. Syrenki 8/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

  Łódź, Pl.kościelny 6 lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

  Zgierz, ul. Dubois 14a/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "ZABSON" MACIEJ ZABIELSKI

  Rzgów, ul.Grodzisko 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR PÓŹNIAK

  Łódź, ul. Billewiczówny 15 lok.14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZIBI ZBIGNIEW BUJNOWSKI

  Łódź, ul. Lipowa 27 lok. 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

  Brzeg, ul. Polska 9 lok.12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID SZCZOTKA DS-TRANS

  Skoroszyce, ul. Górna 42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

  Komprachcice, Wawelno ul. Kościelna 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DROS-TRANS GRZEGORZ DROSIK

  Opole, ul. 1 Maja 99 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

  Paczków, ul. Kamienica 84

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIMA BOŻENA WĘGRZYN

  Opole, ul. Robotnicza 2-6 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWA ALEKSANDRA JACEK LIS

  Opole, ul. Sosnowa 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADRIANA SIMA

  Prószków, ul. Winów Leśna 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USLUGOWO TRANSPORTOWA DARIUSZ LACHNIK

  Opole, ul. Kazimierza Deyny 5 lok.16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IDEALOG JANINA TYTKO

  Gogolin, ul. Strzelecka 1 lok.12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

  Opole, ul. Plebiscytowa 32 lok.3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ RUDNICKI EASY OFFICE

  Opole, ul. Majora Hubala 5d m.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SOBIESŁAW MARKOWSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SOMARK"

  Grodków, ul. Fornalskiej 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SOKÓŁ - PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

  Chrościna, Mechnice, ul.  Niemodlińska 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-4YOU KAMIL CIEPŁY

  Wadowice, ul. Sadowa 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "DAKU" ALEKSANDER MACHAJ

  Opole, ul. Jana Styki 10a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

  Opole, ul. Obrońców Stalingradu 57/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WERONIKA MITRASZEWSKA FIRMA HANDLOWA"MARA"

  Opole, ul. Tęczowa 23 lok.6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AZAKI ADAM ZAKRZEWSKI

  Poznań, Os. Stefana Batorego 36 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA ŚRON TRANSPORT

  Komorniki, ul. 3 Maja 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEFINE - WOJCIECH SKRZYPCZAK

  Czerwonak, ul. Jesionowa 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CHILL BAR WALDEMAR SZCZĘSNY

  Poznań, ul. Wilczak 45/47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMACOM SKRZYPEK MACIEJ

  Września, ul. Koszarowa 7/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

   DOMINIK SZELĄG

  Poznań, Cześnikowska 4 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EN-G ANGELIKA GÓRSKA

  Tarnowo Podgórne Lusówko, ul. Dopiewska 2 lok. 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DANUTA LABOCH

  Kościan, ul. Jagiellońskie 43 lok.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FPHU RESTAURACJA SAVOY HENRYKA MENDYK-KORNOWSKA

  Poznań, Pl. Ludwia Waryńskiego 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRATEFUL MARIA MURAWA-FRASKA

  Mosina Krosno Oś.Miodowe 5 lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HANDEL-USŁUGI ROBERT TATARUK

  Poznań, ul. Wituchowska 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HELL-TRANS MIŁOSZ NAWROT

  Stęszew, ul.Kanałowa 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HENRYK GMEREK ROL-PLUS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

  Poznań, Koźmińska

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOSIK TRANS TOMASZ KOSSOWSKI

   Bytkowo, ul. Agrestowa 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTYNA FABIŚ USŁUGI TRANSPORTOWE

  Poznań, ul. Przytoczna 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF BROK BROTRANS

  Poznań, ul. Raszkowska 7 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUCJA ŻABIŃSKA "HALUX-BIS"

  Pecna, ul. Dworcowa 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUK-TRANS ŻURAWSKI ŁUKASZ

  Grzegorzew, ul. Leśna 22a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ PIETRZYŃSKI "GIGA"

  Poznań, ul. Głuszyna 196c lok.6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN JANKOWIAK HERMES

  Poznań, ul. Lipowa 13 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN PIOTROWSKI "USŁUGI TRANSPORTOWE"

  Poznań, ul. Władysława Sikorskiego 6 lok.16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KROPACZ

  Kórnik, ul. Staszica 20 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MASAR MACIEJ SARGIALIS

  Poznań, Os. Władysława Jagiełły 28/32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ ŚREDZIŃSKI

  Poznań, Os Oświecenia 24/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MOBILNY MECHANIK SZYMON PERTEK

  Poznań, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MOVIE-TRANS GRACJANA MIKOŁAJCZAK

  Poznań, ul. Hutnicza 52 lok.50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSZYŃSKI KRYSTIAN

  Poznań, ul. Grochowe Łąki 1 lok.22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYK KARŁYK ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "PAT-KAR" AUTO-GAZ KARŁYK

  Lwówek, Józefowo 26a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAWEŁ ROSIŃSKI"GLOBAL"

  Poznań, ul. Prowansalska 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. WERONIKA MAŁECKA

  Poznań, ul. Błażeja 6h/22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PM LOGISTICS PIOTR MILEWSKI

  Piła, ul. Ojca Maksymiliana Koble5 4 lok.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.P.H.U.AKME KONRAD PACHOCKI

  Krosno, ul. Główna 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE "DANAL" STĘPNIAK DANIEL

  Kaźmierz, ul. Marii Konopnickiej 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGOWO HANDLOWE WŁODZIMIERZ WOŹNY

  Poznań, Os.Bolesława Śmiałego 17 lok. 45

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEMYSŁAW CHMURA

  Poznań, Os. Przyjaźni 9/122

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PTLG Sp. z o.o.

  Poznań, ul. 3 Maja 49c

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.U.H. JUST JULIA STAPEL

  Zalasewo, Os. Władysława Zamoyskiego 14 lok.38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AKROPOLISNED RITVAN MECHMET

  Stęszew, ul. Kanałowa 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SABINA SCHEFFS

  Komorniki, ul. Lubońska 24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ LEOPOLD LEO-TRANS

  Tarnowo, ul. Łąkowa 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE MATEO MATEUSZ FIJAK

  Drezdenko, ul. Piłsudskiego 39 lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ TARCZYŃSKI FIRMA KURIERSKA "TRANSANDRE"

  Grabica, Bąkowiec 16 A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

  Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka24 B 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO SIEDEM S.C., JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

  Grabica, Dziwle 15a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGDAN MALICKI K.B.T. TRANS

  Rawa Mazowiecka, ul. Rossocha 14 lok. 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA "LENAR" ARKADIUSZ ADAMCZYK

  Piotrków Trybunalski, ul. Wysoka 7 lok.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  K&T TRANS TOMASZ PURGAŁ

  Piotrków Trybunalski, ul. Patryzantów 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ MUSZKIET LUK-TRANS

  Radomsko, ul.Piastowska 23 lok. 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ PĘCINA OL-MAT

  Piotrków Trybunalski, ul. Nowowiejska 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP MATEUSZ ZAKOŚCIELNY

  Radomsko, ul. Dembowskiego 12a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

  Zduńska Wola, ul. Kałużewskiego 3c/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ PM PETROLEN

  Pawłów,Brzeg, Wesoła 10c

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

  Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 160/162 lok.39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SEBASTIAN MYSŁEK HORNET

  Sosnowiec, ul. Henryka Sienkiewicza 20/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADAM RYBICKI "GAMMA"

  Stargard, ul. Tadeusza Kościuszki 78 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

  Płoty, Wyszobór 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "DREWAN" IWAN JACEK

  Drawsko Pomorskie, Linowno 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU SANDRA RASZCZUK

  Szczecin, ul. Pomarańczowa 23 lok.13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

  Stargard Szczeciński, Os. Zachód B27/a9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF KOTULIŃSKI

  Stargard Szczeciński, Os. Zachód B22h lok. 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PIOTROWSKI

  Szczecin, Os. Kasztanowe 3d lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGDALENA ŁUCZAK

  Szczecin, Osiedle Kasztanowe 84 B lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ RASZCZUK

  Stargard, ul. Śląska 7 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OPALA ANDRZEJ

  Nowogard, Sieciechowo 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POLCARS AUTA POWYPADKOWE PIOTR POLIT

  Gdańsk, ul. Owatorów 8 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

  Szczecin, ul. Sanatoryjna 30 lok. 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROBERT SIEDLECKI USŁUGI KURIERSKIE BRS

  Goleniów, ul. Szkolna 40d lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROTBAUM Sp. z o.o.

  Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 8 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD POTECKI

  Chociwle, Starzyce 22a lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-MAR MARIUSZ GRYMUŁA

  Banie, Kunowo 48 lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

  Banie, Baniewice 39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

  Nowogard, Boguszyce 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

  Stargard, ul. Marii Konopnickiej 10a lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "DARMAR" DARIUSZ OGÓREK

  Resko, Miłogoszcz 1 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE TOMA-TRANS TOMASZ TRELA

  Szczecin, Os. Kasztanowe 1h lok.6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "ADBET" ANDRZEJ DĄBROWSKI

  Łubianka, ul. Toruńska 46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANTONI PANNERT

  Inowrocław, ul. Jaśminowa 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN CENTKOWSKI

  Toruń, ul. Prądzyńskiego 9 lok.7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU AMBERTOR HIGIENA ŁUKASZ FLIS

  Płużnica, Uciąż 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

  Pakość, Kościelec 47a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA- PRODUKCYJNA "EWPOL" WYSZYŃSKI WIESŁAW

  Grębocin, ul. Dworcowa 46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA SZYMON MAJDAN

  Bydgoszcz, ul. Żnińska 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB GRUCHLIK

  Toruń, ul. Wąska 7a lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JANKOWSKI ROBERT

  Toruń, ul. Okrężna 6g/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMIL GROSZEWSKI

  Toruń, ul. Wąska7 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

  Gniewkowo, ul. Zajezierna 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN ZWIERZYŃSKI

  Toruń, Mała Nieszawka ul. Kwiatowa 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAT-SPEED MATEUSZ KRĘCISZEWSKI

  Chełmża, ul..Tadeusza Kościuszki 8 lok.13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. JAMAJKA, MIKOŁAJ GŁAŻEWSKI

  Dąbrowa Chełmińska, ul. Rzemieślnicza 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR SOBECKI MELMAX

  Toruń, ul. Jamontta 1 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P. W. ALEKSANDRA JEZIERSKA

  Bydgoszcz, ul. Przesmyckiego 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. "BUDREKO" JÓZEF WEYNA

  Dąbrowa Górnicza, ul. Dr. Rydygiera

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAFAŁ DAŁEK DAL-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA

  Śleszyn, Śleszynek 53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

  Toruń, ul. Legionów 58 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

   Brudnia 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS PACK RAFAŁ OLSZEWSKI

  Bydgoszcz, ul. Wiejska 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WENA DANIEL WEYNA

  Bydgoszcz, Hetmańska 12 lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MK-CAR" MIROSŁAW KUZIMIŃSKI

  Szydłowiec, ul. Tadeusza Kościuszki 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NFK PRUSZKÓW Sp. z o.o.

  Grodzisk Mazowiecki, ul. Różana 10a lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR BĘCZKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PS-TRANS

  Warszawa, Al. Tysiąclecia 4/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PPDELMAR Sp. z o.o.

  Ostrówek, ul. Waryńskiego 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SAVOJ Sp. z o.o.

   Warszawa, ul. Jagiełły 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

  Łomża, ul. Brzozowa 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

  Tłuszcz, ul. Tadeusza Kościuszki 6 lok.43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA SĘK

  Piaseczno, ul. Młynarska 39 lok.75

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

  Bielawa, ul. Wspólna 71

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

  Bogatki, ul. Królewska 109a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN KOWALCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jedwabno, ul. Polna 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN PISARSKI

  Legionowo, ul. B. Chrobrego 43b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGATA BIELAK OLTRANS

  Warszawa, ul. Odkryta 46 lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AG-AUTO AGNIESZKA PUŚCIAN

  Pruszków, ul. Powstańców 6 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALDA DARIA DĄBROWSKA

  Legionowo, ul. Zegrzyńska 29 lok.58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

  Warszawa, ul. Międzynarodowa 52/54a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

  Mińsk Mazowiecki, ul. Nowy Świat 70

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA GOŁAŚ

  Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 39 lok.18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOROTA FALKOWSKA

  Warszawa, ul. Szczupacza 11a lok.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EDMAR MAREK WALCZUK

  Kobyłka, ul. Wincentego Pola 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  E-MAR MARCIN ŻOŁEK

  Serock, Skubianka 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

  Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA ROGUSKI TADEUSZ

   Leśniki 49

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW KOZERA

  Ząbki, ul. Józefa Grzegorza Chłopickiego 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NUT-AUTO JOANNA KIEŁBOWICZ

  Warszawa, ul. Buławy 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KACPERSKI KRZYSZTOF

  Potworów, ul. Kacperków 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

  Ząbki, ul. Powstańców 4b lok.115

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLM HOLDING KATARZYNA MACIAK

  Warszawa, ul. Głębocka 56g lok.3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF ADAMCZEWSKI

  Warszawa, ul. Augustyna Kordeckiego 34 lok.2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF KACPRZAK KRISPOL

  Ossów, ul. Matarewicza 254

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF STANISZEWSKI P.U.H. "KLIMAX"

  Warszawa, ul. Przy Agorze 20 lok.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  K-TRANS URSZULA WANDAS

  Olszewnica Stara, ul. Warszawska 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LACUS TSL DANIEL CIEŚLAK

  Kołbiel, ul. Graniczna 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ JANISIAK

  Nadarzyn, ul. Malwy 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ MICHALIK PREDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LUKTRANS

  Nowe Lipiny, ul. Krzyżowa 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ MILEWSKI "ŁUK-MI"

  Ząbki, ul. Kwiatowa 16 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PISZCZ

  Stoczek Łukowski, ul. Józefa Piłsudskiego 101 lok.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUKA&TRANS ŁUKASZ WOŹNIAK

  Jasieniec, ul. Słoneczna 2a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ MUCHA - TRANSPORT USŁUGI HANDEL

  Grochów Włościański, ul. Sokołowska 47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ CHYŻY TRANSPORT

  Warszawa, ul. Skrajna 1 lok.86

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ DUCKI IDEATECH

  Warszawa, ul. Głębocka 100 lok.4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ STOKOWSKI

  Warszawa, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 19a lok.23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIT-POL PAWEŁ MITRZAK

  Jasień 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  M.R SPEED MAGDALENA RACZYŃSKA

   Warszawa, ul. Odyńca 61/26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

  Łomianki, ul. Przeskok 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PACK & HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

  Sokołów Podlaski, ul. Zalewskiego 8 m.46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAKA LIDIA LIDIA FEDORCZYK

  Węgrów, ul. Polna 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAWEŁ SWAT PAJUX

  Warszawa, ul. Cypryjska 4 lok.30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP "MISZ-CHEM" STANISŁAW MISZTA

  Stoczek Łukowski, Stare Kobiałki 20a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GABO - SŁAWOMIR MARKOWSKI

  Warszawa, ul. Obiegowa 41

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

  Zielonka, ul. Lipowa 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR BORKOWSKI

  Warszawa, ul. 1 Sierpnia 32A lok. 33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR JAKÓBOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE PDD

  Piaseczno, ul. Królewska 109 A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PLI-TRANS IWONA PLISZKA

  Węgrów, ul. Różana 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

  Wołomin, ul. Legionów 115

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R. TRANS RAFAŁ SIEDLECKI

  Warszawa, ul. Kolorowa 6/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R.TRANS - RAFAŁ WRZOSEK

  Warszawa, ul. Stefana Łyszkiewicza 2a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD WRZOSEK POLKERMESS - RYSZARD WRZOSEK

  Warszawa, ul. Stefana Łyszkiewicza 2a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SALON ZDROWIA I URODY "OXY"KRYSTYNA ŚWIDA

  Warszawa, ul. Wąwozowa 20 lok.003

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPED-TRANS BARBARA STEMPKOWSKA

  Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Bairda 24a lok.21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPORTTRANS TOMASZ SKIBA

  Świnoujście, ul. Komandorska 1a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SUNTRANS SP. Z O.O

  Warszawa, ul. Zamiany 8 lok LU2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TRANS-LOG" JAKUB, KAROLINA MAJCHRZAK

  Warszawa, ul. Ziębicka 4/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TRANS-ROL" USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

  Zabrodzie, Choszczowe 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSWIL ŁUKASZ WILCZYŃSKI

   Marki, ul. Rydza Śmigłego 92

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

  Szydłowiec, ul. Tadeusza Kościuszki 65

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK, TANATOS PIOTR WŁODARCZYK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

  Warszawa, ul. Myszkowska 4 lok.53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPOROWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

  Ząbki, ul. Legionów 10 A lok.13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BAŃKOWSKI MACIEJ

  Błonie, Bieniewo-parcela 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WYRZYKOWSKA

  Ząbki, ul. Hallera 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

  Kałuszyn, ul. Juliusza Słowackiego 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE-KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

  Nowy Kraszew, ul. Jana Pawła II 30b

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KONRAD PIECZAROWSKI

  Warszawa, ul. Tarnogórska 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WALDEMAR WITKOWSKI PHU "WALDPOL" WALDEMAR WITKOWSKI

  Warszawa, ul. Starej Baśni 5 lok.64

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIKTRANS Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Ogrodowa 37 lok. 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN PRUS

  Wrocław, ul. Zielonogórska 8 lok. 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ MACIEJCZYK AMA-TRANS

  Wrocław, ul. Łódzka 42 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANNA RAKUĆ

  Wrocław, ul.  Pustecka 42 lok. 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BART-BARTOSZ KACZMARCZYK

  Wrocław, ul. Chorwacka 30 lok.18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BENIO-TRANS BENEDYKT GONTARZ

  Wrocław, ul. Jabłeczna 23 lok.17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAKO KONRAD PALACZ

  Kościelec, ul. Madalińska 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ SIKORA AUDIOSPEKTRUM

  Wrocław, ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190i lok.3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  D&J Damian Jadczak

  Kąty Wrocławskie, ul. Okrzei 1/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOROTA ROGOZIŃSKA

   Kałowice 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TOMASZ KLIMOWICZ

  Wrocław, ul. Redycka 48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACEK TABAKA "TAXI"

  Wrocław, ul. Trzebnicka 9 lok.15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW URBAŃSKI PHU NATALIA

  Wrocław, ul. Błękitna 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JUSTYNA SIECZKA

   Syców, ul.Wierzbowa 2a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTIAN WNUKOWSKI

  Dobrzyń Nad Wisłą, Dyblinek 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYBCY MACHOŁ SYLWESTER

  Ostrzeszów, ul. K. Baczyńskiego 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGNUS IWONA SZKATULNIK

  Wrocław, ul.  Ferdynanda Magellana 31 lok.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAK-TRANS ARKADIUSZ MAKOWSKI

  Wrocław, ul. Teodora Parnickiego 13 lok.6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA ŁAKOMSKA

  Wrocław, ul. Krucza 68 lok. 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIROSŁAW DĘBIŃSKI "KLAR" USŁUGOWO-HANDLOWY

  Wrocław, ul. Wojrowicka 27/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAWEŁ TOPA USŁUGI TRANSPORTOWE

  Wrocław, ul. Gliniana 43 lok. 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU OWCARZ WOJCIECH OWCARZ

  Mirków, Długołęka ul. Boczna 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SEBASTIAN URBAŃSKI SEB-EKSPERT

  Wrocław, ul. Bolesława Prusa 25 lok.12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SEBASTIAN ZAWIEJA "GRYZLI" USŁUGI TRANSPORTOWE

  Wrocław, ul. Sosnowa 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STEFAN NOWORYTA "GRAŻYNA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

  Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZCZEPANKIEWICZ RYSZARD

  Wołów, ul. Zaułek Zielony 6/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ULTRABOX PATRYK LALEWICZ

  Wrocław, ul. Stefana Jaracza 69 lok.11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MAŁGORZATA KNIAŹ

  Wrocław, ul. Gitarowa 4a lok. 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PATRYCJA WIECZOREK-GENSTY

  Wrocław, ul. Czerniawska 4a lok.8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ArchiDoc SA

  Chorzów,  ul. Niedźwiedziniec 10

  Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

  wg stanu na dzień 3.04.2017 r.