Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

O Inteligo

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest Inteligo?

  Inteligo jest marką nowoczesnych usług finansowych, pod którą PKO Bank Polski oferuje konto dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm. Inteligo oferuje Ci możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi, ponieważ pozwala korzystać z konta w prosty i wygodny sposób.

 2. W jaki sposób powstało Inteligo?

  Od listopada 2002 roku konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Bank Polski.

 3. Jaki jest związek Inteligo z PKO Bankiem Polskim?

  PKO Bank Polski - największy polski bank - jest właścicielem PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prowadzi rachunki i nadzoruje wykonywanie operacji finansowych na kontach Inteligo.

 4. Czy konto Inteligo posiada gwarancje Skarbu Państwa?

  W Polsce obecnie żaden bank nie posiada gwarancji Skarbu Państwa. Funkcje zabezpieczenia depozytów bankowych pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady na kontach Inteligo są objęte jego ochroną.

 5. Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności. W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 6. Dlaczego warto mieć konto Inteligo?

  Inteligo zostało utworzone dla osób, które cenią sobie czas, wygodę oraz nowoczesne rozwiązania w codziennym bankowaniu.
  Otwierając konto Inteligo:

 7. Czym różni się konto Inteligo od innych kont bankowych?

  Usługi oferowane w ramach konta Inteligo są innowacyjne, wygodne, tanie i szybkie w użyciu. Nasze produkty projektujemy i tworzymy z myślą o Twoich potrzebach. Oferujemy szybki i bezpieczny dostęp do konta w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Prostotę, wygodę i szybkość łączymy z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

 8. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 9. Jaki jest kapitał zakładowy PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Kapitał zakładowy wynosi 32 302 500,00 zł.

 10. Jaki jest kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego?

  Kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego wynosi 1 250 000 000 zł.

 11. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Konta Inteligo prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 12. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 13. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 14. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
  • Marcin Kosiński - Członek Zarządu
  • Bogusław Gwiazda - Członek Zarządu
 15. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Piotr Żochowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Belka - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ryczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
 16. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:
  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku
  • Piotr Stanisław Alicki - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług
  • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości, Dyrektor Finansowy
  • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
  • Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Ryzyka i Windykacji
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej
  • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Bankowości Ubezpieczeniowej
  • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Rynku Detalicznego
 17. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo

  TOiP (124,41 kB)

 18. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:

  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 19. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Tak. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki i doładowań telefonów komórkowych. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych i firmowych kont Inteligo mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego.

 20. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 21. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W placówkach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie. Środki wpłacone w oddziałach PKO Banku Polskiego są niemal natychmiast księgowane na kontach Inteligo.

 22. Gdzie mogę wypłacić gotówkę z konta Inteligo?

  Gotówkę z konta Inteligo możesz wypłacić w dowolnym bankomacie (w kraju i za granicą) oznaczonym symbolem Visa i MasterCard. Wypłaty z kont prywatnych i firmowych w bankomatach PKO Banku Polskiego i BZ WBK są bezpłatne. Dodatkowo możesz dokonywać wypłat z konta przy użyciu kart debetowych Inteligo w terminalach POS, które znajdują się we wszystkich agencjach PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.

 23. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym, Serwisie mobilnym, serwisie SMS, serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 24. Z jakimi podmiotami PKO Bank Polski współpracuje w zakresie obsługi Klientów Inteligo?

  Dotyczące Klienta informacje zawarte we wniosku oraz informacje związane z wykonywaniem umowy Konta Inteligo przekazywane są przez Bank podmiotom z nim współpracującym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn.zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez te podmioty czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy Konta Inteligo, na czas wykonywania czynności zleconych przez Bank. Należą do nich firmy wskazane poniżej:

  NAZWA FIRMY

  SIEDZIBA

  ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

  Asseco Data Systems SA

  Gdynia, ul. Podolska 21

  Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

  Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

  DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Senatorska 12

  Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

   

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

  PWPW SA

  Warszawa,

  ul. Sanguszki 1

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

   

  KRUK SA

  Wrocław,

  ul. Wołowska 8

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Poleczki 35

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

   

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Solid MCG Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Postępu 17

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

   

  WSI Warszawska

  Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Nocznickiego 29

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

   

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

  Reguły, ul. Regulska 2

  Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

  Reguły, ul. Regulska 2

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  mBank SA

   

  Warszawa

  ul. Senatorska 18

   

  Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

  Kantar Millward Brown SA

  Warszawa

  ul. Branickiego 17

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Kantar TNS Polska SA

  Warszawa

  ul. Wspólna 56

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

   

  GEMALTO Sp. z o.o.

  Tczew

  ul. Skaryszewska 2

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

   

  ANDRA Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Pryzmaty 6/8

  Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Poleczki 35

  Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

  Warszawa

  Al. Jerozolimskie 123A

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź

  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

   

   

   

  Poczta Polska SA

  Warszawa

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź

  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

  Warszawa

  Rondo ONZ 1

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

  Asseco Poland SA

  Rzeszów

  ul. Olchowa 14

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

   

  APS Poland SA

  Wocław,

  ul. Ostrowskiego 13D

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

   

  Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

  Wrocław,

  ul. Objazdowa 50

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  EOS KSI Polska Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  PBS Sp. z o.o.

  Sopot,

  ul. Junaków 2

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

  -         zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

  -         generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

  -    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

  -    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

   

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

  Gdańsk,

  ul. Spadochroniarzy 7

  Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

  HAWK Ideas Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Finlandzka 10

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

  Symetria UX Sp. z o.o.

  Poznań

  ul. Wyspiańskiego 10/3

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

   

  TALEX SA

  Poznań,

  ul. Karpia 27D

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

  Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

   

  FORDATA Sp. z o.o.

  Poznań

  ul. Taczaka  24/lok.105

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

  Consulenza Aleksandra Porębska-Nowak,  jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań

  ul. Przybyszewskiego 17/5

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

  Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Gdańsk

  ul. Dźwigowa 13A/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

  DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań,

  ul. K. Libelta 1A lok.2

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Sienna 39

  Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

  K2 Media SA

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

   

  Oktawave Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

   

  K2 Search Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

  Warszawa

  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

   

  MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

  Warszawa

  Al. Poniatowskiego 1

  Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

   

  SAS Institute Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Gdańska 27/31

  Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

   

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Sienna 39

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM

  Intrum Justitia Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 41

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

  Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

  Wrocław

  ul. Opatowicka 130

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

  Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

  Lublin

  ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  Infinite DATA Services Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Srebrna 16

  Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM

   

  Agencja Warszawa

  Sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Szpitalna 8A

  Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

   

  GFK POLONIA Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Ludna 2

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  4P Research Mix Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Puławska 12A/5

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  3S Data Center SA

  Katowice,

  ul. Gospodarcza 12

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

   

  Poczta Polska SA

  Warszawa,

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

  ArchiDoc SA

  Chorzów,  ul. Niedźwiedziniec 10

  Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

  INFINITY GROUP Sp. z o.o.

  Białystok, ul. Składowa 12

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku (umowa zapasowa)

  INWEMER  SYSTEM Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. J. Odrowąża 15

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

  EmoDomus Sp. z o. o.

  Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Home Financial Services Sp. z o.o. s.k.

  Poznań

  ul. Sielska 8
  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Świętokrzyska 18
  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  LBPO Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pory 78 Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  Ogrodnik Sobieralska-Sokolnicka Buśko Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. Wrocław, Al. Piastów 20A Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  Warsaw Estate Sp. z o.o. Warszawa, ul. Al. Rzeczpospolitej 18 lok.193B Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  VINDIX SA Warszawa, ul. Rzymowskiego 53 Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

  Piotrków Trybunalski,
  ul. Belzacka 176/178

  Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji
  It Development Sp. z o.o. Poznań, ul. Murawa 29/1 Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie rozwoju systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR
  ITS Szczepan Polberg Warszawa, ul. Grójecka 43/1A Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie aktualizacji systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

  InPost SA

  Kraków,

  ul. Malborska 130

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD WRZOSEK POLKERMESS

  WARSZAWA, UL. ST. ŁYSZKIEWICZA 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

  ZĄBKI, UL. LEGIONÓW 10A LOK.13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-LOG JAKUB MAJCHRZAK, KAROLINA MAJCHRZAK

  WARSZAWA, UL. ZIĘBICKA 4/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR SZOSTAK TRANSPORT PERFEKT

  WARSZAWA, UL. MAŁA 14 LOK.3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

  WARSZAWA, UL. MIĘDZYNARODOWA 52/54A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

  ŁOMIANKI, UL. PRZESKOK 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE EŁK KAMIL WYSOCKI

  EŁK, UL. SIENKIEWICZA 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ BAŃKOWSKI

  BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA BARDYSZEWSKA

  PIASECZNO, UL. MŁYNARSKA 39 LOK. 75

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

  BIELAWA, UL. WSPÓLNA 71

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  „ŁUK-MI” ŁUKASZ MILEWSKI

  ZĄBKI, UL. KWIATOWA 16 LOK. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

  ZIELONKA, UL. LIPOWA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WARZYKOWSKA

  ZĄBKI, UL. HELLERA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

  TŁUSZCZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6 LOK. 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRISPOL KRZYSZTOF KACPRZAK

  OSSÓW, UL. MATAREWICZA 254

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LUKTRANS ŁUKASZ MICHALIK

  NOWE LIPINY, UL. KRZYŻOWA 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAR-TRANS MARTA JANKOWSKA

  KOBYŁKA, UL. MAŁA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSWIL ŁUKASZ WILCZYŃSKI

  MARKI, UL. RYDZA ŚMIGŁEGO 92

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

  WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 115

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW KOZERA

  ZĄBKI, UL. J. G. CHŁOPICKIEGO 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PPDELMAR SP. Z O.O. MARIUSZ KOŹNIEWSKI, MARIUSZ ŁUKASZ PACZUSKI

  OSTRÓWEK, UL. WARYŃSKIEGO 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MS MARCIN STYPIK

  MYSŁOWICE, UL. LARYSKA 44A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RADOSŁAW SADZIŃSKI

  DOBROPOLE, UL. DOBROPOLE 14B LOK. 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROBERT JANKOWSKI

  TORUŃ, UL. SZOSA OKRĘŻNA 6G/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. „WARIANT” PAWEŁ PASICH

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. JANA LUDYGI 1/I LOK. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MOTO-PARK TOMASZ ZIEMNIAK

  TRZCIANA, UL. TRZCIANA 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA "PAWEŁ" PAWEŁ PYZIAK

  TRZCIANA, UL. BŁĘDOWA ZGŁOBIEŃSKA 117A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EMKA MGR MAŁGORZATA SZYPER

  KRASNE, KRASNE 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAWEŁ KURZEJA USŁUGI TRANSPORTOWE

  BRATKOWICE, UL. BRATKOWICE 818A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KB LOGISTYKA SP. Z O.O. BARTOSZ WŁODYKA

  GŁOGÓW MŁP., UL. RUDNA MAŁA 42B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AJT TRANSPORT SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ I JAROSŁAW TETFEJER

  WARSZAWA, UL. MODZELEWSKIEGO 6 M.19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INVESTA TRADE SP. Z O.O. MARIUSZ ARKADIUSZ MYCKA

  WARSZAWA, UL. WAŁBRZYSKA 11 LOK. 253A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR BORKOWSKI

  WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA 32A LOK. 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPED-TRANS BARBARA STEMPKOWSKA

  GRODZISK MAZOWIECKI, UL. T. BAIRDA 24A LOK. 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK

  WARSZAWA, UL. MYSZKOWA 4 LOK. 53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROB-KAR ROBERT STANKIEWICZ

  WARSZAWA, UL. ŻYRARDÓWSKA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ CHYŻY TRANSPORT

  WARSZAWA, UL. SKRAJNA 1 LOK. 86

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KONRAD PIECZAROWSKI

  WARSZAWA, UL. TARNOGÓRSKA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU „WALDPOL” WALDEMAR WITKOWSKI

  WARSZAWA, UL. STAREJ BAŚNI 5 LOK.64

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIKTRANS SP. Z O.O. WALDEMAR PAWŁ RATYŃSKI, KRYSTIAN MARCIN GWOŹDŹ

  WARSZAWA, UL. OGRODOWA 37 LOK. 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NFK PRUSZKÓW SP. Z O.O. MAREK SZCZYGLAK, DOMINIK JANKOWSKI

  GRODZISK MAZOWIECKI, UL. RÓŻANA 10A LOK.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

  NOWY DWÓR MAZOWIECKI, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2 LOK. 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P-TRANS PIOTR MICHALCZYK

  LEONCIN, UL. KRUBICZEW 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LACUS TSL DANIEL CIEŚLAK

  KOŁBIEL, UL. GRANICZNA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PS-TRANS PIOTR BĘCZKOWSKI

  PIASTÓW, UL. AL. TYSIĄCLECIA 4 LOK. 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PS-TRANS MARTYNA SIKORA

  PRUSZKÓW, UL. CERAMICZNA 6/30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  K-TRANS URSZULA WANDAS

  OLSZEWICA STARA, UL. WARSZAWSKA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  E-MAR MARCIN ŻOŁEK

  SEROCK, UL. SKUBIANKA 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALDA DARIA DĄBROWSKA

  LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA 29 LOK. 58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

  KAŁUSZYN, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN PISARSKI

  LEGIONOWO, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 43B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA GOŁAŚ

  MIŃSK MAZOWIECKI, UL. TOPOLOWA 39 LOK. 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MOTO - MATTI NORBERT SKORULSKI

  BIAŁYSTOK, UL. MARMUROWA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANTOM S.C. ANDRZEJ LEWKOWSKI

  BIAŁYSTOK, UL. DWORSKA 1A/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA KURIERSKA MIKI MICHAŁ KISIEL

  JESIONÓWKA, UL. KORYCIŃSKA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-4 YOU KAMIL CIEPŁY

  WADOWICE, UL. SADOWA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. JAMAJKA MIKOŁAJ GŁAŻEWSKI

  DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. RZEMIEŚLNICZA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WENA DANIEL WEYNA

  BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA 12 LOK. 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANTONI PANNERT

  INOWROCŁAW, UL. JAŚMINOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

  PAKOŚĆ, UL. KOŚCIELEC 47A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

  BRUDNIA, UL. BRUDNIA 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

  GNIEWKOWO, UL. ZAJEZIERNA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZUKO HUBERT KOWALCZYK

  CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7 LOK. 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SMALL BUSINESS CAPITAL PIOTR WDOWIAK

  WARSZAWA, UL. KRÓLA MACIUSIA 7A LOK. 116

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KON-CARGO KONRAD RACHUBA

  POKRZYWNICA, UL. GZOWO 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE GRZEGORZ GRZYBOWSKI

  CZĘSTOCHOWA, UL. DŹBOWSKA 23A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU BENDEK WOJCIECH BĘDKOWSKI

  CZĘSTOCHOWA, UL. MOŚCICKIEGO 16/35

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KASPER ZDZISŁAW KASPRZYK

  CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 5/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WALDEMAR KLUSKA

  CZĘSTOCHOWA, UL. MŁODOŚCI 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. ANETTE ANETA KASPRZYK

  CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 1 LOK. 33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOLANTA KAPICA

  CZĘSTOCHOWA, UL. SPÓŁDZIELCZOŚCI 6/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIGISTIK TRANS SERVICE MICHAŁ SZTENCEL

  CZĘSTOCHOWA, UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27 LOK. 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

  KONOPISKA, UL. ŚLĄSKA 54

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KAMIL KIECA

  BLACHOWNIA, WYRAZÓW UL. KRZYWA 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATI MATEUSZ KRYSTASZEK

  WRZOSOWA, SOBUCZYNA UL. KONWALIOWA 44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

  CZĘSTOCHOWA, UL. TUWIMA 2/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. KATARZYNA BONDYRA

  WRĘCZYCA WIELKA, SZARLEJKA UL. ŁUKASIEWICZA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SOPRANO DAMIAN CHŁAP

  CZELADŹ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 18 LOK. 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU ENTERPOST PIOTR SOCHOWSKI

  KOLBUDY, UL. PRZEMYSŁOWA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JULIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA IZABELA POLIT

  GDAŃSK, UL. KAMIŃSKIEGO 5/40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU LESZEK SOCHA

  KOLBUDY, UL. ŁUKOWA 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "AMPOL" VARDAN DAVTYAN

  GDAŃSK, UL. OJCOWSKA 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POLCARS PIOTR POLIT

  GDAŃSK, UL. NOWATORÓW 8/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT MONIKA FANZLOCH

  GDAŃSK, UL. SŁONECZNA DOLINA 22A/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAR "IKAR" S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI, MAŁGORZATA STATNIK

  GDAŃSK, UL. HYNKA 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DES DARIUSZ SIWIK

  GDAŃSK, UL. POMORSKA 90B/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

  GDAŃSK, UL. ARKOŃSKA 27A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE UKASZ STUDZIŃSKI

  GDYNIA, UL. ŚLĄSKA 22 LOK. 24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  3DS DARIUSZ WROŃSKI

  GOŚCICINO, UL. ŻYTNIA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TRANSPORT PROFESSIONAL&SAFE" ADAM HENEL

  WEJCHEROWO, UL. FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO 11 LOK 122

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID WENTA

  REDA, UL. FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO 6 LOK 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

  POTUŁY, UL. POLNA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

  KLESZCZEWO KOŚCIERSKIE, UL. JEZIERCE 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NEGRO USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR SIWY

  ŚWIEBODZIN, UL. TOPOLOWA 13 A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADMEN ADAM MENDYK

  BLEDZEW, UL. GORUŃSKO 38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KACPERSKI KRZYSZTOF

  POTWORÓW, UL. KACPERKÓW 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KATARZYNA ŁOŚ

  BĘDZIN, UL. BOLERADZ 36 A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. IWONA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

  CZELADŹ, UL. NOWOPOGOŃSKA 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PSP PIOTR SOJKA

  BĘDZIN, UL. ZWYCIĘSTWA 2 LOK. 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYK NOCUŃ

  BOBROWNIKI, UL. 1-EGO MAJA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN SURMIK

  SŁAWKÓW, UL. BURKI 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO-KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

  MIERZĘCICE, PRZERZYCE UL. TARGOWA 101

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN KOLCZYK

  SŁAWKÓW, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KZYŻA 11/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ ZEHNAŁ ŁUKASZ ZEHNAŁ

  NIEZDARA, UL. ŹRÓDLANA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

  BYTOM, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55 LOK.5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINIKA” ADRIANA SZAJTHAUER

  CHORZÓW, UL. DŁUGA 47/43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATIX PATRYCJA GILEWSKA

  CHORZÓW, UL. BATOREGO 96/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BARBARA TURKÓW

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH 147 LOK. 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU „ANRO” ROBERT BOGUSZ

  KATOWICE, UL. WANDY 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CITRO ADAM DUDEK

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. TYSIĄCLECIA 21 LOK 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  „ANEZA” AGNIESZKA KACHNIARZ

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. IDZIKOWSKIEGO 175

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

  SIEWIERZ, UL. MARCINKÓW 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA POGODA POLAND S.C. TOMASZ POGODA, MAGDALENA POGODA

  JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. RYBNICKA 61

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  G.S.- TRANS GIZELA COPA

  KATOWICE, UL. TYSIĄCLECIA 90/192

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE FILIP PIOTR

  MIKOŁÓW, UL. PLEBISCYTOWA 210 LOK.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAPORT S.C. DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

  KATOWICE, UL. WINCENTEGO WITOSA 38B LOK. 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  „SERWIS” KATARZYNA WUCZYŃSKA

  KATOWICE, UL. JÓZEFA RYMERA 5/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO KURIER DAWID LIPPOK

  KATOWICE, UL. KRUCZA 24/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TREVOR PHU DAWID MENDRALA

  KATOWICE, UL. DĘBOWA 10B LOK. 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BETA GROCHECKI KRZYSZTOF

  ORZESZE, UL. MONIUSZKI 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARSPEED DARIUSZ WACŁAWIK

  MIKOŁÓW, UL. MŁYŃSKA 6/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACK TRANS JACEK SIEMASZKO

  ORZESZE, UL. MONIUSZKI 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

  RUDA ŚLĄSKA, UL. ZABRZAŃSKA 62A LOK. 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

  RUDA ŚLĄSKA, UL. STORCZYKÓW 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MITRANS MONIKA SKUZA

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 22/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMAR TOMASZ SKALSKI

  SIEWIERZ, UL. SOSNOWA 12/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SILESIA EXPRESS DARIUSZ JAKÓBOWSKI

  SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20 LOK. 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMIKA GROUP TOMASZ GRABOWSKI

  CHORZÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 4 LOK. 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  „LEON” PAWEŁ ZIĘBA

  SOSNOWIEC, UL. BOHATERÓW GETTA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

  TARNOWSKIE GÓRY, UL. LASKOWICKA 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE URSZULA CZOMBERA

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. POKOJU 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATI MAREK GWÓŹDŹ

  ŻORY, UL. GÓRNE PRZEDMIEŚCIE 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IGOR EXPRESS MONIKA CHWISTEK

  SOSNOWIEC, UL. CHŁODNA 4 LOK. 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMKAR TOMASZ PAZERA

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MICKIEWICZA 11/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FOUR-BS RUBERT MUSIAŁ

  RACŁAWICE, UL. KLONÓW 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BIBI TRANS ŁUKASZ GAJDA

  SOSNOWIEC, UL. STAROPOGOŃSKA 51/235

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P&D KURIER SP. Z O.O. WERONIKA MUSZALSKA

  WARSZAWA, UL. ERAZMA CIOŁKA 12/428

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "DAEWAN" JACEK IWAN

  DRAWSKO-POM., UL. LINOWO 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ARTUR KUBIAK

  BOGUSZÓW-GORCE, UL. M. NOWOTKI 3 LOK. 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ BADZISZOWSKI

  JUSZCZYN, UL. KOJSZÓWKA 166

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEKSANDER MIODUNKA

  LIBIĄŻ, UL. GROMIECKA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

  KRAKÓW, UL. HEMARA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. "ANNA" PIOTR GRUSZKA

  KRAKÓW, UL. OS. BOH. WRZEŚNIA 66/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE JAN WĄSOWICZ

  MICHAŁOWICE, UL. ZAGÓRZYCE STARE 22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. "WIDAN" KRZYSZTOF DANIELEWICZ, JOLANTA WILK

  KRAKÓW, UL. OS. SZKOLNE 36/34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ KWIECIEŃ

  KRAKÓW, UL. OS. OŚWIECENIA 45/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ZBIGNIEW LESIAK

  SUŁKOWICE, UL. BIERTOWICE 44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

  KRAKÓW, UL. WIDOK 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "ART-KRAK" BARTŁOMIEJ STANACH

  KRAKÓW, UL. OSIEDLE NA STOKU 19/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA JOANNA DUDZIK-SEWERYN

  KRAKÓW, UL. GROMADY GRUDZIĄŻ 23/58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. „MESS” J. PATER JANINA PATER

  WIELKA WIEŚ, BĘDKOWICE UL. DŁUGA 64

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYCJA KOZIEŁ

  SŁOMNIKI, UL. SMROKÓW 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-SZYKO MONIKA STACHURA

  WIELICZKA, UL. OS. KOŚCIUSZKI 1/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IWONA ALEKSANDER

  RYMANÓW, LADZIN UL. RZESZOWSKA 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA MACIEJ WANIC

  GRABOWNICA, UL. NIEBOCKO 201

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORTER USŁUGI TRANSPORTOWE ŁUKASZ DŻUŁA

  NOZDRZEC, UL. NOZDRZEC 31B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOBRAKADABRA SP. Z O.O. SERGII KOVALCHUK

  OŻARÓW, UL. POZNAŃSKA 141

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RENMAKS SP. Z O.O. JAROSŁAW KRZYSZTOF ROGOZIŃSKI

  WARSZAWA, UL. HOŻA 86 LOK. 410

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ STOKOWSKI

  WARSZAWA, UL. J.U. NIEMCEWICZA 18A LOK. 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P. TRANS RAFAŁ SIEDLECKI

  WARSZAWA, UL. KOLOROWA 6/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

  NOWY KRASZEW, UL. JANA PAWŁA II 30B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

  ŁOMŻA, UL. BRZOZOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EDMAR MAREK WALCZUK

  KOBYŁKA, UL. INCENTEGO POLA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW OSTROWSKI

  ŁÓDŹ, UL. REWOLUCJI 1405 20 M. 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE "MIRAGE" MAGDALENA FRONTCZAK

  ŁÓDŹ, UL. CHOPINA 2 M 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOL TOMASZ OLEŚKO

  RĄBIEŃ, UL. SZLACHECKA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

  ŁÓDŹ, UL. PL. KOŚCIELNY 6 LOK. 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

  ŁÓDŹ, UL. ROBOTNICZA 3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DANMAC DANIEL MACIEJ ŁUCZAK

  ŁÓDŹ, UL. MARATOŃSKA 31 M 40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GÓRAŚ SYLWIA GÓRSKA

  ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW 146/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZESYŁKI POCZTOWE, KURIERSKIE TRANSPORT PRYWATNY R.ANT-TRANS RYSZARD ANTCZAK

  ŁÓDŹ, UL. ROJNA 50B M. 79

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JANUSZ MATUCIAK

  ŁÓDŹ, UL. ŁAGIEWNICKA 102/116 M. 80

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EMBI EMILIA CIECHULSKA

  ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 249/251 M. 12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR POŹNIAK

  ŁÓDŹ, UL. OLEŃKI BILLEWICZÓWNY 15 M. 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ZABSON MACIEJ ZABIELSKI

  RZGÓW, UL. GRODZISKO 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE JAROMIR CYGULSKI

  ŁÓDŹ, UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. PRZEMYSŁAW ŚMIAŁKOWSKI

  KAZIMIERZ, UL. SIENKIEWICZA 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA "JURMAX" JURAND WAWRZONKIEWICZ

  KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 9 M. 24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PM-BROKER MIROSŁAW POTAKOWSKI

  ZGIERZ, UL. SZCZAWIŃSKA

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

  BRATOSZEWICE, UL. GOZDÓW 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

  ZGIERZ, UL. DUBOIS 14A/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "SŁAW-MAR" SŁAWOMIR BORKOWSKI

  BRATOSZEWICE, UL. KOŹLE 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU "IMP" MICHAŁ PASIUT

  NOWY SĄCZ, UL. MAGAZYNOWA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIÓDEMKA-OLSZTYN PIOTR WARZECHA

  OLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ADAM KOWALCZYK

  JEDWABNO, UL. POLNA 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

  BRZEG, UL. POLSKA 9/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU "SOMARK" SOBIESŁAW MARKOWSKI

  GRODKÓW, UL. FORMALSKA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

  PACZKÓW, UL KAMIENICA 84

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DS.-TRANS DAWID SZCZOTKA

  SKOROSZYCE, UL. GÓRNA 42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAKU ALEKSANDER MACHAJ

  OPOLE, UL. JANA STYKI 10a

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

  OPOLE, UL. PLEBISCYTOWA 32/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIMA BOŻENA WĘGRZYN

  OPOLE, UL. ROBOTNICZA 2-6/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

  OPOLE, UL. OBR. STALINGRADU 57/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWA "MARA" WERONIKA MITRASZEWSKA

  OPOLE, UL. TĘCZOWA 23/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EASY OFFICE MACIEJ RUDNICKI

  OPOLE, UL. HUBALA 5D/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DROS-TRANS DROSIK GRZEGORZ

  OPOLE, UL. 1 MAJA 99/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI REMONTOWE ORAZ TRANSPORT MAGDALENA MICHALCZYK

  OPOLE, UL. CHABRÓW 16/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SOKÓŁ PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

  MECHNICE, UL. NIEMODLIŃSKA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IDEALOG JOANNA TYTKO

  GOGOLIN, UL. STRZELECKA 1/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE "MIRAGE" DAMIAN FALKOWSKI

  WARSZAWA, UL. ANASTAZEGO KOWALCZYKA 1C LOK. 100

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SŁOWACKIEGO 160/162 LOK. 39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA KURIERSKA TRANSANDRE ANDRZEJ TARCZYŃSKI

  GRABICA, UL. BĄKOWIEC 16A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA LENAR ARKADIUSZ ADAMCZYK

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WYSOKA 7 LOK. 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA MARIUSZ SAWICKI

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 257

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO SIEDEM S.C. JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

  GRABICA, UL. DZIWLE 15A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OL-MAT MATEUSZ PĘCINA

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. NOWOWIEJSKA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DRUKARNIA KAMELEON SP. Z O.O. MICHAŁ BANASIK

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. PIOTRKOWSKA 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI WULKANIZACYJNE EWA STĘPIEŃ

  RADOMSKO, UL. PIŁSUDSKIEGO 35

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PM PETROLEN PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ

  PAWŁÓW BRZEG, UL. WESOŁA 10C

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUK-TRANS ŁUKASZ MUSZKIET

  RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 23 LOK. 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU OLIKA ANNA FLIGIEL

  MASZEWO DUŻE, UL. DĘBOWA 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FAL-TRANS MARIUSZ KRZYSZTOFIK

  ŁÓDŹ, UL. SNYCERSKA 1/47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAL-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA RAFAŁ DAŁEK

  ŚLESZYN, UL. ŚLESZYNEK 53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HANDEL-USŁUGI ROBERT TATARUK

  POZNAŃ, UL. WITUCHOWSKA 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INTER-BIZ IWONA LEWANDOWSKA

  PRZEMYŚL, UL. GRUNWALDZKA 47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUKA&TRANS ŁUKASZ WOŹNIAK

  JASIENIEC, UL. SŁONECZNA 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MK-CAR" MIROSŁAW KUŹMIŃSKI

  SZYDŁOWIEC, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

  SZYDŁOWIEC, UL. KOŚCIUSZKI 65

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JANUSZ GÓRECKI

  RZESZÓW, UL. BALDACHÓWKA 5A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HENRYKA PAPIERNIK

  KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. LEGIONÓW 10/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE RYSZARD PATER

  RACŁAWÓWKA, UL. RACŁAWÓWKA 304

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARIO-RES USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MIĘDLAR

  RZESZÓW, UL. POTOKOWA 22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. "BIG" TOMASZ GUNIA

  RZESZÓW, UL. J.K.  CHODKIEWICZA 10/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHPU "TAN-GAZ" WOJCIECH PŁONKA

  RZESZÓW, UL. LANGIEWICZA 69

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMTUR ARTUR AUGUSTYNIAK

  RZESZÓW, UL. JASNA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. TRANSPORT LORYSA EWELINA POCZĄTEK

  WIDEŁKA, WIDEŁKA 613A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SA-CARS SYLWESTER LENAR

  MARKOWA, MARKOWA 44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AMA ANDRZEJ MAŁYCHA

  SIEDLCE, UL. ŁOMŻYŃSKA 4A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE JANUSZ CHOJECKI JANUSZ CHOJECKI

  SIEDLCE, UL. SOKOŁOWSKA 71/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EMES PAWEŁ SZULC

  SIEDLCE, UL. KRAKÓWKI 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIDAB MICHAŁ DĄBROWA

  SIEDLCE, UL. OGRODOWA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEX MARCIN RZEŹNIK

  SIEDLCE, GRABIANÓW UL. WRZOSOWA 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  REFIT EWA CHROMIŃSKA

  DOMANICE, UL. DOMANICE 63

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

  MIŃSK MAZOWIECKI, UL. NOWY ŚWIAT 70

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT USŁUGI HANDEL MACIEJ MUCHA

  GROCHÓW WŁOŚCIAŃSKI, UL. SOKOŁOWSKA 47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIT-POL PAWEŁ MITRZAK

  JASIEŃ, UL. JASIEŃ 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAKA LIDIA LIDIA FEDORCZYK

  WĘGRÓW, UL. POLNA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PLI-TRANS IWONA PLISZKA

  WĘGRÓW, UL. RÓŻANA 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA ROGULSKI TADEUSZ

  LEŚNIKI, LEŚNIKI 49

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-ROL USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

  ZABRODZIE, UL. CHOSZCZOWE 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

  ZĄBKI, UL. POWSTAŃCÓW 4B LOK. 115

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP „MISZ-CHEM” STANISŁAW MISZTA

  STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. STARE KOBIAŁKI 20A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IDEATECH MICHAŁ DUCKI

  WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA 100 LOK. 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PACK&HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

  SOKOŁÓW PODLASKI, UL. ZALEWSKIEGO 8 M. 46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PISZCZ

  STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 101 LOK. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

  SIERADZ, UL. SIEMIANOWICZA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

  ZDUŃSKA WOLA, UL. KAŁUŻEWSKIEGO 3C/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

  RAWA MAZOWIECKA, UL. KATOWICKA 24 B 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  K.B.T. TRANS BOGDAN MALICKI

  RAWA MAZOWIECKA, UL. ROSSOCHA 14 LOK.10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU MARCIN LASOTA MARCIN LASOTA

  SKIERNIEWICE, UL. IWASZKIEWICZA 6 LOK 53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KUGA PIOTR KUC

  SKIERNIEWICE, UL RAWSKA 83C/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP MATEUSZ ZAKOŚCIELNY

  RADOMSKO, UL. DEMBOWSKIEGO 12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DOBRY MEBEL" TERESA MAKSYMIUK

  SUWAŁKI, UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10/26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CETRANS MACIEJ CEMBOR

  AUGUSTÓW, UL. 29 LISTOPADA 12/38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-VIK TRANSPORT PRZEPROWADZKI MACIEJ MURASZKO

  EŁK, UL. GIZEWIUSZA 1 LOK. 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IGNACENTO CEZARY ROMANOWSKI

  EŁK, UL. TUWIMA 10/62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAZURSKI OGRÓD KRZYSZTOF OLSZEWSKI

  EŁK, UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2 LOK. 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KP TRANSPORT WOJCIECH SIENKIEWICZ

  EŁK, UL. STASZICA 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TEAM SERWIS S.C. DAMIAN GUTOWSKI, BARBARA MAŁECKA

  EŁK, UL. SASANKOWA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS PLANET PIOTR RAKOWSKI

  EŁK, UL. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO 5 LOK. 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYŚ-MOTO KRZYSZTOF POGORZELSKI

  ORZYSZ, UL. OS. ROBOTNICZE 58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROTBAUM SP. Z O.O. MARCIN PIOTR PAŁASZ

  SZCZECIN, UL. ADAMA MICKIEWICZA 8/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD POTECKI

  CHOCIWEL, UL. STARZYCE 22A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

  STARGARD, UL. MARII KONOPNICKIEJ 10A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ RASZCZUK

  STARGARD, UL. ŚLĄSKA 7/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

  STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. OS. ZACHÓD B27/A9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AKB ARKADIUSZ BARAŃSKI

  TORUŃ, UL. PROSTA 21/23 LOK 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF KOTULIŃSKI

  STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. OS. ZACHÓD B22/H2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  APORTTRANS TOMASZ SKIBA

  ŚWINOUJŚCIE, UL. KOMANDORSKA 1A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ OPALA

  NOWOGARD, UL. SIECIECHOWO 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

  NOWOGARD, UL. BOGUSZYCE 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "DARMAR" DARIUSZ OGOREK

  RESKO, UL. MIŁOGOSZCZ 1/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

  PŁOTY, UL. WYSZOBÓR 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

  BANIE, UL. BANIEWICE 39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CARSAN FHU SANDRA GRZESZCZUK

  SZCZECIN, UL. POMARAŃCZOWA 23/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB DZIĘSŁAW

  GRUDZIĄDZ, UL. BORÓWKOWA 35/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MELMAX PIOTR SOBECKI

  TORUŃ, UL. JAMONTTA 1 LOK. 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DSR DAMIAN SOBECKI

  CHEŁMŻA, UL. JANUSZEWO 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN ZWIERZYŃSKI

  TORUŃ, MAŁA NIESZAWKA UL. KWIATOWA 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN CENTKOWSKI

  TORUŃ, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 9 LOK. 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. ALEKSANDRA JEZIERSKA

  BYDGOSZCZ, UL. PRZESMYCKIEGO 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAT-SPEED MATEUSZ KRĘCISZEWSKI

  CHEŁMŻA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 8 LOK. 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

  TORUŃ, UL. LEGIONÓW 58 LOK. 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RESTAURACJA LA SALLE TOMASZ DRÓŻDŻ

  BYSTRZYCA KŁ., UL. PL. WOLNOŚCI 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SHAFT MICHAŁ GOROSZKO

  DZIERŻONIÓW, UL. OS. TĘCZOWE 20A/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SŁAW-TRANS SŁAWOMIR MIKOŁAJCZYK

  SZCZYTNA, UL. BOBROWNIKI STARE 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL FEDOREC

  SZCZYTNA, UL. H. SIENKIEWICZA 22/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA WIELOBRANŻOWA ALEKSANDRA KUŹNIEWSKA

  ŚWIDNICA, UL. KONONIERSKA 18/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE, MARKETINGOWE, BIUROWE, UBEZPIECZENIA MAGDALENA MALINOWSKA

  ŚWIDNICA, UL. SŁOTWINA 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHPU BIURO RACHUNKOWE JULIAN WIRZESKI

  NOWA RUDA, UL. BŁOTNA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WÓJCIK

  GŁUSZYCA, UL. PIONIERÓW 6/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PTU TOMASZ DĄBROWSKI

  ŚWIEBODZICE, UL. STAWOWA 5/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOTR” SŁAWOMIR SWOBODA

  WAŁBRZYCH, UL. I. GRABOWSKIEJ 20/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE ŁUKASZ KŁOSOWSKI

  WAŁBRZYCH, UL. KASZTELAŃSKA 38-27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGA TRANS AGNIESZKA KOZIEŁ

  WAŁBRZYCH, UL. S. BATOREGO 23/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ MALEC

  WAŁBRZYCH, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 6/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE MATEUSZ BARYGA

  WAŁBRZYCH, UL. PIASTA 10/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAS DAMIAN SKOCZEŃ

  JAWORZYNA ŚL., UL. BOLESŁAWICE 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE IWONA OSTOLSKA

  WAŁBRZYCH, UL. ARMII KRAJOWEJ 6 LOK. 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŻABSKI TRANS BARTOSZ OLECHNOWICZ

  WAŁBRZYCH, UL. TEATRALNY 4/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

  BOGATKI, UL. KRÓLEWSKA 109A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAYER-TRANS ŁUKASZ BAJERSKI

  CIECHOCINEK, UL. GEN. JÓZEFA BEMA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLTRANS AGATA BIELAK

  WARSZAWA, UL. ODKRYTA 46 LOK. 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "INTEGER 8" AGNIESZKA SOKÓŁ

  ZAMOŚĆ, UL. SZCZEBRZESKA 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PPH MIKA AGNIESZKA CWOJDZIŃSKA

  ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5A/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU ELŻBIETA OLGA GOŁĄB

  POMORSKO, UL. PIASKOWA 131

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAROKO EWA DMUCHOWSKA

  ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5B/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "BAROKO" MACIEJ DMUCHOWSKI

  ZIELONA GÓRA, UL. OSIEDLE POMORSKIE 10C

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOTYK KOMFORTU MAGDALENA SZPAK

  ZIELONA GÓRA, UL. SŁOWACKA 6A/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.T. "ALFA" NONNA URBANEK-WUZAR

  KRAKÓW, UL. NIKIFORA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TENZO WOJCIECH SEWIOŁ

  KRAKÓW, UL. J. BRZECHWY 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEJDIS MAGDALENA NIKLIC

  ŁÓDŹ, UL. RYDZOWA 13 M. 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "AUTO-BUS" ROBERT ZABOROWSKI

  ŁÓDŹ, UL. ROJNA 47 M. 57

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

  CZĘSTOCHOWA, UL. MALOWNICZA 197

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "URPOL" PIOTR URBANIAK

  CZĘSTOCHOWA, UL. SIEDLECKA 19A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BIZMUT PIOTR BEDNAREK

  CZĘSTOCHOWA, UL. LUDOWA 207

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SALON ZDROWIA I URODY „OXY” KRYSTYNA ŚWIDA

  WARSZAWA, UL. WĄWOZOWA 20 LOK. 003

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SUNTRANS SP. Z O.O. PIOTR JULIAN KONDRAT

  WARSZAWA, UL. ZAMIANY 8 LOK.U2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLM HOLDING KATARZYNA MACIAK

  WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA 56G LOK. 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NAT-AUTO NATALIA KIEŁBOWICZ

  WARSZAWA, UL. BYŁAWY 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GABO SŁAWOMIR MARKOWSKI

  WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 41

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R. TRANS RAFAŁ WRZOSEK

  WARSZAWA, UL. STEFANA ŁYSZKIEWICZA „PECHOWCA” 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZYMON KULESZA

  WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. BUDREKO JÓZEF WEYNA

  DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. RYDYGIERA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYLWIA JEZIERSKA

  CZARNOWO, UL. MODRZEWIOWA 11A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLSZEWSKA MONIKA OLSZEWSKA

  BYDGOSZCZ, UL. WIEJSKA 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGAB KWIECIŃSKI KRZYSTOF

  KATOWICE, UL. BPA T. KUBINY 9/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE „ANDRZEJ” ANDRZEJ PYKA

  KATOWICE, UL. WOJCIECHA 53 LOK. 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT ŁUKASZ WAJDA

  KATOWICE, UL. WOJCIECHA 45 B LOK.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. „ANIX” ANNA GŁOGOWSKA

  KATOWICE, UL. SZARYCH SZEREGÓW 78

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

  SZCZECIN, UL. SANATORYJNA 30 LOK. 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAN GNACIŃSKI

  BANIE, UL. KUNOWO 42/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE BRS ROBERT SIEDLECKI

  GOLENIÓW, UL. SZKOLNA 40D LOK. 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MAGDALENA ŁUCZAK" MAGDALENA ŁUCZAK

  SZCZECIN, UL. OS. KASZTANOWE 84B/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MJ TRANS MARCIN JADCZAK

  SZCZECIN, UL. CHŁOPSKA 65/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PIOTROWSKI

  SZCZECIN, UL. OS. KASZTANOWE 3D LOK. 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI-HANDEL MACIEJ RELICH

  SZCZECIN, UL. GOPLAŃSKA 38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMIL GROSZEWSKI

  TORUŃ, UL. WĄSKA 7A LOK. 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU AMBERTOR HIGIENA ŁUKASZ FLIS

  PŁUŻNICA, UL. UCIĄŻ 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB GRUCHLIK

  TORUŃ, UL. WĄSKA 7A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPARROW BHP SŁAWOMIR WRÓBEL

  GDAŃSK, UL. WAGNERA 6/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

  GDAŃSK, UL. WAGNERA 6/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AJ JOANNA JAMROZIK

  GDYNIA, UL SWARZEWSKA 54B/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INTEGER 34 GRZEGORZ SZTANDERA

  PIEKOSZÓW, UL. ŁOSIENEK 84A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CK LOGISTICS SP. Z O.O. PATRYCJA JASTRZĄB

  KIELCE, UL. ŻURAWIA 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "COPY LAND" MACIEJ ZAWISZA

  BIAŁYSTOK, UL. JAGIENKI 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DELIVER SP. Z O.O. URSZULA KIEWIAK

  BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA 40 LOK. 111

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA BCHTRANSPORT MAREK BŁOCH

  BYDGOSZCZ, UL. ZBRACHLIŃSKA 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPACK RAFAŁ OLSZEWSKI

  BYDGOSZCZ, UL. WIEJSKA 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARIUSZ KWIATKOWSKI

  ZIELONA GÓRA, UL. OS. POMORSKIE 1E/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ ŚLUSARCZYK

  KLENICA, UL. KARGOWSKA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PARTNER-TRANS KRZYSZTOF DŁUGOSZ

  ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 38/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  2 FAST RADOSŁAW KUŹMIK

  ZIELONA GÓRA, UL. OSIEDLE POMORSKIE 2B/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RENEX RENATA GRONKOWSKA

  BABIMOST, UL. GAGARINA 3/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAJMAL - JACEK CZUBKOWSKI

  DROSZKÓW, UL. DROBIARSKA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWTRANS KAROLINA KOSTRZEWSKA

  ZIELONA GÓRA, UL. WŁADYSŁAWA iv18/77

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  B.G. TRANS BŁAŻEJ GOLCZYK

  ZIELONA GÓRA, UL. ZAWADA-TRUSKAWKOWA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GERDA ANETA LEWANDOWSKA

  ŁÓDŹ, UL. RYDLA 6 M 47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEONCARS ROMAN SCHMIDT

  FALMIROWICE, UL. WIEJSKA 2D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO TRANSPORTOWA DARIUSZ LACHNIK

  OPOLE, UL. DEYNY 5/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

  KOMPRACHCICE, WAWELNO UL. KOŚCIELNA 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  wg stanu na dzień 01.09.2017 r.