Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

O Inteligo

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest Inteligo?

  Inteligo jest marką nowoczesnych usług finansowych, pod którą PKO Bank Polski oferuje konto dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm. Inteligo oferuje Ci możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi, ponieważ pozwala korzystać z konta w prosty i wygodny sposób.

 2. W jaki sposób powstało Inteligo?

  Od listopada 2002 roku konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Bank Polski.

 3. Jaki jest związek Inteligo z PKO Bankiem Polskim?

  PKO Bank Polski - największy polski bank - jest właścicielem PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prowadzi rachunki i nadzoruje wykonywanie operacji finansowych na kontach Inteligo.

 4. Czy konto Inteligo posiada gwarancje Skarbu Państwa?

  W Polsce obecnie żaden bank nie posiada gwarancji Skarbu Państwa. Funkcje zabezpieczenia depozytów bankowych pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady na kontach Inteligo są objęte jego ochroną.

 5. Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności. W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 6. Dlaczego warto mieć konto Inteligo?

  Inteligo zostało utworzone dla osób, które cenią sobie czas, wygodę oraz nowoczesne rozwiązania w codziennym bankowaniu.
  Otwierając konto Inteligo:

 7. Czym różni się konto Inteligo od innych kont bankowych?

  Usługi oferowane w ramach konta Inteligo są innowacyjne, wygodne, tanie i szybkie w użyciu. Nasze produkty projektujemy i tworzymy z myślą o Twoich potrzebach. Oferujemy szybki i bezpieczny dostęp do konta w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Prostotę, wygodę i szybkość łączymy z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

 8. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 9. Jaki jest kapitał zakładowy PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Kapitał zakładowy wynosi 32 302 500,00 zł.

 10. Jaki jest kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego?

  Kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego wynosi 1 250 000 000 zł.

 11. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Konta Inteligo prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 12. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 13. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 14. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
  • Marcin Kosiński - Członek Zarządu
  • Bogusław Gwiazda - Członek Zarządu
 15. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Piotr Żochowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Belka - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ryczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
 16. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:
  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku
  • Piotr Stanisław Alicki - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług
  • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości, Dyrektor Finansowy
  • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
  • Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Ryzyka i Windykacji
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej
  • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Bankowości Ubezpieczeniowej
  • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Rynku Detalicznego
 17. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo

  TOiP (124,41 kB)

 18. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:

  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 19. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Tak. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki i doładowań telefonów komórkowych. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych i firmowych kont Inteligo mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego.

 20. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 21. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W placówkach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie. Środki wpłacone w oddziałach PKO Banku Polskiego są niemal natychmiast księgowane na kontach Inteligo.

 22. Gdzie mogę wypłacić gotówkę z konta Inteligo?

  Gotówkę z konta Inteligo możesz wypłacić w dowolnym bankomacie (w kraju i za granicą) oznaczonym symbolem Visa i MasterCard. Wypłaty z kont prywatnych i firmowych w bankomatach PKO Banku Polskiego i BZ WBK są bezpłatne. Dodatkowo możesz dokonywać wypłat z konta przy użyciu kart debetowych Inteligo w terminalach POS, które znajdują się we wszystkich agencjach PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.

 23. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym, Serwisie mobilnym, serwisie SMS, serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 24. Z jakimi podmiotami PKO Bank Polski współpracuje w zakresie obsługi Klientów Inteligo?

  Dotyczące Klienta informacje zawarte we wniosku oraz informacje związane z wykonywaniem umowy Konta Inteligo przekazywane są przez Bank podmiotom z nim współpracującym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn.zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez te podmioty czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy Konta Inteligo, na czas wykonywania czynności zleconych przez Bank. Należą do nich firmy wskazane poniżej:

  NAZWA FIRMY

  SIEDZIBA

  ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

  Asseco Data Systems SA

  Gdynia,

  ul. Żwirki i Wigury 15

  Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

  Wrocław,

  ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

  First Data Polska SA

  Warszawa,

  Al. Jerozolimskie 92

  Świadczenie usług związanych ze współpracą związaną z wydawaniem kart Eurocard/MasterCard oraz zorganizowaniem obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy ich użyciu

  DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Senatorska 12

  Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

   

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,

  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

  PWPW SA

  Warszawa,

  ul. Sanguszki 1

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

   

  Imprimus Sp. z o.o.

  Laskowice,

  ul. Parkowa 56

  Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji

  KRUK SA

  Wrocław,

  ul. Wołowska 8

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Poleczki 35

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Solid MCG Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Postępu 17

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  WSI Warszawska

  Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Nocznickiego 29

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

  InPost SA

  Kraków,

  ul. Malborska 130

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do adresatów umów oraz przesyłek startowych lub reaktywacyjnych, związanych z działalnością CBE, w tym umów o otwarcie Konta Inteligo

  IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

  Reguły,

  ul. Regulska 2

  Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

  Reguły,

  ul. Regulska 2

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  mBank SA

  Warszawa

  ul. Senatorska 18

  Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem BRE Bank SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,

  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzywa sztucznego, płyt CD, DVD, dyskietek, dysków twardych

   

  OS3 Sp. z o.o.

  Rybnik

  ul. PCK 26A

  Świadczenie usług związanych z reklamą i promocją produktów i usług Banku w kanałach elektronicznych

  SARE SA

  Rybnik

  ul. Raciborska 35A

  Świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Banku przy korzystaniu z programu on-line SARE do wysyłania wiadomości elektronicznych o charakterze handlowym

   

  Millward Brown SA

  Warszawa

  ul. Branickiego 17

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  TNS Polska S.A

  Warszawa,

  ul. Wspólna 56

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  GEMALTO Sp. z o.o.

  Tczew,

  ul. Skaryszewska 2

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych Banku

  ANDRA Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Pryzmaty 6/8

  Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Poleczki 35

  Cardif Services Sp. z o. o.

  Warszawa,

  ul. Piłsudskiego 2

  Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

   

  Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

  Warszawa,

  Al. Jerozolimskie 123A

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Impel Cash Services Sp. z o. o.

  Warszawa,

  ul. Ostroroga 31 A

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź,

  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Poczta Polska SA

  Warszawa,

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

   

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź,

  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Dimar Polska Sp. z o.o.

  Łodź,

  Al. Piłsudskiego 135

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

  Call Center Inter Galactica Sp. z o. o.

  Wrocław,

  ul. Rzeźnicza 32/33

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

   

  PZU Centrum Operacji S.A

  Warszawa,

  ul. Postępu 18A

  Świadczenie usług związanych z wykonywaniem na rzecz Banku obsługi Akcji Telemarketingowej

   

  Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

  Warszawa,

  Rondo ONZ 1

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

  Asseco Poland SA

  Rzeszów,

  ul. Olchowa 14

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

  APS Poland SA

  Wocław,

  ul. Ostrowskiego 13D

   

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

  Wrocław,

  ul. Objazdowa 50

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  EOS KSI Polska Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  PBS Sp. z o.o.

  Sopot,

  ul. Junaków 2

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

  -    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych w zakresie generowania i przesyłania kodów jednorazowych oraz utrzymania bazy kont mobilnych,

  -    generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

  -    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

  -    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

  Gdańsk,

  ul. Spadochroniarzy 7

  Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

  It Works SA

  Kraków,

  ul. Życzkowskiego 19

  Świadczenie usług w zakresie instalacji i serwisu systemów homebanking u klientów oraz szkolenia klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  HAWK Ideas Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Finlandzka 10

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

  Symetria UX Sp. z o.o.

  Poznań

  ul. Wyspiańskiego 10/34

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc elektronicznie

  TALEX SA

  Poznań,

  ul. Karpia 27D

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

  Agencja K2.pl sp. z o.o sp. komandytowa-akcyjna.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

  EmoDomus Sp. z o. o.

  Łódź,

  ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Home Financial Services Sp. z o.o. s.k.

  Poznań,

  ul. Sielska 8

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Świętokrzyska 18

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Teleperformance Polska

  Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 50

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

   

  Lockus Sp. z o.o.

  Kraków,

  ul. Skarzyńskiego 14

  Świadczenie usług związanych z obsługą ruchu telefonicznego (callcentre) polegającego na kontakcie telefonicznym z Klientem Banku

  FORDATA Sp. z o.o.

  Poznań,

  ul. Taczaka 24/lok.105

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

  Consulenza Aleksandra Porębska,  jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań,

  ul. Przybyszewskiego 17/5

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

  Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Gdańsk,

  ul. Dźwigowa 13A/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

  DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań,

  ul. K. Libelta 1A lok.2

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Sienna 39

  Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

  K2 Media SA

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

  Oktawave Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

  K2 Search Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

  Warszawa,

  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

  MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A

  Warszawa,

  ul. Poniatowskiego 1

  Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

  Sygnity SA

  Warszawa

  Al. Jerozolimskie 180

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A. (umowa rezerwowa)

  SAS Institute Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Gdańska 27/31

  Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku
  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Sienna 39
  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM
  Dial Tone Sp. z o.o.

  Piaseczno

  ul. Gen.L.Okulickiego 7/9
  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
  Intrum Justitia Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 41
  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
  Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

  Wrocław

  ul. Opatowicka 130
  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku
  Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

  Lublin

  ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości
  Infinite DATA Services Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Srebrna 16

  Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM 

  Agencja Warszawa

  Sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Szpitalna 8A

  Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

  GFK POLONIA Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Ludna 2

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy
  4P Research Mix Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Puławska 12A/5
  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy
  IT Works SA

  Kraków,

  ul. Życzkowskiego 19
  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych
  Poczta Polska SA

  Warszawa,

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA
  Pożary24 Sp. z o.o.

  Gdańsk,

  ul. Litewska 8
  Świadczenie czynności związanych z restytucją dokumentacji
  wg stanu na dzień 21.12.2016 r.