Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

 1. Co to jest SEPA?

  SEPA jest to Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payments Area) obejmujący kraje Unii Europejskiej (oraz ich terytoriów zależnych), jak również Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię, którego uczestnicy realizują paneuropejskie instrumenty płatnicze, w tym polecenie wypłaty SEPA, na takich samych zasadach.

 2. Co to jest kod BIC (SWIFT)?

  Kod BIC banku  jest to kod identyfikujący bank, który jest uczestnikiem systemu SWIFT, zaakceptowany przez organizację SWIFT i publikowany w wydaniach kodów BIC wszystkich jej uczestników. Zawiera 8 albo 11 znaków. Kod BIC  dla PKO Banku Polskiego  to BPKOPLPW.

 3. Jaki jest kod BIC dla konta Inteligo?

  Kod BIC dla konta Inteligo jest taki sam jak dla PKO Banku Polskiego, czyli: BPKOPLPW.

 4. Co to jest IBAN?

  IBAN (International Bank Account Number) jest to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Składa się z dwuliterowego kodu kraju ISO, po którym następują dwie cyfry kontrolne, i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku.

  Polski IBAN składa się z czterech członów i zawiera 28 znaków, z których:

  • dwa pierwsze znaki stanowią 2-literowy kod ISO Polski „PL”,
  • ­dwa następne znaki stanowią 2-cyfrową liczbę kontrolną,
  • ­osiem kolejnych znaków stanowi 8-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy,
  • ­szesnaście ostatnich znaków stanowi 16-cyfrowy numer porządkowy rachunku w jednostce organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy

  Przykładowy numer rachunku Inteligo w formacie IBAN:

  - rachunki zakładane przed 9 września 2013 roku -  PL50102055581111123456789123,
  - rachunki zakładane od 9 września 2013 roku -  PL37 1020 5558 0000 1902 0000 0000

  Format rachunków bankowych w Polsce nie jest międzynarodowym standardem, różne kraje stosują własne długości numeru IBAN. Poniżej zestawienie:

  Kraj Ilość znaków w IBANIE
  (kod ISO + numer rachunku)
  Kod ISO kraju
  Andora 24 AD
  Austria 20 AT
  Belgia 16 BE
  Cypr 28 CY
  Czechy 24 CZ
  Dania 18 DK
  Estonia 20 EE
  Finlandia 18 FI
  Francja 27 FR
  Gibraltar 23 GI
  Grecja 27 GR
  Hiszpania 24 ES
  Holandia 18 NL
  Irlandia 22 IR
  Islandia 26 IS
  Lichtenstein 21 LI
  Litwa 20 LT
  Luksemburg 20 LU
  Łotwa 21 LV
  Malta 31 MT
  Niemcy 22 DE
  Norwegia 15 NO
  Polska 28 PL
  Portugalia 25 PT
  Słowacja 24 SK
  Słowenia 19 SI
  Szwajcaria 21 CH
  Szwecja 24 SE
  Węgry 28 HU
  Wielka Brytania 22 GB
  Włochy 27 IT

  W przypadku, gdy format IBAN nie obowiązuje dla rachunków w kraju odbiorcy, wówczas należy wprowadzić numer rachunku w obowiązującym dla tego kraju formacie.

 5. Co oznaczają klauzule kosztowe – OUR, BEN i SHA?

  Podczas zlecenia przelewu zagranicznego określasz sposób rozliczenia opłat i prowizji za realizację przelewu. Kosztami może zostać obciążony zleceniodawca lub odbiorca (beneficjent) przelewu zagranicznego. Istnieje również możliwość podziału kosztów pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę. Zlecając przelew z konta Inteligo możesz wybrać jedną z trzech klauzul kosztowych:
  OUR - pełne koszty ponosi zleceniodawca, a odbiorca otrzymuje kwotę wskazaną w zleceniu.

  SHA - opłaty i prowizje należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca. Koszty banku beneficjenta i banków trzecich ponosi odbiorca; koszty te pomniejszają kwotę zleconego przelewu.

  BEN - całość kosztów ponosi odbiorca, a kwota przelewu, którą on otrzyma pomniejszona będzie o koszty banków biorących udział w realizacji polecenia wypłaty.

 6. Co to jest data waluty dla banku?

  Jest to dzień, w którym przekazywana przelewem zagranicznym kwota jest postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, będąca datą rozliczenia międzybankowego tj. przekazania środków na rzecz banku otrzymującego przelew zagraniczny.

 7. Jakie rodzaje daty waluty dla banku mogę zaznaczyć wykonując przelew zagraniczny?

  Podczas zlecenia przelewu zagranicznego określasz  datę waluty dla banku, czyli datę, kiedy kwota przekazywana przelewem zagranicznym jest postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew. Możesz wybrać datę waluty:
  spot - kwota przelewu zagranicznego zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew w drugim dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia przelewu,
  tomnext - kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia przelewu,
  overnight - kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu przyjęcia zlecenia przelewu.

 8. Czy z Konta Inteligo mogę zrealizować przelew za granicę?

  Tak, przelew zagraniczny zlecisz po zalogowaniu się w serwisie WWW, w sekcji "Przelewy" wybierając jedną z trzech opcji:

  • "Przelewy zagraniczne" z lewego menu,
  • rodzaj przelewu z listy rozwijalnej na głównym ekranie lub
  • "Na skróty" znajdujące się po lewej stronie pod bocznym menu.

  Możesz także skorzystać z pomocy konsultanta Inteligo pod numerem  800 121 121 lub + 48 81 53 56789.

 9. Jakie dane są niezbędne do zlecenia realizacji przelewu zagranicznego?

  Zlecając przelew zagraniczny z konta Inteligo należy określić:

  • rachunek odbiorcy,
  • kod banku odbiorcy,
  • nazwę, adres i kraj odbiorcy,
  • kwotę,
  • walutę,
  • strony pokrywające koszty transakcji,
  • tytuł przelewu
  • datę wykonania przelewu(bieżącą lub przyszłą).
  • tryb realizacji
 10. Jakie dodatkowe dane mogą być wymagane do realizacji przelewu zagranicznego?

  Jeśli kwota Twojego przelewu zagranicznego jest równa lub wyższa od równowartości 12500 EUR, liczonej według kursu średniego NBP:

  • możesz być dodatkowo proszony o podanie tytułu płatności przelewu, zgodnego z obowiązującą nomenklaturą statystyczną NBP.  W tym celu z rozwijalnej listy symboli statystycznych, wybierasz jeden z dostępnych tytułów (tytuł nomenklatury statystycznej).
  • gdy odbiorcą Twojego przelewu zagranicznego dodatkowo jest rezydent posiadający rachunek w banku zagranicznym (kod BIC/FEDWIRE oraz numer rachunku należą do banku zagranicznego, a kraj odbiorcy to POLSKA), wybierasz także „Typ odbiorcy”, wskazując, czy odbiorca Twojego przelewu jest osobą fizyczną czy firmą. W przypadku, gdy przelew realizujesz na rzecz firmy, podajesz również jej REGON.

  Gdy kwota zlecanego przez Ciebie przelewu zagranicznego jest równa lub wyższa od równowartości 15000, EUR,  z listy rozwijalnej wybierasz dodatkowo jeden z dostępnych typów zleceniodawcy. „Typ zleceniodawcy” oznacza twój status prawny (np. osoba fizyczna, spółka, itp.).

  Jeśli zlecasz przelew w systemie SEPA, wówczas w polu „Referencje własne zleceniodawcy”, możesz także wprowadzić dowolny tekst o maksymalnej długości 35 znaków.

 11. W jakich walutach mogę zrealizować przelew zagraniczny?

  Przelewy zagraniczne zlecane z kont Inteligo realizowane są przez PKO Bank Polski S.A. w następujących walutach wymienialnych: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, LTL, NOK, RON, SEK, TRY, USD z zastrzeżeniem, że przelewy zagraniczne w trybie pilnym overnight albo tomnext realizowane są tylko w walutach EUR, GBP i USD.

 12. Czy podczas tworzenia przelewów zagranicznych mogę używać polskich liter?

  Tak, możesz używać polskich liter.

 13. Co mam wybrać w polu „Typ zleceniodawcy”?

  Wskazanie typu zleceniodawcy jest konieczne, gdy kwota Twojego przelewu zagranicznego jest równa lub wyższa od równowartości 15000,00 EUR, liczonej według kursu średniego z tabeli obowiązującej w momencie wyznaczania kwoty transferowanej. Typ zleceniodawcy określający Twój status prawny (np. osoba fizyczna, spółka, itp.) wybierasz z dostępnej listy rozwijanej Klient.

 14. Co mam wpisać w polu „Referencje własne zleceniodawcy”?

  Pole „Referencje własne zleceniodawcy” nie jest wymagane. W tym miejscu możesz wprowadzić dowolny tekst o maksymalnej długości do 35 znaków.

 15. Po jakim kursie rozliczane są przelewy zagraniczne?

  Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany w walucie określonej w zleceniu. W przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego nastąpi przeliczenie w oparciu o kurs sprzedaży dewiz dla danej waluty z aktualnej tabeli kursów PKO Banku Polskiego.

  W przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego nastąpi przeliczenie w oparciu o kurs kupna dewiz dla danej waluty z aktualnej tabeli kursów PKO Banku Polskiego.

 16. W trakcie zlecania przelewu zagranicznego zostały wprowadzone błędne dane. Czy przelew można anulować i czy poniosę w związku z tym dodatkowe koszty?

  Do czasu realizacji transakcji przelew możesz usunąć w serwisie WWW („Lista przelewów zagranicznych”) używając funkcji „Anuluj”, dostępnej obok danych transakcji. Po zatwierdzeniu dyspozycji kodem autoryzacji (z karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a)przelew zostanie usunięty. Przelew zagraniczny możesz również anulować telefonicznie u konsultanta Inteligo pod numerem  800 121 121 lub +48 81 53 56789.

  Po zatwierdzeniu przelewu kodem z karty kodów jest on od razu przekazywany realizacji. Dyspozycja anulowania zlecenia  będzie objęta opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

 17. Zleciłem przelew zagraniczny z datą przyszłą. Co się stanie jeśli w dniu realizacji na koncie Inteligo nie będzie wystarczających środków na jego realizację?

  W takiej sytuacji przelew zagraniczny zostanie odrzucony. Zlecisz go ponownie po uzupełnieniu środków.

 18. Co mogę zrobić, aby pieniądze wpłacone za granicą szybciej pojawiły się na koncie Inteligo?

  Pieniądze szybciej znajdą się na koncie Inteligo, jeśli zostaną wpłacone w jednym z banków korespondentów PKO Banku Polskiego. Środki przekazywane są wówczas do nas bez dodatkowych pośredników (innych banków), co może wpłynąć również na koszt realizacji transakcji. Poniżej prezentujemy listę głównych korespondentów PKO Banku Polskiego.

  LISTA BANKÓW KORESPONDENTÓW PKO BP SA

  Waluta Bank Kod SWIFT Numer rachunku
  AUD Commonwealth Bank of Australia, Sydney CTBAAU2S 100502401AUD112601
  CAD Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto CIBCCATT 1847910
  CAD The Toronto-Dominion Bank, Toronto TDOMCATTTOR 0360-01-2326376
  CHF UBS AG, Zurych UBSWCHZH80A 02300000064005050000E
  CHF Credit Suisse AG, Zurych CRESCHZZ80A 0835-0901237-03-010
  CZK Československa obchodni banka as, Praga CEKOCZPP 0080100366558543
  DKK Danske Bank A/S, Kopenhaga DABADKKK 3996070808
  EUR TARGET2 BPKOPLPW PL66101000391020000310011000
  EUR Banca Nazionale del Lavoro, Rzym BNLIITRR 265207
  EUR Banque Federative du Credit Mutuel, Strasburg CMCIFRPA 11808009100002044461059
  EUR Banco Popular Espanol SA, Madryd POPUESMM 6859-50177
  EUR Commerzbank AG, Frankfurt COBADEFF 400881422000EUR
  EUR Deutsche Bank AG, Frankfurt DEUTDEFF 100940813900EUR
  EUR ING Belgium SA/NV, Bruksela BBRUBEBB010 301-0188531-44-EUR
  EUR Standard Chartered Bank, Frankfurt SCBLDEFX 018071508
  GBP Lloyds TSB Bank Plc, Londyn LOYDGB2L 01001281
  GBP National Westminster Bank Plc, Londyn NWBKGB2L 4400010007202
  GBP Barclays Bank Plc, Londyn BARCGB22 20325393229874
  HUF OTP Bank Plc, Budapeszt OTPVHUHB 11782007-81162176
  JPY Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokio SMBCJPJT 5891
  LTL AB DnB Bankas Wilno AGBLLT2X LT084010049500219717
  NOK DnB NOR Bank ASA, Oslo DNBANOKK 7003.02.05241
  PLN Narodowy Bank Polski, Warszawa NBPLPLPW PL52101000391020000310000000
  RUB JSC VTB Bank, Moskwa VTBRRUMM 30111810755550000178
  SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sztokholm ESSESESS 52018550756
  SEK Svenska Handelsbanken AB (publ), Sztokholm HANDSESS 40 355 659
  USD Bank of America NA, Nowy Jork BOFAUS3N 65507-69350
  USD Deutsche Bank Trust Company Americas, Nowy Jork BKTRUS33 04-412-862
  USD JPMorgan Chase Bank NA, Nowy Jork CHASUS33 400807580
  USD Standard Chartered Bank, Nowy Jork SCBLUS33 3582-022767-001

Zobacz wszystkie produkty

Polecaj Konto Inteligo i wygrywaj
Strefa kontaktu
 • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje