Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Klient indywidualny

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest CRS?

  CRS (ang. Common Reporting Standard) to wytyczne opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (zwane dalej: „OECD”) dotyczące globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ich celem jest nałożenie na instytucje finansowe danego państwa obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o rachunkach posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw. Zebrane informacje mają być okresowo przekazywane przez organy podatkowe danego państwa organom podatkowym państw, których rezydentami są ci posiadacze rachunków. Celem wdrożenia CRS jest przeciwdziałanie uchylaniu się od zapłaty podatku przez rezydentów podatkowych poszczególnych krajów, lokujących swoje oszczędności i inwestycje zagranicą.

 2. Z czego wynika i na czym polega implementacja CRS?

  W dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (zwana dalej: „Dyrektywą”). Na państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożony został obowiązek implementacji postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Ponadto 29 października 2014 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w ramach OECD (ang. Multilateral Competent Authority Agreement), na podstawie którego zobowiązała się do wdrożenia w Polsce CRS. Dotychczas, do wielostronnego porozumienia przystąpiło ponad 80 państw członkowskich OECD.

  W Polsce, postanowienia ww. Dyrektywy oraz wspomnianego wielostronnego porozumienia zostały zaimplementowane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (zwanej dalej: „Ustawą”).

  Polskie instytucje finansowe, w tym PKO Bank Polski, mają obowiązek stosować procedury w zakresie identyfikacji Klientów i raportowania danych Klientów będących rezydentami podatkowymi innych państw do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

 3. Co się dzieje z informacjami pozyskanymi od Klienta w toku procedury identyfikacji i weryfikacji?

  Wskazanie przez Klienta rezydencji podatkowej innej niż polska nakłada na PKO Bank Polski obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa  rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.

   

 4. Kogo dotyczą i jak są realizowane obowiązki związane z CRS w PKO Banku Polskim?

  Na podstawie przepisów Ustawy, PKO Bank Polski zobowiązany jest przede wszystkim do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS.

  Krajem rezydencji podatkowej jest kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

  Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:

  1)      posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub

  2)      przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

  Natomiast warunki powstania rezydencji podatkowej w innych państwach określa ustawodawstwo krajowe tych państw. Ponadto przy uwzględnieniu rezydencji podatkowej należy uwzględniać również postanowienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej.

  Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy w następujących okresach:

  1)   od 1 maja 2017 r.

  złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez tych Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w PKO Banku Polskim,

  2)   do 30 kwietnia 2017 r.

  w przypadku Klientów, którzy zawarli umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy do 30 kwietnia 2017 r., na PKO Banku Polskim ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków PKO Bank Polski ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do posiadacza rachunku finansowego z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje przekazanie informacji o tym rachunku finansowym do organu podatkowego.

  Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, PKO Bank Polski zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 5. Informacja dla Klientów z okresu przejściowego - od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

  Wprowadzenie

  CRS (ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat Klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), która nakłada na polskie instytucje finansowe w tym PKO Bank Polski S.A. obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji na temat Klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane przez KAS do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

  PKO Bank Polski S.A., od dnia wejścia w życie CRS, realizując obowiązki ustawowe, identyfikuje i weryfikuje dane Klientów przetwarzane w systemach Banku pod kątem istnienia w tych danych elektronicznych przesłanek przesądzających o konieczności przekazywania przez Bank danych Klientów do KAS. Dodatkowo wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Ustawa) powstał obowiązek pozyskania przez Bank Oświadczeń CRS dotyczących rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rachunku w okresie 1 stycznia 2016 roku - 30 kwietnia 2017 roku (Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017).

  Jeśli Państwa pierwszy rachunek w PKO Banku Polskim był otwarty między 1.01.2016 r. a 30.04.2017 r. powinni Państwo złożyć Oświadczenie CRS (ang. Common Reporting Standard) aktualne na dzień otwarcia tego rachunku, aby potwierdzić swój status rezydencji podatkowej. Jeśli złożyli już Państwo to Oświadczenie, nie muszą Państwo nic robić.

  Wystarczy pobrać formularz Oświadczenia CRS, wypełnić, podpisać i wysłać na adres:

  PKO Bank Polski S.A.
  Centrum Obsługi i Operacji
  Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji
  ul. Partyzantów 15
  22-400 Zamość

  1.     Jakie są podstawy i regulacje prawne dotyczące CRS?

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

  2.     Co to jest rezydencja podatkowa?

  Kraj rezydencji podatkowej danego państwa oznacza podleganie opodatkowaniu od całości dochodów w tym państwie i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie, najczęściej ze względu na miejsce zamieszkania Klienta, jednak przepisy prawa w różnych państwach mogą przewidywać też inne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Rezydencję podatkową określa się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  3.     Czy złożenie Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 obowiązuje również Pełnomocnika do rachunku?

  Nie, obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy jedynie posiadaczy rachunków.

  4.     Co to jest numer TIN i czy koniecznie trzeba go wpisać w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Numer TIN to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik, stosowany przez dane państwo do identyfikacji osoby fizycznej w celach podatkowych. W Rzeczpospolitej Polskiej numerem TIN jest numer NIP lub numer PESEL.
  Podanie numeru TIN w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jest obowiązkowe o ile numer taki został Klientowi nadany. Brak wpisania numeru TIN jest równoznaczny z oświadczeniem, że nie został on nadany w kraju rezydencji podatkowej.

  5.     Czy trzeba podpisywać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 ma kluczowe znaczenie, gdyż przesądza o jego ważności i możliwości uwzględnienia przez Bank dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową w procesie identyfikacji Klienta zgodnie z wymogami CRS.
  Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 składa:

  1) Klient samodzielnie, jeżeli jest on osobą pełnoletnią, lub

  2) Klient wraz z opiekunem ustawowym, jeżeli jest on osobą w wieku 13-18 lat, lub

  3) opiekun ustawowy Klienta, jeżeli Klient jest osobą w wieku poniżej 13 lat, lub

  4) pełnomocnik Klienta, jeżeli posiada pełnomocnictwo np. do założenia rachunku, czy wykonywania wszelkich innych czynności związanych
   z rachunkiem.

  6.     Jakie obowiązują zasady podpisywania Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 w przypadku posiadania rachunku wspólnego? Jak należy postąpić, gdy jeden z posiadaczy nie podpisze Oświadczenia?

  Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 składane jest odrębnie przez każdego posiadacza/współposiadacza rachunku.

  Na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 powinny znaleźć się dane osobowe i adresowe oraz podpis jednego posiadacza/współposiadacza rachunku. Jeżeli jeden z posiadaczy nie podpisze Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 pomimo otrzymania z Banku pisma dotyczącego potwierdzenia statutu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017 Bank będzie miał obowiązek traktować takiego Klienta jako niezidentyfikowanego i z takim statusem zaraportować jego dane do Krajowej Administracji Skarbowej.

  7.     Jaki jest termin podpisania lub dostarczenia przez Klienta Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016-30.04.2017 należy złożyć celem potwierdzenia swojej rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rachunku w PKO Banku Polskim.

  8.     Co się stanie, jeżeli Klient nie przekaże do Banku Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 lub jeżeli ww. Oświadczenie będzie zawierało błędy?

  W przypadku nieprzekazania przez Klienta do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, Bank będzie miał obowiązek traktować takiego Klienta jako niezidentyfikowanego i z takim statusem zaraportować jego dane do Krajowej Administracji Skarbowej.

  9.     Kiedy i jakie dane Klienta Bank przekazuje do KAS?

  Zgodnie z CRS, raportowaniu podlegają dane identyfikacyjne posiadacza/współposiadacza rachunku, dla których ustalono nieznaną dotychczas rezydencję podatkową, w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.

  W przypadku Klientów niezidentyfikowanych raportowaniu podlegają:

  - imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia posiadacza/ współposiadacza rachunku oraz jego TIN, o ile raportująca instytucja finansowa jest w jego posiadaniu;

  - numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru.

  Bank przekazał raporty z danymi Klientów do KAS w marcu 2020 r. Niemniej jednak klienci którzy otworzyli swój pierwszy rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia CRS wg stanu na dzień otwarcia rachunku. Bank po otrzymaniu oświadczenia CRS aktualizuje złożone raporty o obowiązujące dane.

  10.  Czy można odesłać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 drogą mailową?

  Niestety nie.

  Zwykły skan dokumentu nie spełnia wymogów dokumentu papierowego, dlatego też Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wysłane emailem z załącznikiem w formie skanu nie będzie mogło zostać uznane za poprawnie złożone w Banku.

  11.  Dlaczego trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, nawet jeśli posiadacz rachunku nie jest już Klientem Banku?

  Obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz dla których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień 30 kwietnia 2019 r. Bez znaczenia jest fakt, że rachunek jest w tracie wypowiedzenia, bądź został zamknięty po dacie granicznej tj. po 30 kwietnia 2019 r.

  12.  W jaki sposób można dostarczyć do Banku wypełnione Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Klient będzie miał możliwość złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 osobiście w dowolnym oddziale lub agencji Banku jak i listownie na poniższy adres, który wskazany jest również w piśmie dotyczącym potwierdzenia statusu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017.

  PKO Bank Polski S.A.
  Centrum Obsługi i Operacji
  Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji
  ul. Partyzantów 15
  22-400 Zamość

  13.  Czy trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jeśli Oświadczenie CRS było już składane?

  Tak.

  Przepisy wprowadzają obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wg stanu na dzień otwarcia rachunku. Oświadczenie CRS składane w innym procesie obejmuje stan wg daty jego złożenia.  Dlatego też obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy również Klientów, którzy składali Oświadczenie CRS w innym procesie.