Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Dotyczące PIT-11

Rozwiń wszystkie
 1. Co powinienem zrobić z PIT-11 przesłanym mi przez Bank?

  Kwoty wykazane w PIT-11 powinieneś odpowiednio uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

  Szczegółowe informacje na temat obowiązków podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 2. Gdzie jest wpłacana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od emerytury/renty otrzymywanej z zagranicy?

  Do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

 3. Jaka stawka podatku została zastosowana do uzyskanej przeze mnie emerytury/renty?

  Do 30 września 2019 roku stawka podatku dla przychodów uzyskiwanych w pierwszym progu podatkowym wynosiła 18%. Od 1 października 2019 roku wskazana stawka została obniżona do 17%. 

  Stawka podatku dla przychodów uzyskanych powyżej pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 zł wynosi 32%, pozostając bez zmian.

 4. Mój małżonek nie żyje, co mam zrobić z jego PIT-11?

  Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych (w tym dotyczących przychodów uzyskanych przez osobę zmarłą) uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 5. W moim PIT-11 została wykazana za wysoka kwota przychodu/dochodu?

  Bank jest zobowiązany zaprezentować przychody/dochody otrzymane w walutach obcych
  w złotych polskich, w związku z tym każdorazowo przelicza je według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Dodatkowo, jeśli Twoje świadczenie pochodzi m.in. z Belgii, Holandii lub Stanów Zjednoczonych Bank jest zobowiązany wykazać przychód/dochód z tytułu emerytury/renty zagranicznej w wartości brutto, tj. uwzględniając w kwocie przychodu/dochodu fakt opodatkowania przedmiotowych przychodów w kraju pochodzenia.

 6. Płacę już składkę na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty polskiej. Dlaczego muszę płacić tę składkę od emerytury/renty z zagranicy?

  W przypadku, gdy uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z tych tytułów odrębnie. Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty nie zwalnia Cię z obowiązku opłacania składki od emerytury/renty zagranicznej

 7. Czy pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne jednocześnie w kraju, z którego pochodzi emerytura/ renta i w Polsce jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej?

  W zakresie poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne przepisy UE odsyłają do ustawodawstwa kraju, gdzie osoba otrzymująca emeryturę/rentę z zagranicy ma miejsce zamieszkania, a więc do przepisów polskich. Ponadto, jeżeli masz wątpliwości odnośnie pobrania składki zdrowotnej w kraju, z którego pochodzi emerytura/renta, możesz zwrócić się po wyjaśnienia do instytucji zagranicznej wypłacającej to świadczenie.

 8. W jakiej wysokości Bank pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

  Bank pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty emerytury lub renty. Podstawę prawną powyższego działania wyznacza art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 9. Gdzie jest wpłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty otrzymywanej z zagranicy?

  Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, który przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 10. Od mojego świadczenia z zagranicy została pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne, czy jest zaprezentowana w PIT-11?

  Tak, składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana przez Bank jest prezentowana w PIT-11,
  w poz. 72., w wysokości 7,75% kwoty emerytury/renty z zagranicy.

 11. W moim PIT-11 wykazano składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale kwota jest niższa niż pobrano w trakcie roku?

  W PIT-11 w polu dotyczącym pobranych składek zdrowotnych jest prezentowane 7,75% kwoty emerytury/renty z zagranicy, natomiast Bank pobrał 9% podstawy wymiaru składki. Prezentacja w wartości 7,75% kwoty emerytury/renty z zagranicy dokonywana jest w oparciu o art. 35 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 27b ust. 2 niniejszej ustawy.

 12. W PIT-11 jest wykazana tylko kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlaczego nie ma przychodu i dochodu?

  Jeśli Twoje świadczenie, zgodnie z regulacjami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest opodatkowane tylko w innym kraju niż Polska, to – mając na uwadze interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministra Finansów – Bank nie prezentuje takiego przychodu (dochodu) z tytułu emerytury/renty z zagranicy w PIT-11. Jednakże Bank prezentuje w PIT-11 pobraną od takiego świadczenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wartości 7,75% emerytury/renty z zagranicy.

 13. Co mogę zrobić, aby Bank nie pobierał składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty, którą otrzymuję z zagranicy?

  Bank pobierając składkę na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty otrzymywanej z zagranicy działa na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W przypadku, gdy nie zgadzasz się z poborem składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymywanej przez Ciebie emerytury/renty z zagranicy lub masz wątpliwości z nim związane skontaktuj się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli przedstawisz dokumenty, w których Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzi, iż pobór składki od otrzymywanego przez Ciebie świadczenia z zagranicy jest niezasadny, Bank zaprzestanie przedmiotowego działania.

 14. Dlaczego umorzone w ramach umowy ugody odsetki od kredytu są wykazane w PIT-11, który otrzymałem z Banku?

  Zapadłe i umorzone odsetki od kredytu stanowią zgodnie z prawem podatkowym przychód podatnika, co potwierdzają także liczne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Ministra Finansów. W konsekwencji kwoty wykazane w PIT–11 powinny zostać wykazane w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego.

  Przed 2019 rokiem odsetki od kredytu umorzone w ramach umowy ugody wykazywane były
  w PIT-8C. Przesunięcie tego rodzaju przychodu między deklaracjami wynika ze zmian przepisów prawa podatkowego.

 15. Czy należy rozliczyć się z kwot wskazanych w części F PIT-11?

  Kwoty wykazane w PIT–11 należy uwzględnić w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego PIT. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 16. Gdzie/na jaki rachunek mam wpłacić należny podatek?

  Podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem podatkowym, przypisanym do konkretnego podatnika. W celu uzyskania swojego mikrorachunku skorzystaj z generatora znajdującego się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl, bądź udaj się do dowolnego Urzędu Skarbowego.

 17. Czy należy rozliczyć się z kwot wskazanych w części F PIT-11?

  Kwoty wykazane w PIT–11 powinny zostać uwzględnione w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego PIT. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 18. Gdzie/na jaki rachunek mam wpłacić należny podatek?

  Podatek należy zapłacić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje na temat regulowania zobowiązań podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.