Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Dotyczące PIT-11

Rozwiń wszystkie
 1. Co powinienem zrobić z PIT-11 przesłanym mi przez Bank?

  Kwoty wykazane w PIT-11 powinieneś odpowiednio uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

  Szczegółowe informacje na temat obowiązków podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 2. Gdzie jest wpłacana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od emerytury/renty otrzymywanej z zagranicy?

  Do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

 3. Gdzie jest wpłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty otrzymywanej z zagranicy?

  Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, który przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 4. Mój małżonek nie żyje, co mam zrobić z jego PIT-11?

  Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych (w tym dotyczących przychodów uzyskanych przez osobę zmarłą) uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 5. W moim PIT-11 została wykazana za wysoka kwota przychodu/dochodu?

  Bank jest zobowiązany zaprezentować przychody/dochody otrzymane w walutach obcych
  w złotych polskich, w związku z tym każdorazowo przelicza je według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Dodatkowo, jeśli Twoje świadczenie pochodzi m.in. z Holandii lub Stanów Zjednoczonych Bank jest zobowiązany wykazać przychód/dochód z tytułu emerytury/renty zagranicznej w wartości brutto, tj. uwzględniając w kwocie przychodu/dochodu fakt opodatkowania przedmiotowych przychodów w kraju pochodzenia.

 6. Dlaczego od mojej emerytury/renty z zagranicy została pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne, której w latach wcześniejszych nie było?

  Począwszy od 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne od rent/emerytur wypłacanych z krajów UE i EFTA. Obecnie, jeśli oprócz emerytury/renty z zagranicy otrzymujesz także rentę/emeryturę polską i informację o tym fakcie Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże do Banku, PKO Bank Polski jest zobowiązany do poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 7. W jakiej wysokości Bank pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

  Bank pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty emerytury lub renty. Podstawę prawną powyższego działania wyznacza art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 8. Od mojego świadczenia z zagranicy została pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne, czy jest zaprezentowana w PIT-11?

  Tak, składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana przez Bank jest prezentowana w PIT-11,
  w poz. 72., w wysokości 7,75% kwoty emerytury/renty z zagranicy.

 9. W moim PIT-11 wykazano składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale kwota jest niższa niż została pobrana w trakcie roku?

  W PIT-11 w polu dotyczącym pobranych składek zdrowotnych jest prezentowane 7,75% kwoty emerytury/renty z zagranicy, natomiast Bank pobrał 9% podstawy wymiaru składki. Prezentacja w wartości 7,75% kwoty emerytury/renty z zagranicy dokonywana jest w oparciu o art. 35 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 27b ust. 2 niniejszej ustawy.

 10. W PIT-11 jest wykazana tylko kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlaczego nie ma przychodu i dochodu?

  Jeśli Twoje świadczenie, zgodnie z regulacjami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest opodatkowane tylko w innym kraju niż Polska, to – mając na uwadze interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministra Finansów – Bank nie prezentuje takiego przychodu (dochodu) z tytułu emerytury/renty z zagranicy w PIT-11. Jednakże Bank prezentuje w PIT-11 pobraną od takiego świadczenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wartości (7,75% emerytury/renty z zagranicy).

 11. Realizuję w PKO Banku Polskim czeki emerytalno-rentowe z zagranicy. Kiedyś otrzymywałem PIT, który był wykorzystywany do rozliczenia z urzędem skarbowym. Dlaczego w tym roku nie otrzymałem PIT-11 za rok ubiegły?

  Jeśli otrzymywałeś czeki rentowo-emerytalne z zagranicy, które realizowałeś w Banku, osiągnięty w ten sposób przychód powinieneś rozliczyć samodzielnie z urzędem skarbowym, gdyż w trakcie realizacji czeków Bank nie pobierał zobowiązań podatkowych. Wynika to z otrzymanych przez Bank interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów i Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie których począwszy od 2015 r. PKO Bank Polski nie pełni już funkcji płatnika zobowiązań podatkowych w przypadku przedstawiania do realizacji czeków
  z zagranicy o charakterze emerytalno-rentowym.

 12. Realizowałem w PKO Banku Polskim czeki emerytalno/rentowe z zagranicy, ale w trakcie roku środki zaczęły wpływać bezpośrednio na moje konto. Dlaczego w PIT-11 za ubiegły rok jest wykazana kwota niższa, niż ta którą otrzymałem?

  W PIT-11 zaprezentowane zostały świadczenia, które wpłynęły bezpośrednio na Twoje konto. Natomiast świadczenia, które zostały zrealizowane za pomocą czeków, powinieneś rozliczyć samodzielnie z urzędem skarbowym. Wynika to z otrzymanych przez Bank interpretacji przepisów prawa wydanych przez Ministra Finansów i Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ich podstawie począwszy od 2015 r. PKO Bank Polski nie pełni już funkcji płatnika zobowiązań prawnych w przypadku przedstawiania do realizacji czeków z zagranicy o charakterze emerytalno-rentowym. Jednakże jeśli w trakcie roku zmienił się sposób przekazu emerytury/renty z zagranicy, która zaczęła wpływać bezpośrednio na Twoje konto, Bank – pełniąc funkcje płatnika – pobierał zobowiązania podatkowe.

 13. Płacę już składkę na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty polskiej. Dlaczego muszę płacić tę składkę od emerytury/renty z zagranicy?

  Art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z tych tytułów odrębnie. Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty nie zwalnia z obowiązku opłacania składki od emerytury/renty zagranicznej.

 14. Czy pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne jednocześnie w kraju, z którego pochodzi emerytura/ renta i w Polsce jest zgodnie z przepisami Unii Europejskiej?

  Podstawą poboru w Polsce składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pochodzących
  z krajów UE lub EFTA jest art. 30 w związku z art. 23 Rozporządzenia nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wskazane przepisy UE odsyłają do ustawodawstwa kraju, gdzie miejsce zamieszkania ma osoba otrzymująca emeryturę/rentę, a więc do przepisów polskich. Wysokość pobieranej przez Bank składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur/rent z zagranicy powinna być tożsama z wysokością tej składki pobieranej od rent/emerytur polskich. Wynika to z art. 30 Rozporządzenia nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r., które dotyczy wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Mając na uwadze fakt, że wysokość składki zdrowotnej należnej od polskich świadczeń wynosi 9%, składka w takiej wysokości jest pobierana również od emerytur/rent z zagranicy. Ponadto, jeżeli nie zgadzasz się z obciążeniami pobieranymi w kraju z którego pochodzi emerytura/renta, możesz zwrócić się po wyjaśnienia do instytucji zagranicznej wypłacającej to świadczenie.

 15. Co mogę zrobić, aby Bank nie pobierał składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty, którą otrzymuję z zagranicy?

  Bank pobierając składkę na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty otrzymywanej
  z zagranicy działa na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W przypadku, gdy nie zgadzasz się z poborem składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymywanej przez Ciebie emerytury/renty z zagranicy lub masz wątpliwości z nim związane skontaktuj się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli przedstawisz dokumenty, w których Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzi, iż pobór składki od otrzymywanego przez Ciebie świadczenia z zagranicy jest niezasadny, Bank zaprzestanie przedmiotowego działania.

 16. Dlaczego umorzone w ramach umowy ugody odsetki od kredytu są wykazane w PIT-11, który otrzymałem z Banku?

  Zapadłe i umorzone odsetki od kredytu stanowią zgodnie z prawem podatkowym przychód podatnika, co potwierdzają także liczne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Ministra Finansów.
  W konsekwencji kwoty wykazane w PIT–11 powinny być wykazane w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego.

  Przed 2019 r. odsetki od kredytu umorzone w ramach umowy ugody wykazywane były w PIT-8C. Przesunięcie tego rodzaju przychodu między deklaracjami wynika ze zmian przepisów prawa podatkowego.

 17. Jaką stawką podatkową opodatkowane są dochody wykazywane w PIT-11?

  Dochody wykazane w PIT-11 opodatkowane są wg skali podatkowej (18% lub 32%).

 18. Czy należy rozliczyć się z kwot wskazanych w części F PIT-11?

  Kwoty wykazane w PIT–11 powinny zostać uwzględnione w rubryce „Inne źródła” rocznego zeznania podatkowego PIT. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 19. Gdzie/na jaki rachunek mam wpłacić należny podatek?

  Podatek należy zapłacić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje na temat regulowania zobowiązań podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.