Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka
 1. Co to jest MiFID?

  MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) – jest to Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, która ma za zadanie chronić klienta przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka inwestycyjnego.

 2. Jakiego klienta możemy określić mianem klienta profesjonalnego?

  Klient profesjonalny to osoba która posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami (w rozumieniu par. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r.).

 3. Jaki jest cel kwestionariusza?

  Celem kwestionariusza jest uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania niezbędnych do dokonania oceny, czy usługa oferowana klientowi jest dla niego odpowiednia.

 4. Dlaczego klient przed nabyciem będzie proszony o wypełnienie kwestionariusza?

  Obowiązek uzyskiwania od klientów przez dystrybutora informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U nr 62, poz. 507).

 5. W jakim przypadku mogę nie wypełniać kwestionariusza?

  Kwestionariusz nie będzie przedstawiany do uzupełnienia Klientom, którzy wystąpią do PKO Bank Polski SA z żądaniem uznania ich za klientów profesjonalnych i przedłożą dokumenty wykazujące, iż posiadają doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz wiedzę na temat ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient może również oświadczyć, że nie zgadza się na wypełnienie kwestionariusza. W takim przypadku, w związku z odmową klienta przedstawienia danych niezbędnych do zweryfikowania jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią dla klienta usługę odpowiednią.

 6. Czy niewypełnienie kwestionariusza uniemożliwia nabycie jednostek funduszy?

  Nie. Usługa Inteligo w zakresie dystrybucji jednostek funduszy będzie dostępna niezależnie od danych wprowadzonych do kwestionariusza przez klienta, jak również w przypadku niewypełnienia kwestionariusza.

 7. Czy mogę zmienić odpowiedzi w kwestionariuszu?

  Nie ma możliwości zmiany wypełnionego kwestionariusza.

 8. Czy wypełnienie kwestionariusza w Inteligo jest konieczne, jeżeli podobny kwestionariusz wypełniałem u innego Dystrybutora?

  Tak, gdyż każdy Dystrybutor jest zobowiązany uzyskać od swego klienta informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji.

 9. W jaki sposób mogę otrzymać wyniki z wypełnionego testu?

  Wyniki do wypełnionego testu możesz otrzymać wyłącznie na podstawie podpisanej przez Ciebie pisemnej dyspozycji z prośbą o wgląd do wypełnionego testu odpowiedniości.
  Jeśli jesteś zainteresowany wynikami swoje oświadczenie prześlij na adres korespondencyjny Inteligo. Wyniki testu przekażemy listownie.

 10. W jaki sposób mam postąpić w sytuacji, gdy chcę usunąć dane z testu?

  Dane z testu zostaną automatycznie usunięte po okresie przechowywania, który wynosi 5 lat.