Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży

Rozwiń wszystkie
 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży?

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które udają się w podróż w celach turystycznych albo rekreacyjnego uprawiania narciarstwa/snowboardu, uprawiania sportu wyczynowo, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, a także podjęcia pracy zarobkowej (umysłowej, fizycznej), nauki oraz udziału w konferencjach, sympozjach, wystawach itp.

  PZU udziela ochrony na terytorium:

  • Rzeczypospolitej Polskiej w związku z podróżą po terytorium RP
   • obywatelom polskim – wyłącznie podczas podróży w celu uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku,
   • obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami RP - podczas ich podróży w każdym celu po terytorium RP,
   • cudzoziemcom - podczas ich podróży w każdym celu po terytorium RP,
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w związku z podróżą poza granice RP:
   • obywatelom polskim - podczas ich podróży w każdym celu poza granice RP,
   • cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt - podczas ich podróży w każdym celu poza granice RP.
 2. Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?

  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres od 1 dnia do 1 roku.

 3. Jaki jest zakres odpowiedzialności PZU SA w ubezpieczeniu Wojażer – PZU Pomoc w Podróży?

  Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy.

  Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie w zakresie podstawowym może być rozszerzone o dodatkowe usługi typu assistance lub dodatkowe ryzyka poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia wybranych z następujących klauzul:

  • Klauzuli Nr 1 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony,
  • Klauzuli Nr 2 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina,
  • Klauzuli Nr 3 – ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna,
  • Klauzuli Nr 4 – ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes,
  • Klauzuli Nr 5 – ubezpieczenie assistance Pakiet Sport,
  • Klauzuli Nr 6 – ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta,
  • Klauzuli Nr 7 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • Klauzuli Nr 8 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC),
  • Klauzuli Nr 9 – ubezpieczenie bagażu podróżnego.
 4. Czy wyjazd inny niż turystyczny objęty jest ochroną PZU SA w ramach składki podstawowej?

  Ochrona PZU SA udzielana w ramach składki podstawowej obejmuje wyjazdy: turystyczny, w tym również wyjazdy związane z wyczynowym uprawianiem sportów zaliczanych do klasy 0, w celu wykonywania pracy umysłowej, pobierania nauki, udziału w konferencjach, sympozjach, wystawach.

  W przypadku wyjazdu w celach: rekreacyjnego uprawiania narciarstwa/snowboardu, wyczynowego uprawiania sportu zaliczonego do klasy I, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wykonywania pracy fizycznej ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem włączenia tych ryzyk do umowy ubezpieczenia na wniosek Klienta i opłaty dodatkowej składki.

 5. Co oznacza wyczynowe uprawianie sportu?

  Wyczynowe uprawianie sportu to uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach sportowych,  obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu.

 6. Które sporty są sportami wysokiego ryzyka?

  Sporty wysokiego ryzyka to aktywność sportowa, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, a w szczególności:

  • sporty motorowe lub motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub siła pociągowa),
  • sporty powietrzne takie jak szybownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych,
  • wspinaczka wysokogórska, skalna i skałkowa, speleologia przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagająca użycia takiego sprzętu,
  • rafting i wszystkie jego odmiany,
  • nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (scuba diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving),
  • żeglarstwo morskie, śródlądowe, deskowe (surfing, windsurfing i wszystkie jego odmiany),
  • jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
  • skoki na gumowej linie, jumping, jumping B.A.S.E., itp.,
  • sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne,
  • udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub pneumatycznej,
  • uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych lub wyprawach do miejsc wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne.
 7. W Ogólnych warunkach ubezpieczeń jest mowa o innych jeszcze ryzykach lub wariantach ubezpieczeń. Dlaczego nie są one oferowane posiadaczom kont Inteligo?

  Ze względu na procedury związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, których nie można wykonać bez konieczności kontaktu z agentem PZU SA - poniżej opisane opcje nie są oferowane posiadaczom kont Inteligo:

  • rozszerzenie umowy o ubezpieczenie rezygnacji  z uczestnictwa w imprezie turystycznej albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. włączenie do umowy kosztów leczenia w związku z zaostrzeniem albo powikłaniami choroby przewlekłej,
  • rozszerzenie umowy ubezpieczenia o ryzyka wynikające z działań wojennych oraz aktów terroryzmu,
  • możliwość zawarcia ubezpieczenia w formie rodzinnej lub zbiorowej,
  • zawarcie umowy w przypadku zbiegu kilku celów podróży.
 8. Które kraje wchodzą w zakres strefy II?

  W strefie II znajdują się: wszystkie państwa europejskie łącznie z Rzeczpospolitą Polską, europejska część Rosji, Wyspy Kanaryjskie oraz kraje położone w basenie Morza Śródziemnego tj, Algieria, Maroko, Egipt, Syria, Liban, Izrael, Strefa Gazy, Libia, Tunezja i Turcja.

 9. Co gwarantuje ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży ?

  Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie ubezpieczenia w kraju lub za granicą. Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego oraz pokrycie jej  kosztów. Ponadto ubezpieczeniem objęte są usługi assistance w zakresie podstawowym związane z podróżą ubezpieczonego.

 10. Co gwarantują poszczególne ubezpieczenia w ramach Wojażera?

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia.
   Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego oraz pokrycie jej  kosztów.
  • Ubezpieczenie assistance.
   Gwarantuje organizację i pokrycie kosztów usług assistance związanych z podróżą ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
   Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. W razie śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości.
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego.
   PZU SA odpowiada za bagaż podróżny, który został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek np. pożaru, huraganu i innych czynników zewnętrznych, zniszczenia lub uszkodzenia w czasie akcji ratowniczej, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, kradzieży z włamaniem lub rozboju.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podczas podróży zagranicznej.
   W ramach tego ubezpieczenia PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie fizycznej w przypadku, gdy w trakcie podróży zagranicznej w następstwie czynu niedozwolonego Ubezpieczonego lub osoby, za którą Ubezpieczony jest odpowiedzialny, została wyrządzona szkoda osobie trzeciej poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia - szkoda na osobie albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia - szkoda rzeczowa i Ubezpieczony zobowiązany jest do jej naprawienia.
 11. Jakie usługi zawierają pozostałe pakiety assistance?

  Pozostałe pakiety ubezpieczenia assistance szczegółowo zostały okresowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Zawierają one m.in. gwarancję organizacji i pokrycia kosztów:

  • wizyta bliskiej osoby,
  • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
  • wcześniejszy powrót do domu,
  • opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi,
  • transport dla osób bliskich,
  • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe przy uprawianiu sportu,
  • naprawa zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajem,
  • zwrot kosztów niewykorzystanego ski-pass,
  • pomoc rowerzystom w ich podróży po kraju i Europie.
 12. Co obejmuje pomoc medyczna?

  Pomoc medyczna obejmuje:

  • leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym: pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych, wizyty lekarskie, badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
  • transport medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku, między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej, do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarmowego PZU, do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
  • zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2 lit. b-c OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży,
  • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
  • leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
  • naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA.
 13. Na czym polega organizacja pomocy medycznej?

  Organizacja pomocy medycznej polega na organizacji wizyty lub przyjęcia ubezpieczonego do placówki medycznej najbliższej jego miejsca pobytu i właściwej dla rodzaju zachorowania lub urazu, przy czym o trybie przyjęcia oraz zastosowanym leczeniu decyduje wyłącznie lekarz placówki, w której jest udzielana pomoc. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za diagnozy postawione przez lekarzy prowadzących leczenie oraz zastosowane terminy i procedury w trakcie leczenia.

 14. Jakie usługi zawiera pakiet podstawowy ubezpieczenia assistance?

  Pakiet Podstawowy ubezpieczenia assistance jest gwarancją organizacji i pokrycia kosztów usług assistance związanych z podróżą ubezpieczonego, w tym:

  • usługi transportowe z kraju podróży do kraju zamieszkania lub rezydencji,
  • poszukiwanie i ratownictwo,
  • usługi świadczone wyłącznie na terenie Polski po powrocie z podróży,
  • usługi informacyjne na terenie Polski.
 15. Jakie są sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia?

  Sumę ubezpieczenia/gwarancyjną, w zależności od własnych potrzeb, wybiera ubezpieczający i w zależności od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej wynosi - może ona wynosić

  • dla strefy I - od 2.000 zł do 160.000 zł,
  • dla strefy II – od 20.000 zł do 400.000 zł,
  • dla strefy III – od 80.000 zł do 800.000 zł, z zastrzeżeniem, że przy wyjeździe do USA  suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 zł.

  Suma ubezpieczenia kosztów leczenia ustalana jest na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek zaistniały w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że:

  • limit odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia stomatologicznego, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 1.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
  • limit odpowiedzialności z tytułu kosztów pomocy medycznej udzielanej w związku z ciążą i porodem, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 6.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. W przypadku porodu, w ramach wyżej wymienionego limitu, pomoc medyczna udzielana jest matce i dziecku.
  • limit odpowiedzialności z tytułu kosztów naprawy lub zakupu protez, okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 2.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

  W ubezpieczeniu assistance limity kwotowe świadczeń dla poszczególnych usług assistance ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę świadczenia danej usługi assistance zaistniały w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu kosztów leczenia.

  W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków suma ubezpieczenia ustalana jest na jeden wypadek ubezpieczeniowy.

  W ubezpieczeniu OC oraz bagażu – suma ustalana jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

 16. Jak uzyskać świadczenia?

  Jeżeli jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym umową, skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU Pomoc pod numerem  +48 22 566 55 44.

  Jeżeli jesteś na terenie Polski i potrzebujesz pomocy w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym umową potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z  Infolinią PZU,  tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55.

 17. Jak można odstąpić od umowy ubezpieczenia?

  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z zastosowaniem przepisów regulujących zawieranie umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie wyżej wymienionych przepisów, jeżeli jest to termin późniejszy. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta została  na okres krótszy niż 30 dni.

  Odstąpić od umowy można poprzez zgłoszenie odpowiedniego wniosku w dowolnym Oddziale PZU SA.