Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Przelewy zagraniczne/walutowe

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest SEPA?

  SEPA jest to Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payments Area) obejmujący kraje Unii Europejskiej (oraz ich terytoriów zależnych), jak również Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu, którego uczestnicy realizują paneuropejskie instrumenty płatnicze, w tym polecenie wypłaty SEPA, na takich samych zasadach.

 2. Co to jest kod BIC (SWIFT)?

  Kod BIC banku  jest to kod identyfikujący bank, który jest uczestnikiem systemu SWIFT, zaakceptowany przez organizację SWIFT i publikowany w wydaniach kodów BIC wszystkich jej uczestników. Zawiera 8 albo 11 znaków. Kod BIC  dla PKO Banku Polskiego to BPKOPLPW.

 3. Jaki jest kod BIC dla konta Inteligo?

  Kod BIC dla konta Inteligo jest taki sam jak dla PKO Banku Polskiego, czyli: BPKOPLPW.

 4. Co to jest IBAN?

  IBAN (International Bank Account Number) jest to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Składa się z dwuliterowego kodu kraju ISO, po którym następują dwie cyfry kontrolne, i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku.

  Polski IBAN składa się z czterech członów i zawiera 28 znaków, z których:

  • dwa pierwsze znaki stanowią 2-literowy kod ISO Polski „PL”,
  • ­dwa następne znaki stanowią 2-cyfrową liczbę kontrolną,
  • ­osiem kolejnych znaków stanowi 8-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy,
  • ­szesnaście ostatnich znaków stanowi 16-cyfrowy numer porządkowy rachunku w jednostce organizacyjnej banku prowadzącej rachunek bankowy

  Przykładowy numer rachunku Inteligo w formacie IBAN:

  - rachunki zakładane przed 9 września 2013 roku -  PL50102055581111123456789123,
  - rachunki zakładane od 9 września 2013 roku -  PL37 1020 5558 0000 1902 0000 0000

  Format rachunków bankowych w Polsce nie jest międzynarodowym standardem, różne kraje stosują własne długości numeru IBAN. Poniżej zestawienie:

  Kraj Liczba znaków w IBANIE
  (kod ISO + numer rachunku)
  Kod ISO kraju
  Andora 24 AD
  Austria 20 AT
  Belgia 16 BE
  Cypr 28 CY
  Czechy 24 CZ
  Dania 18 DK
  Estonia 20 EE
  Finlandia 18 FI
  Francja 27 FR
  Gibraltar 23 GI
  Grecja 27 GR
  Hiszpania 24 ES
  Holandia 18 NL
  Irlandia 22 IE
  Islandia 26 IS
  Lichtenstein 21 LI
  Litwa 20 LT
  Luksemburg 20 LU
  Łotwa 21 LV
  Malta 31 MT
  Niemcy 22 DE
  Norwegia 15 NO
  Polska 28 PL
  Portugalia 25 PT
  Słowacja 24 SK
  Słowenia 19 SI
  Szwajcaria 21 CH
  Szwecja 24 SE
  Węgry 28 HU
  Wielka Brytania 22 GB
  Włochy 27 IT

  W przypadku, gdy format IBAN nie obowiązuje dla rachunków w kraju odbiorcy, wówczas należy wprowadzić numer rachunku w obowiązującym dla tego kraju formacie.

 5. Co oznaczają klauzule kosztowe - OUR, BEN i SHA?

  Podczas zlecenia przelewu zagranicznego określasz sposób rozliczenia opłat i prowizji za realizację przelewu. Kosztami może zostać obciążony zleceniodawca lub odbiorca (beneficjent) przelewu zagranicznego. Istnieje również możliwość podziału kosztów pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę. Zlecając przelew z konta Inteligo możesz wybrać jedną z trzech klauzul kosztowych:

  SHA - opłaty i prowizje należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta i banków trzecich - beneficjent

  OUR - zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty opłat i prowizji PKO BP oraz kosztów banków trzecich

  BEN - wszystkie banki biorące udział w realizacji polecenia wypłaty mają prawo pobrać należne im opłaty i prowizje z kwoty przekazywanej przez zleceniodawcę

 6. Co to jest data waluty dla banku?

  Jest to dzień, w którym przekazywana przelewem zagranicznym kwota jest postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, będąca datą rozliczenia międzybankowego tj. przekazania środków na rzecz banku otrzymującego przelew zagraniczny.

 7. Jakie rodzaje daty waluty dla banku mogę zaznaczyć wykonując przelew zagraniczny?

  Podczas zlecenia przelewu zagranicznego określasz  datę waluty dla banku, czyli datę, kiedy kwota przekazywana przelewem zagranicznym jest postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew. Możesz wybrać datę waluty:
  spot - kwota przelewu zagranicznego zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew w drugim dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia przelewu,
  tomnext - kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia przelewu,
  overnight - kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu przyjęcia zlecenia przelewu.

 8. Czy z Konta Inteligo mogę zrealizować przelew za granicę?

  Tak, przelew zagraniczny zlecisz po zalogowaniu się w serwisie internetowym Inteligo, w sekcji "Przelewy" wybierając jedną z trzech opcji:

  • "Przelewy zagraniczne" z lewego menu,
  • rodzaj przelewu z listy rozwijalnej na głównym ekranie lub
  • "Na skróty" znajdujące się po lewej stronie pod bocznym menu.

  Możesz także skorzystać z pomocy konsultanta Inteligo pod numerem  800 121 121 lub + 48 81 53 56789.

 9. Jakie dane są niezbędne do zlecenia realizacji przelewu zagranicznego?

  Zlecając przelew zagraniczny z konta Inteligo należy określić:

  • rachunek odbiorcy,
  • kod banku odbiorcy (nie jest wymagany dla przelewu SEPA),
  • nazwę, adres i kraj odbiorcy,
  • kwotę,
  • walutę,
  • strony pokrywające koszty transakcji,
  • tytuł przelewu
  • datę wykonania przelewu(bieżącą lub przyszłą).
  • tryb realizacji
 10. Jakie dodatkowe dane mogą być wymagane do realizacji przelewu zagranicznego?

  Jeśli zlecasz przelew w systemie SEPA, wówczas w polu „Referencje własne zleceniodawcy”, możesz także wprowadzić dowolny tekst o maksymalnej długości 35 znaków.

 11. W jakich walutach mogę zrealizować przelew zagraniczny?

  Przelewy zagraniczne są realizowane przez PKO Bank Polski S.A. z Kont Inteligo w poniższych walutach wymienialnych: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, LTL, NOK, NZD, RON, SEK, SGD, TRY, USD, ZAR z zastrzeżeniem, że przelewy zagraniczne w trybie pilnym overnight albo tomnext realizowane są tylko w walutach EUR, GBP, USD.

 12. Czy podczas tworzenia przelewów zagranicznych mogę używać polskich liter?

  Tak, możesz używać polskich liter.

 13. Co mam wpisać w polu „Referencje własne zleceniodawcy”?

  Pole „Referencje własne zleceniodawcy” nie jest wymagane. W tym miejscu możesz wprowadzić dowolny tekst o maksymalnej długości do 35 znaków.

 14. Po jakim kursie rozliczane są przelewy zagraniczne?

  Przelew zagraniczny zostanie zrealizowany w walucie określonej w zleceniu. W przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego nastąpi przeliczenie w oparciu o kurs sprzedaży dewiz dla danej waluty z aktualnej tabeli kursów PKO Banku Polskiego.

  W przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego nastąpi przeliczenie w oparciu o kurs kupna dewiz dla danej waluty z aktualnej tabeli kursów PKO Banku Polskiego.

 15. W trakcie zlecania przelewu zagranicznego zostały wprowadzone błędne dane. Czy przelew można anulować i czy poniosę w związku z tym dodatkowe koszty?

  Do czasu realizacji transakcji przelew możesz usunąć w serwisie internetowym Inteligo („Lista przelewów zagranicznych”) używając funkcji „Anuluj”, dostępnej obok danych transakcji. Po zatwierdzeniu dyspozycji kodem autoryzacji (z karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a)przelew zostanie usunięty. Przelew zagraniczny możesz również anulować telefonicznie u konsultanta Inteligo pod numerem  800 121 121 lub +48 81 53 56789.

  Po zatwierdzeniu przelewu kodem z karty kodów jest on od razu przekazywany realizacji. Dyspozycja anulowania zlecenia  będzie objęta opłatą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

 16. Zleciłem przelew zagraniczny z datą przyszłą. Co się stanie jeśli w dniu realizacji na koncie Inteligo nie będzie wystarczających środków na jego realizację?

  W takiej sytuacji przelew zagraniczny zostanie odrzucony. Zlecisz go ponownie po uzupełnieniu środków.