Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka
 1. Jakie rodzaje rachunków mogę posiadać w koncie Inteligo?

  W koncie prywatnym mogą być otwarte rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty, rachunek kredytowy i jeden rachunek oszczędnościowy do konta. W koncie firmowym rachunki bieżące i lokaty terminowe. Wszystkie w PLN.

 2. Co to jest rachunek główny?

  Rachunek główny to pierwszy rachunek zakładany automatycznie po otwarciu konta Inteligo.

 3. Ile mogę otworzyć rachunków dodatkowych?

  W ramach konta indywidualnego lub wspólnego możesz otworzyć maksymalnie po 2 rachunki dodatkowe.

 4. Co się stanie jeżeli w momencie wprowadzenia limitów będę posiadał ponad 2 rachunki dodatkowe?

  Będziesz mógł dalej z nich korzystać, natomiast nie otworzysz już kolejnego dodatkowego rachunku.

 5. Ile mogę otworzyć rachunków dodatkowych w ramach konta wspólnego?

  Razem ze współposiadaczem rachunku możesz otworzyć łącznie maksymalnie 2 rachunki dodatkowe. Każdy otwarty rachunek przez Ciebie albo współposiadacza rachunku zmniejsza pulę dostępnych rachunków dodatkowych.

 6. Jakie rachunki wliczane są do limitu rachunków dodatkowych?

  Do limitu wliczane są tylko rachunki dodatkowe typu ROR (nie wliczany jest rachunek główny, rachunek oszczędnościowy, rachunek lokaty, rachunek limitu odnawialnego jak i rachunek Junior).

 7. Czemu nie mam możliwości otwarcia rachunku dodatkowego?

  Jeżeli w boksie „Na skróty” nie widzisz funkcji „Nowy rachunek indywidualny” lub „Nowy rachunek wspólny” tzn. że aktualnie posiadasz maksymalną możliwą liczbę rachunków dodatkowych na Twoim koncie indywidualnym lub wspólnym Inteligo.  

 8. Czy mogę kogoś upoważnić do dysponowania moimi rachunkami?

  Nie, w tym momencie nie ma takiej możliwości.

 9. W jaki sposób naliczane są odsetki na rachunkach?

  Odsetki naliczane są codziennie od salda środków na rachunku na zakończenie danego dnia. Kapitalizacja odsetek (zaksięgowanie ich na rachunku) następuje co miesiąc, licząc od daty otwarcia rachunku głównego. Na koncie Inteligo nie ma minimalnej kwoty, od której naliczane są odsetki.

 10. Czy mogę zamknąć rachunek w dowolnym momencie?

  Każdy rachunek prowadzony w ramach konta Inteligo, z wyjątkiem rachunku głównego, można zamknąć samodzielnie w dowolnym momencie. Zamknięcie rachunku głównego oznacza rozwiązanie umowy konta Inteligo, dlatego wymaga przesłania dokumentu papierowego (wniosku o zamknięcie konta Inteligo), aby uzyskać więcej informacji możesz skontaktować się z konsultantem Inteligo.

  Zamknięcie każdego rachunku wiąże się z miesięcznym okresem wypowiedzenia, podczas którego dokonywane jest rozliczenie zaległych transakcji i dokonana powinna być spłata ewentualnych zobowiązań wobec Banku.

  Po upływie okresu wypowiedzenia następuje faktyczne zamknięcie rachunku i dezaktywacja karty wydanej do zamykanego rachunku. Jeśli na zamykanym rachunku (innym niż główny) znajdują się środki w momencie zamknięcia rachunku, pieniądze są automatycznie przelewane na rachunek główny. W przypadku zamknięcia rachunku głównego pieniądze są przelewane na rachunek wskazany we wniosku o zamknięcie konta (np. na rachunek w innym koncie Inteligo).

 11. Czy mogę sprawdzić stan konta w bankomacie?

  Tak. Sprawdzenie salda księgowego i środków dostępnych na rachunku jest aktualnie możliwe w bankomatach PKO Banku Polskiego przy pomocy karty debetowej Inteligo Visa Electron wydanej do rachunku.

 12. Jeżeli zdecyduję się zamknąć konto wspólne Inteligo, jakie wypowiedzenie umowy trzeba wypełnić?

  W przypadku, gdy zdecydujesz się zamknąć konto wspólne, a środki  mają zostać przekazane na różne rachunki wszystkich Współwłaścicieli, wypełnij „Wypowiedzenie umowy Konta Inteligo  - konto wspólne”.

  Natomiast, jeżeli środki z zamykanego konta wspólnego mają zostać przekazane na rachunek jednego ze Współwłaścicieli, wypełnij i wyślij „Wypowiedzenie umowy konta Inteligo – konto indywidualne”.

 13. Jak zgłosić uwagę, opinię lub reklamację?

  Do przekazania opinii lub uwag możesz wykorzystać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w sekcji kontakt. Jeśli jesteś naszym Klientem możesz również skontaktować się z nami drogą mailową, wypełniając formularz w zakładce „Poczta” po zalogowaniu się do Twojego konta.

  Reklamacje lub skargi dotyczącej produktów lub usług bankowych mogą być złożone w formie: 

  • pisemnej
   • drogą elektroniczną - inteligo@inteligo.pl
   • pocztową – Inteligo, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
    Kancelaria, ul. Partyzantów 15, 22-411 Zamość
   • faksem na numer +48 81 535 61 00
  • ustnej – telefonicznie za pośrednictwem konsultanta Infolinii
   • 800 121 121 – numer dla klientów Inteligo dzwoniących w kraju
   • +48 81 535 67 89 – numer dla Klientów Inteligo dzwoniących z telefonów komórkowych i z zagranicy
   • 801 121 121 - numer dla osób, które nie są jeszcze klientami Inteligo dzwoniących w kraju
   • +48 81 535 60 00 – numer dla osób, które nie są jeszcze klientami Inteligo dzwoniących z telefonów komórkowych i z zagranicy


  Wszelkie dane kontaktowe znajdziesz również na stronie w sekcji kontakt.

  Pamiętaj, jeśli zauważysz niezgodności powstałe w szczególności w wyniku uznania lub obciążenia Konta nieautoryzowaną dyspozycją płatniczą lub w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji płatniczej, zgłoś je jak najszybciej do Inteligo, nie później jednak niż w terminie 13 miesięcy od dnia realizacji dyspozycji albo od dnia, w którym niewykonana dyspozycja miała być zrealizowana.

  Składając reklamację lub skargę pamiętaj o podaniu i dołączeniu niezbędnych danych, koniecznych do ich rozpatrzenia, tj. Twoich danych, daty wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz przedstaw swoje ewentualne roszczenie i oczekiwanie.

  Reklamacje i skargi w Inteligo rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy w podanym terminie poinformujemy Cię o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.