Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Fundusze inwestycyjne

Rozwiń wszystkie
 1. Co należy zrobić, aby rozpocząć inwestycję w wybranym Funduszu PKO?

  Aby rozpocząć inwestycję w jednym z Funduszy PKO wystarczy otworzyć rejestr dla wybranego funduszu. Możesz to zrobić w serwisie www w zakładce „Inwestycje” -> "Fundusze inwestycyjne" -> "Kup Fundusz”.

 2. Co to jest fundusz inwestycyjny?

  Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego oszczędzania środków pieniężnych wpłaconych przez osoby indywidualne i instytucje. Fundusz inwestycyjny powstaje w drodze połączenia pieniędzy osób i instytucji pragnących korzystnie zainwestować swoje oszczędności. Środki funduszu inwestowane są w różnego rodzaju papiery wartościowe. Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zatrudniające w tym celu fachowców - licencjonowanych doradców. Ich zadaniem jest długotrwałe, systematyczne i zyskowne lokowanie środków w funduszu inwestycyjnym. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa pod stałą kontrolą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Powierzone Towarzystwu pieniądze przeliczane są na jednostki uczestnictwa, a ich wartość zwiększa się dzięki korzystnym inwestycjom środków Funduszu. Liczba posiadanych jednostek reprezentuje udział klienta w Funduszu.

 3. Co to jest rejestr w funduszu?

  Rejestr w funduszu można porównać do rachunku bankowego. Klient może mieć wiele rejestrów w jednym funduszu. Rejestr jest komputerową ewidencją danych Uczestnika, prowadzoną przez Agenta Obsługującego, uwzględniającą, między innymi, dane identyfikujące Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika, liczbę jednostek uczestnictwa poszczególnych kategorii należących do Uczestnika, dane o liczbie i cenie poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika a także odkupionych przez Fundusz, informację o dacie nabycia, dacie odkupienia i kwocie wypłaconej Uczestnikowi za odkupione jednostki oraz wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.

 4. Co to jest jednostka uczestnictwa?

  Jednostka uczestnictwa to tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu na zasadach określonych w ustawie i statutach funduszy. Liczba posiadanych przez klienta jednostek uczestnictwa określa wielkość jego udziałów w aktywach funduszu. Jednostki można dokupić, sprzedać, przenieść do innego funduszu.

 5. Jakiego rodzaju fundusze oferuje PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych klientom Inteligo?

  W ofercie PKO TFI znajdują się:

  Dokładny opis wszystkich typów funduszy znajdziesz w zakładce „Oszczędności i inwestycje” -> „Fundusze inwestycyjne” serwisu inteligo.pl.

 6. Jak wybrać właściwy fundusz?

  Przed dokonaniem inwestycji w funduszu inwestycyjnym, zastanów się, jak długo chcesz oszczędzać i kiedy będą Ci potrzebne zgromadzone środki, jaka jest Twoja wrażliwość na okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa oraz jakich oczekujesz zysków z inwestycji (patrz "Zasada zysk-ryzyko").

  Inwestycja w fundusze akcji (Subfundusz Akcji Nowa Europa, Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek, Subfundusz Akcji Plus, Subfundusz Surowców Globalny, Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny, Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny, Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny) polecana jest osobom o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, które mają zamiar skorzystać z oszczędności, co najmniej za kilka lat (w USA i Europie Zach. fundusze akcji wykorzystywane są często jako sposób gromadzenia środków na dostatnią emeryturę).

  Fundusze mieszane (Subfundusz Zrównoważony, Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Strategicznej Alokacji) mogą być polecane osobom o nieco krótszym horyzoncie inwestycyjnym (3-4 lata).

  Fundusze obligacji (Subfundusz Obligacji Długoterminowych, Subfundusz Papierów Dłużnych Plus) - powyżej 1 roku.

  Subfundusz Skarbowy i Subfundusz Rynku Pieniężnego - do 1 roku.

 7. W jaki sposób mogę wpłacać pieniądze do funduszu (nabywać jednostki uczestnictwa)?

  Jednostki uczestnictwa wybranego funduszu możesz nabyć bezpośrednio z serwisu www. Wystarczy, że zlecisz otwarcie rejestru dla wybranego przez siebie funduszu w systemie transakcyjnym w zakładce „Inwestycje” ->”Fundusze inwestycyjne” -> "Kup Fundusz".

 8. W jaki sposób mogę wypłacać pieniądze z funduszu (sprzedawać jednostki uczestnictwa)?

  Aby sprzedać jednostki uczestnictwa wybranego funduszu wystarczy zalogować się w serwisie www i zlecić odkupienie jednostek wybranego Funduszu w zakładce „Inwestycje” -> ”Fundusze inwestycyjne”. Jednostki uczestnictwa odkupuje od Ciebie PKO TFI.

 9. Czy transakcji inwestycyjnych mogę dokonywać w ramach wszystkich rodzajów kont Inteligo?

  Transakcji inwestycyjnych możesz dokonywać wyłącznie w ramach konta prywatnego Inteligo (indywidualnego bądź wspólnego).

 10. Posiadam kilka rachunków w ramach konta Inteligo. Z którego konkretnie powinienem dokonywać transakcji inwestycyjnych?

  Transakcji możesz dokonywać z dowolnie wybranego rachunku w koncie prywatnym Inteligo.

 11. Jeśli posiadamy konto wspólne, czy oboje możemy nabywać jednostki uczestnictwa?

  Tak, każdy współwłaściciel konta Inteligo może nabywać jednostki uczestnictwa, z tym że w przypadku kont wspólnych dostęp do rejestru ma tylko osoba, która rejestr otworzyła. Pozostali współwłaściciele nie widzą rejestru po zalogowaniu się do serwisu www.

 12. Co oznacza odkupienie przez PKO TFI jednostek na określoną kwotę brutto?

  Odkupienie na określoną kwotę brutto oznacza, że PKO TFI kupuje od Ciebie jednostki uczestnictwa po cenie z dnia realizacji zlecenia, uwzględniając ewentualną opłatę manipulacyjną i/lub podatek. Środki pieniężne uzyskane z odkupienia, PKO TFI przeleje na zdefiniowany przez Ciebie rachunek.

 13. Co oznacza odkupienie przez PKO TFI określonej liczby jednostek?

  Odkupienie określonej liczby jednostek oznacza, że PKO TFI odkupuje od Ciebie jednostki uczestnictwa po cenie z dnia realizacji zlecenia, uwzględniając ewentualną opłatę manipulacyjną i/lub podatek. Środki pieniężne uzyskane z odkupienia, PKO TFI przeleje na zdefiniowany przez Ciebie rachunek.

 14. Na jakich zasadach następuje odkupienie przez PKO TFI określonej liczby jednostek?

  Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa znajdziesz w prospekcie informacyjnym konkretnego funduszu, w rozdz. VII (pt. "Szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz"). Treść prospektów informacyjnych znajdziesz tutaj.

 15. Jaka jest minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu?

  Minimalna wartość zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu wynosi 100 złotych. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia na Rejestrze Uczestnika pozostałyby jednostki uczestnictwa o wartości mniejszej niż pierwsza minimalna wpłata, fundusz traktuje takie zlecenie jako żądanie odkupienia wszystkich posiadanych przez Ciebie jednostek uczestnictwa. Fundusz zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zleceń odkupienia na kwotę niższą od minimalnej wartości zlecenia odkupienia.

 16. Co to jest konwersja?

  Przez konwersję rozumie się taką operację, gdzie na podstawie jednego zlecenia następuje odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym z Funduszy PKO (Fundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie jednostek uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). W wyniku realizacji konwersji w Funduszu źródłowym pobierany jest podatek, a w Funduszu docelowym opłata manipulacyjna.

 17. Jak mogę zlecić konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy PKO?

  W celu zlecenia konwersji należy przy wybranym rejestrze funduszu źródłowego wybrać link „Konwersja” i wskazać rejestr funduszu docelowego. Rejestrem docelowym może być posiadany rejestr lub nowy rejestr.

  Konwersja dotyczy wyłącznie rejestrów tego samego typu (typ rejestru oznaczony jest odpowiednią literą prezentowaną w numerze rejestru).

  Nie jest również możliwa konwersja środków pomiędzy rejestrami otwartymi w tym samym funduszu.

 18. Kiedy na moim rachunku pojawią się jednostki uczestnictwa, które dzisiaj kupiłem?

  Okres między dokonaniem wpłaty na nabycie, a datą nabycia jednostek uczestnictwa nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego). Nabycie jednostek uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący dokona przydziału jednostek uczestnictwa i zarejestruje w Rejestrze liczbę nabytych jednostek uczestnictwa.

 19. Czy zyski z inwestycji w fundusze są opodatkowane?

  Tak. Podatek od zysków z inwestycji kapitałowych wynosi 19%.

 20. Kto odprowadza podatek od moich zysków z funduszy inwestycyjnych?

  Płatnikiem podatku jest PKO TFI, który automatycznie potrąca należną kwotę z zysku w momencie odkupienia jednostek.

 21. Czy muszę zadeklarować regularne wpłaty do funduszu inwestycyjnego?

  Nie ma takiego wymogu. Możesz inwestować nieregularnie, niemniej, jeżeli korzystasz z oferty Programu Oszczędnościowego, spełniając jednocześnie określone w zasadach warunki możesz być zwolniony ze znacznej części opłat. Zachęcamy również do skorzystania z nowego zlecenia stałego dla oszczędności.

 22. Czy mogę inwestować w fundusz małe kwoty?

  Tak. Minimalna kwota pierwszej i kolejnych wpłat na Fundusze PKO to tylko 100 zł.

 23. Co to jest produkt alokowany?

  To rozwiązanie, dzięki  któremu Uczestnik może inwestować w więcej niż jeden fundusz w ramach jednego rejestru. Oznacza to że, wpłaty Uczestnika mogą być podzielone pomiędzy fundusze w produkcie, zgodnie z jego życzeniem. W Inteligo produktem alokowanym jest Program Oszczędnościowy. Umożliwia on równoczesne inwestowanie w maksymalnie 8 subfunduszy oferowanych przez PKO Parasolowy – fio. Aktualnie Program Oszczędnościowy nie jest już dostępny dla nowych Klientów. Wszyscy Klienci, którzy mają otwarty Program mogą z niego korzystać do momentu całkowitego wycofania środków.

 24. Czym jest Zlecenie Zmiany Podziału Wpłat?

  To operacja, dzięki której Uczestnik dokonuje nowej definicji podziału wpłat pomiędzy subfundusze wchodzące w skład produktu alokowanego (Programu Oszczędnościowego).

  Przykład: 
  Pierwotnie podział wpłat Igi do Programu Oszczędnościowego wyglądał następująco:

  Zlecając Zmianę Podziału Wpłat Iga może dokonać dowolnego podziału wpłacanych do Programu środków np. 50% wpłaty do subfunduszu Stabilnego Wzrostu, 10% wpłaty do subfunduszu Akcji Plus i 40% wpłaty do subfunduszu Technologii i Innowacji Globalnego.

  Składając Zlecenie Zmiany Podziału Wpłat pamiętać trzeba, że na każdy fundusz musi przypadać  minimum 10% wpłat.

 25. Co to jest Zlecenie Zmiany Podziału Środków?

  To operacja, dzięki której Uczestnik dokonuje zmiany podziału środków zgromadzonych już w ramach produktu alokowanego.

  Przykład:

  W wyniku dotychczasowych wpłat oraz zmiany wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład Programu Oszczędnościowego aktywa zgromadzone przez Igę w Programie osiągnęły następującą strukturę: 22,94% środków zgromadzonych jest w subfunduszu Akcji Plus, 49,06% środków zgromadzonych jest w subfunduszu Papierów Dłużnych Plus oraz 28% środków zgromadzonych jest w subfunduszu Technologii i Innowacji Globalnym. Uczestnik Zleceniem Zmiany Podziału Środków umożliwia wskazanie, w jakich proporcjach środki powinny zostać podzielone pomiędzy dotychczasowe lub nowe subfundusze. Np. 30% w subfunduszu Akcji Plus, 30% w subfunduszu Technologii i Innowacji Globalnym i 40% w subfunduszu Stabilnego Wzrostu. Złożenie Zlecenie Zmiany Podziału Środków, skutkuje dokonaniem odpowiednich przeniesień pomiędzy subfunduszami.

 26. Co to jest fundusz typu parasolowy (umbrella)?

  Fundusz parasolowy to taki, w ramach którego wydzielone zostały subfundusze. Subfundusze stanowią wyodrębnioną prawnie część aktywów funduszu, charakteryzują się między innymi odrębną polityką inwestycyjną, posiadają  wyodrębnione jednostki uczestnictwa. Funduszem typu ‘umbrella’ jest w ofercie Inteligo fundusz PKO Parasolowy – fio. Zaletą inwestowania w subfundusze wchodzące w skład funduszu tego typu jest brak podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami.

 27. Czym jest Zlecenie Przeniesienia?

  To operacja, dzięki której na podstawie jednego zlecenia można odkupić jednostki uczestnictwa w jednym z subfunduszy (subfundusz źródłowy), a za uzyskane w ten sposób środki pozwalają nabyć jednostki uczestnictwa w innym subfunduszu (subfundusz docelowy). Za realizację operacji w subfunduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat. Zlecenie Przeniesienia występuje tylko pomiędzy subfunduszami wchodzącymi w skład jednego funduszu parasolowego i nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

 28. Gdzie fundusz inwestuje środki klientów?

  Fundusze inwestycyjne PKO w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej powierzone środki inwestują w instrumenty rynku pieniężnego, papiery dłużne i akcje. Szczegółowe informacje o portfelach inwestycyjnych poszczególnych funduszy znajdziesz tutaj.

 29. Jakie są zyski z inwestycji w fundusz?

  Zysk z funduszy inwestycyjnych zależy od sposobu inwestowania środków i planowanego czasu trwania inwestycji. Oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym powinno być traktowane jako inwestycja długoterminowa. Potencjalne zyski mogą być tym wyższe im dłużej trwa okres oszczędzania. Na terminy krótsze (np. 1 rok) rekomendowany jest Subfundusz Rynku Pieniężnego lub Subfundusz Skarbowy. Zyski z inwestowania w te fundusze mogą być zbliżone lub nieco wyższe od zysków z lokat bankowych. Najbardziej zyskowne mogą być fundusze akcji, jednak czas oszczędzania rekomendowany dla tych inwestycji to ponad 5 lat. Fundusze te cechują silne wahania wartości jednostki.

 30. Gdzie można znaleźć informacje o notowaniach funduszy?

  Aktualne informacje o wartościach jednostek uczestnictwa można uzyskać klikając na link Aktualne wartości jednostek funduszy, w codziennej prasie, w Telegazecie (str. 645), w Punktach Obsługi Klienta w placówkach PKO Banku Polskiego i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 31. Kto zarządza pieniędzmi funduszu?

  Pieniędzmi, które powierzamy funduszom inwestycyjnym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Za decyzje inwestycyjne odpowiedzialni są zatrudniani przez Towarzystwo doświadczeni doradcy inwestycyjni, posiadający licencję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Firmy, których akcje będą zakupione, muszą spełniać szereg rygorystycznych warunków. Oceniana jest ich sytuacja finansowa, perspektywy rozwoju, jakość zarządzania, szanse rozwoju branży gospodarczej, którą dana spółka reprezentuje, oraz notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podobnie szczegółowe analizy opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji dokonywane są w przypadku innych papierów wartościowych.

 32. W jaki sposób odbywa się wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na jednostkę uczestnictwa?

  Ustalenie wyceny wartości aktywów funduszu odbywa się na podstawie cen kursów akcji, obligacji i walut z dnia poprzedniego z godziny 23.30. Do wartości aktywów dolicza się odsetki, dywidendy i inne pożytki z inwestycji w dany fundusz. Całość jest pomniejszana o wynagrodzenie PKO TFI za zarządzanie (1/365 opłaty określonej w statucie) i inne zobowiązani funduszu. Tak ustalona wartość podzielona jest przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa danego funduszu. W ten sposób otrzymujemy cenę 1 jednej jednostki uczestnictwa funduszu (WANJU).

 33. Kiedy najwcześniej może nastąpić nabycie jednostek uczestnictwa?

  Nabycie jednostek uczestnictwa funduszy PKO może nastąpić najwcześniej w kolejnym dniu wyceny następującym po dniu zaksięgowania środków na rachunku funduszu. Dniem wyceny (D) jest każdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Wobec powyższego zlecenie złożone w danym dniu (D) może zostać zrealizowane najwcześniej z wyceną z dnia D, która zostanie opublikowana w D+1. Informacja o nabyciu jednostek uczestnictwa będzie widoczna w systemie transakcyjnym Inteligo w D+2.