Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Wniosek Rodzina 500+

Rozwiń wszystkie
 1. Czy Inteligo umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w PKO Bank Polskim dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do nowego serwisu internetowego Inteligo

 2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Inteligo?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i członków swojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • jeżeli na wniosku zamierzasz wskazać:
   • uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochody z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej - potrzebne będzie załączanie skanów/kopii zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
   • kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, potrzebne będzie załączanie skanów/kopii dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
  • sprawdź, jaki organ w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo.

  3. Wejdź kolejno do zakładki „Oferty i wnioski” > „Wnioski do złożenia” i kliknij „Wniosek Rodzina 500+”.

  4.  Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku podany jest nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku.

  5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto Inteligo, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.

  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego postępowanie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący postępowanie w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym postępowanie, który jest właściwy z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania.

 3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  Wniosek na okres świadczeniowy od 1.10.2018 do 30.09.2019 r możesz złożyć przez internet już od 1 lipca 2018 r.:

  • w serwisie internetowym Inteligo (dotyczy klientów Inteligo z dostępem do serwisu Inteligo)
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

  Od 1.08.2018 r. możesz złożyć wniosek również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 4. Czy muszę być klientem Inteligo, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Inteligo jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Inteligo.

 5. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

 6. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Inteligo, możesz wskazać konto w Inteligo lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 7. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono PKO Konto Dziecka dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

 8. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Inteligo będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 9. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci, jeśli spełnione zostaną warunki ustawowe.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 10. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

 11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl.

 12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ za pomocą serwisu internetowego iPKO.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

 13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Inteligo, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Inteligo.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 15. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

  PKO Bank Polski zawarł z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych  przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 16. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

  Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl  

 17. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Inteligo od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?/Urzędowego Poświadczenia Przedłużenia (UPP)

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym iPKO/Inteligo po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożeniawniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożeniawniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 18. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

  1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6. PESEL - dane osoby wnioskującej
  7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
  8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  9. KOD DOKUMENTU
  10. WERSJA DOKUMENTU
 19. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym iPKO/Inteligo. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”.

  W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 20. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia w terminie wniosku do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO.

  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego Inteligo, udaj się do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

 21. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

  Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym Inteligo może mieć następujące statusy:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
 22. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  PKO Bank Polski umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowego Inteligo do organu prowadzącego postępowanie w gminie poprzez system emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

  Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego postępowanie w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym w Twojej gminie.

 23. Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  PKO Bank Polski odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym Inteligo możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 24. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

  PKO Bank Polski odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Inteligo oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 25. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Inteligo?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo złożyć wniosek na „nowe” dziecko.

 26. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Inteligo?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 27. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  • PKO Bank Polski weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Inteligo. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
   Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 28. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  • Lubelskie: (81) 742 42 40
  • Lubuskie: (95) 711 55 00
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22
  • Opolskie: (77) 452 45 00
  • Podkarpackie: 800 100 990
  • Podlaskie: (85) 743 94 99
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  • Śląskie: (32) 207 70 05
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

 29. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

 30. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Inteligo, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymaga podania PESEL.

 31. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

  W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Zasada ta obowiązuje dla spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.