Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

O Inteligo

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest Inteligo?

  Inteligo jest marką nowoczesnych usług finansowych, pod którą PKO Bank Polski oferuje konto dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm. Inteligo oferuje Ci możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi, ponieważ pozwala korzystać z konta w prosty i wygodny sposób.

 2. W jaki sposób powstało Inteligo?

  Od listopada 2002 roku konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Bank Polski.

 3. Jaki jest związek Inteligo z PKO Bankiem Polskim?

  PKO Bank Polski - największy polski bank - jest właścicielem PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prowadzi rachunki i nadzoruje wykonywanie operacji finansowych na kontach Inteligo.

 4. Czy konto Inteligo posiada gwarancje Skarbu Państwa?

  W Polsce obecnie żaden bank nie posiada gwarancji Skarbu Państwa. Funkcje zabezpieczenia depozytów bankowych pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady na kontach Inteligo są objęte jego ochroną.

 5. Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności. W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 6. Dlaczego warto mieć konto Inteligo?

  Inteligo zostało utworzone dla osób, które cenią sobie czas, wygodę oraz nowoczesne rozwiązania w codziennym bankowaniu.
  Otwierając konto Inteligo:

 7. Czym różni się konto Inteligo od innych kont bankowych?

  Usługi oferowane w ramach konta Inteligo są innowacyjne, wygodne, tanie i szybkie w użyciu. Nasze produkty projektujemy i tworzymy z myślą o Twoich potrzebach. Oferujemy szybki i bezpieczny dostęp do konta w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Prostotę, wygodę i szybkość łączymy z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

 8. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 9. Jaki jest kapitał zakładowy PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Kapitał zakładowy wynosi 32 302 500,00 zł.

 10. Jaki jest kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego?

  Kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego wynosi 1 250 000 000 zł.

 11. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Konta Inteligo prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 12. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 13. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 14. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
  • Iwona Czułada - Wiceprezes
  • Jakub Kachlicki - Wiceprezes

   

 15. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Piotr Żochowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Adam Marciniak - Członek Rady Nadzorczej
  • Maciej Wyszoczarski - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ryczek - Sekretarz Rady Nadzorczej

   

 16. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:
  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku   
  • Rafał Antczak - Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Strategii i Analiz
  • Rafał Kozłowski - Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi oraz Obszar Prawny i Zgodności
  • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej oraz Obszar Prawny i Zgodności
  • Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki i Usług
  • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego

   

   

 17. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo

  TOiP (124,41 kB)

 18. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:

  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 19. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Tak. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki i doładowań telefonów komórkowych. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych i firmowych kont Inteligo mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego.

 20. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 21. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W placówkach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie. Środki wpłacone w oddziałach PKO Banku Polskiego są niemal natychmiast księgowane na kontach Inteligo.

 22. Gdzie mogę wypłacić gotówkę z konta Inteligo?

  Gotówkę z konta Inteligo możesz wypłacić w dowolnym bankomacie (w kraju i za granicą) oznaczonym symbolem Visa i MasterCard. Wypłaty z kont prywatnych i firmowych w bankomatach PKO Banku Polskiego i BZ WBK są bezpłatne. Dodatkowo możesz dokonywać wypłat z konta przy użyciu kart debetowych Inteligo w terminalach POS, które znajdują się we wszystkich agencjach PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.

 23. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym, Serwisie mobilnym, serwisie SMS, serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 24. Z jakimi podmiotami PKO Bank Polski współpracuje w zakresie obsługi Klientów Inteligo?

  Dotyczące Klienta informacje zawarte we wniosku oraz informacje związane z wykonywaniem umowy Konta Inteligo przekazywane są przez Bank podmiotom z nim współpracującym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn.zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez te podmioty czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy Konta Inteligo, na czas wykonywania czynności zleconych przez Bank. Należą do nich firmy wskazane poniżej:

  NAZWA FIRMY

  SIEDZIBA

  ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

  Asseco Data Systems SA

  Gdynia, ul. Podolska 21

  Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

  Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

  DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Senatorska 12

  Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

   

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku

  PWPW SA

  Warszawa,

  ul. Sanguszki 1

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

   

  KRUK SA

  Wrocław,

  ul. Wołowska 8

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Solid MCG Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Postępu 17

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

   

  WSI Warszawska

  Sp. z o.o.

  Mościska, p. Izabelin

  ul. 3 Maja 101/103

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

  Reguły, ul. Regulska 2

  Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

  Reguły, ul. Regulska 2

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  mBank SA

   

  Warszawa

  ul. Senatorska 18

   

  Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

  Kantar Millward Brown SA

  Warszawa

  ul. Branickiego 17

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Kantar TNS Polska SA

  Warszawa

  ul. Wspólna 56

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

   

  GEMALTO Sp. z o.o.

  Tczew

  ul. Skaryszewska 2

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

   

  ANDRA Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Pryzmaty 6/8

  Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Poleczki 35

  Impel Cash Solutions

  Sp. z o. o.

  Warszawa

  Al. Jerozolimskie 123A

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Poczta Polska SA

  Warszawa

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

  Warszawa

  Rondo ONZ 1

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

  Asseco Poland SA

  Rzeszów

  ul. Olchowa 14

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

   

  APS Poland SA

  Wocław,

  ul. Ostrowskiego 13D

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

   

  EOS KSI Polska Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  PBS Sp. z o.o.

  Sopot,

  ul. Junaków 2

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

  - zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

  - generowania i przesyłania kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

  - zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

  - przetwarzanie danych osobowych akceptantów w celu realizacji zadań wynikających z umowy

   

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

  Gdańsk,

  ul. Spadochroniarzy 7

  Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej na rzecz Banku

  TALEX SA

  Poznań,

  ul. Karpia 27D

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

  Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

   

  FORDATA Sp. z o.o.

  Poznań

  ul. Taczaka 24/lok.105

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

  Consulenza Aleksandra Porębska-Nowak, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań

  ul. Przybyszewskiego 17/5

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

  Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Gdańsk

  ul. Dźwigowa 13A/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Sienna 39

  Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

  K2 Media SA

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

   

  Oktawave Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

   

   

  K2 Search Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

  Warszawa

  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

   

  MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

  Warszawa

  ul. Raduńska 6

  Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

   

  SAS Institute Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Gdańska 27/31

  Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

   

  Intrum Justitia Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 48

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

  Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

  Lublin

  ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  Infinite DATA Services Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Srebrna 16

  Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu CRM

   

  Agencja Warszawa

  Sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Szpitalna 8A

  Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

   

  GFK POLONIA Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Ludna 2

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  4P Research Mix Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Puławska 12A/5

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  3S Data Center SA

  Katowice,

  ul. Gospodarcza 12

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

  Poczta Polska SA

  Warszawa,

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

  ArchiDoc SA

  Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10

  Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

  INFINITY GROUP Sp. z o.o.

  Białystok, ul. Składowa 12

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku (umowa zapasowa)

   

  INWEMER SYSTEM Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. J. Odrowąża 15

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

   

  EmoDomus Sp. z o. o.

  Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Świętokrzyska 18

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  LBPO Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Pory 78

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  BusinessInCloud sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Pory 78

  świadczenie usług udostępniania infrastruktury informatycznej

  Ogrodnik Sobieralska-Sokolnicka Buśko Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

  Wrocław, Al. Piastów 20A

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Warsaw Estate Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Obrzeźna 7A lok. U10

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  VINDIX SA

  Warszawa, ul. Rzymowskiego 53

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

  Piotrków Trybunalski,

  ul. Belzacka 176/178

  Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji

  It Development Sp. z o.o.

  Poznań, ul. Murawa 29/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie rozwoju systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

   

  ITS Szczepan Polberg

  Warszawa, ul. Grójecka 43/1A

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie aktualizacji systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

   

  Diners Club Bank AG

  Wiedeń, Lassallestraße 3

  Świadczenie czynności pomocniczych związanych z bieżącą kontrolą przebiegu autoryzacji transakcji i procesowania plików transakcyjnych

   

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

  Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 77

  Świadczenie czynności w zakresie przekazywania przez Bank za pośrednictwem BIK do BIG InfoMonitor informacji gospodarczych i korzystania przez Bank z usług dodatkowych świadczonych przez BIG InfoMonitor wspierających odzyskiwanie należności

  Biuro Informacji Kredytowej SA

  Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 77A

  PKO Finat Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Grójecka 5

  Świadczenie usług związanych z przygotowaniem dla Klientów Banku korespondencji w sprawie zawieranych transakcji dotyczących lokat strukturyzowanych i produktów funduszowych

  Arvato Polska Sp. z o.o.

  Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Kredyt Inkaso SA

  Warszawa, ul. Domaniewska 39

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. s.k.a.

  Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  Sevenet SA

  Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A

  Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem analizy i wdrożeniem oprogramowania do Analityki Mowy

  InPost SA

  Kraków,

  ul. Wielecka 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Sienna 39

  Świadczenie usług związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu m.in.wspierającego zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku

  IBM Polska Business Services Sp. z o. o

  Warszawa, ul. Krakowiaków 32

  Świadczenie usług związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu m.in. wspierającego zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE REM-KOL JOLANTA KOLCZYŃSKA

  WARSZAWA, UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 46/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

  ZĄBKI, UL. LEGIONÓW 10A /13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGDALENA WŁODARCZYK WAMP

  WARSZAWA, UL. TARCHOMIŃSKA 5/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ KUCZYŃSKI

  WARSZAWA, UL. BRAZYLIJSKA 22A/28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

  WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO 122/133

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

  ŁOMIANKI, UL. PRZESKOK 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANNA JANIK ANTRAK

  WARSZAWA, UL. WÓLCZYŃSKA 9/29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLEMENTYNA EDN MAGDALENA PIWOWSKA

  WARSZAWA, UL. AFRYKAŃSKA 8/105

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE RODOSŁAW WĘSEK

  BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE EŁK KAMIL WYSOCKI

  EŁK, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BAŃKOWSKI MACIEJ

  BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA BARDYSZEWSKA

  PIASECZNO, UL. MŁYNARSKA 39/75

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

  BIELAWA, UL. WSPÓLNA 71

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO FINISH SHINE ŁUKASZ KRÓLAK

  BANIOCHA, UL. POLNA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

  ZIELONKA, UL. LIPOWA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WYRZYKOWSKA

  ZĄBKI, UL. HALLERA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

  TŁUSZCZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6/43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF KACPRZAK KRISPOL

  OSSÓW, UL. MATAREWICZA 254

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAR-TRANS MARTA JANKOWSKA

  KOBYŁKA, UL. MAŁA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

  WOŁOMIN, UL. GDYŃSKA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  OSTRÓWEK, UL. WARYŃSKIEGO 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEKSANDRA WYSZOMIERSKA AWT

  ZĄBKI, UL. WSPÓLNA 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAULINA MATUSZEWSKA

  OPOLE, UL. EMILA FIELDORFA 8A/101

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MS - MARCIN STYPIK

  MYSŁOWICE, UL. LARYSKA 44A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RADOSŁAW SADZIŃSKI

  DOBRA, UL. DOBROPOLE 14B/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTIAN WNUKOWSKI

  DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, UL. DYBLINEK 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JANKOWSKI ROBERT

  TORUŃ, UL. OKRĘŻNA 6G/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. KOTUCHY 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PLI-TRANS SŁAWOMIR PLISZCZYŃSKI

  GOLUB-DOBRZYŃ, UL. OSTROWITE 26A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BOSAK MARLENA

  BOLECHOWICE, ZELKÓW, UL. JANA PAWŁA II 51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYBCY MACHOŁ SYLWESTER

  OSTRZESZÓW, UL. K. BACZYŃSKIEGO 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STYL SEBASTIAN BACZEWSKI

  WARSZAWA, AL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA 37/39/200

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGDALENA OLEWIŃSKA

  WARSZAWA, UL. JANA BYTNARA "RUDEGO" 4/25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK

  WARSZAWA, UL. MYSZKOWSKA 4/53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROB-KAR ROBERT STANKIEWICZ

  WARSZAWA, UL. ŻYRARDOWSKA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIPO PIOTR CHRUŚCIEWICZ

  WARSZAWA, UL. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 14/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS4MENS JAKUB GĘSEK

  WARSZAWA, UL. TURMONCKA 12/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSWAW KAMIL GADZAŁA

  WARSZAWA, UL. STANISŁAWA CHUDOBY 15C/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ MISZTAL TRANSMAX

  WARSZAWA, UL. KAROLA DARWINA 12/83

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR CHABERSKI

  PIASECZNO, UL. GEN. GROCHOWSKIEGO 14/50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WALDEMAR WITKOWSKI PHU "WALDPOL" WALDEMAR WITKOWSKI

  WARSZAWA, UL. STAREJ BAŚNI 5/64

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WALDEMAR OSTROWSKI "ŻYCIE" AGENCJA POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

  NOWA BUKÓWKA, UL. DZIKIEJ RÓŻY 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ RESZKOWSKI

  WARSZAWA, UL. RABSZTYŃSKA 2/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIKTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WARSZAWA, UL. OGRODOWA 37/50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NFK PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  GRODZISK MAZOWIECKI , UL. RÓŻANA 10A/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

  NOWY DWÓR MAZOWIECKI , UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P-TRANS PIOTR MICHALCZYK

  LEONCIN, UL. KRUBICZEW 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU SAGO-TRANS SYLWESTER GODLEWSKI

  OTWOCK, UL. SAMUELA GOLDFLAMA 1B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  REY-TRANS ŁUKASZ GODLEWSKI

  OTWOCK, UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU DOMNIO DOMINIK GODLEWSKI

  OTWOCK, UL. GOLDFLAMA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAR RAFAŁ WIŚNIEWSKI

  PRUSZKÓW, UL. JULIANA TUWIMA 20/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPEED CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  BRWINÓW, UL. RYNEK 19A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  K-TRANS URSZULA WANDAS

  OLSZEWNICA STARA , UL. WARSZAWSKA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALDA DARIA DĄBROWSKA

  LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA 29/58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

  KAŁUSZYN, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAM-CAR DAMIAN KSIĄŻEK

  LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA 35/14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA GOŁAŚ

  MIŃSK MAZOWIECKI, UL. TOPOLOWA 39/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  THE CUBE PAWEŁ LEWOSZ

  SOKÓŁKA, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAN-MOT2" JACEK JANOWSKI

  BIELSKO-BIAŁA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 10/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA JAGOSZ

  ŁODYGOWICE, UL. POD GRAPĄ 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAJEWSKI-GROUP- MATEUSZ MAJEWSKI

  BIELSKO BIAŁA, UL. DANIELOWA 22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NOTABENE MARCIN KUGLARZ

  BIELSKO BIAŁA, UL. PIASTOWSKA 42/32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATROTRANS PATRYCJUSZ CHRUSZCZ

  BIELSKO-BIAŁA , UL. GOLESZOWSKA 2/147

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ KOBZA

  JAWORZE, UL. POD HARENDĄ 123/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA ELŻBIETA SOBIERAJ

  ISTEBNA, UL. ISTEBNA 947

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZBIGNIEW KUCZERA F.H.U

  WISŁA, UL. JULIANA OCHOROWICZA 2G

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGUSŁAW GOŹDZIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE OLIMPIA

  ANDRYCHÓW, UL. STEFANA BATOREGO 24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYMON RAJDA "RAJDA"

  ANDRYCHÓW, UL. TURYSTYCZNA 105

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRAZYNA BORKOWSKA

  BYDGOSZCZ, UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO 16/48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA PIOTR OWCZARZAK

  BYDGOSZCZ, UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 1/27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JDJ GRUPA DARIUSZ KUCIŃSKI

  DOBRCZ, GĄDECZ 26E

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WENA DANIEL WEYNA

  BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA 12/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANTONI PANNERT

  INOWROCŁAW, UL. JAŚMINOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

  PAKOŚĆ, UL. KOŚCIELEC 47A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.P.H.U. "AGBA-KILL" DEZYNSEKCJA DEZYNFEKCJA DERATYZACJA AGNIESZKA CZAJA

  BYDGOSZCZ, UL. MODRAKOWA 60/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

  DĄBROWA BISKUPIA, UL. BRUDNIA 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

  GNIEWKOWO, UL. ZAJEZIERNA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA BANACH POŚREDNICTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH USŁUGI TRANSPORTOWE

  WIĘCBORK, UL. GÓRNA 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ALINA CIESIELSKA

  LNIANO, UL. MUKRZ 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATIU-TRANS MATEUSZ TUZIŃSKI

  OSIE, UL. WIERZCHY 35

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZUKO HUBERT KOWALCZYK

  CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7 LOK. 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUPOP ŁUKASZ POPOWSKI

  WARSZAWA, UL. ŁUKOWSKA 27 /85

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KIKITRANS USŁUGI TRANSPORTOWE KINGA FASZCZOWY

  WARSZAWA, UL. PRZAŚNA 16/114

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KON-CARGO KONRAD RACHUBA

  POKRZYWNICA, UL. GZOWO 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ GRZYBOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  CZĘSTOCHOWA, UL. DŹBOWSKA 23B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "UNI- TRANS" ROBERT KAPICA

  CZĘSTOCHOWA, UL. SPÓŁDZIELCZOŚCI 6/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U POL-TRANS SŁAWOMIR SCHWAŁKOWSKI

  BLACHOWNIA, UL. 1 MAJA 73

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "KASPER" ZDZISŁAW KASPRZYK

  CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 5/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F U.H. WALDEMAR KLUSKA

  CZĘSTOCHOWA, UL. MŁODOŚCI 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANETA KASPRZYK F.H.U. ANETTE

  CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 1/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA "GONZO" BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ

  CZĘSTOCHOWA, UL. WASZYNGTONA 43/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ SZTENCEL LOGISTIK TRANS SERVICE

  CZĘSTOCHOWA, UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

  KONOPISKA, UL. ŚLĄSKA 54

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASTER" KAMIL KIECA

  BLACHOWNIA, WYRAZÓW, UL. KRZYWA 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

  CZĘSTOCHOWA, UL. TUWIMA 2/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U KATARZYNA BONDYRA

  WRĘCZYCA WIELKA, UL. SZARLEJKA, UL. ŁUKASZEWICZA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P&M SERWIS PATRYCJA ZIMNOWODA

  PRASZKA, UL. MICKIEWICZA 26/78

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KMM FUTURE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  MYSZKÓW, UL. HELENÓWKA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W PIOTR WEILANDT

  GDAŃSK, UL. WIEŻYCKA 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LESZEK SOCHA

  KOLBUDY, UL. ŁUKOWA 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POLCARS PIOTR POLIT

  GDAŃSK, UL. NOWATORÓW 8/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE UKI ŁUKASZ KOSMALA

  SUCHY DĄB, UL. GRABINY- ZAMECZEK UL.GDAŃSKA 68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "KOLOSEUM" PIOTR WYSZOMIRSKI

  GDAŃSK, UL. ANGIELSKA GROBLA 7E/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILEX MILAN POMASKI

  GDAŃSK, UL. WILANOWSKA 10/31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAR IKAR S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI MAŁGORZATA STATNIK

  GDAŃSK, UL. HYNKA 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "DES"DARIUSZ SIWIK

  GDAŃSK, UL. POMORSKA 90B/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ STUDZIŃSKI USŁUGI KURIERSKIE

  GDYNIA, UL. ŚLĄSKA 33/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  3DS DARIUSZ WROŃSKI

  GOŚCICINO, UL. ŻYTNIA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

  SZYMBARK, UL. POTUŁY UL.POLNA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

  JEZIERCE, UL. JEZIERCE 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSOPORTOWE JAREK JAROSŁAW BANASIAK

  GDAŃSK, UL. 3 BRYGADY SZCZERBCA 4/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-DAN DANIEL JAKRZEWSKI

  KARTUZY, UL. GRZYBNO JASTRZĘBIA 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GLOBAL NET JAKUB JANCZYK

  ROTMANKA, UL. LEŚNA 9/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE MATEO MATEUSZ FIJAK

  DREZDENKO, UL. PIŁSUDSKIEGO 39/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GEOVERTEX-USŁUGI GEODEZYJNE TOMASZ BIELICKI

  GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. IRENY DOWGIELEWICZOWEJ 35/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KACPERSKI KRZYSZTOF

  POTWORÓW, UL. KACPERKÓW 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE GORITRANS ŁUKASZ NIŻYGOROCKI

  ROTMANKA, UL. MALINOWA 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA BATÓG MACIEJ BATÓG

  SUCHY DĄB, GRABINY-ZAMECZEK, UL. DWORSKA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GOBO-TRANS ANNA GÓRSKA

  TARNOWO PODGÓRNE, UL. LUSÓWKO UL. DOPIEWSKA 2/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT DARIUSZ LEWANDOWSKI

  OBORNIKI, UL. PIOTRA WEDELICKIEGO 57

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DAWID TWARDECKI

  BUDZISZEWKO, UL. BUDZISZEWKO 73

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAK-TRANS ARKADIUSZ MAKOWSKI

  WROCŁAW, UL. TEODORA PARNICKIEGO 13/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ASTRO II SEBASTIAN BUGAJ

  JAWORZNO, UL. MARTYNIAKÓW 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KATARZYNA ŁOŚ

  BĘDZIN, UL. BOLERADZ 36A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. NATALIA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

  CZELADŹ, UL. NOWOPOGOŃSKA 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BALIŃSKI PAWEŁ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAL-POL"

  BĘDZIN, AL. H. KOŁŁĄTAJA 24/22A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PSP PIOTR SOJKA

  BĘDZIN , UL. ZWYCIĘSTWA 2/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYK NOCUŃ

  BOBROWNIKI, UL. 1 MAJA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN SURMIK

  SŁAWKÓW, UL. BURKI 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO - KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

  MIERZĘCICE, PRZECZYCE UL. TARGOWA 101

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN KOLCZYK

  SŁAWKÓW, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 11/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ ZEHNAL

  NIEZDARA, UL. ŹRÓDLANA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

  BYTOM, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIANA SZAJTHAUER FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DOMINIKA"

  CHORZÓW, UL. DŁUGA 47/43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATIX PATRYCJA GILEWSKA

  CHORZÓW, UL. BATOREGO 96/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KAMIL SZILKA

  ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 24/92

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. BARBARA TURKÓW

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH 147/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU "ANRO" ROBERT BOGUSZ

  KATOWICE, UL. WANDY 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DUDEK ADAM CITRO

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. TYSIĄCLECIA 21/37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "ANEZA" AGNIESZKA KACHNIARZ

  DĄBROWA GÓRNICZA , UL. IDZIKOWSKIEGO 175

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

  SIEWIERZ, UL. MARCINKÓW 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA POGODA POLAND S.C POGODA TOMASZ I MAGDALENA

  JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. RYBNICKA 61

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK MODRAKOWSKI

  KATOWICE, UL. PANEWNICKA 14/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAPORT S.C., DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

  KATOWICE, UL. WINCENTEGO WITOSA 38B/29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INDE ŁUKASZ MUCHA

  KATOWICE, UL. GROMADZKA 34/E

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "SERWIS" KATARZYNA WUCZYŃSKA

  KATOWICE, UL. JÓZEFA RYMERA 5/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO KURIER DAWID LIPPOK

  KATOWICE, UL. KRUCZA 24/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DON-TRANS DOMINIKA BRYL

  KATOWICE, UL. STUDZIENNA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID MENDRALA TREVOR PHU

  KATOWICE, UL. DĘBOWA 10B/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GROCHECKI KRZYSZTOF "BETA"

  ORZESZE, UL. MONIUSZKI 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ WACŁAWIK DARSPEED

  MIKOŁÓW, UL. MŁYŃSKA 6/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACK TRANS JACEK SIEMASZKO

  ORZESZE, UL. MONIUSZKI 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANNA CZAJKOWSKA "ANEX"

  PIASEK, UL. KATOWICKA 113

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BĄK BARTŁOMIEJ FORGEMOT - BARTŁOMIEJ BĄK

  PSZCZYNA, UL. DWORCOWA 95

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ BYRSKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  PSZCZYNA, UL. STEFANA BATOREGO 5/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEG-TRANS MATEUSZ PRZEGENDZA

  NĘDZA, UL. OKRĘŻNA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

  RUDA ŚLĄSKA , UL. ZABRZAŃSKA 62A/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

  RUDA ŚLĄSKA, UL. STORCZYKÓW 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FITNESS CLUB "ATLAS" STENCEL-CICHY

  CZERWIONKA LESZCZYNY, UL. ASNYKA 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.P.U.H. M-BUD KRZYSZTOF MICHAŁEK

  ŚWIERKLANY GÓRNE, UL. JANKOWICKA 24A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WERONIKA MARKIEWKA

  ŚWIERKLANY, UL. POWSTAŃCÓW 29/A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MTRANS MONIKA SKUZA

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 22/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEST-BUT-TRANS SEBASTIAN PYPŁACZ

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. LIPOWA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  APEKS POKORA IWONA

  SOSNOWIEC, UL. STAŃCZYKA 13/51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE GRAŻYNA WILCZYŃSKA

  SOSNOWIEC, UL. 11 LISTOPADA 19A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TOMAR" TOMASZ SKALSKI

  SIEWIERZ, UL. SOSNOWA 12/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ JAKÓBOWSKI SILESIA EXPRESS

  SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20/37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "LEON" PAWEŁ ZIĘBA

  SOSNOWIEC, UL. BOHATERÓW GETTA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE JAKUB GAJDZIK

  SOSNOWIEC, UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 59B/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FABIAN LITWIN FAB-TRANS

  SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20/38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA GIENIO EUGENIUSZ PASICH

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. JANA LUDYGI 1/I/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

  TARNOWSKIE GÓRY, UL. LASKOWICKA 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE URSZULA CZOMBERA

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. POKOJU 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SILESIA-TRANS ŁUKASZ SITKO

  LĘDZINY, UL. PODMIEJSKA 14B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIESŁAW PIĄTEK

  PSZÓW, UL. PSZOWSKA 497B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA "MAR-TRANS" MARZENA MIOZGA

  GLIWICE, UL. KRAKUSA 3/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ GONCERZ TRANS GON

  DOBRAKÓW, UL. DOBRAKÓW 68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MATI" MAREK GWÓŹDŹ

  ŻORY, UL. GÓRNE PRZEDMIEŚCIE 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTREX-POL PIOTR KACZMARCZYK

  PALOWICE, UL. WĄSKA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KORZONKIEWICZ WŁODZIMIERZ USŁUGI TRANSPORTOWO-TOWAROWE

  BRZESZCZE, UL. ŚW. IDZIEGO 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZUBER LESZEK ZETPOL

  CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. KRĘTA 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ KARKOSZKA

  BRZESZCZE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R-TRANS LUCYNA ZYGMUNT

  LIGOTA, UL. BURZEJ 40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGNIESZKA GRECZKA FIRMA HANDLOWA "AGNES"

  MAZAŃCOWICE, MAZAŃCOWICE 382

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAR-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE JAROSŁAW PNIOK

  CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO 6/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PROVE IT FILIP FIRGANEK

  BESTWINA, UL. SZKOLNA 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE FAUSTYNA ISKRZYCKA-KAWCZAK

  LIGOTA, BRONÓW, UL. SZAFIROWA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYMON ISKRZYCKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. SZAFIROWA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MONIKA CHWISTEK IGOR EXPRESS

  SOSNOWIEC, UL. CHŁODNA 4/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMKAR PAZERA TOMASZ

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MICKIEWICZA 11/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOMEL MICHAŁ NOWAK

  RACŁAWICE, UL. DZIEMIĘRZYCE 69

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HURTOWNIA WETERYNARYJNO-ZOOLOGICZNA "PUPILEK" KATARZYNA STANO

  KLONÓW, UL. KLONÓW 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORTCYFROWY MAŁGORZATA GŁODEK

  LICHEŃ STARY, UL. POGOŃ GOSŁAWICKA 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUK-TRANS ŻURAWSKI ŁUKASZ

  GRZEGORZEW, UL. LEŚNA 22A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ WIECIOŁKOWSKI

  KRAKÓW, OS. PIASTÓW 65/27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ KACZOR MAT KAR

  KRAKÓW, UL. NARCIARSKA 2H/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ STATKIEWICZ MTRANSPORCIK

  KRAKÓW, UL. STRADOMSKA 23/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ SZATAN

  KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO 14/45

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD TRĘBACZ USŁUGI TRANSPORTOWE

  WĘGRZCE , A 10/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLGA ORKISZ TRANSKAM

  KRAKÓW, UL. PRZY ARCE 15/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROMAN BARSKI ROMA

  KRAKÓW, UL. SZYMONA ZIMOROWICZA 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIESŁAW CZERWIEC

  KRAKÓW, UL. BOSAKÓW 9/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ RADZISZOWSKI

  JUSZCZYN, UL. KOJSZÓWKA 166

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

  KRAKÓW, UL. HEMARA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ KAMIŃSKI

  ŚWIĄTNIKI GÓRNE, UL. WRZĄSOWICE, UL. UROCZA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR GRUSZKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ANNA"

  KRAKÓW, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA 66/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF KUŹMA USŁUGI TRANSPORTOWE

  KRAKÓW, OS. PIASTÓW 17/85

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NEFRETETE EDYTA SOBCZYK-GABRYŚ

  KRAKÓW, OS. PIASTÓW 27/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U "WIDAN"

  KRAKÓW, OS. SZKOLNE 36/34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IWONA SZUL "CARMEN"

  KRAKÓW, OS. NA WZGÓRZACH 35/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ KWIECIEŃ

  KRAKÓW, OS. OŚWIECENIA 45/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KATARZYNA KAJTA

  KRAKÓW, UL. BRZESKA 12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZBIGNIEW LESIAK

  SUŁKOWICE, UL. BIERTOWICE 44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KLAKLA

  KRAKÓW, UL. PODŁĘSKA 9/59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

  KRAKÓW, UL. WIDOK 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EWA CISZOWSKA EEVIE

  KRAKÓW, UL. STOJAŁOWSKIEGO 39/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTŁOMIEJ STANACH ART- KRAK

  KRAKÓW, OS. NA STOKU 19/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR BARAN

  KRAKÓW, UL. ŚW. KINGI 3/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  A8BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  KRAKÓW, UL. WIELICKA 130

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MONIKA STACHURA TRANS-SZYKO

  WIELICZKA, OS. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOBRAKADABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  OŻARÓW MAZOWIECKI , UL. POZNAŃSKA 141

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF DRĄŻKIEWICZ

  KURÓW, UL. LUBELSKA 40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ELŻBIETA KRYSIEWICZ

  WARSZAWA, UL. WŁADYSŁAWA BEŁZY 17A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE-KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

  NOWY KRASZEW, UL. JANA PAWŁA II 30B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

  ŁOMŻA, UL. BRZOZOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW OSTROWSKI

  ŁÓDŹ, UL. REWOLUCJI 1905R. 20 LOK/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "MIRAGE" MAGDALENA FRONTCZAK

  ŁÓDŹ, UL. CHOPINA 2 LOK/55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROBERT PORCZYK PORTRANS

  ŁÓDŹ, UL. BRZOZOWSKIEGO 7/31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARIUSZ MICHALAK

  ŁÓDŹ, UL. SYRENKI 8/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

  ŁÓDŹ, PL. KOŚCIELNY 6 /7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

  ŁÓDŹ, UL. ROBOTNICZA 3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTI USŁUGI TRANSPORTOWE - BARTOSZ SZEWCZYK

  ŁÓDŹ, UL. POLNA 27 /18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IKS IWONA KUCIŃSKA

  ŁÓDŹ, UL. UL. KRÓLA WŁADYSŁAWA 56

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GÓRAŚ SYLWIA GÓRSKA

  ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW 146/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZESYŁKI POCZTOWE, KURIERSKIE TRANSPORT PRYWATNY R.ANT-TRANS RYSZARD ANTCZAK

  ŁÓDŹ, UL. PARCELACYJNA 9B/ 67

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EMBI EMILIA CIECHULSKA

  ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 249/251 /12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN WŁODARCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE

  ŁÓDŹ, UL. TATRZAŃSKA 50/52/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR POŹNIAK

  ŁÓDŹ, UL. OLEŃKI BILLEWICZÓWNY 15/14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARASAL ARKADIUSZ MAJDAŃSKI

  ŁÓDŹ, UL. WODNA 15/68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE JAROMIR CYGULSKI

  ŁÓDŹ, UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYCJA NOWICKA

  ŁÓDŹ, UL. JULIANA TUWIMA 84/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

  BRATOSZEWICE, UL. GOZDÓW 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

  ZGIERZ, UL. DUBOIS 14A/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "SŁAW-MAR" SŁAWOMIR BORKOWSKI

  BRATOSZEWICE, UL. KOŹLE 62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTOSZ HANIACZYK BLIŹNIOK

  ZAKOPANE, UL. SKIBÓWKI 30A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIKA MICHAŁ BRUŹDZIAK

  OSTRÓDA, UL. SPOKOJNA 1B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GAM SERWIS MALGORZATA GRZEŚKIEWICZ

  NOWE MIASTO LUBAWSKIE, UL. POLANKI 18F

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN KOWALCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE

  JEDWABNO , UL. POLNA 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

  BRZEG, UL. POLSKA 9/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE PAWEŁ WIATER

  SKARBIMIERZ, UL. AKACJOWA 8E/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁOGOWO-HANDLOWA ANNA SAMSON

  PAWŁOWICZKI, UL. KOŚCIUSZKI 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ ECKERT - USŁUGI TRANSPORTOWE

  GŁUBCZYCE, UL. KRAKOWSKA 3A/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYAN PUB MONIKA WESOŁA

  OPOLE, UL. OŚWIĘCIMSKA 92

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SANDRA ŻÓŁTEK - SANI

  GRUDYNIA WIELKA, UL. KOZIELSKA 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JOACHIM KACZMAREK

  ZĘBOWICE, UL. RADAWIE, UL.STAWOWA 5/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

  PACZKÓW, UL. KAMIENICA 84

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

  OPOLE, UL. PLEBISCYTOWA 32 /3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARAN DARIUSZ ANDRUSIÓW

  OPOLE, UL. CIESZYŃSKA 4/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE GABRIELA RYSKA

  OPOLE, UL. KRAKOWSKA 3/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JUNOSZA ADAM ZAWADZKI

  TARNÓW OPOLSKI, OS. ZAKŁADOWE 9/1D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIMA BOŻENA WĘGRZYN

  OPOLE, UL. ROBOTNICZA 2-6/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

  OPOLE, UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW 57/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MEFIS MAGDALENA STELMACH-JÓŹWIAK

  OPOLE, UL. GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 20/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DROS-TRANS GRZEGORZ DROSIK

  OPOLE, UL. 1 MAJA 99/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMIL LEDWOŃ

  OPOLE, UL. BATALIONU "PARASOL" 9/303

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALTOK MARCIN KOGUT

  PRUDNIK, UL. CZYŻOWICE 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IDEALOG JANINA TYTKO

  GOGOLIN, UL. STRZELECKA 1 /12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALD-TRANS ANNA KOZAKIEWICZ

  MYSIADŁO, UL. RÓŻANA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE DAMIAN FALKOWSKI

  WARSZAWA, UL. ANASTAZEGO KOWALCZYKA 1C/100

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. AD-DAR DARIA KAŹMIERCZAK

  POZNAŃ, UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO 33/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AD-KOM DAGMARA WALKOWSKA

  ŁEKNO, UL. TARNOWO PAŁUCKIE 2/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SŁOWACKIEGO 160/162/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA "LENAR" ARKADIUSZ ADAMCZYK

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WYSOKA 7/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA MARIUSZ SAWICKI

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 257

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO SIEDEM S.C., JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

  GRABICA, UL. DZIWLE 15A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ PĘCINA OL-MAT

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI , UL. NOWOWIEJSKA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ PM PETROLEN

  RADOMSKO, UL. SUCHARSKIEGO 42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR PIORUŃSKI

  RADOMSKO, UL. PIŁSUDSKIEGO 35

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ MUSZKIET LUK-TRANS

  RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 23/31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "KAJAX" ZIELIŃSKI MARIUSZ

  BEDLNO, UL. WOJSZYCE 78

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMACOM SKRZYPEK MACIEJ

  WRZEŚNIA, UL. KOSZAROWA 7/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. "INKA" GRZEGORZ SZOSTAK

  PRZEŹMIEROWO, BARANOWO, UL. WSPÓLNA 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ PIETRZYŃSKI "GIGA"

  POZNAŃ, UL. GŁUSZYNA 196C/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SŁAWOMIR BAREJ P.W.TRANS

  LUBOŃ, UL. LIMBOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MOBILNY MECHANIK SZYMON PERTEK

  POZNAŃ, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ LEOPOLD LEO-TRANS

  TARNOWO PODGÓRNE, UL. ŁĄKOWA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "DOM-TRANS" DOMINIK ZIELIŃSKI

  MOSINA, UL. SOWINIECKA 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEFINE - WOJCIECH SKRZYPCZAK

  CZERWONAK, UL. JESIONOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LISSOŃ PAWEŁ 'PAW-TRANS'

  ROKIETNICA, UL. KIEKRZ KIERSKA 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HELL-TRANS MIŁOSZ NAWROT

  STĘSZEW, UL. RYNEK 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSZYŃSKI KRYSTIAN

  POZNAŃ, UL. GROCHOWE ŁĄKI 1/22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARIUSZ JAHNS

  POZNAŃ, UL. SWOBODA 44D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SALON AGNES IRENA GARCZYŃSKA

  PRZEŹMIEROWO, UL. LOTNICA 3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRATEFUL MARIA MURAWA-FRASKA

  KROSNO, OS. MIODOWE 5 LOK.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "DONIU" - USŁUGI TRANSPORTOWE DOMINIK SZELĄG

  POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA 4/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTYNA FABIŚ USŁUGI TRANSPORTOWE

  POZNAŃ , UL. PRZYTOCZNA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-TOM EUGENIA WOLNA

  POZNAŃ, UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO 10/15A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ŁUKASZ PLACEK

  POZNAŃ, UL. JANA DŁUGOSZA 8/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ GIDASZEWSKI

  POZNAŃ, UL. WISŁOCKA 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEMYSŁAW BARANIAK

  POZNAŃ, OS. ARMII KRAJOWEJ 46/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SABINA SCHEFFS

  KOMORNIKI, UL. LUBOŃSKA 24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HENRYK GMEREK ROL-PLUS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

  POZNAŃ, UL. KOŹMIŃSKA 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN JANKOWIAK HERMES

  POZNAŃ, UL. LIPOWA 13/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOP-TEL SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

  PRZEZMIEROWO, UL. RYNKOWA 68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PTLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  POZNAŃ, UL. 3 MAJA 49C

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KROPACZ

  KÓRNIK, UL. STASZICA 20/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FURIA KAROLINA STELMASZYŃSKA

  ŚRODA WIELKOPOLSKA, UL. OS. MŁODYCH 2/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE "DANAL" STĘPNIAK DANIEL

  KAŹMIERZ, UL. MARII KONOPNICKIEJ 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. MARTA PRZYBYLAK

  OPALENICA, UL. JASTRZEBNIKI 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CAR TRANS KAROLINA CZERWIŃSKA

  WIELICZKA, UL. MODRZEWIOWA 55H/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

  SZYDŁOWIEC, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 65

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  REFIT EWA CHROMIŃSKA

  DOMANICE, UL. DOMANICE 63

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

  MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PLI-TRANS IWONA PLISZKA

  WĘGRÓW, UL. RÓŻANA 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA ROGUSKI TADEUSZ

  LEŚNIKI, UL. LEŚNIKI 49

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TRANS-ROL" USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

  CHOSZCZOWE, UL. WSPÓLNA 63

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

  ZĄBKI, UL. POWSTAŃCÓW 4B/115

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP "MISZ-CHEM" STANISŁAW MISZTA

  STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. STARE KOBIAŁKI 20A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ DUCKI IDEATECH

  WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA 100/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PACK & HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

  SOKOŁÓW PODLASKI , UL. ZALEWSKIEGO 8/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PISZCZ

  STOCZEK ŁUKOWSKI , UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 101/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT ĆWIEK

  WILGA, UL. PARTYZANTÓW 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

  ZDUŃSKA WOLA, UL. KAŁUŻEWSKIEGO 3C/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

  RAWA MAZOWIECKA, UL. KATOWICKA 24B/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGDAN MALICKI K.B.T. TRANS

  RAWA MAZOWIECKA, UL. ROSSOCHA 14/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GAMA MARCIN GAŁECKI

  SKIERNIEWICE, UL. NAPOLEOŃSKA 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEMAR MARCIN ZAWORSKI

  RASZYN, PUCHAŁY, UL. WIRAŻOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI POCZTOWO-KURIERSKIE PAWEŁ KOBEL

  CZERNICA, NAWŁOCIOWA CHRZĄSTAWA WIELKA 47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA "DOBRY MEBEL" TERESA MAKSYMIUK

  SUWAŁKI, UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10/26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CETRANS MACIEJ KRZYSZTOF CEMBOR

  AUGUSTÓW, UL. 29 LISTOPADA 12/38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RADOSŁAW SZAWAREJKO & MARCEL

  EŁK, UL. JANA KILIŃSKIEGO 3E/56

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE DOROTA GÓRECKA

  EŁK, UL. JANA KILIŃSKIEGO 3E/56

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE SAWICKI ANDRZEJ

  EŁK, UL. PIWNIKA PONUREGO 5/45

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  COCAKABANA MARKUSZEWSKI PAWEŁ

  EŁK, UL. KROKOCIE 20/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KP TRANSPORT WOJCIECH SIENKIEWICZ

  EŁK, UL. STANISŁAWA STASZICA 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TEAM SERWIS S.C.

  EŁK, UL. SASANKOWA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF POGORZELSKI KRZYŚ-MOTO

  ORZYSZ, UL. OSIEDLE ROBOTNICZE 58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MM PROMO MACIEJ PAWŁOWSKI

  SZCZECIN, UL. BRONOWICKA 25/36A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARTUR FRĄCZEK

  POLICE, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 14/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ALEKSANDER KONON

  SZCZECIN, UL. ODZIEŻOWA 13/38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD POTECKI

  CHOCIWEL, UL. STARZYCE 22A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

  STARGARD, UL. MARII KONOPNICKIEJ 10A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ RASZCZUK

  STARGARD, UL. ŚLĄSKA 7/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

  STARGARD SZCZECIŃSKI, OS. ZACHÓD B27/A9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPORTTRANS TOMASZ SKIBA

  ŚWINOUJŚCIE , UL. KOMANDORSKA 1A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

  NOWOGARD, UL. BOGUSZYCE 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID KARPIEL

  PRZYBIERNÓW, UL. LEŚNA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

  PŁOTY, UL. WYSZOBÓR 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

  BANIE, UL. BANIEWICE 39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU SANDRA GRZESZCZUK

  SZCZECIN, UL. POMARAŃCZOWA 23/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SKLEP FIRMY "DESPERADOS" BARTŁOMIEJ SZKUDLAREK

  BANIE, UL. GRUNWALDZKA 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR MAŃKA

  BRODNICA, UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 4/23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR SOBECKI MELMAX

  TORUŃ, UL. JAMONTTA 1/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZOFIA TARACH TAREX

  TORUŃ, UL. IGNACEGO ŁYSKOWSKIEGO 37/173

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN ZWIERZYŃSKI

  TORUŃ, MAŁA NIESZAWKA, UL. KWIATOWA 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN CENTKOWSKI

  TORUŃ, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 9/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. MATEUSZ MARZEC IMPROMECH

  CHEŁMŻA, UL. WINCENTEGO WITOSA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

  TORUŃ, UL. LEGIONÓW 58/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

  PIASECZNO, BOGATKI UL.KRÓLEWSKA 109A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PASSI-SPED MICHAŁ GRALAK

  SŁUŻEWO, UL. BRZESKA 54

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAYER-TRANS ŁUKASZ BAJERSKI

  CIECHOCINEK, UL. GEN. JÓZEFA BEMA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-MIL MILEWSKI RYSZARD

  WROCŁAW, UL. DROHOBYCKA 37/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIROSŁAW DĘBIŃSKI "KLAR" USŁUGOWO-HANDLOWY

  WROCŁAW, UL. WOJROWICKA 27/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KĘDZIOR

  WROCŁAW, UL. LEGNICKA 98/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA SZYNCZEWSKA

  WROCŁAW, AL. MARCINA KROMERA 7/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TOMASZ KLIMOWICZ

  WROCŁAW, UL. REDYCKA 48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA ŁAKOMSKA

  WROCŁAW, UL. KRUCZA 68/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MAŁGORZATA KNIAŹ

  WROCŁAW, UL. GITAROWA 4A/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  D&J DAMIAN JATCZAK

  KĄTY WROCŁAWSKIE, UL. OKRZEI 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACEK TABAKA "TAXI"

  WROCŁAW, UL. TRZEBNICKA 9/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTYNA ROSIŃSKA FIRMA "KRYROSET"

  WROCŁAW, UL. BOLESŁAWIECKA 18/20/37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW URBAŃSKI PHU NATALIA

  WROCŁAW, UL. BŁĘKITNA 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN GIL TRANSPORT CIĘŻAROWY

  WROCŁAW, UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA 25 B/14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN PRUS

  WROCŁAW, UL. ZIELONOGÓRSKA 8/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ STRASZEWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE

  WROCŁAW, UL. POLESKA 3/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BENIO-TRANS BENEDYKT GONTARZ

  WROCŁAW, UL. JABŁECZNA 23/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STEFAN NOWORYTA "GRAŻYNA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

  WROCŁAW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50/42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ MACIEJCZYK AMA-TRANS

  WROCŁAW , UL. ŁÓDZKA 42/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MK CITY-TRANS MARIUSZ KUJAWA

  WROCŁAW, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 305/ 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ SIKORA AUDIOSPEKTRUM

  WROCŁAW, UL. HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO 190I/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAWEŁ TOPA USŁUGI TRANSPORTOWE

  WROCŁAW, AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 152/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MDP-TRANS PIOTR GONTARZ

  WROCŁAW, UL. JABŁECZNA 23/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JUSTYNA SIECZKA

  SYCÓW , UL. WIERZBOWA 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGATA BIELAK OLTRANS

  MARKI, UL. SZKOLNA 108/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOBI - TRANS JACEK KOBIAŁKA

  PISARZOWICE, UL. SZKOLNA 88

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BRONISŁAWA WAŁĘGA

  BUCZKOWICE, UL. GRUNWALDZKA 795/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU "FENIX" KATARZYNA CIERPUCHA

  BIELSKO-BIAŁA, UL. ŻYWIECKA 146A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ NIKIEL

  KRAKÓW, UL. WARSZAWSKA 1/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU A&PM PAWEŁ MARKIEL

  MIEDZYRZECZE DOLNE, MIEDZYRZECZE DOLNE 229

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  B.W.LOGISTIC BARBARA KASTELIK

  BIELSKO BIAŁA, UL. DOBRA 27/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILOTRANS KOBZA PAWEŁ

  MIĘDZYRZECZE GÓRNE, UL. MIĘDZYRZECZE GÓRNE 315

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  S TRANS SYLWIA OLMA

  BIELSKO BIAŁA, UL. KS. PAWŁA SKIBY 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AKAR TRANSPORT ADAM KARPIŃSKI

  BIELSKO-BIAŁA, UL. 13 ZAKRĘTÓW 20A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA SŁAWIŃSKA

  KRAKÓW, UL. GAZOWA 13/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIX-BOX PAWEŁ PORĘBSKI

  SKAWINA, UL. WYRWISKO 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGDAN KUCIEL WOOD AND STONE OF KRAKÓW

  KRAKÓW, OS. ZŁOTEGO WIEKU 10/91

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NONNA URBANEK-LUZAR F.H.T. ALFA

  KRAKÓW, UL. NIKIFORA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOJCIECH SEWIOŁ TENZO

  KRAKÓW, UL. JANA BRZECHWY 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGATA ZEMAN FIRMA KUR-TRANS AGAMITANS AGAMITA

  KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WYKI 12/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB BIELAK

  KRAKÓW, UL. WĄDÓŁ 22/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

  CZĘSTOCHOWA, UL. MALOWNICZA 197

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "URPOL" PIOTR URBANIAK

  CZĘSTOCHOWA, UL. SIEDLECKA 19A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BIZMUT PIOTR BEDNAREK

  CZĘSTOCHOWA, UL. LUDOWA 207

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SUNTRANS SP. Z O.O.

  WARSZAWA, UL. ZAMIANY 8/U2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GABO - SŁAWOMIR MARKOWSKI

  WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 41

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRADE IT KAMIL ŻARNOWSKI

  WARSZAWA, UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 78A/48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R.TRANS - RAFAŁ WRZOSEK

  WARSZAWA, UL. STEFANA ŁYSZKIEWICZA "PECHOWCA" 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZYMON KULESZA

  WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. "BUDREKO" JÓZEF WEYNA

  DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. UL. DR. RYDYGIERA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PREKOP ROBERT

  BYDGOSZCZ, UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 14 /113

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "LEMAR" LESZEK KOMOROWSKI

  BYDGOSZCZ, UL. NOAKOWSKIEGO 4/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYLWIA JEZIERSKA

  ZŁAWIEŚ WIELKA, CZARNOWO, UL. MODRZEWIOWA 11A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIX SPORT WOJCIECH SUCHOMSKI

  BYDGOSZCZ, UL. ZŁOTOWSKA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PŁODAMI ROLNYMI DARIUSZ GENTKOWSKI

  BYDGOSZCZ, UL. TORUŃSKA 256

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "PEDRO-TRANS" ADAM SOKOLIŃSKI

  BYDGOSZCZ, UL. KONOPCZYŃSKIEGO 3/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGAB KWIECIŃSKI KRZYSZTOF

  KATOWICE, UL. BPA. T. KUBINY 9/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "ANDRZEJ" ANDRZEJ PYKA

  KATOWICE, UL. WOJCIECHA 53/32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOD-KAN WIESŁAW CHAŁUPKA

  KATOWICE, UL. PAWŁA KOŁODZIEJA 42/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT-ŁUKASZ WAJDA

  KATOWICE, UL. WOJCIECHA 45B/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. "ANIX" ANNA GŁOGOWSKA

  KATOWICE, UL. SZARYCH SZEREGÓW 78

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYSYDLACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  KATOWICE, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

  SZCZECIN, UL. SANATORYJNA 30/ 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAN GNACIŃSKI

  KUNOWO, UL. KUNOWO 42/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROBERT SIEDLECKI USŁUGI KURIERSKIE BRS

  GOLENIÓW, UL. SZKOLNA 40D/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MJ TRANS MARCIN JADCZAK

  SZCZECIN, UL. CHŁOPSKA 65/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI- HANDEL MACIEJ RELICH

  SZCZECIN, UL. GOPLAŃSKA 38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MARAS MAREK NOWAK

  SZCZECIN, UL. TARPANOWA 42/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB GRUCHLIK

  TORUŃ, UL. WĄSKA 7A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA RSH PIOTR RUMIŃSKI

  TORUŃ, UL. RUMIANKOWA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ GRUCHLIK

  TORUŃ, UL. WĄSKA 7A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DON KAMIL RYGIELSKI

  TORUŃ, UL. JANA MICHAŁA HUBEGO 3/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

  GDAŃSK, UL. RYSZARDA WAGNERA 6/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILLI SP. Z O.O.

  GDYNIA, UL. HUTNICZA 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA BCHTRANSPORT MAREK BŁOCH

  GDAŃSK, UL. TRZY LIPY 2/1/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA"EUROTRANS-MARK" WESTERLICH JOANNA

  PILCHOWICE, UL. GÓRNICZA 16F

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGROM USŁUGI TRANSPORTOWE MAGDALENA BENC

  POZNAŃ, UL. HENRYKA ŚNIEGOCKIEGO 1A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-NOWAK MACIEJ NOWAK

  POZNAŃ, OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 40/59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOSIK TRANS TOMASZ KOSSOWSKI

  ROKIETNICA, UL. BYTKOWO AGRESTOWA 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AZAKI ADAM ZAKRZEWSKI

  POZNAŃ, OS. STEFANA BATOREGO 36/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  B&B TRANS BARTOSZ BARTŁOMIEJCZYK

  POZNAŃ, UL. KRÓLEWSKA 20/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. WERONIKA MAŁECKA

  KALISZ, UL. WROCŁAWSKA 192

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARTA CICHAL " MARTA"

  ŁÓDŹ, UL. GŁADKA 3/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZCZEPANKIEWICZ RYSZARD

  WOŁÓW, UL. ZAUŁEK ZIELONY 6/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEONCARS ROMAN SCHMIDT

  FALMIROWICE, UL. WIEJSKA 2D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

  KOMPRACHCICE, WAWELNO, UL. KOŚCIELNA 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DELIVER SP. Z O.O.

  BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA 40 LOK 111

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MKEFEKT

  CIECHANÓW, UL. ORYLSKA 22/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LS24 SP. Z O.O.

  GORZÓW WLKP., UL. MŁYŃSKA 8 NR 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JB TRANS JADWIGA BEM

  RZESZÓW, UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 20 LOK 46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CK LOGISTICS SP. Z O.O.

  KIELCE, UL. ŻURAWIA 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRUPA IPM IWONA MUSZALSKA

  GDAŃSK, UL. SZAFARNIA 11 LOK F8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ DURKA

  LESZNO, UL. WILKOWICKA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INPPROJEKT SP. Z O.O.

  LUBLIN, UL. ŚLUSARSKA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU IMP MICHAŁ PASIUT

  NOWY SĄCZ, UL. MAGAZYNOWA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIÓDEMKA OLSZTYN PIOTR WARZECHA

  OLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  UBEZPIECZENIA BARDYSZEWSKI ŁUKASZ

  OSTROŁĘKA, UL. LEGIONOWA 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DIKROPKA KRZYSZTOF DUDAR

  SZYDŁOWO, UL. NA WZGÓRZU 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA OLIKA

  PŁOCK, UL. DĘBOWA 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KB LOGISTYKA SP. Z O.O.

  GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, UL. RUDNA MAŁA 42B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEX MARCIN RZEŹNIK

  SIEDLCE, UL. WRZOSOWA 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

  SIERADZ, UL. SIEMIANOWICZA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAMA PAWEŁ ROSIŃSKI

  GRODZISK MAZOWIECKI , UL. L. ZONDKA 3 LOK 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MITRANS GRZEGORZ DOBIES

  SŁUPSK , UL. MARII DĄBROWSKIEJ 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  M-P ŁUKASIK S.C.

  BARANÓW SANDOMIERSKI, UL. DYMITRÓW DUŻY 51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ SZTANDERA INTEGER 34

  PIEKOSZÓW, UL. ŁOSIENEK 84A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIBERTADOR SP. Z O.O.

  WAŁBRZYCH, UL. EMILII PLATER 3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INTEGER 8 AGNIESZKA SOKÓŁ

  ZAMOŚĆ, UL. NAMYSŁOWSKIEGO 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAROKO EWA DMUCHOWSKA

  ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5B LOK 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIMA WIESŁAWA MATELA

  MIKÓWIEC, UL. TĘCZOWA 28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE JANINA WOJTKOWIAK-GÓRNIAK

  PIASECZNO, UL. MODRZEWIOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EKO TRANS IRENEUSZ FLASZCZYŃSKI

  WARSZAWA, UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ PAŹDZIERSKI - USŁUGI

  WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 29/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATJAR ŁUKASZ JARMOŁOWICZ

  KARCZEW, UL. GENERAŁA JÓZEFA BEMA 4/73

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "KOŚMIDER TRANSPORT" JAROSŁAW KOŚMIDER

  CELESTYNÓW, UL. MAJOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPORT STORE MICHAŁ SROKA

  BIELSKO-BIAŁA, UL. 11 LISTOPADA 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DAWID NASTALSKI

  ŁODYGOWICE, UL. ŻYWIECKA 183/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KIERKO USŁUGI TRANSPORTOWE ARTUR KIERSZK

  BRUSY, UL. SŁONECZNA 29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WM SASETKA MAGDALENA SELIWIAK

  INOWROCŁAW, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 17A/48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LIDER NIKODEM SKROBACKI

  INOWROCŁAW, SIKOROWO 34A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAK-MAR JAKUB CYGANEK

  MROCZA, UL. AGATKI 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

  GDAŃSK, UL. ARKOŃSKA 27A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MFOR-TRANS MARIOLA FORMELA

  GOŚCICINO, UL. PSZENICZNA 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PA-KA USŁUGI KURIERSKIE SEBASTIAN PACZOSKA

  WEJHEROWO, OS. KASZUBSKIE 25/57

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ JĘDRZEJEK

  WEJHEROWO, UL. KASZUBSKA 31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE ŁUKASZ UZDROWSKI

  WEJHEROWO, UL. STRZELECKA 5/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAXAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  OBORNIKI, UL. EDWARDA SOWIAKA 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN MARZĘCKI

  KATOWICE, UL. JAKUBA GRZĄDZIELA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WEWA TRANS KONRAD ŻUŁAWIŃSKI

  WOLBROM, OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 47/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE PATRYK ORŁOWSKI

  ZABRZE, UL. KRAKOWSKA 69/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. '' DAMAR '' DARIUSZ PYTLARZ

  CZELADŹ, UL. WOJCIECHOWSKIEGO 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGNUS IWONA SZKATULNIK

  WROCŁAW, UL. FERDYNANDA MAGELLANA 31/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARKADIUSZ POKRYWKA USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE

  KOBYLANY, UL. DWORSKA 24/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PIECZEK

  PRZEWORSK, UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 6/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMIL TRZUPEK

  KRAKÓW, OS. ZŁOTEGO WIEKU 42/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ABI JOANNA SZEWCZYK

  WĘGRZCE WIELKIE, BRZEGI 117

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POST-TOM TOMASZ SZALEK

  POZNAŃ, OS. ORŁA BIAŁEGO 107/14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAXSPEED ADAM TABĘDZKI

  WARSZAWA, UL. ZAMKOWA 2/55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AMARANTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  ZGIERZ, UL. SZCZAWIŃSKA 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIMAX GRUPA WIKTORIA OLSZEWSKA

  POKÓJ, UL. SIENKIEWICZA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STĄPOR-STARZYŃSKA REGINA ALIGATOR

  OPOLE, UL. MICHAŁA KORNECKIEGO 82

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INTEGER 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  POBIEDZISKA, UL. ARMII POZNAŃ 89

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEŚKOWIAK MACIEJ

  POZNAŃ, UL. JÓZEFA CHOCISZEWSKIEGO 15/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOROTA BIAŁAS

  POZNAŃ, UL. JÓZEFA CHOCISZEWSKIEGO 42/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAP PAWEŁ ROSZCZAK

  SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 131

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID SZYGUŁA

  POZNAŃ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 18/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUCJA ŻABIŃSKA "HALUX-BIS"

  PECNA, UL. DWORCOWA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "TOMLUK" TOMASZ ŚWIERGIEL

  PLEWISKA, UL. BAZYLIOWA 13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŻANETA PIWOWARSKA

  CHYNÓW, UL. DWORCOWA 11A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOJCIECH WASZCZYK EKSPORT I IMPORT

  SZYDŁOWIEC, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 65

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTŁOMIEJ POŁAWSKI

  WĘGRÓW, UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 3/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MILENIUM" SŁOŃ ZBIGNIEW

  PYRZYCE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZNAK JACEK RUTZ

  WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE, UL. MARCELLEGO BACCIARELLEGO 7/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PATRYCJA KRAWCZYK

  BIELSKO-BIAŁA, UL. WYZWOLENIA 365A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT GRZEGORZ ADAMUS

  BIELSKO-BIAŁA, UL. GWARDZISTÓW 63A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  "AUTO-BUS" ROBERT ZABOROWSKI

  ŁÓDŹ, UL. ROJNA 47 LOK.57

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INVESTMAR, MARTA KOZAK

  BYDGOSZCZ, UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 10/74

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BESTCAR HANICKI DAMIAN

  SZCZECIN, UL. BEŻOWA 6/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROZWADOWSKI TOMASZ TRANS SYSTEM

  TORUŃ, UL. ŻEGLARSKA 4/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARTUR STACHACZYK START

  KRAKÓW, UL. SOŁTYSOWSKA 11/40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL HRONDA

  WOLIN, UL. STEFANA JARACZA 1/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA PATRYCJA PATROŃSKA

  OPOLE, UL. SZYMONA KOSZYKA 8/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

   

  wg stanu na dzień 08.06.2018 r.