Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka
 1. Co się stanie, jeżeli zamknę rachunek przed dniem kapitalizacji?

  W przypadku zamykania rachunku odsetki zostaną przekazane na rachunek i pomniejszone o 19%, czyli o kwotę podatku.

 2. Czy dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych w ramach Konta Inteligo prywatnego ujawniam w rozliczeniu podatkowym rocznym?

  Nie.

 3. Do którego Urzędu Skarbowego będzie odprowadzany pobrany podatek?

  Podatek będzie odprowadzany do Urzędu właściwego dla Banku.

 4. Jak obliczyć odsetki?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r.) Art. 52 do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki dzienne naliczane są przez Bank według wzoru: 1/365 x aktualne oprocentowanie nominalne x saldo księgowe na rachunku w momencie zakończenia danego dnia.

  Przykład:

  • aktualne oprocentowanie nominalne: 0,5%
  • saldo księgowe na rachunku w momencie zakończenia danego dnia: 4.100 PLN

  Odsetki = 1/365 x aktualne oprocentowanie nominalne x saldo księgowe na rachunku w momencie zakończenia danego dnia = 1/365 x 0,5% x 4.100 PLN = 0,06 PLN (za dany dzień).

 5. Jak Bank oblicza kwotę należnego podatku?

  Na podstawie ustawy z dnia 27 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) z dniem 31 marca 2012 roku zmianie uległ sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który ma wpływ na wysokość zysku odsetkowego z tytułu kapitalizacji, otrzymanego lub postawionego do dyspozycji od dnia 31 marca 2012 roku. Podstawa opodatkowania oraz zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych podlega zaokrągleniu do pełnych groszy w górę. Oznacza to, że każdy przychód odsetkowy obciążony zostanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Podstawę opodatkowania i naliczony podatek zaokrąglamy standardowo do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglanie do pełnych groszy w górę polega na tym, że wszystkie końcówki kwot podwyższa się do pełnych wartości groszy.

  Sposób ten odpowiada zaokrąglaniu do najbliższej wartości z poniższej tabeli.

  Podstawa  Zaokrąglenie do najbliższej wartości
  23,0721 23,08
  23,0750 23,08
  23,0758 23,08
  23,0760 23,08
  23,0950 23,10
  23,0959 23,10
  23,9999 24,00
  24,0009 24,01
  24,0091 24,01

  W konsekwencji obowiązujących zasad zaokrąglania, jeżeli Klientowi zostaną postawione do dyspozycji odsetki w wysokości 2,48 zł, podatek w wysokości 19% wyniesie 0,4712 zł, czyli w zaokrągleniu do pełnych groszy w górę 0,48 zł.

  Oznacza to, że każdy przychód odsetkowy osiągnięty przez Klienta, osobę fizyczną, na rachunku nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą jest pomniejszony o podatek, skutkiem czego przychody w wysokości 0,01 zł stanowią w całości kwotę podatku - 0,01 zł x 19% = 0,0019 zł, czyli zaokrąglone do pełnych groszy w górę 0,01 zł

 6. Jak są naliczane odsetki?

  Odsetki są naliczane codziennie, natomiast dopisywane do salda rachunku (księgowane) raz w miesiącu, w dniu wyznaczonym przez datę zawarcia umowy Konta Inteligo.

 7. Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od odsetek objęte są środki gromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych w ramach kont Inteligo?

  Nie. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od odsetek będą tylko odsetki uzyskane od środków gromadzonych na rachunkach prowadzonych w ramach kont Inteligo prywatnych.

  Odsetki od środków gromadzonych na kontach Inteligo firmowych podlegają opodatkowaniu na odrębnych zasadach.

 8. Kiedy będzie pobierany podatek od odsetek na moim rachunku?

  Podatek będzie pobierany w dniu kapitalizacji odsetek na rachunku. W dniu kapitalizacji od odsetek naliczonych dla danego rachunku zostanie policzony i odpisany podatek w wysokości 19% procent (tych odsetek).