Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

 1. Co się stanie, jeżeli zamknę rachunek przed dniem kapitalizacji?

  W przypadku zamykania rachunku odsetki zostaną przekazane na rachunek i pomniejszone o 19%, czyli o kwotę podatku.

 2. Czy dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych w ramach Konta Inteligo prywatnego ujawniam w rozliczeniu podatkowym rocznym?

  Nie.

 3. Do którego Urzędu Skarbowego będzie odprowadzany pobrany podatek?

  Podatek będzie odprowadzany do Urzędu właściwego dla Banku.

 4. Jak obliczyć odsetki?

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r.) Art. 52 do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki dzienne naliczane są przez Bank według wzoru: 1/365 x aktualne oprocentowanie nominalne x saldo księgowe na rachunku w momencie zakończenia danego dnia.

  Przykład:

  • aktualne oprocentowanie nominalne: 0,5%
  • saldo księgowe na rachunku w momencie zakończenia danego dnia: 4.100 PLN

  Odsetki = 1/365 x aktualne oprocentowanie nominalne x saldo księgowe na rachunku w momencie zakończenia danego dnia = 1/365 x 0,5% x 4.100 PLN = 0,06 PLN (za dany dzień).

 5. Jak Bank oblicza kwotę należnego podatku?

  Na podstawie ustawy z dnia 27 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) z dniem 31 marca 2012 roku zmianie uległ sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który ma wpływ na wysokość zysku odsetkowego z tytułu kapitalizacji, otrzymanego lub postawionego do dyspozycji od dnia 31 marca 2012 roku. Podstawa opodatkowania oraz zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych podlega zaokrągleniu do pełnych groszy w górę. Oznacza to, że każdy przychód odsetkowy obciążony zostanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Podstawę opodatkowania i naliczony podatek zaokrąglamy standardowo do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglanie do pełnych groszy w górę polega na tym, że wszystkie końcówki kwot podwyższa się do pełnych wartości groszy.

  Sposób ten odpowiada zaokrąglaniu do najbliższej wartości z poniższej tabeli.

  Podstawa  Zaokrąglenie do najbliższej wartości
  23,0721 23,08
  23,0750 23,08
  23,0758 23,08
  23,0760 23,08
  23,0950 23,10
  23,0959 23,10
  23,9999 24,00
  24,0009 24,01
  24,0091 24,01

  W konsekwencji obowiązujących zasad zaokrąglania, jeżeli Klientowi zostaną postawione do dyspozycji odsetki w wysokości 2,48 zł, podatek w wysokości 19% wyniesie 0,4712 zł, czyli w zaokrągleniu do pełnych groszy w górę 0,48 zł.

  Oznacza to, że każdy przychód odsetkowy osiągnięty przez Klienta, osobę fizyczną, na rachunku nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą jest pomniejszony o podatek, skutkiem czego przychody w wysokości 0,01 zł stanowią w całości kwotę podatku - 0,01 zł x 19% = 0,0019 zł, czyli zaokrąglone do pełnych groszy w górę 0,01 zł

 6. Jak są naliczane odsetki?

  Odsetki są naliczane codziennie, natomiast dopisywane do salda rachunku (księgowane) raz w miesiącu, w dniu wyznaczonym przez datę zawarcia umowy Konta Inteligo.

 7. Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od odsetek objęte są środki gromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych w ramach kont Inteligo?

  Nie. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od odsetek będą tylko odsetki uzyskane od środków gromadzonych na rachunkach prowadzonych w ramach kont Inteligo prywatnych.

  Odsetki od środków gromadzonych na kontach Inteligo firmowych podlegają opodatkowaniu na odrębnych zasadach.

 8. Od kiedy jest pobierany podatek od odsetek?

  Podatek od odsetek jest pobierany od dnia 1 marca 2002 r.

 9. Kiedy będzie pobierany podatek od odsetek na moim rachunku?

  Podatek będzie pobierany w dniu kapitalizacji odsetek na rachunku. W dniu kapitalizacji od odsetek naliczonych dla danego rachunku zostanie policzony i odpisany podatek w wysokości 19% procent (tych odsetek).