Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

 1. Jakie są rodzaje opłat?

  Istnieją dwa rodzaje opłat.

  Pierwszy z nich to opłaty za transakcje i operacje takie jak np.: opłata za przelew zewnętrzny do innych banków czy za wydanie opinii bankowej. Opłaty te pobierane są z rachunku, z którego jest wykonywana transakcja, np. przelew.

  Drugi rodzaj to opłaty miesięczne, do których należą: opłata za prowadzenie konta, ewentualna opłata za kartę debetową Inteligo oraz opłata za Powiadomienia SMS. Opłaty te są pobierane w cyklu miesięcznym, liczonym od daty zawarcia umowy konta Inteligo. Opłaty pobierane są z dołu (za poprzedni okres). Opłaty miesięczne: za usługi Powiadomień SMS i za prowadzenie konta pobierane są z rachunku głównego, natomiast ewentualna opłata za kartę debetową Inteligo z rachunku, do którego karta została wydana.

 2. Co się stanie, gdy na rachunku, z którego chcę wykonać przelew nie ma wystarczającej ilości środków na opłatę?

  Przelew nie zostanie wykonany jeżeli w momencie jego realizacji na rachunku, z którego ma być wykonywany, nie ma wystarczających środków na opłatę.

 3. W ramach konta Inteligo posiadam kilka rachunków. Z którego rachunku zostaną pobrane opłaty miesięczne?

  Opłaty za prowadzenie konta i Powiadomienia SMS w pierwszej kolejności zostaną pobrane z rachunku głównego. Natomiast ewentualna opłata za korzystanie z karty debetowej Inteligo w pierwszej kolejności pobrana będzie z rachunku, do którego karta została wydana. Jeśli jednak na tych rachunkach nie będzie wystarczających środków, system bankowy automatycznie pobierze środki na pokrycie opłat z innych Twoich rachunków.

 4. Czy za otwarcie i prowadzenia konta są pobierane opłaty?

  Za otwarcie i prowadzenie konta aktualnie nie są pobierane żadne opłaty.

  Jeśli Twoje konto zostało otwarte przed 11 maja 2010 roku i nie przeszedłeś na nowe warunki opłata za prowadzenie konta może być pobrana zgodnie z obwiązującą Tabelą Opłat i prowizji:

  • opłata dla konta prywatnego ze średnim, miesięcznym saldem do 99,99 PLN wynosi 4,99 PLN, (wyjątek: opłata nie jest pobierana  z konta z przyznanym produktem kredytowym, z wyłączeniem Limitu debetowego).
  • opłata miesięczna dla konta firmowego wynosi 3,99 PLN
 5. Czy ewentualne opłaty miesięczne zostaną pobrane, jeśli nie posiadam pieniędzy na żadnym ze swoich rachunków?

  Opłaty miesięczne mogą zostać naliczone i pobierane nawet w przypadku braku całości lub części środków na ich pokrycie. Ponieważ może to spowodować powstanie nieautoryzowanego salda ujemnego na rachunku wprowadziliśmy specjalny mechanizm zabezpieczający, którego działanie pomoże zapobiec takiej sytuacji.

  Mechanizm ten zadziała w przypadku, gdy posiadasz więcej niż jeden rachunek w ramach konta. Jeżeli w dniu naliczania i pobierania opłat miesięcznych na rachunku, z którego mają być one pobrane, nie masz wystarczającej ilości środków, a znajdują się one na innych rachunkach, to system automatycznie pobierze opłaty z tych rachunków (w pierwszej kolejności z rachunku, którego dotyczy, a w przypadku braku środków z innych rachunków).

 6. Na jakiej podstawie system pobierze opłaty miesięczne z innego rachunku prowadzonego w ramach konta?

  Zgodnie z § 66 ust. 2 "Ogólnych warunków": "Opłaty i prowizje okresowe z tytułu korzystania z usług udostępnianych w ramach Konta, w przypadku braku środków na rachunku, którego dotyczą, mogą być rozliczone z dowolnego z rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta w ramach Kont Inteligo."

 7. Z którego rachunku zostanie pobrana ewentualna miesięczna opłata za kartę wydaną do dodatkowego rachunku?

  Ewentualna opłata miesięczna za kartę debetową Inteligo zostanie pobrana z rachunku, do którego karta została wydana. Jeżeli nie ma na nim wystarczającej kwoty, system automatycznie poszuka i ewentualnie pobierze opłatę z innych Twoich rachunków (w pierwszej kolejności z rachunku, którego dotyczy, a w przypadku braku środków z innych rachunków).

 8. Jeżeli nie mam wystarczających środków na uiszczenie ewentualnych opłat miesięcznych, czy moje konto Inteligo zostanie zamknięte?

  Nie, ale jeżeli brak środków na rachunku spowoduje powstanie nieautoryzowanego salda ujemnego i taka sytuacja będzie się powtarzać lub utrzymywać to zgodnie z § 19 ust.1 p.3 "Ogólnych warunków" Bank może wypowiedzieć umowę konta Inteligo.

 9. Nie miałem pieniędzy na rachunku, opłaty zostały naliczone i pobrane z innego rachunku, czy to możliwie?

  Tak. Jeżeli na rachunku, z którego mają być pobrane opłaty nie masz pieniędzy, opłaty miesięczne będą naliczone i pobrane z innego rachunku, który otworzyłeś jako następny w ramach konta i na którym są środki. Opłaty mogą zostać pobrane także z rachunków lokat.

 10. Czy możliwe jest, aby część opłaty naliczonej na danym rachunku została pobrana z jednego, a brakująca część z innego rachunku?

  Tak. Jeżeli na Twoim rachunku nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na naliczoną opłatę, brakująca kwota zostanie pobrana z drugiego rachunku, na którym są środki. System "przeszuka" rachunki w poszukiwaniu brakującej kwoty według daty ich otwarcia (od najstarszego).

 11. Jeżeli posiadam pieniądze tylko na lokacie czy ewentualne opłaty miesięczne mogą być z niej pobrane?

  Tak. Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą rachunku w ramach kont Inteligo, mogą być rozliczone:

 12. Czy muszę przejść na nową Tabelę Opłat i Prowizji obowiązującą od 11 maja 2010 roku?

  Nie ma takiej konieczności, natomiast akceptując nową Tabelę Opłat i Prowizji, otrzymasz następujące korzyści:

  Dla klientów kont Inteligo prywatnych:

  Korzyści dla klientów kont Inteligo firmowych: