Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Ubezpieczenie PZU DOM

Rozwiń wszystkie
 1. Kto może skorzystać z oferty ubezpieczenia mieszkań?

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów indywidualnych, posiadaczy kont Inteligo, zarówno właścicieli nieruchomości (ubezpieczenie nieruchomości) jak i osób będących w posiadaniu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej lub umowy najmu (ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów).

 2. Jakie są zalety ubezpieczenia PZU DOM?

  Wybierając ofertę ubezpieczenia PZU DOM, możesz ubezpieczyć nieruchomości (budynki, lokale mieszkalne, garaż itp.) oraz ruchomości domowe i stałe. Dzięki temu ubezpieczenie chroni Twój majątek w bardzo wszechstronnym zakresie. Dodatkowo, w przypadku zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem, PZU SA zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów takich specjalistów jak ślusarz, elektryk, hydraulik czy dekarz lub zorganizowanie pobytu zastępczego trwającego do trzech dni (bezpłatne ubezpieczenie Assistance). W ramach ubezpieczenia ruchomości PZU SA odpowiada również za szkody powstałe w wyniku rabunku poza miejscem ubezpieczenia do wysokości 5% sumy ubezpieczenia w przypadku wartości pieniężnych oraz 10% sumy ubezpieczenia w przypadku pozostałych ruchomości domowych. W ramach ubezpieczenia ruchomości ubezpieczone jest również Twoje mienie służbowe np.: laptop i telefon komórkowy.
  W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - sprzęt biurowy służący do takiej działalności.

 3. Jak mam określić wiek ubezpieczanego obiektu?

  Za rok budowy uważa się rok, w którym nastąpiło pierwsze zamieszkanie w przypadku budynku mieszkalnego lub rozpoczęto użytkowanie w przypadku pozostałych budynków. Jeżeli Ubezpieczający nie może ustalić roku budowy, a z posiadanych przez niego informacji, stylu architektonicznego budynku, użytych materiałów wynika, że został on wzniesiony na przykład w latach osiemdziesiątych, siedemdziesiątych lub trzydziestych dwudziestego wieku, to należy podać odpowiednio rok: 1985, 1975, 1935. Jeśli budynek został wybudowany w XIX w. lub wcześniej i nie jest znana jego dokładna data budowy, to należy wpisać rok 1899.
  W przypadku budynków w budowie w polu "Rok budowy" należy wpisać rok, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia.

 4. Czy mogę ubezpieczyć budynek w trakcie budowy?

  Tak. W ramach oferty ubezpieczenia PZU DOM możesz ubezpieczyć również budynek na etapie budowy. W takim przypadku w polu „Rok budowy” należy wpisać rok, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia.

 5. Kiedy suma ubezpieczenia może być określona w wartości nowej?

  Suma ubezpieczenia może być określona w wartości nowej dla budynku murowanego, którego wiek nie przekracza 40 lat lub budynku o konstrukcji palnej, którego wiek nie przekracza 20 lat.

 6. Na jakiej podstawie mam oszacować nową wartość ubezpieczanego obiektu, niezbędną do obliczenia sumy ubezpieczenia, jeżeli budynek był wybudowany dawno temu?

  W takim przypadku za wartość nową przyjmuje się aktualny szacowany koszt wybudowania takiego obiektu.

 7. Co się stanie jeśli źle obliczę sumę ubezpieczenia? Czy taka umowa będzie nieważna?

  W takim przypadku Twoja umowa ubezpieczenia jest nadal ważna. Przy obliczaniu wysokości odszkodowania będzie jednak brana faktyczna, poprawnie wyliczona wartość poniesionej przez Ciebie szkody, a kwota ta nie będzie mogła być wyższa niż ustalona w umowie wartość sumy ubezpieczenia.

 8. Jakie są limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu ruchomości?

  W granicach sumy ubezpieczenia ustanowione zostały następujące limity:

  • sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny oraz instrumenty muzyczne, stanowi kwota odpowiadająca 70% sumy ubezpieczenia,
  • przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety srebrne i złote, biżuteria, stanowi kwota odpowiadająca 40% sumy ubezpieczenia,
  • szkody w stałych elementach lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, stanowi kwota odpowiadająca 70% sumy ubezpieczenia,
  • pieniądze i inne środki płatnicze inne niż karty płatnicze lub kredytowe, stanowi kwota odpowiadająca 5% sumy ubezpieczenia,
  • papiery wartościowe, stanowi kwota odpowiadająca 20% sumy ubezpieczenia.
  • mienie wypożyczone stanowi kwota odpowiadająca 20% sumy ubezpieczenia,
  • mienie służbowe stanowi kwota odpowiadająca 20% sumy ubezpieczenia,
  • sprzęt biurowy stanowi kwota odpowiadająca 40% sumy ubezpieczenia,
  • ruchomości domowe lub stałe elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia znajdujące się w pomieszczeniu garażowym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub w budynku niemieszkalnym stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia,
 9. Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie, w którym ja albo ktoś z bliskich ma zarejestrowaną działalność gospodarczą?

  Tak. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki mieszkalne i lokale mieszkalne, w części których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza oraz sprzęt biurowy, który się w nich znajduje.
   Ubezpieczonym jest natomiast osoba fizyczna, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia, posiadająca mienie będące przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (m.in. prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej lub umowy cywilno-prawnej) oraz osoby bliskie (małżonek, wstępni, zstępni, pasierbica, pasierb, dziecko przysposobione albo przyjęte na wychowanie przez Ubezpieczonego, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięciowie i synowe, osoby pozostające w konkubinacie), o ile pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Z kolei przez sprzęt biurowy rozumie się sprzęt elektroniczny oraz meble służące do działalności biurowej związanej z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą.

 10. Na jaki okres mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia mieszkań?

  Umowę ubezpieczenia zawierasz na okres roczny.

 11. Kiedy mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia mieszkania?

  Umowa może zostać rozwiązana najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia jednak osoby ubezpieczającej od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

 12. Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu PZU DOM zawieranych za pośrednictwem serwisu www?

  Przedmiot ubezpieczenia Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia
  Ruchomości domowe 100 000 zł
  Budynek mieszkalny jednorodzinny niepalny 1 000 000 zł
  Budynek mieszkalny jednorodzinny palny 300 000 zł
  Lokal mieszkalny 1 000 000 zł
  Garaż niepalny 50 000 zł
  Garaż palny 20 000 zł
  Budynek w stadium budowy niepalny 1 000 000 zł
  Budynek w stadium budowy palny 300 000 zł
 13. Co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU Pomoc w domu?

  Ubezpieczenie dodatkowe - dostępne w trzech wariantach (Komfort, Super i Super Plus ), dzięki któremu  w razie awarii w domu, możesz liczyć między innymi na: pomoc w organizacji interwencji specjalisty, np. ślusarza, hydraulika czy murarza, w zorganizowaniu transportu i pobytu w hotelu, naprawę sprzętu RTV, AGD i PC wraz z kosztami części zamiennych. W ramach ubezpieczenia możesz również skorzystać z porady specjalisty np. ds. zabezpieczeń  przed kradzieżą.

  Wariant Komfort jest bezpłatnie dodawany do każdej polisy ubezpieczenia domu, lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych i stałych elementów.
  Warianty Super i Super Plus są oferowane przy ubezpieczeniu domu, lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych i stałych elementów na preferencyjnych warunkach.

 14. Czy mogę dokonać przeniesienia praw (cesji) ubezpieczenia na bank?

  Tak. W tym celu wystarczy, że w trakcie zakupu ubezpieczenia w serwisie www wypełnisz pola formularza dotyczące cesji.

 15. Jak dokonać przeniesienia praw (cesji) ubezpieczenia mieszkania na bank?

  Jeśli chcesz dokonać cesji ubezpieczenia mieszkania na bank, którego zakup finansujesz za pomocą kredytu, podczas zakupu polisy w serwisie www wypełnij pola dotyczące cesji (nazwa banku, adres banku). Po zawarciu umowy ubezpieczenia PZU S.A. przyjmuje do wiadomości cesję umowy ubezpieczenia. Aby przedstawić w banku potwierdzenie zakupu ubezpieczenia, wydrukuj je wcześniej z serwisu www. Jeśli bank wymaga również potwierdzenia za pomocą pieczątki ubezpieczyciela, udaj się z wydrukowanym potwierdzeniem do najbliższego Inspektoratu PZU S.A.