Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Konto firmowe

Rozwiń wszystkie
 1. Jaka jest różnica pomiędzy kontem a rachunkiem Inteligo?

  Konto to zestaw rachunków, kart i usług mających tego samego posiadacza (lub posiadaczy dla konta wspólnego). W ramach konta firmowego możesz otworzyć dowolną ilość rachunków dodatkowych.

 2. Co to jest konto firmowe?

  Konto firmowe to zestaw rachunków i związanych z nimi usług, z których mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne.

 3. Czy można mieć kilka kont firmowych?

  Tak. Możesz posiadać kilka kont firmowych, jeżeli prowadzisz różne działalności gospodarcze (Twoje działalności mają inne numery REGON) lub jesteś wspólnikiem wielu spółek cywilnych.

 4. Czy i w jaki sposób będę informowany o zmianach w opłatach i oprocentowaniu?

  Informacje o wszystkich zmianach są publikowane w serwisie internetowym, w tym poprzez skrzynkę elektroniczną, pocztą elektroniczną na wniosek Klienta lub w formie papierowej na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny. O każdej zmianie można się również dowiedzieć dzwoniąc na infolinię Inteligo na numer 800 121 121 lub +48 81 535 67 89.

 5. Czy mogę przekształcić konto firmowe w prywatne lub odwrotnie?

  Nie ma możliwości takiego przekształcenia. Konta prywatne są prowadzone na innych zasadach niż konta firmowe. Zachęcamy jednak do otwarcia kolejnego konta. Możesz korzystać z obydwu kont jednocześnie.

 6. Czy otwierając kolejny rachunek w ramach konta podpisuję nową umowę?

  Nie. Podpisanie nowej umowy będzie konieczne jedynie w przypadku otwarcia nowego konta (np. konta wspólnego lub firmowego), jeżeli do tej pory posiadałeś tylko konto indywidualne.

 7. Czy otwierając kolejne konto podpisuję nową umowę?

  Tak. W przypadku otwarcia kolejnego konta podpisanie odrębnej umowy jest konieczne.

 8. Posiadam już konto Inteligo. Właśnie otwieram konto kolejne. Jakie materiały otrzymam?

  Otwierając kolejne konto Inteligo otrzymasz listem poleconym lub kurierem przesyłkę zawierającą: Umowę rachunku bankowego Konto Inteligo i Umowę o kartę, nową kartę Inteligo VisapayWave, Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje lub kartę Inteligo MasterCard PayPass przypisaną do rachunku głównego kolejnego konta oraz kopertę zwrotną. Sposób dostarczenia przesyłki wybierasz sam podczas rozmowy z konsultantem. Po otrzymaniu przez Bank podpisanej przez Ciebie umowy, będziesz logować się do kolejnego konta używając dotychczasowego identyfikatora oraz tych samych haseł dostępu.
  Do zatwierdzania dyspozycji na obu kontach będziesz używać tego samego narzędzia autoryzacji transakcji (w postaci karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a).

 9. Czy do konta firmowego Inteligo mogę ustanowić pełnomocnictwo?

  Nie. Do konta Inteligo nie można ustanowić pełnomocnictwa.
  W przypadku konta dla spółki cywilnej wspólnicy udzielają pełnomocnictwa jednemu ze wspólników do podpisania umowy z Bankiem i dysponowania kontem Inteligo w imieniu pozostałych wspólników.

 10. Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej mają dostęp do konta Inteligo?

  Nie. W przypadku konta dla spółki cywilnej wspólnicy udzielają pełnomocnictwa jednemu ze wspólników do podpisania umowy z Bankiem i dysponowania konta Inteligo w imieniu pozostałych wspólników. Tym samym zrzekają się oni prawa do korzystania z tego konta.

 11. W jaki sposób gwarantowane jest bezpieczeństwo środków finansowych zgromadzonych na kontach Inteligo?

  Wkłady na kontach Inteligo prowadzonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności.

  W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 12. Jak zmienić dane firmy w danych konta Inteligo?

  Zmiany danych można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo, serwisu telefonicznego (u konsultanta) lub w formie dyspozycji pisemnej.

    Zmieniane dane Zmiana na podstawie informacji przekazanej:
  L.p. Nazwa pola W serwisie internetowym Za pośrednictwem konsultanta W formie pisemnej
  1. Nazwa firmy nie tak** tak*
  2. REGON nie tak** tak*
  3. NIP nie tak** tak*
  4. Forma prawna działalności nie nie tak*
  5. Zawód/ branża działalności firmy nie tak tak*
  6. Adres głównej siedziby firmy nie tak** tak*
  7. Numer telefonu do siedziby firmy nie tak tak*
  8. Adres korespondencyjny firmy tak tak tak*
  9. Numer telefonu kontaktowego pod adres korespondencyjny nie tak tak*
  10. Adres e-mail pod który ma być dostarczana korespondencja bankowa tak tak tak*
  11. Numer faksu pod który ma być dostarczana korespondencja bankowa nie tak tak*
  12. Zmiana nazwy rachunku firmowego tak tak nie
  13. Aktualna liczba osób zatrudnionych w firmie tak tak  

  * Dokument można wysłać zarówno pocztą, jak i w formie elektronicznej, po opatrzeniu go podpisem kwalifikowanym.

  ** Dotyczy prywatnych przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej lub osób fizycznych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, których dane widnieją w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  W przypadku konieczności przesłania dyspozycji w formie pisemnej prosimy o przesłanie formularza Dyspozycja Zamiany Danych Przedsiębiorcy. Na formularzu sprawdzisz czy zmiana danych wymaga dołączenia dodatkowych dokumentów. Jeśli dodatkowe dokumenty będą wymagane, umieść na nich koniecznie oświadczenie "Oświadczam, iż niniejsza kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem, a dane w nim zawarte są aktualne" oraz potwierdź je własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową. Jeśli nie posiadasz pieczątki firmowej dopisz: "Oświadczam,że nie posiadam pieczątki firmowej" i ponownie się podpisz.

 13. W jaki sposób Bank wyznacza okres rozliczeniowy dla otwieranego rachunku?

  Data otwarcia rachunku głównego konta wyznacza datę, w której Bank księguje należne odsetki, przygotowuje wyciągi do wysłana i pobiera ewentualne opłaty miesięczne. Ten dzień stanowi zatem ostatni dzień okresu rozliczeniowego na rachunku. Zgodnie z powyższym, jeśli data otwarcia konta przypada na np. 12 maja 2010 roku, oznacza to, że okres rozliczeniowy konta trwa od 13 dnia miesiąca do 12 dnia kolejnego miesiąca.

 14. Moja Firma nie widnieje w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jakie dokumenty powinienem przesłać, aby otworzyć konto firmowe Inteligo?

  Moja Firma nie widnieje w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jakie dokumenty powinienem przesłać, aby otworzyć konto Firmowe Inteligo?

  Jeśli Twoja firma nie znajduje się w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do otwarcia konta Firmowego Inteligo niezbędne będzie przesłanie odpowiednich dokumentów.

  1.Wymagane dokumenty dla osób fizycznych, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą:

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

  2. Wymagane dokumenty dla osób wykonujących wolny zawód:

  • Zaświadczenie o wpisie do obowiązującej ewidencji
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

  3. Wymagane dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej:

  • Podpisane przez wszystkich wspólników spółki pełnomocnictwo, wskazujące jednego ze wspólników spółki umocowanego do otwarcia i dysponowania rachunkiem INTELIGO. Na pierwszej stronie tego dokumentu wymień wszystkie osoby będące wspólnikami spółki, łącznie z umocowanym do dysponowania rachunkiem
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników
  • Decyzję o nadaniu spółce  numeru REGON
  • Umowę spółki cywilnej  wraz z ewentualnymi aneksami

  Upewnij się czy kopie dokumentów są wyraźne i czytelne. Na froncie kopii każdego dokumentu napisz odręcznie oświadczenie: "Oświadczam, iż niniejsza kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem, a dane w nim zawarte są aktualne." Pod oświadczeniem, na kopii dokumentów złóż własnoręczny podpis.

  Prześlij do nas wszystkie wymagane dokumenty na adres:
  INTELIGO,
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
  Kancelaria
  ul. Partyzantów 15, 22-411 Zamość