Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wniosek Dobry start

Rozwiń wszystkie
 1. Czy PKO Bank Polski umożliwia złożenie wniosku Dobry start?

  Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w PKO Bank Polskim dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego iPKO lub Inteligo.

 2. Jak złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można było złożyć w Inteligo do 30 listopada br. - aktualnie złożenie wniosku przez internet nie jest możliwe.

 3. Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?

  Nie. Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2018 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019). Można je składać  od 1 lipca br. do 30 listopada br.
  Pamiętaj, od 1 do 30 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

 4. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry start?

  Wniosek o świadczenie Dobry start są dostępne w serwisie internetowym Inteligo od 1 lipca br.  do 30 listopada br. Wnioski w formie drukowanej składane osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.

  Pamiętaj, wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 5. Czy programem objęte są wszystkie uczące się dzieci?

  Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;            
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

  • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

  Świadczenie Dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.

 6. Czy muszę być klientem PKO Banku Polskiego, aby złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w PKO Banku Polskim jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Inteligo.

 7. Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego Inteligo. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Dobry start?

  W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 8. Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?

  Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 9. Nie mogę dodać załączników do wniosku Dobry start. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

 10. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

 11. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Dobry start? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Dobry start za pomocą serwisu internetowego Inteligo.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

 12. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Dobry start brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PKO Banku Polskim, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 13. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Dobry start moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w PKO Banku Polskim.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start.

 14. Czy świadczenie w ramach programu Dobry start może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

  Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 15. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Inteligo od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym Inteligo po wypełnieniu wniosku Dobry start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Dobry start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek Dobry start jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry start, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej Organu prowadzącego w gminie. Od tego Organu, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.