Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Konto prywatne

Rozwiń wszystkie
 1. Jaka jest różnica pomiędzy kontem a rachunkiem Inteligo?

  Konto to zestaw rachunków, kart i usług mających tego samego posiadacza (lub posiadaczy dla konta wspólnego). W ramach konta indywidualnego lub wspólnego możesz otworzyć maksymalnie po 2 rachunki dodatkowe.

 2. Co to jest konto indywidualne?

  Konto indywidualne jest zbiorem wszystkich produktów i usług mających jednego posiadacza.

 3. Co to jest konto wspólne?

  Konto wspólne to zbiór produktów i usług mających dwóch lub trzech posiadaczy.

 4. Czy można mieć kilka kont wspólnych?

  Tak. Możesz posiadać kilka kont wspólnych, jeżeli są to konta zakładane z różnymi osobami tzn. nie możesz mieć, na przykład, 2 kont wspólnych z tymi samymi osobami.

 5. Czy mogę przekształcić konto indywidualne w konto wspólne?

  Nie.

 6. Czy otwierając kolejny rachunek w ramach konta podpisuję nową umowę?

  Nie.

 7. Czy do konta Inteligo mogę ustanowić pełnomocnictwo?

  Nie. Do konta Inteligo nie można ustanowić pełnomocnictwa.

 8. Co stanie się z moimi pieniędzmi zgromadzonymi na koncie Inteligo w przypadku mojej śmierci?

  Zgodnie z prawem bankowym, do konta indywidualnego możesz ustanowić dyspozycję na wypadek śmierci, w której określisz zasady wypłaty środków określonym beneficjentom (możesz wskazać małżonka, dzieci, wnuków, rodzeństwo, rodziców bądź dziadków).
  Kwota dyspozycji na wypadek śmierci nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków ogłaszanego przez prezesa GUS.
  Jeśli nie ustanowiłeś dyspozycji na wypadek śmierci, środki zgromadzone na koncie są dziedziczone na podstawie prawa spadkowego.

 9. Jak złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

  Dyspozycja na wypadek śmierci wymaga formy pisemnej. Pobierz formularz dyspozycji i wyślij go na nasz adres korespondencyjny: 

  INTELIGO,
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
  Kancelaria
  ul. Partyzantów 15, 22-411 Zamość

  Za ustanowienie tej dyspozycji pobierana jest opłata zgodna z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji.
  Pocztą wyślemy Ci potwierdzenie ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci na Twoim koncie.

 10. W jaki sposób gwarantowane jest bezpieczeństwo środków finansowych zgromadzonych na kontach Inteligo?

  Wkłady na kontach Inteligo prowadzonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności.

  W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 11. Jak zmienić dane osobowe w koncie Inteligo?

  Zmiany danych można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo, u konsultanta lub w formie dyspozycji pisemnej.

    Dane do zmiany Zmiana na podstawie informacji przekazanej:
  L.p. Nazwa pola W serwisie www Za pośrednictwem konsultanta W formie pisemnej
  1. Imiona nie nie tak + xero dokumentu tożsamości*
  2. Nazwisko nie nie tak + xero dokumentu tożsamości*
  3. Numer dowodu osobistego nie tak tak + xero dokumentu tożsamości*
  4. PESEL nie nie tak + xero dokumentu tożsamości*
  5. Numer paszportu (tylko w przypadku braku dowodu osobistego) nie nie tak + xero dokumentu tożsamości*
  6. Data urodzenia: Dzień, miesiąc, rok nie nie nie, bo stałe
  7. Nazwisko panieńskie matki nie nie nie, bo już się nie zmieni
  8. Adres e-mail tak tak tak*
  9. Telefon komórkowy nie tak tak*
  10. Adres stałego zameldowania nie tak tak + xero dokumentu tożsamości*
  11. Telefon do miejsca stałego zameldowania nie tak tak*
  12. Adres korespondencyjny tak tak tak*
  13. Telefon kontaktowy (pod adres korespondencyjny) nie tak tak*
  14. Zmiana nazwy rachunku tak tak nie
  15. Oficjalna nazwa firmy (miejsce zatrudnienia) nie tak nie
  16. Telefon do aktualnego miejsca pracy nie tak tak*

  * Dokument można wysłać zarówno pocztą, jak i w formie elektronicznej, po opatrzeniu go podpisem kwalifikowanym.

 12. W jaki sposób Bank wyznacza okres rozliczeniowy dla otwieranego rachunku?

  Data otwarcia rachunku głównego konta wyznacza datę, w której Bank księguje należne odsetki, przygotowuje wyciągi do wysłana i pobiera ewentualne opłaty miesięczne. Ten dzień stanowi zatem ostatni dzień okresu rozliczeniowego na rachunku. Zgodnie z powyższym, jeśli data otwarcia konta przypada na np. 12 maja 2010 roku, oznacza to, że okres rozliczeniowy konta trwa od 13 dnia miesiąca do 12 dnia kolejnego miesiąca.

 13. Czy mogę otrzymać pisemne zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego w Inteligo?

  Tak. Dokument taki można zamówić u konsultanta, po zalogowaniu w serwisie telefonicznym. Należy zadzwonić pod numer 800 121 121 lub +48 81 535 67 89.