Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Klient instytucjonalny

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest CRS?

  CRS (ang. Common Reporting Standard) to wytyczne opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (zwane dalej: „OECD”) dotyczące globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ich celem jest nałożenie na instytucje finansowe danego państwa obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o rachunkach posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw. Zebrane informacje mają być okresowo przekazywane przez organy podatkowe danego państwa organom podatkowym państw, których rezydentami są ci posiadacze rachunków. Celem wdrożenia CRS jest przeciwdziałanie uchylaniu się od zapłaty podatku przez rezydentów podatkowych poszczególnych krajów, lokujących swoje oszczędności i inwestycje zagranicą.

 2. Z czego wynika i na czym polega implementacja CRS?

  W dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (zwana dalej: „Dyrektywą”). Na państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożony został obowiązek implementacji postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Ponadto 29 października 2014 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w ramach OECD (ang. Multilateral Competent Authority Agreement), na podstawie którego zobowiązała się do wdrożenia w Polsce CRS. Dotychczas, do wielostronnego porozumienia przystąpiło ponad 80 państw członkowskich OECD.

  W Polsce, postanowienia ww. Dyrektywy oraz wspomnianego wielostronnego porozumienia zostały zaimplementowane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (zwanej dalej: „Ustawą”).

  Polskie instytucje finansowe, w tym PKO Bank Polski, mają obowiązek stosować procedury w zakresie identyfikacji Klientów i raportowania danych Klientów będących rezydentami podatkowymi innych państw do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

 3. Kogo dotyczą i jak są realizowane obowiązki związane z CRS w PKO Banku Polskim?

  Ustawa nakłada na PKO Bank Polski obowiązek identyfikowania rachunków podlegających raportowaniu (np. rachunku bieżącego, rachunku depozytu automatycznego, rachunku lokaty, rachunku karty kredytowej), poprzez identyfikację czy rachunki finansowe w rozumieniu CRS prowadzone przez PKO Bank Polski znajdują się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej.

  W odniesieniu do Klientów instytucjonalnych, osobą raportowaną jest podmiot będący rezydentem podatkowym w państwie innym niż Polska na podstawie prawa podatkowego tego państwa, z wyłączeniem:

  1. spółki kapitałowej, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
  2. spółki będąca podmiotem powiązanym, w rozumieniu Ustawy, ze spółką określoną w lit. a,
  3. podmiotu rządowego,
  4. organizacji międzynarodowej,
  5. banku centralnego,
  6. instytucji finansowej.

  W odniesieniu do podmiotów takich jak spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub podobnych porozumień prawnych, niemających rezydencji do celów podatkowych traktuje się je jako rezydentów w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu tego podmiotu.

  Pasywnym niefinansowym podmiotem podlegającym raportowaniu jest podmiot niebędący instytucją finansową, którego dochody brutto mają w przeważającej mierze charakter pasywny (dochody z oszczędności i inwestycji), który jednocześnie nie zalicza się do żadnej innej kategorii wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, który jest kontrolowany przez co najmniej jedną osobę fizyczną (beneficjenta rzeczywistego) posiadającą rezydencję podatkową w kraju innym niż Polska.

  Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy w rozumieniu CRS w następujących okresach:

  1)   od 1 maja 2017 r.

  złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez tych Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w PKO Banku Polskim,

  2)   do 30 kwietnia 2017 r.

  w przypadku Klientów, którzy zawarli umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy w rozumieniu CRS do 30 kwietnia 2017 r., na PKO Banku Polskim ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków PKO Bank Polski ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do posiadacza rachunku finansowego z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje przekazanie informacji o tym rachunku finansowym do organu podatkowego.

  Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, PKO Bank Polski zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 4. Co się dzieje z informacjami pozyskanymi od Klienta w toku procedury identyfikacji i weryfikacji?

  Wskazanie przez Klienta rezydencji podatkowej innej niż polska lub statusu pasywnego podmiotu niefinansowego z co najmniej jednym beneficjentem rzeczywistym mającym rezydencję podatkową inną niż polska nakłada na PKO Bank Polski obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta lub jego beneficjenta rzeczywistego (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku oraz inne dane wymagane przepisami prawa.

  W przypadku pasywnych podmiotów niefinansowych, obowiązki sprawozdawcze obejmują także przekazywanie do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego danych tego beneficjenta. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, numer identyfikacji podatkowej, data i miejsce urodzenia beneficjenta rzeczywistego.

 5. Informacja dla Klientów z okresu przejściowego - od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

  Wprowadzenie

  CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat Klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), która nakłada na polskie instytucje finansowe w tym PKO Bank Polski S.A. obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji na temat Klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane przez KAS do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

  PKO Bank Polski S.A., od dnia wejścia w życie CRS, realizując obowiązki ustawowe, identyfikuje i weryfikuje dane Klientów przetwarzane w systemach Banku pod kątem istnienia w tych danych elektronicznych przesłanek przesądzających o konieczności przekazywania przez Bank danych Klientów do KAS. Dodatkowo wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Ustawa) powstał obowiązek pozyskania przez Bank Oświadczeń CRS dotyczących rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rachunku w okresie 1 stycznia 2016 roku - 30 kwietnia 2017 roku (Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017).

  Jeśli Państwa pierwszy rachunek w PKO Banku Polskim był otwarty między 1.01.2016 r. a 30.04.2017 r. powinni Państwo złożyć Oświadczenie CRS (ang. Common Reporting Standard) aktualne na dzień otwarcia tego rachunku, aby potwierdzić swój status rezydencji podatkowej. Jeśli złożyli już Państwo to Oświadczenie, nie muszą Państwo nic robić.

  Wystarczy pobrać formularz Oświadczenia CRS, wypełnić, podpisać i wysłać na adres:

  PKO Bank Polski S.A.
  Centrum Obsługi i Operacji
  Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji
  ul. Partyzantów 15
  22-400 Zamość

  1.     Jakie są podstawy i regulacje prawne dotyczące CRS?

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

  2.     Co to jest rezydencja podatkowa?

  Kraj rezydencji podatkowej danego państwa oznacza podleganie opodatkowaniu od całości dochodów w tym państwie i zgodnie
  z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie, najczęściej ze względu na siedzibę Klienta, jego zarząd lub inne kryterium o podobnym charakterze, jednak przepisy prawa w różnych państwach mogą przewidywać też inne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Rezydencję podatkową określa się z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  3.      Co to jest numer TIN i czy koniecznie trzeba go wpisać w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Numer TIN to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik, stosowany przez dane państwo do identyfikacji Klienta
  w celach podatkowych. W Rzeczpospolitej Polskiej numerem TIN dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest numer NIP.

  Podanie numeru TIN w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jest obowiązkowe o ile numer taki został Klientowi nadany. Brak wpisania numeru TIN jest równoznaczny z oświadczeniem, że nie został on nadany w kraju rezydencji podatkowej.

  4.     Czy trzeba podpisywać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 ma kluczowe znaczenie, gdyż przesądza o jego ważności i możliwości uwzględnienia przez Bank dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową w procesie identyfikacji Klienta zgodnie z wymogami CRS. Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 składa pełnomocnik Klienta, jeżeli posiada ogólne pełnomocnictwo np. do założenia rachunku czy wykonywania wszelkich innych czynności związanych z rachunkiem.

  5.     Co się stanie, jeżeli Klient nie przekaże do Banku Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 lub jeżeli ww. Oświadczenie będzie zawierało błędy?

  W przypadku nieprzekazania przez Klienta do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, Bank będzie miał obowiązek traktować takiego Klienta jako niezidentyfikowanego i z takim statusem zaraportować jego dane do Krajowej Administracji Skarbowej.

  6.     Jaki jest termin podpisania lub dostarczenia przez Klienta Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016-30.04.2017 należy złożyć celem potwierdzenia swojej rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rachunku w PKO Banku Polskim.

  7.     Kiedy i jakie dane Klienta Bank przekazuje do KAS?

  Zgodnie z CRS, raportowaniu podlegają dane identyfikacyjne posiadacza rachunku dla których ustalono nieznaną dotychczas rezydencję podatkową w szczególności nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.

  W przypadku Klientów niezidentyfikowanych raportowaniu podlegają:

  - nazwa posiadacza rachunku oraz jego TIN, o ile raportująca instytucja finansowa jest w jego posiadaniu;

  - numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru.

  Bank przekazał raporty z danymi Klientów do KAS w marcu 2020 r. Niemniej jednak klienci którzy otworzyli swój pierwszy rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia CRS wg stanu na dzień otwarcia rachunku. Bank po otrzymaniu oświadczenia CRS aktualizuje złożone raporty o obowiązujące dane.

  8.     Czy można odesłać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 drogą mailową?

  Niestety nie. Zwykły skan dokumentu nie spełnia wymogów dokumentu papierowego dlatego też Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wysłane emailem z załącznikiem w formie skanu nie będzie mogło zostać uznane za poprawnie złożone w Banku.

  9.     Dlaczego trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, podmiot nie jest już Klientem Banku?

  Obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie od

  1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., oraz dla których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień 30 kwietnia 2019 r. Bez znaczenia jest fakt, że rachunek jest w tracie wypowiedzenia bądź został zamknięty po dacie granicznej tj. po 30 kwietnia 2019 r.

  10.  W jaki sposób można dostarczyć do Banku wypełnione Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

  Klient będzie miał możliwość złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 w dowolnym oddziale lub agencji Banku jak i listownie na poniższy adres, który wskazany jest również w piśmie dotyczącym potwierdzenia statusu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017.

  PKO Bank Polski S.A.
  Centrum Obsługi i Operacji
  Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji
  ul. Partyzantów 15
  22-400 Zamość

  11.  Czy trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jeśli oświadczenie CRS było już składane?

  Tak.

  Przepisy wprowadzają obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wg stanu na dzień otwarcia rachunku. Oświadczenie CRS składane w innym procesie obejmuje stan wg daty jego złożenia.  Dlatego też obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy również Klientów, którzy składali Oświadczenie CRS w innym procesie.