Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Obligacje

Rozwiń wszystkie
 1. Co to znaczy, że obligacje są oszczędnościowe?

  Do oszczędnościowych zaliczamy obligacje dwuletnie DOS, trzyletnie TOZ, czteroletnie COI i dziesięcioletnie EDO). Są one sprzedawane każdego dnia po stałej cenie tj. 100 zł. Obligacje oszczędnościowe nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z inwestycji można się wycofać składając dyspozycję przedterminowego wykupu lub zbyć je innej osobie fizycznej bądź podmiotowi wskazanemu w Liście emisyjnym.

 2. Czy przy zakupie obligacji płacę jakąś prowizję?

  Zakup obligacji nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Przelew na zakup obligacji z konta Inteligo jest bezpłatny.

 3. W jaki sposób uzyskam środki z wykupu obligacji i należne odsetki?

  W dniu wykupu obligacji, środki w kwocie równej wartości nominalnej posiadanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone o podatek od odsetek i ewentualne dyskonto, zostaną przekazane na Twój "Rachunek do wypłat".

 4. W jaki sposób mogę sprzedać obligacje przed terminem?

  W przypadku obligacji oszczędnościowych, czyli dwuletnich DOS, trzyletnich TOZ, czteroletnich COI i dziesięcioletnich EDO, możesz skorzystać z możliwości przedterminowego wykupu. Obligacje są przedterminowo wykupywane przez Skarb Państwa po upływie pięciu kolejnych dni roboczych od złożenia dyspozycji. Wszystkie obligacje można sprzedać na podstawie umowy cywilno-prawnej bądź przekazać w formie darowizny. Zmiana własności obligacji następuje na podstawie zawartej umowy po przedstawieniu jej w Punkcie Sprzedaży Obligacji.

 5. Jak zostaną naliczone odsetki, jeśli sprzedam obligacje np. po 4 miesiącach?

  Jeżeli podejmiesz decyzję o przedterminowym wykupie lub sprzedaży obligacji na Giełdzie nie tracisz narosłych odsetek. W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu - oprocentowanie obligacji naliczane jest do 5 dnia roboczego (włącznie) następującego po dniu złożenia dyspozycji. Wartość odsetek pomniejszona jest o opłatę, określoną w liście emisyjnym oraz należny podatek (ryczałt 19%).

 6. Jaka jest gwarancja, że odsetki zostaną wypłacone, a obligacje wykupione?

  Podstawową cechą obligacji skarbowych jest bezpieczeństwo. Oznacza to, że właścicielom obligacji skarbowych nie grozi utrata ani zainwestowanych pieniędzy, ani należnych odsetek. Dłużnikiem jest Skarb Państwa, który gwarantuje wypłatę należnych świadczeń całym swoim majątkiem.

 7. Słyszałem, że sprzedając obligacje przed terminem wykupu nie płaci się podatku?

  W przypadku przedterminowego wykupu podatek naliczany i pobierany jest od kwoty należnych odsetek i ewentualnego dyskonta pomniejszonych o opłatę określoną w liście emisyjnym.

 8. W jaki sposób mogę sprzedać obligacje innej osobie na podstawie umowy cywilno-prawnej? Czy umowa sprzedaży musi być poświadczona notarialnie?

  Aby skorzystać ze sprzedaży obligacji na podstawie umowy cywilno-prawnej, należy przyjść wraz z kupującym (nowym nabywcą obligacji) do Punktu Sprzedaży Obligacji i przedstawić umowę. Dokumenty te są niezbędne do dokonania odpowiednich zmian w rejestrze obligacji oraz wydania kupującemu nowego potwierdzenia. Umowa sprzedaży nie musi, ale może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub potwierdzona notarialnie - wtedy wystarczy, że do placówki zgłosi się sam kupujący. Z tytułu zawarcia umowy nie jest pobierana opłata skarbowa. Natomiast za dokonanie zmian w rejestrach są pobierane opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

 9. Czy podatek od obligacji dotyczy tylko odsetek, czy też kwoty wykupu?

  Zasady opodatkowania obligacji określone zostały w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

  Uprzejmie wyjaśniamy, iż na podstawie art. 30a ust. 1 ww. ustawy, otrzymywane odsetki i dyskonto od papierów wartościowych w tym obligacji podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednocześnie w myśl at. 21 ust. 1 pkt 119 ww. ustawy - zwolnione z opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym są dochody z tytułu odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od Emitenta.

 10. Czy dochody z obligacji muszę umieścić w PIT?

  Dochodów z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji, otrzymywanych od Skarbu Państwa, osoby fizyczne nie wykazują w deklaracji rocznej PIT. Płatnikiem odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie podatku jest Dom Maklerski PKO BP lub inne biura maklerskie prowadzące rachunki inwestycyjne klientów na których zdeponowane są obligacje. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia obligacji na Giełdzie lub na podstawie umowy cywilno-prawnej - osiągnięty przychód powinien być wykazany w PIT.

 11. Gdzie będę mógł złożyć ewentualną reklamację dotyczącą nabycia bądź obsługi obligacji skarbowych?

  Reklamację można złożyć:

  • telefonicznie na numer Centrum Bankowości Telefonicznej - 801 310 210 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni świątecznych,
  • pisemnie na adres: DM PKO BP S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.