Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE+WPI)

Rozwiń wszystkie
 1. Posiadam IKE prowadzone w innym banku i nie chcę z niego rezygnować, czy mogę zakupić tylko IKZE+WPI?

  Tak. Możesz otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI składający się tylko z IKZE i WPI. W tym celu w trakcie wypełniania formularza w polu: „Wybierz produkt IKE” wybierz „puste” miejsce.

 2. Posiadam IKE i IKZE prowadzone w innym banku, to czy otwierając pełny Pakiet Emerytalny PKO TFI (składający się z IKZE, IKE i WPI) będę miał prowadzone drugie IKE, czy muszę zdecydować się na jedno z nich ?

  Za pośrednictwem Konta Inteligo możesz otworzyć rejestr i nabywać Jednostki Uczestnictwa w ramach Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI pod warunkiem nie posiadania IKE lub/i IKZE w innej instytucji.

 3. Jaka jest dolna granica wieku Klienta chcącego przystąpić do Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Za pośrednictwem Konta Inteligo możesz otworzyć rejestr i nabywać Jednostki Uczestnictwa w ramach Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI pod warunkiem ukończenia 18 lat.

 4. Jaka jest górna granica wieku Klienta chcącego przystąpić do Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Przepisy nie przewidują górnej granicy wieku dla osób chcących zawrzeć Umowę o IKE lub Umowę o IKZE. 

  Niemniej jednak w odniesieniu do osoby, która nabyła uprawnienia emerytalne lub prawo do renty (bez względu na wiek) w przypadku IKZE, nie będzie można ustalić limitu wpłat na IKZE z uwagi na brak podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne takiej osoby. 

  Jednocześnie jeżeli emeryt lub rencista podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, to można dla takiej osoby ustalić limit wpłat na IKZE, co oznacza, iż osoba ta może przystąpić do Pakietu Emerytalnego PKO TFI w opcji z IKZE. 

  Dodatkowo, oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE lub IKZE, a to jest równoznaczne z niemożnością przystąpienia do Programu.

 5. W jaki sposób będę informowany (oraz przez kogo) o wpłatach dokonanych na IKZE po zakończonym roku?

  Informację o środkach wpłaconych do IKZE w zeszłym roku kalendarzowym Uczestnik będzie otrzymywał z TFI na początku każdego roku kalendarzowego w postaci zestawienia transakcji na rejestrze.

 6. Gdzie będę mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych w IKZE, IKE i WPI?

  Wartość środków zgromadzonych na rejestrach IKZE, IKE i WPI możesz sprawdzić na bieżąco:

  • na infolinii PKO TFI pod numerem telefonu 801 32 32 80 po podaniu numeru rejestru oraz PIN, 
  • na stronie internetowej www.pkotfi.pl, jeżeli Uczestnik aktywował Usługę internetową (w tym przypadku niezbędna będzie aktywacja PIN do zleceń internetowych),  
  • za pośrednictwem serwisu www Inteligo
 7. Czy powinienem znać numer rejestru lub numer konta w przypadku zlecenia nabycia przez Inteligo/system iPKO otwartego Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  System Inteligo umożliwi jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie. Uczestnik uzyska dostęp do informacji o stanie rejestru, którego jest wyłącznym właścicielem.

 8. Na jakiej kategorii jednostek uczestnictwa prowadzone są rejestry w ramach Pakiety Emerytalnego PKO TFI?

  Rejestr powiązany WPI w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI prowadzony jest w jednostkach kategorii A, natomiast rejestry IKE i IKZE w jednostkach kategorii E.

 9. Czy są jakieś sankcje dotyczące zaprzestania wpłat do Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Zaprzestanie wpłat do Pakietu Emerytalnego PKO TFI nie pociąga za sobą żadnych sankcji z zastrzeżeniem, iż Fundusz może wypowiedzieć Umowę o IKZE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy po trzech latach uczestnictwa w IKZE suma wpłat Uczestnika wyniesie mniej niż 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych).

 10. Czy pomiędzy IKZE, IKE i WPI można dowolnie przenosić środki?

  Nie można „przenosić” środków pomiędzy produktami wchodzącymi w skład Pakietu Emerytalnego PKO TFI.

  W ramach Programu Pakiet Emerytalny nie są realizowane Zlecenia Konwersji lub Transferu Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Uczestnik błędnie określi limit wpłat na IKZE – wówczas jednostki nabyte za wpłaty ponad limit zostaną na podstawie Transferu przeniesione na Rejestr WPI.