Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wypłaty z konta zmarłego

Rozwiń wszystkie
 1. O śmierci bliskiego trzeba poinformować bank. Jak to zrobić?

  Konieczne jest dostarczenie skróconego odpisu aktu zgonu – żeby to zrobić, nie musisz być spokrewniony ze zmarłym.

  Dokument prześlij na adres:

  INTELIGO
  PKO Bank Polski S.A. Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość

  lub przynieś do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.

  Uwaga

  1. Wszelkie dokumenty dotyczące spraw bankowych zmarłego przekaż w oryginale. Jedynie dokumenty wystawiane przez polskie urzędy, sądy i kancelarie notarialne mogą być przekazane w formie kopii uwierzytelnionej przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego.
  2. Dokumenty w języku obcym przekaż w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce albo konsula polskiego za granicą.

  Po zgłoszeniu śmierci w przypadku konta indywidualnego – dla bezpieczeństwa zablokujemy konto. To oznacza, że:

  • wypłata pieniędzy będzie możliwa tylko po złożeniu wymaganych dokumentów przez osoby uprawnione
  • nie będziemy już naliczać opłat za konto

  Po zgłoszeniu śmierci w przypadku konta wspólnego – konto będzie nadal prowadzone jako konto wspólne. Jeżeli jesteś jego współposiadaczem, możesz dalej z niego korzystać z pewnymi ograniczeniami.

 2. Kto może wypłacać pieniądze z konta zmarłego?

  Z konta indywidualnego:

  • osoba, która opłaciła pogrzeb
  • beneficjent dyspozycji na wypadek śmierci złożonej przez zmarłego
  • spadkobierca zmarłego

  Z konta wspólnego:

  • współposiadacz konta
  • spadkobierca zmarłego
 3. Jak dostać zwrot kosztów pogrzebu z konta indywidualnego?

  Po pogrzebie możesz dostać zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów pogrzebu (nie musisz być spokrewniony ze zmarłym). Zwrot może być pomniejszony o kwotę wypłaconego zasiłku pogrzebowego.

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, żeby dostać zwrot kosztów pogrzebu?

  1. Przygotuj skrócony odpis aktu zgonu.
  2. Przygotuj oryginalne rachunki lub faktury, które potwierdzą, że pogrzeb został opłacony przez Ciebie.
  3. Przygotuj wniosek o wypłatę – skorzystaj z formularza lub sporządź własny dokument (wymagane są wszystkie dane, takie jak na formularzu). Twój podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego, dlatego podpisz wniosek dopiero w obecności jednej z tych osób.

  Dokumenty prześlij na adres:
  INTELIGO
  PKO Bank Polski S.A. Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość

  lub przynieś do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.

 4. Jak odebrać pieniądze z dyspozycji na wypadek śmierci z konta indywidualnego?

  Klient za życia może złożyć dyspozycję na wpadek śmierci do swojego konta indywidualnego, czyli polecić bankowi wypłatę wskazanej osobie (beneficjentowi) określonej kwoty z konta po swojej śmierci.

  Kogo można wskazać?

  • żonę/męża
  • rodzeństwo
  • dziadków, rodziców (osoby wstępne)
  • dzieci, wnuki (osoby zstępne)

  Jeżeli jesteś beneficjentem takiej dyspozycji, możesz wypłacić pieniądze z konta zmarłego. Maksymalna kwota, którą możesz wypłacić z dyspozycji na wypadek śmierci, jest regulowana ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, żeby otrzymać pieniądze z dyspozycji?

  1. Przygotuj skrócony odpis aktu zgonu.
  2. Przygotuj dokument, który potwierdzi Twoje pokrewieństwo ze zmarłym np. Twój akt urodzenia, akt małżeństwa lub napisz oświadczenie o stopniu pokrewieństwa.
  3. Przygotuj kopię swojego dokumentu tożsamości uwierzytelnioną przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego.
  4. Jeśli zmarły miał konta w innych bankach, do których również złożył dyspozycje na wypadek śmierci, potrzebne będą zaświadczenia:
   • jeśli bank zrealizował już dyspozycję: oryginał zaświadczenia z innego banku o wysokości Twojego udziału w dyspozycji i wypłaconej Ci kwocie lub
   • jeśli bank nie zrealizował jeszcze dyspozycji: oryginał zaświadczenia z innego banku o wysokości Twojego udziału w dyspozycji i należnej Ci kwocie wraz z datą złożenia dyspozycji na wypadek śmierci przez zmarłego.
  5. Przygotuj wniosek o wypłatę – skorzystaj z formularza lub sporządź własny dokument (wymagane są wszystkie dane takie jak na formularzu). Twój podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego, dlatego podpisz wniosek dopiero w obecności jednej z tych osób.

  Dokumenty prześlij na adres:
  INTELIGO
  PKO Bank Polski S.A. Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość

  lub przynieś do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.

 5. Jak otrzymać spadek?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do wypłacenia spadku?

  1. Przygotuj notarialny, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
   Prawa do spadku nie potwierdzają takie dokumenty, jak np. testament, oświadczenie o przyjęciu spadku, protokół dziedziczenia.
  2. Przygotuj sądowy lub umowny dział spadku – sprawdź, czy go potrzebujesz i jak ewentualnie sporządzić umowny dział spadku.
   Zwróć uwagę, aby w sądowym lub umownym dziale spadku była dokładnie określona kwota lub jej część, jaką ma otrzymać każdy ze spadkobierców z kont Inteligo zmarłego w PKO Banku Polskim.  Bez dokładnego wskazania powyższej kwoty dyspozycja nie będzie mogła zostać zrealizowana.
  3. Przygotuj skrócony odpis aktu zgonu – tylko, jeśli w dokumencie, który potwierdza Twoje prawo do spadku, nie ma wskazanej daty zgonu.
  4. Przygotuj wniosek o wypłatę (każdy spadkobierca, który chce otrzymać wypłatę przygotowuje odrębny wniosek) – skorzystaj z formularza lub sporządź własny dokument (wymagane są wszystkie dane takie jak na formularzu). Twój podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego, dlatego podpisz wniosek dopiero w obecności jednej z tych osób.

  Dokumenty prześlij na adres:
  INTELIGO
  PKO Bank Polski S.A. Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość

  lub przynieś do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.

  Sądowy lub umowny dział spadku – kiedy go potrzebuję?

  • Zawsze, jeśli jest kilku spadkobierców (obojętnie, czy wypłacasz z konta indywidualnego lub wspólnego zmarłego)
  • Umowny dział spadku – jak go sporządzić?
   • Jeśli nie masz sądowego działu spadku, możesz sporządzić umowny dział spadku u notariusza lub samodzielnie przez odpowiedni formularz albo stworzyć własny dokument (wymagane są wszystkie dane takie jak na formularzu)
   • Jeśli dział spadku sporządzasz samodzielnie, podpisy spadkobierców na dokumencie muszą być poświadczone przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego, dlatego wszyscy spadkobiercy podpisują dokument dopiero w obecności jednej z tych osób

  Co jeszcze warto wiedzieć przy wypłacie spadku?

  • Jeśli jesteś jedynym spadkobiercą i chcesz wypłacić spadek z konta wspólnego  zmarłego złóż  oświadczenie  wskazujące kwotę spadku (możesz skorzystać z odpowiednego formularza albo stworzyć własny dokument (wymagane są wszystkie dane takie jak na formularzu). Twój podpis na dokumencie musi być poświadczony przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego, dlatego podpisz dokument dopiero w obecności jednej z tych osób.
  • Sprawy spadku w banku może załatwić za Ciebie pełnomocnik. Ustanowisz go w oddziale PKO Banku Polskiego lub u notariusza polskiego, zagranicznego, polskiego przedstawiciela dyplomatycznego albo konsula polskiego za granicą
  • Pełnomocnictwo musi mieć:
   • umocowanie do sporządzenia działu spadku oraz do wypłaty pieniędzy z kont Inteligo zmarłego w PKO Banku Polskim
   • jeśli pełnomocnik jest jednym ze spadkobierców – zgodę na to, żeby pełnomocnik mógł być równocześnie stroną umowy o dział spadku
  • Przykładowy wzór pełnomocnictwa do załatwienia sprawy spadku znajdziesz tutaj
  • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym spadkobiercy, który jest osobą małoletnią , Ty składasz i podpisujesz wszystkie dokumenty w jej imieniu. Pamiętaj, żeby okazać dokument, który potwierdzi Twoje uprawnienia. Potrzebne może być też zezwolenie sądu opiekuńczego na sporządzenie działu spadku i wypłatę pieniędzy w ramach spadku przez przedstawiciela
 6. Jak uzyskać informacje o kontach zmarłego?

  Jeśli masz tytuł prawny do spadku po właścicielu konta i szukasz kont po zmarłych, możesz skorzystać z usługi Centralnej Informacji. Szczegóły znajdziesz na stronie KIR: https://www.centralnainformacja.pl/

  Co trzeba zrobić, aby otrzymać informacje o kontach Inteligo zmarłego?

  1. Przygotuj notarialny, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
  2. Przygotuj kopię swojego dokumentu tożsamości uwierzytelnioną przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego.
  3. Przygotuj odręcznie napisany wniosek o udzielenie informacji wraz z podaniem zakresu żądanych informacji i sposobu jej przekazania (przesyłka pocztowa, e-mail, telefon). Wpisz swoje dane: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Twój podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza albo pracownika PKO Banku Polskiego, dlatego podpisz wniosek dopiero w obecności jednej z tych osób.

   Dokumenty prześlij na adres:
   INTELIGO
   PKO Bank Polski S.A. Kancelaria
   ul. Partyzantów 15,
   22-411 Zamość

   lub przynieś do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.
  1. Jeżeli chcesz otrzymać informacje w formie dokumentu, np. zaświadczenie, potwierdzenie salda, historię operacji – wpłać kwotę zgodną z Taryfą prowizji i opłat na konto Inteligo 64 1020 5558 0000 8402 3061 1900. W tytule przelewu wpisz, za co wnosisz opłatę oraz imię, nazwisko i PESEL osoby zmarłej.
  2. Informacja o numerach kont zmarłego oraz aktualnych saldach przekazywana wiadomością e-mail albo telefonicznie jest bezpłatna.
 7. Mam konto wspólne ze zmarłym. Co stanie się z kontem?

  Dalej możesz korzystać z konta: wypłacać pieniądze, płacić kartą, oszczędzać na koncie. Możesz też wypłacić wszystkie pieniądze i zamknąć konto. Nie możesz jednak robić operacji, które wymagają zgody wszystkich współposiadaczy konta.

  Czego nie możesz zrobić ?

  Nie możesz m.in.:

  • zmienić postanowień umowy konta
  • uruchomić debetu
  • złożyć wniosku o limit odnawialny do konta
  • złożyć dyspozycji na wypadek śmierci (do kont wspólnych nie można złożyć takiej dyspozycji)

   

 8. Dokumenty